Bouvier Dressuurgroep Haamstede Instrukteur Reinier Rotteveel: 99...er komt heel wat voor kijken... ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 5 november 1982 Nr. 23212 li SCHARENDIJKE - Sinds ongeveer vier jaar wordt er in Burgh-Haamstede bouvier- dressuur beoefend. Daartoe werd in 1978 de Bouvier Dressuurgroep Haamstede opge richt. Instrukteur van de groep is Reinier Rotteveel, woonachtig in Scharendijke, maar van origineel Schiedammer. ,,Je kunt een hond op twee manieren africhten", vertelt hij. „Als eerste is er de manier om een hond naar je laten luisteren, maar je kan hem ook africhten met de bedoeling om met die hond in de wedstrijdsport te gaan. Persoonlijk zie ik deze twee manieren als een geheel, dus de vereniging houdt beide fa cetten in: de gehoorzaamheid en de wedstrijdsport zijn niet los te zien van elkaar. De hondensport bestaat niet zonder vereniging en de vereniging ook niet zonder de hon densport". De Bouvier Dressuurgroep Haamstede is ontstaan uit mensen, die op de Bevelanden trainden en die op de duur het reizen te veel vonden worden. Via de KNPV (Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging) kwamen de initiatiefnemers te recht bij Reinier Rotteveel als instrukteur. Aanvankelijk waren er wel wat pro bleempjes met het verkrijgen van een terrein en andere faciliteiten, maar na een jaar kreeg de jonge vereniging van de oorspronkelijke oprichter Jan Karstens de beschik king over het terrein aan de Hogezoom in Burgh-Haamstede waar de klub nu nog zit. Ook kwam er een aardige kantine bij en door zelfwerkzaamheid werden de nodige at tributen vervaardigd. Langzamerhand breidde de vereniging zich wat uit en momen teel zijn er een twintigtal leden van Schouwen-Duiveland, de Bevelanden en Goeree- Overflakkee. densport, die in een dergelijk geval toch uiteindelijk de leiding bij de ge leide zal doen belanden, maar wat ik prefereer is toch gewoon de stem, dat is de baas", onderstreept Reinier Rotteveel. Laten kruipen Met die stem moet de geleide zijn hond duidelijk maken wat er van hem verlangd wordt, want een hond verstaat alleen klanken. Als het goed gebeurt, zal de hond aksepteren wat er gevraagd wordt. „Je moet altijd een geleide hebben én een hond en dat moet samen klik ken. Je kan een hond laten kruipen, maar daar bereik je niks mee. Ik heb met mijn hond in het begin ook pro- blemen gehad. Ik ben zo iemand, als ik ergens mee begin, wil ik ook het hoogst mogelijke bereiken, als dat kan. Je vergeet wel eens om dingen niet te doen, waar je later vreselijk veel spijt van heb. IJ it mijn eigen er varingen behoed ik daar ook altijd andere geleiden voor. Nare ervarin gen vergeet een dier, in dit geval een hond, nooit meer. De belangrijkste periode uit een hondenleven is zon- gediplomeerd instrukteur. ,,lk heb in die tijd al heel wat probleemhonden gehad. Men kan er ook altijd mee bij mij terecht", vertelt hij. „Er zijn heel wat soorten probleemhonden. Een hond die niet gehoorzaamt, een hond die agressief is, of een hond, die an dere honden niet uit kan staan. Dat laatste kan ook een probleem zijn voor de mensen waar hij is. Dat zijn al drie problemen die zwaar tellen. In negen van de tien gevallen zijn die problemen ontstaan door medeweten van de geleide, waar hij is. Van natu re heeft een hond een goed karakter en de andere een slecht karakter. Ou ders spelen er een rol in. Als je twee lieve honden koppelt zul je ook lieve honden terug krijgen, maar als je twee „scherpe" honden bij elkaar brengt, worden de nakomelingen ook scherp". Ideale methode Duidelijk mag zijn, dat een hond ook door zijn baas „scherp" gemaakt kan worden. Dan komt er niemand binnen. „Daar schiet je helemaal niets mee op, want dan loop je het ri- siko, dat je op een bepaald moment niet eens meer je eigen huis in kunt 5? hond is een roedeldier (een kudde dier), hij moet zijn plaats weten in het gezin. Als de hond baas kan spe len over de mensen in huis, dan staat de hond op de eerste plaats. Dat hoort niet. In een goede kombinatie moet het klikken, de hond moet ge hoorzamen aan de baas. Ais je die kombinatie vindt, en hond en baas hebben er beiden zin in, dan zai een dergelijke kombinatie het tien keer zo snel leren, als een andere kombi natie die niet klikt". Duidelijk is dus, dat het initiatief van de baas moet komen. De hond mag niet de baas zijn. „Ik wil hier mee niet zeggen, dat de hond onder danig moet zijn aan de baas, maar hij staat net een trapje lager dan de ge leide waar hij bij is. Een onderdanige hond is niets waard. Zijn tempera ment moet niet onstuimig zijn, maar wel altijd vrij en blij"^ Wanneer een opvliegende geleide een hond aanschaft, die luistert en gehoorzaamt, maar vooral ook rustig is, dan is die opvliegendheid geen en kel beletsel om tot een goede kombi natie te komen. Anders wordt het als er bij een dergelijke geleide een hond komt, die het karakter heeft van ba zigheid - wie is de baas van ons tweeën - dan zal die geleide het vrese lijk moeilijk krijgen. Twee heethoof den tegenover elkaar funktioneert niet best, maar op de duur zal een van beiden het onderspit delven. „Er zijn best wel middelen in de hon „Onze hobby om een bouvier echt goed af te richten vergt bijzonder veel training en geduld", stelt Rei nier Rotteveel vast. „Het is zo, dat niet de hond het allemaal moet leren, maar de geleide. Het bewijs daarvan is gemakkelijk te leveren. Als er een nieuw lid bij de vereniging komt, vertellen we alles van hoe en wat we moeten gaan doen. Het blijkt al ge lijk de eerste keer, dat de baas het niet snapt, maar aan de hond zie je, dat hij het wel begrijpt. Als de in strukteur de hond dan pakt, wat hij regelmatig doet. alleen om te bewij zen aan de geleide, dat het de geleide is, die moet leren en niet de hond. Dat houdt in, dat een hond als hij een keer een kommando heeft gehoord en daarbij is geholpen, hij de tweede keer weet wat er moet gebeuren. Dus in de hond zit het; het is een dierlijke eigenschap. Dat is het oer-instinkt, dat is logisch. De geleide heeft altijd de grootste problemen. Er komen ontstellend veel kommando's. Vaak is de vraag wat en hoe hij bepaalde dingen moet doen". Gelijktijdig Grote manko bij de geleide is het geven van de kommando's. „Veelal zie je, dat een jonge geleide eerst gaat denken en dan handelen Maar dat is fout. je moet het gelijktijdig doen Je moet denken én handelen. Dat is meestal bij een beginnende geleide heel moeilijk", legt Rotteveel uit. Vaak wordt verondersteld, dat niet iedereen geschikt zou zijn om geleide van een hond te worden. Een heetge bakerd iemand zou bijvoorbeeld nooit een hond naar zijn hand kun nen zetten, maar dat ontzenuwt Rot teveel onmiddellijk. ..Dat ligt aan de kombinatie. Dat ligt aan geleide én aan de hond. Heeft de hond een ka rakter, dat weinig verzet duldt, dat houdt dus in dat hij de baas is thuis, dan is er iets niet goed. Het moet niet zo zijn. dat wal je vaak ziet - de hond de baas uitlaat, maar de baas moet boven zijn hond staan F,en der enige twijfel het eerste levens jaar. In die tijd kan een hond ge maakt of gebroken worden. Ik advi seer ook altijd aan mensen, die in de dressuur willen of gewoon de hond wat willen leren, om een pupje te ko pen, breng dat groot en voedt hem op, zodat je weet wat voor hond het is. Als je een hond koopt, die al erva ringen heeft meegemaakt bij een an dere baas, weet je nooit wat er voor dien gebeurd is". Mensen die in de dressuur willen gaan vertonen nog wel eens het eu vel, dat zij zich van te voren niet vol doende op de hoogte stellen van wat jze eigenlijk met die hond willen gaan doen. „De mensen informeren niet voldoende van wat ben ik van plan met die hond. Is het enkel een huis hondje, doe ik er niets mee, ga ik en kel een beetje trainen of ga ik er sport mee beoefenen. Voordat er een hond wordt aangeschaft, moet er beslist goed over nagedacht worden. Vaak draait het na korte of langere tijd op een teleurstelling uit en wie is dan de dupe: het beest. Het krijgt een spuit of wordt zomaar ergens langs de weg gezet. Als je echt wat met een hond wilt gaan doen moet je, ja moet je eerst alles goed overwegen. Je gaat eens enkele keren bij een hondenvereniging kijken naar de voors en de tegens. Hoe het gaat, kan je het allemaal aan, niet alleen op een zomeravondje, maar ook in de win ter. Kan je het opbrengen in de vries kou en in de ijzige wind. Ook moet je je afvragen of het bezig zijn met die hond geaksepteerd wordt door je ge zin. Je kan wel een hond af gaan rich ten, maar als je je vrouw niet mee hebt, gaat het nooit, want de meeste tijd is voor de hond. Je bent er ont stellend veel mee bezig". Trainingsarbeid Iedere zaterdag werken de leden van de Bouvier Dressuurgroep Haamstede - althans de fanatieke le den - gemiddeld zo'n vier uur met hun honden. Daarnaast een avond per week in verenigingsverband een uur of drie en tussendoor individu eel, gekombincerd met het gebruike lijke uitlaten, nog wat oefeningen. Zo wordt een hond naar iets toege bracht. „Stel dat jc over drie maanden een wedstrijd hebt, dan ga jc langzaam op de punten trainen, eigenlijk steeds fanatieker, tot je een kombi natie gaat vormen, die naar een hoog tepunt gaat. Dan train jc regelmatig twee, drie keer in de week 's avonds het hele programma, jc appM, jc speuren, het pakwerk uiteraard niet, want als een hond goed bijt moet je het zo min mogelijk doen, want bij ten zal hij altijd. Dus jc ziet, dat er bijzonder veel tijd in gaat zitten", vertelt Reinier Rotteveel. „Al jc vri je tijd gaat erin zitten, wanneer je een beetje op niveau wilt meedraai en. Je moet er voor honderd procent achterstaan. Anders lukt het heslist niet om op hondensportgebied wat te bereiken". Reinier Rotteveel beoefent de hon densport ongeveer acht jaar, met flink wat sukscs. In zijn huis aan de Korenbloemstraat in Scharendijke zijn de sporen van die suksessen dui delijk zichtbaar. Her en der ver spreid staan de tastbare bewijzen Kampioenschappen van Zeeland, van Zuid-Holland en andere grote evenementen werden door Rotteveel binnengehaald met zijn prachtige Duitse Herder. Daarnaast is hij in middels al weer een dikke vier jaar en dat zal toch beslist niet de bedoe ling zijn, denk ik zo", vervolgt Rotte veel. „Een agressieve hond is een hond, die gewoon rustig zit en pats bijt. Zomaar zonder reden. Maar die reden is dan al wel veel eerder ontstaan. Door het een of andere voorval in zijn puptijd is die hond wantrouwig geworden. Als instrukteur ben je er voor om dergelijke problemen te ver helpen. Het kan wel eens tegenval len. De manier waarop met de hond wordt omgesprongen is echter van het eerste belang. Gebeurt dat niet goed, dan kan een instrukteur ook weinig beginnen. Als je een hond nooit straft voor iets wat hij niet mag doen, dan zul je het er nooit uitkrij gen. Ook als je een hond niet zover krijgt, dat hij gehoorzaamt, lukt het evenmin. Het gaat dus om het kardi- Jan Faes en Peter de Graaf clubkampioen BURGH-HAAMSTEDE Het afgelopen weekeinde hield de Bouvier Dressuurgroep Haamste de haar jaarlijkse klubkainpiocn- schappen. Er werd gestreden in twee klassen, de V.H.-klasse, met gediplomeerde kombinatics en in de beginnersklasse. In de V.H.-klasse kwam de titeJ terecht bij Jan Faes uil Zierikzee met zijn bouvier Fas tor. Als twee de eindigde zijn plaatsgenote Ma ria van Donk, die aantrad met haar hond Olav. Enigszins te leurstellend was de derde plaats voor Jaap Tanis uil Dirksland. Met zijn bouvier Basco eindigde Tanis tijdens de Nederlandse kampioenschappen nog op de tweede plaats, een prestatie vaar niet alleen hijzelf trots op is, maar die ook instrukteur Reinier Rotte veel met de nodige voldoening er vaart. In de beginnersklasse ging het klubkampioenschap naar Peter de Graaf uit Kortgene met zijn jonge bouvier Benno. Op de tweede plaats eindigde twee kombinaties ex aequo. Leo de Graaf uit Zierikzee met de bou vier Anja en Jan van Rijn met de Mechelse herder Shila klasseer den zich met precies evenveel punten. Van Rijn mag met zijn herder deelnemen, omdat de re glementen toestaan dat op een be paald aantal bouviers een percen tage honden van andere rassen lid mag zijn. Als derde kwam Rien Nagtegaal uit Melissant uit de bus met de bouvier Doerak. In de V.H.-klasse werden bo vendien extra titels vergeven per onderdeel van de kampioenstrijd Jan Faes kwam als eerste uit de bus bij het pakwerk. Maria van Donk eiste de hoogste klassering op in het speurwerk en Jaap Tanis kwam met Basco het beste voor de dag bij het onderdeel appèl. Al le prijzen werden uitgereikt door instrukteur Reinier Rotteveel, du zich zeer positief uitsprak over de prestaties van de leden van de dressuurgroep tijdens deze kam pioenschappen. nalc punt, hoe ga jc met ccn hond om, die ccn bepaalde afwijking heeft. Jc kan lief doen, jc kan scherpe kom mando's gaan geven cn jc kan hem ook onder de graszoden slaan, maar dir laatste mogelijkheid komt in mijn instruktiehoekje niet voor. Goede cn strenge kommando's ge ven, dat is de ideale methode". Een facent, dat vaak vergeten wordt is het prijzen van een hond voor iets wat hij goed doet „De meeste gcleidos verlangen alles van hun hond. maar doet de hond een ding goed, dan blijft het waarderend woordje uit Wanneer je mei een groep traint kun je degene die het goed doen er zo uitpakken. Er zijn er maar heel weinig, die laten merken, dat een hond iets goed doet. Mar het is zo vreselijk belangrijk" Voor de leek is het „pakwerken" in de hon- dendressuur veruit het populairste, maar vanuit de verenigingen wordt deze sensatiezucht een beetje jammer gevonden. ..Er zijn ook wel geleide: die die foutieve instelling hebben' erkent Reinier Rotteveel „Ze hort via via, dat er ergens een verenigin zit cn spoeden zich daar met hu hond naartoe. Als ze er een blauw maandng bijzitten komen dn naar je toe met de vraag, w anneer nou eindelijk eens pakwerk mog» doen Een pertinent foute instcflii van de geleide Eerst de hondc appi cn ais dat een beetje onder de knie i dan kunnen we eens naar bijtwer gaan Pakwerk komt op de laatst plaats" Op de /oio's rnu Johttn IPr voet* demonstreren ftttiruf tri, nier Rotteveel en Peter de aantal disciplinedie door ric hom en hun geleiden van de Bouvier li tiiurgroep Haarn*tcde trordrn t richt

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 11