Windmolen in Borssele gaat PZEM stroom leveren DANSEN Onderwijs gaat staken Na experiment op „Neeltje Jans" Ir. Sisou: Geen toekomst voor windenergie op grote schaal' Intocht Sinterklaas op televisie Kabinet beëdigd Dorpsgemeenschap Noordwelle Paus veroordeelt terrorisme in Spanje Ierse regering gevallen Nieuwe Antilliaanse regering beëdigd WEEKEINDE- ARTSENDIENST DIERENARTS APOTHEEK AGENDA installatiebedrijf DEÜRLOO BV. Jeugdsozen in het weekeinde ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 BORSSELE - Nederlandse windmolenbouwers moe ten de kans krijgen om een thuismarkt op te bouwen waardoor ze een goede positie voor de exportmarkt kun nen ontwikkelen. Windenergie op zeer grote schaal is voor ons land geen haalbare zaak. Dit zei Ir L. G. Sisouw de Zilwa van de NV Provinciale Zeeuwse Energie Maat schappij (PZEM) donderdag in Borssele tijdens het slaan van de eerste paal voor en windmolen, de PEP 2, van 300 Kilowatt. Deze windmolen van de PZEM is de eerste windturbine die op commerciële basis stroom gaat leve ren aan het elektriciteitsnet in ons land. We moeten in Nederland geen over dreven verwachtingen koesteren over op grote schaal toepassen van windenergie, meent Ir Sisouw. Het ruimtebeslag van windmolens is der mate groot, evenals de onzekerheid over kontinue stroomlevering, dat bij opwekking van energie in het groot toch weer op konventionele centrales zal worden teruggevallen. Ook al komt de prijs van door wind opgewekte energie steeds dichter in de buurt van die van konventionele stroom door de stijgende brandstof prijzen. Volgens Sisouw de Zilwa zal men zich in Nederland moeten gaan toe leggen op toepassing van wind energie op kleine schaal, daar waar er mogelijkheden zijn. Éénmalige zaak Hij vreest dat het opzetten van gro te windmolenparken op terreinen van 2 300 hectare, gezien het tekort aan ruimte voor Nederland maar een eenmalige zaak zal zijn. Met de nieuwe tweede windmolen van de PZEM is een bedrag gemoeid van ruim een miljoen gulden. Het bedrijf heeft op het werk- eiland Neeltje Jans in de Ooster- schelde al goede ervaringen opge daan met de eerste windturbine van 55 Kilowatt. Sisouw vindt, dat de energiebedrij ven in Nederland verplicht zijn om te experimenteren met windenergie. Te duur voor partikulieren Voor partikulieren zijn dergelijke investeringen eenvoudig niet meer te betalen in verband met de onzeker heden die er bestaan over het rende ment van zo'n investering. De NV PZEM zal een nauwkeurig meetpro gramma bijhouden over de PEP 2. Daarbij zullen gegevens worden ver zameld over het geluid, de invloed van de wieken op vogels, het land schap, de levensduur, de meest voor komende storingen en de invloed van de stroomlevering van de windmolen op het elektriciteitsnet. Deze gege vens kunnen ter beschikking worden gesteld aan ieder, die daar zijn voor deel mee kan doen, zie Sisouw. Tweede molen De PZEM wil nog een tweede grote re molen bij wijze van experiment naast de volgend jaar op te leveren molen in het Sloegebied te Brossele plaatsen. Maar daarvoor is de finan ciering nog niet rond, zo. bleek don derdag. De PEP 2 is ontwikkeld en gebouwd door FDO, een dochteron derneming van VMF-Stork Hengelo. Ir H. J. Reynders van dit bedrijf zei, dat fyet bedrijf een windmolen in ont wikkeling heeft van 1.000 Kilowatt. Daarbij wordt de diameter van de bladen plusminus 40 meter. Volgens Reynders bestaan er voor molens van een dergelijke kapaciteit grote ex portmogelijkheden. HILVERSUM - Niet de zieke Wiete- ke van Dort, maar Aart Staartjes zal op 20 november (Nederland 1, 12.00 uur) het kommentaar leveren bij de televisie-uitzending van de intocht van Sinterklaas. Staartjes zal overi gens buiten beeld blijven. De intocht is dit jaar op Marken, waar de Sint door de burgemeester wordt ontvangen en in het dorpshuis ,,Het Trefpunt" zijn eerste ontmoe ting met Nederlandse kindertjes zal hebben. Advertentie Zaterdag 6 november in het Dorpshuis m.m.v. NEW RITHEM FOUR Aanvang 20.30 uur - Entree t 7,50 p.p. DEN HAAG - Koningin Beatrix heeft de ministers van het kabinet Lubbers donderdagmiddag om streeks vier uur op paleis Huis Ten Bosch beëdigd. De nieuwe staatsse- kretarissen zou zij vandaag (vrijdag) om twaalf uur beëdigen. De ministers zijn: drs. R. F. M. Lubbers, minister-president, mi nister van algemene zaken; drs. G. M. V. van Aardenne, minister van eko- nomische zaken, vice-minister- president; mr. H. van den Hoek, mi nister van buitenlandse zaken; mr. F. H. Korthals Altes, minister van justitie; mr. J. G. Rietkerk, minister van binnenlandse zaken; drs. W. J. Deetman, minister van onderwijs en wetenschappen; dr. H. O. C. R. Ru- ding. minister van financiën; mr. J. de Ruiter, minister van defensie; dr. P. Winsemius, minister van volks huisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer; mevrouw drs. N. Smit- Kroes, minister van verkeer en waterstaat; ir. G. J. M. Braks, mi nister van landbouw en visserij; drs. J. de Koning, minister van sociale za ken en werkgelegenheid en minister voor Nederlands-Antilliaanse zaken; mr. drs. L. C. Brinkman, minister van welzijn, volksgezondheid en cul tuur; mevrouw drs. E. M. Schoo, mi nister voor ontwikkelingssamenwer king. In overleg met de centrales van ambtenaren hebben de onderwijs vakbonden argumenten aangedragen om het voorstel van tafel te krijgen. De argumenten bleken niet te tellen voor de minister. De bonden hebben ook gewezen op de opvatting van (nu ex-) minister Rood van binnenlandse zaken, dat de extra-korting voor een deel van alle ambtenaren niet past in het gekoördineerd beleid van de overheid. De korting is maatschap pelijk onaanvaardbaar, evenals het alternatief: ontslag van personeel, aldus de bonden. Ze konkludeerden dat de minister het principe van ge lijke behandeling laat varen. Landelijke akties De onderswijsbonden stelden vast dat hen niets anders restte dan het overleg af te breken en de voorgeno men stakingen uit te voeren. In de week van 15 november zullen lande- Informatie centrum Stormvloedkering hele jcuir open NEELTJE JANS" - In voor gaande jaren was het informa tiecentrum steeds gesloten in de maanden december en janu ari. In verband met de vele vragen uit het publiek is beslo ten het centrum voortaan ook in deze wintermaanden geo pend te houden. Wel zal het centrum als vanouds van 1 no vember t/m 31 maart gesloten zijn op maandag en dinsdag. De overige dagen, inklusief de weekends, is het centrum geo pend van plus minus 10.30 uur tot 15.30 uur. Tenzij het aan bod van bezoekers zeer groot wordt zal er steeds één lijn dienstbus per uur worden inge zet. Per 1 april 1983 zal vervol gens de halfuurs regeling wor den hervat. BAGDAD - De 26 maanden oude oorlog tussen Iran en Irak ,,is prak tisch voorbij, want Iran kan niet over zijn grenzen vechten". Dit heeft de Iraakse minister van buitenlandse zaken, Saadoun Hammadi, donder dag gezegd in een interview met het Koeweitse dagblad Al Watan. BRUSSEL - Het Belgische sociaal overleg tussen werkgevers, werkne mers en de regering, dat moest leiden tot een algemeen akkoord over „inle veren", werktijdverkoiting en het scheppen van nieuwe banen (80.000 tegen ein 1983) is donderdagavond stukgelopen. DEN HAAG - De onderwijsbonden voeren de tweede helft van deze maand landelijke stakingen uit. Zij hebben hiertoe donderdag besloten toen minister Deetman bij zijn voorstel bleef tot een extra korting van 1,65 procent op de sa larissen in het onderwijs. lijke akties beginnen. Hiertoe heb ben de Algemene Bond van Onder wijzend Personeel (ABOP), de Ka tholieke Onderwijs Vakorganisatie (KOV), het Nederlands Genootschap van Leraren (NGL), de Unie van MTO-verenigingen en voor het niet- onderwijzend personeel in het onder wijs, de ABVA-KABO hun leden op geroepen. De Protestant Christelijke Onder wijsvakorganisatie (PCO) wacht de uitspraak af van de verenigingsraad die maandag vergadert. Verwacht wordt, dat de raad instemt met het voorstel in de week van 22 november een schooltijd of middag demonstra tief het werk te onderbreken. Het is de bedoeling deze akties zo veel mogelijk te doen samenvallen met die van andere onderwijsbon den. TOLEDO - In een onverwachte toe voeging aan zijn toespraak in Guada lupe heeft de paus gereageerd op de moordaanslag op generaal Victor La- go een uur nadat hij uit Madrid was vertrokken. De aanslag wordt door de politie toegeschreven aan Baski- sche verzetslieden van de Eta. De paus vroeg de menigte te bidden opdat Spanje, dat „zich gekwetst voelt in zijn diepste verwachtingen van vrede en eendracht" mag worden bevrijd van de pijnlijke ervaringen van het terrorisme. Iedereen moet begrijpen, aldus de paus, dat het ge weld niet de weg is voor de oplossing van de menselijke problemen. Ge weld is zonder meer onchristelijk, zo voegde hij eraan toe. De paus brengt zaterdag een be zoek aan Baskenland, waar Ignatius van Loyola en Franciscus Xaverius zijn geboren. Algemeen wordt ver wacht, dat de paus dan een beroep op de separatistische Basken zal doen om af te zien van geweld. Een soort gelijke oproep richtte de paus in 1979 tot anti-Britse verzetsstrijders in Noord-Ierland. Die oproep werd ge negeerd. DUBLIN - De minderheidsregering van premier Charles Haughey van Ierland is donderdag gevallen. Het parlement nam met 82 stemmen voor en 80 tegen een motie van wantrou wen aan. Na de stemming verklaarde Haug- ney, de leider van de Fianna Fail, dat hij president Patrick Hillery zal vra gen het parlement te ontbinden. Er zullen op korte termijn nieuwe ver kiezingen worden gehouden, zo kon digde hij aan. WILLEMSTAD - Op de Nederland se Antillen heeft gouverneur Leito donderdag de nieuwe regering beë digd. De Curacaose politicus Don Martina is opnieuw premier gewor den. De regering bestaat uit zes partij en. Dit zijn de MAN en de PNP (beide van het hoofdeiland Curacao), dc AVP en de PPA (beiden van Aruba), de UPB (van Bonaire) en de democra tische partij van de bovenwindse ei landen. Deze partijen vertegenwoor digen 14 van de 22 parlementszetels in dc Antilliaanse staten. De MEP. de Arubaanse meerder heidspartij, neemt niet deel aan de nieuwe regering. Dc partij stond er op dat ze naast de portefeuille van staatkundige struktuur ook die van financiën zou krijgen. Dc Curacaose partijen wilden dit echter niet aan vaarden. Zaterdag 6 en zondag 7 november Dokter A. W. van Geer, Zierikzee tel. (01110) 2080,neemt waar voor dokter Bontkes, dokter Visser en dokter Sleegers. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondagmorgen van 11.00-11.30 uur. Dokter Van Beek-Verbeek, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861 neemt waar voor dokter Bruel, dokter Flach en dokter Stenger. De weekenddienst loopt van vrijdag middag 18.00 uur tot maandagmor gen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zater dag, en zondag. Buiten spreek uurtijden alleen dringende gevallen. Dokter H. Speelman, Oosterland, Molenweg 61. Telelefoon (01114J 1280, neemt waar voor dokter Van den Berg en dokter Dorrestein. Tandarts L. Lekkerkerk, Nieuwe Boogerdstraat 25, Zierikzee, Tel. (01110) 6066, neemt waar voor geheel Schouwen- Duive- land. De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag- en zondagmid dag van 17.00-17.30 uur. Zuster T. de Ronde,Schoolstraat 20, Bruinisse. Tel. (01113) 1729, neemt waar voor Zierikzee. Zuster I. Dekker, Badhuisstraat 3, Nieuwerkerk. Tel. (01114) 1228, neemt waar voor Bruinisse en Duiveland Zuster Adriaanse, Dreischor, tele foon (01112) 1341, heeft dienst voor geheel Schouwen. Dierenarts S. Bergsma, Zierikzee tel. (01110) 2180 heeft dienst voor Schouwen-Duiveland. Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100)14444. Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, tel. 01113-2215. Vrijdag 5 november Zierikzee 't Zeeuwse Pannekoekenhuys. Prijs- klaverjassen. 20.00 uur. Bioscoop de Concertzaal, 'n Soep zootje. 20.00 uur. „Huis van Nassau". Justitie thema avond J.O.V.D. 20.30 uur. Brouwershaven Slager b.v., Poortdijkstraat. V.V.N.- kontrole. 19.00 - 21.00 uur. Oosterland Sportzaal dokter Schutterstraat. Uitvoering gymnastiekaf deling sportvereniging Duiveland. 19.15 uur. Bruinisse Gemeentehuis. Raadsvergadering. 20.00 uur. Zaterdag 6 november Zierikzee Foyer „Mondragon". Herfstbal m.m.v. het Seaport Quartet. 20.00 uur. „Huis van Nassau". Vergadering V.V.D. 9.00 uur. Bioscoop de Concertzaal, 'n Soep zootje. 20.00 uur. Noordwelle Dorpshuis. Ledenvergadering dorps gemeenschap. 19.30 uur. Brouwershaven Ophalen oud papier. Start 9.00 uur, Markt. Zondag 7 november Zierikzee Bioscoop de Concertzaal, 'n Soep zootje. 20.00 uur. Maandag 8 november Zierikzee Poslstrant 25. Kursus kruiden. 20.00 uur. „Huis van Nassnu". Fraktievergade- ring P.v.d.A. 20.00 uur. „Huis van Nassau". Informatie avond F.N.V. over ondernemings raad. 20.00 uur. HET WEEROVERZICHT Strowkerke HAAMSTEDE - 't Doet eigenlijk niet zo Schouwen-Duivelands aan. dit plaatje van grazende geiten aan de Vroonweg te Haamstede. De beesten zijn eigendom van Staatsbosbeheer. (Foto: Zierik2eesche Nieuwsbode) DE BILT. 5-11. Het K.N.M.I. deelt mede: Boven dc oceaan heerst een grote depressie-aktiviteit. De depres sies trekken tot nu toe ver ten westen van de Britse eilanden naar IJsland. Geleidelijk dringen ze echter meer op in de richting van Ierland. Een hogedrukgeb'ied dat nu boven zuid-Noorwegen ligt verplaatst zich via Duitsland naar zuidoost Europa. Samenhangend met deze ontwikke ling neemt bij ons morgen de wind toe tot vrij krachtig uit zuidwestelij ke richting Hierdoor zal er geen mist meer hoven ons land voorkomen Er is wel veel bewolking maar het blijft droog De middagtemperatuur ligt rond de elf graden. Advertentie weekend servlcedfenst tel. (01110) 6255 LTS. Ouderavond. 20.00 uur. „Huis van Nassau". Vergadering Tuinbouwwinterkursussen. 20.00 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaarctènsoos. 14.30 uur. Burgh-Haamstede Hotel Haamstede, Hogezoom 3. Le zing door mevr. Vleugels-Schutter over de vier levensfasen van de vrouw voor de Ned. Ver. van Huis vrouwen afdeling Westerschouwen. 14.00 uur. Renesse O.l.s. ,,'t Staepel'of". Ouderavond. 19.30 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Vergadering advies kommissie welzijnsbeleid. 19.30 uur. Goes Ger. Oosterkerk. Gewestelijke na jaarsvergadering NCVB. 10.30 uur. Woensdag 10 november Zierikzee De Lichtboei, Poststraat. Jeugdfilm voor alle leeftijden. 14.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Bejaar denmiddag N.C.V.B. afd. bejaarden- werk. 14.30 uur. Mondragon. Ledenvergadering ZVU. 20.15 uur. Theo Thijssenschool. Ouderavond. 20.00 uur. N.H. Verenigingsgebouw. Ruilavond G. J. Peelen". 19.30 uur. Donderdag 11 november Oosterland Openbare lagere school. Ledenverga dering VOO. 20.00 uur. Bruinisse N.H.-verenigingsgebouwVerkoping „Tryfosa". 14.00 tot 17.00 uur en 19.00 tot 21.00 uur. Vrijdag 12 november Zierikzee „Huis van Nassau". Fraktievergade- ring P.v.d.A. 20.00 uur. Renesse Manege Grol. Algemene ledenverga dering LR en PC Westelijk Schou wen. 20.00 uur. Scharendijke Ned. Hervormde Kerk. Koor- en sa- menzangavond. 20.00 uur. Oosterland Ned. Herv. Kerk. Liedboek-bijeen komst. 20.00 uur. Hotel Storm. Ledenvergadering ijs- vereniging „Nooitgedacht". 20.00 uur. Zaterdag 13 november Zierikzee „Huis van Nassau". Duivensport- film-avond PV Gevleugelde Vrien den. 19.30 uur. Ellemeet Dorpshuis. Toneelstuk. 19.30 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; z.aterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-)18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Openingstijden: vrijdag 19.30 - 23.00 uur, zaterdag 19.30 - 24.00 uur; zon dag gesloten. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00124.00 uur, zaterdag 20.00-1.00 uur. vanaf 21.30 uur optreden Fruitake; zrtndag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Gesloten wegens verbouwing. O.B S. „De Schelphock", Dia-serie over het werken op school. Nieuwerkerk Zaal Ger. kerk. Interkerkelijke ge spreksgroep. 19.30 uur. Dinsdag 9 november Zierikzee Borrendammc. Verkoop Welfare. 14.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Kreatie- ve vormingsavond CPB. 19.30 uur. Chr. Geref kerk, ZevengetijstrAat. Zangavond m.m.v. 4 koren 20.00 (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17 30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774, (01110)6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18 30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2