Mieke Engering exposeert bij Bos aan 't Zijpe Standplaatsenverordening in Westerschouwen BODEMVERDICHTING VOOR STORMVLOEDKERING GEREED Portretten en stillevens Reservepotje Zierikzee voor riolering Stromingen in Vrije Gereformeerde Gemeente Feestverlichting dit jaar sober houden STREEKNIEUWS AUTO LOUIS G0EDBL0ED Gunstig advies kommissie ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 5 november 1982 Nr. 23212 3 BRUINISSE-ZIJPE - Een exclusieve expositie in een exclusief restaurant. Zo is de tentoonstelling van Mieke Engering het best omschreven. Het betreft voornamelijk portretten, potlood- en krijttekeningen, maar ook enke le stillevens, te zien in restaurant Bos in de „uithoek" van Duiveland: aan de boorden van het Zijpe. Eigenaar C. J. Bos zwaait hier de scpeter, bijgestaan door zijn moeder en een mede-firmant. Oosterscheldewerken „NEELTJE JANS" - De verdichting van de zandbo dem in de as van de stormvloedkering in de Oosterschel- demond is voltooid. Het verdichtingsschip Mvtilus (mos sel) is hiermee ongeveer 2,5 jaar bezig geweest. Er werd ongeveer 1,9 miljoen kubieke meter zand verdicht in de drie stroomgeulen over een lengte van 3000 meter, een breedte van 78 meter en tot een diepte van acht meter. Mieke Engering werd in 1954 te Gramsbergen geboren. Ze volgde de N.O.-opleiding te Tilburg, waar ze de bevoegdheid verkreeg om les te ge ven in tekenen en stofversieren. Maar, zoals ze zelf zegt, ze is daar geen type voor en probeert (met groot sukses overigens) de kost te verdienen met het maken van por tretten, die een opvallend getrouwe afspiegeling zijn van de geportret- teerden. Dat dit werk heel goed aan slaat, blijkt wel uit het feit dat alle geëxposeerde portretten reeds ver kocht zijn. Stillevens Daarnaast maakt ze het liefst stil levens, waarvan er ook enkele te zien zijn in restaurant Bos. De laatste tijd specialiseerde ze zich in de aquarel- en krijttechniek, waarvan de resulta ten al waren te zien in Tilburg (Amro-bank) en bij dr. Geene te Berkel-Enschot. En nu dus van zater dag af bij de heer Bos, die voor het gesprek dat we met hem hadden nog druk bezig was met de inrichting van de expositie. ..Het moet keurig ver zorgd zijn, of anders niet", vindt de heer Bos. Hoe komt het werk van een Tilburgse kunstenares in een restau rant aan het Zijpe terecht? Samenloop Bos: ,,Dat is eigenlijk een samen loop van omstandigheden. Ik heb vier jaar lang een uitstekende hulp gehad in het bedrijf, en haar broer is getrouwd met Mieke. Ik ken de fami lie dus goed en ze komen hier gere geld. Dit voorjaar hoorde ik dat ze in de Amrobank exposeerde en dacht meteen: dat zou ik deze winter ook (Vervolg van pagina 1) 50.000,— aan het Ziekenhuis te Zie rikzee. Dit bedrag zal dan ten laste komen van de post onvoorzien. Een en ander is afhankelijk van het resul taat van een bespreking tussen het ziekenhuis en het Centraal Overleg Tarieven Gezondheidszorg (C.O.T.G.). De heer Van der Wekken lichtte toe, dat het hier gaat om personeels kosten voortvloeiend uit de fusie, die leidde tot de Stichting Ooster- schelde-ziekenhuizen. Het is thans nog niet bekend of deze kosten zullen worden meegenomen in de tarieven. Daar dient, zoals gezegd, eerst over gesproken te worden met het C.O.T.G. Motie Zierikzee Naar aanleiding van het wetsont werp nieuwe Financiële Verhou dingswet diende de gemeente Zierik zee op initiatief van de heer J J. Ge leijnse in september dit jaar een mo tie in. In deze motie werd aangedron gen op herziening van de uit gangspunten voor de nieuwe finan ciële verhoudingswet met name ten aanzien van de Verfijningsuitkering Historische stadskern. Het afschaf fen van deze regeling zou verstrek kende financiële gevolgen hebben voor een stad als Zierikzee. Inmid dels werd door de bevoegde instan ties geadviseerd deze verfijningsuit kering voor 50 rA te reduceren Als deze maatregel zou worden doorge voerd, zou dat. uitgesmeerd over tien jaar, voor Zierikzee neerkomen op f 140.000,— minder uitkering per jaar. De heer Dijkstra liet verder weten, dat de motie van de gemeente Zierik zee in de praktijk inmiddels een goe de motie blijkt te zijn, waar door ve le gemeenten op gereageerd wordt. best willen. Ik vind het werk van haar namelijk erg goed. Over smaak valt niet te twisten, maar het spreekt me erg aan. Mieke stemde er mee in, en zo komt haar werk aan het Zijpe". Een fraaie tekening van Mieke's va der. Aanstaande zaterdag is de kollek- tie kompleet, en ingericht naar de zin van de heer Bos. Mieke is dan zelf ook aanwezig. Véél mensen zullen er overigens niet van genieten, want zoals gezegd, restaurant Bos is een exclusief restaurant, klein maar zeer intiem. Dat was vroeger anders Wacht-café Toen de heer Bos ruim tweeentwin tig jaar geleden uit Wassenaar kwam en eigenaar werd van (toen) het wacht-café aan het Zijpe, was het een drukke boel bij de pont. Overigens wist hij toen al dat de Grevelingen- dam er zou komen. Hij is toen geruis loos overgeschakeld naar restaurant en sinds 1976 uitsluitend. Zijn klanten zijn overwegend regi obewoners en geen toeristen, want aldus de heer Bos: ,,Ik wil de andere negen maanden van het jaar ook nog wat te doen hebben". Hetgeen overi gens niet inhoudt, dat toeristen niet welkom zijn. Zijn bedrijf is (uniek voor Bruinis- se) ook op zondag geopend. „Dat heeft wel wat voeten in de aarde ge had", zegt Bos, maar hij is tevreden met de toestand zoals die nu is. Het liefst zou hij er een vis-restaurant van maken, maar zijn publiek is thuis zo gewend aan vis, dat ze juist bij hem iets anders willen eten. (Vervolg van pagina 1) een klein kerkverband met slechts twee of drie predikanten uiteraard niet optimaal kan funktioneren. De heer Sprengclmeijcr memoreert desgevraagd, dat dit kerkverband in Zierikzee in het verleden behoorde tot de Gereformeerde Gemeenten sy nodaal. Een verschil in opvatting over de prediking leidde in 1955 lan delijk tot oen splitsing Ook toen nam Zierikzee aanvankelijk een neu traal standpunt In. later werd geko zen voor aansluiting bij de Gerefor meerde Gemeenten in Nederland. Met die interimperiode toen, kon een splitsing worden voorkomen. Po gingen dit in 1982 te herhalen zijn mislukt nu één kerkeraadslid en een aantal leden uit dit kerkverband zijn getreden. De drie gulden regels voor elke ho recaondernemer: men moet zich er thuis voelen, de bediening moet kor- rekt zijn en het eten moet goed zijn, lijken de heer Bos op het lijf geschre ven te zijn. Daarbij komt nu de expo sitie van Mieke Engering als smaak vol extraatje. ROTTERDAM - De industriebond FNV is donderdag boos weggelopen uit een gesprek met de direktie van de Kunstmestfabriek UKF (eem DSM-dochter) over de CAO voor 1982. AMSTERDAM - De raad voor het Filiaal- en Grootwinkelbedrijf (raad F.G.B.) en het Centraal Bureau Le vensmiddelenhandel (C.B.L.7 heb ben de aangesloten ondernemingen in een brief op het hart gedrukt de feestverlichting dit jaar sober te hou den. De energiekommissie van beioe or ganisaties is tot de slotsom gekomen, dat feestverlichting maatschappelijk aanvaardbaar is, mits die sober van opzet is. Daarbij is overwogen dat een beperkt en bewust gebruik van de feestverlichting door de konsu- ment meer gewaardeerd worden dan een total black-out. Weliswaar leven we in een tijd dat energiebesparing geboden is, maar jaarlijks gaat slechts een fraktie van het totale energieverbruik (0,04 pro cent) op aan enige vorm van lichtre- klame, zo licht de kommissie het standpunt toe. Niet voor 11 november De kommissie adviseert de winke liers waar mogelijk besparingen door te voeren in de feestverlichting, die verlichting niet voor donderdag 11 november te ontsteken, de feest verlichting niet voor vier uur 's mid dags aan te doen („tenzij door atmos ferische omstandigheden reeds eer der een verlevendiging van het straatbeeld wenselijk is"), de feest verlichting in principe een half uur na sluitingstijd weer uit te doen en die na 31 december weer buiten ge bruik te stellen. ZIERIKZEE FNV informatie-avond over ondernemingsraad Op 1 mei dit jaar is de Wet op de Ondernemingsraden gewijzigd. In het verleden was het zo, dat elk be drijf met tenminste 100 personeelsle den, verplicht was een onderne mingsraad in te stellen. Dit is nu ge wijzigd in tenminste 35 werknémers of werkneemsters. Door deze veran dering in de wet komen meer bedrij ven in aanmerking voor een onderne mingsraad. Degenen die willen weten hoe zo'n raad in elkaar zit, en op welke wijze een ondernemingsraad van de grond kan komen, kunnen voor informatie terecht op een door de industriebond FNV georganiseerde informatie avond, maandag 8 november in het „Huis van Nassau" te Zierikzee. Iedereen is welkom. Fraktievergadering P.v.d.A. Maandag 8 november wordt in het „Huis van Nassau" te Zierikzee de fraktievergadering P.v.d.A. gehou den. Tijdens deze bijeenkomst zal de begroting worden besproken. Voor tijd: zie agenda. Gasolie gestolen Donderdag deed de heer R. uit Zie rikzee aangifte van diefstal van vijf honderd liter rode gasolie. De olie verdween uit een tank aan de Kade- weg. Jubileum streekarchivaris In het stadhuis wordt maandag 15 november het feit herdacht dat streekarchivaris W. H. Keikes veer tig jaar in overheidsdienst is. Hij is verbonden aan het streekarchi- variaat Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland. Voor tijd: zie agenda. RENESSE Geslaagd De heer W. Kostense, -geboren en getogen in Renesse, maar nu woon achtig in Barendrecht, is geslaagd aan de Nutsakademie te Rotterdam geslaagd voor het examen MOB pe dagogiek. BURGHSLUIS Reddingboot uitgevaren De reddingboot President Jan Leis is vanochtend (6.30 uur) uitgevaren en bracht een in moeilijkheden ver kerende sportvisboot binnen. Om streeks 8.30 uur keerde de Jan Leis weer in de haven terug. RRUINISSE Verkoopdag Jryfosa" Op D.V. donderdag 11 november a.s. hoopt de Zendingskrans „Tryfo- sa" haar jaarlijkse verkoping te hou den in het Ned. Herv. Verenigingsge bouw aan de Deestraat te Bruinisse. Er worden weer allerlei handwerk materialen, klederdrachtpoppen, bloemen, boeken enz. te koop aange boden. De kwaliteit is goed en de prijs niet duur, dat ook voor de kof fie met cake geldt. Voor tijd: zie agenda. Bijzonder transport Dezer dagen reed een bijzonder transport door de Bruse dreven: de windmolen die de waterstand van de ijsbaan reguleert is van z'n sokkel gehaald. In de werkplaats van de ge meente krijgt de molen een nieuwe verflaag, waarna het transport in omgekeerde richting zal geschieden. GREVELINGENDAM Illegaal oesters vissen Donderdag werden twee Belgen be trapt bij het illegaal oesters vissen aan de Grevelingendam. De Belgen brachten 25 kg oesters boven water. De oesters werden in beslag genomen en worden verkocht. De opbrengst gaat naar de Provinciale kas. GOES Najaarsvergadering Ned. Christen Vrouwenbond De Ned. Christen Vrouwenbond, gewest Zeeland houdt dinsdag 9 no vember in de Ger. Oosterkerk te Goes haar najaarsvergadering. Me vrouw J. Schneider-van Egten, vor mingsleidster te Bro' iwershaven spreekt over „Vrouw, praat er eens over". Op de agenda staat het af scheid van de rayonkontaktvrouw Marianne Hack en van de sekretares- se Ali Klein. Daarna volgt de instal latie van mevrouw E. van Overbeeke-de Smidt uit Middelburg als sekretaresse en van mevrouw M. Boot-Brand uit Kerkwerve als ray onkontaktvrouw voor Schouwen- S/ r; Dat hield in dat de Mytilus de vier trilbuizen op korte afstanden van el kaar in de zeebodem dreef en vervol gens vibrerend omhoog haalde. Daardoor werden de zandkorrels tot diep in de Oosterscheldebodem dich ter op elkaar gepakt, zodat de draag kracht van de zachte ondergrond gro ter werd. Op deze verdichte ondergrond zul len de funderingsmatten (200 bij 42 meter) en daarop kleinere bovenmat ten worden afgerold. Daarop worden dan de pijlers geplaatst. Zonder ver dichting zou de ondergrond niet vol doende draagkracht hebben gehad om steun te geven aan de grote beton nen pijlers. Nieuwe ervaring- Met het verdichten op zo'n grote schaal en de in de Oosterschelde voorkomende moeilijke hydrauli sche en klimatologische omstandig- heen bestond nergens ter wereld er varing. In dit getijdegebied is de zee op sommige plaatsen 30 meter diep. Nu de verdichting in de as van de ke ring, dat wil zeggen op de strook grond waarop de pijlers komen te Duiveland en Noord-Beveland. Voor tijd: zie agenda. staan, klaar is, gaat de Mytilus nog enige tijd door met het verdichten van de zeebodem aan de randen van de reeds gelegde bodembescherming. Dit werk zal naar verwachting in ja nuari klaar zijn. Advertentie Officieel Citroén dealer Inruilauto's: altijd 35 stuks van 250,- tot f 25.000,- Verhuur van nieuwe en gebruikte wagens Leasing van nieuwe Citroëns v.a. 413,-/mnd Okkasionleasing alle typen en merken v.a. 250,-/mnd Financiering - klaar terwijl u wacht Landi den Hartog gasinstallaties Korte Nobelstraat 37-39, Zierikzee, 01110-4951 tekenen dat u de kampwinkels op zondagen langer open zou willen zien dan momenteel is toegestaan," advi seerde hij de betrokkenen. Dorpshuis Renesse Bij de rondvraag vertelde Verseput dat het dprpshuis in Renesse in het verleden als overdekte markt werd gebruikt en hij verzocht of dit soort praktijken in het nieuwe doipshuis tegengegaan zullen worden. Voorzit ter Padmos antwoordde dat deze kwestie de Stichting Dorpshuis aan gaat, omdat zij het pand van de ge meente huurt. De gemeente Wester- schouwen zou wel het een en ander via de verhuurovereenkomst kunnen regelen. De heer J. Steur, aanwezig namens het overkoepelende orgaan van land en tuinbouworganisaties, zei de laatste tijd weinig meer van het bac- terievuur te horen. „Wanneer je er weinig meer van hoort, bestaat de kans op verslapping," aldus Steur. Hij vroeg zich af of er misschien een oproep in het gemeenteblad kon ko men betreffende het attent zijn op bacterievuur. Namens de RECRON stelde L. C'. van der Graaf voor een in grote lij nen opgezet overzicht van de rekreatie-begroting op te stellen en dit te publiceren in een aparte folder of te vermelden in het gemeenteblad. De toeristen zijn dan op de hoogte van de zaken waaraan hun toeristen belasting wordt besteed. BURGH-HAAMSTEDE - De kommissie voor Midden- en Kleinbedrijf van de gemeente Westerschouwen heeft donderdagmiddag gunstig geadviseerd aan het kollege van b. en w. inzake de concept-verordening uitgifte stand- en ventplaatsen. Volgens de huidige situatie kan alleen maar via artikel 28 van de Algemene Politie Ver ordening worden opgetreden. De heer J. W. Geleijnse van de middenstandsvereniging Burgh-Haamstede zag de verordening als een mogelijkheid regelend op te tre den. Hij vond het wel een moeilijke taak voor b. en w. om te beslissen wanneer wel en wanneer niet een ver gunning moet worden gegeven. Hij achtte het raadzaam voor b. en w. om eerst kontakt met het bestuur van de middenstandsvereniging op te nemen voordat tot het verstrekken van een vergunning wordt overge gaan. Voorzitter A. J. Padmos zag he lemaal geen problemen. „In 1982 zijn maar drie standplaatsvergunningen toegewezen. Elke aanvraag wordt apart bekeken en van automatisme is zeker geen sprake," aldus Pad mos. Ook de bereikbaarheid van de win kels door de bevolking en de leef baarheid van de kleine kernen spelen een rol in de concept-verordening. De heer A. M. Verseput van de mid denstandsvereniging Renesse maak te bezwaar tegen de groentewagens in Renesse. De kommissie adviseerde inzake de verordening winkelsluitingswet 1976 konform het voorstel van het ministerie. Winkels, die waterspor tartikelen, kampeerartikelen, foto- en filmbenodigdheden, enz. verko pen, kunnen voor de periode 15 mei- 15 september een ontheffing van de winkelsluiting verkrijgen. Dit geldt voor de zaterdagen van 17.00-22.00 uur en voor de overige werkdagen van 18.00-22.00 uur. Verseput merkte tijdens de verga dering op dat misschien enkele zaken er de dupe van worden, maar dat dit aantal mee zal vallen. Dr. H. J. van Zuijlen (kommissielid namens de VVV) vond het wat vreemd dat de kampeerbedrijven in de gemeente Westerschouwen akkoord gaan met het voorstel. „U kunt toch aan laten BROUWERSHA VEN - De verlichtingsaktie die de V. V.N afdeling Brouwershaven op touw zette. wat gisteravond al een groot sukses. Garage Slager, die hier volle medewerking aan verleent, telde donderdagavond 28 auto's waarvan dc verlichting werd nagezien Meer dan de helft van de auto's vertoonde mankementen aan de vicer dan de helft van de auto's vertoonde mankementen aan c npen zijn volgens de h t garagebedrijf aanwezig. Slager stelde drie man- ten eveneens in de aele te laten nakijken, tussen 19.00 en 21.00 uur. koplampen Verkeerde af slager de r jgei teufj» beschikbaar. Hedenavond (vrijdag) is men eveneens in de gelegenheid de zo belangrijke verlichting van de auto stelling, in het geheel niet branden en verkeerde montage van de lampen zijn volgens de heer Slager de meest voorko mende fouten. Het hele bestuur van V. V.N.-Brouwershaven is in het garagebedrijf fFoto- Ziprikfwscho Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3