ItfMG Vrije Gereformeerde Gemeente in Zierikzee gekonfronteerd met verschillende stromingen Zierikzee legt reserve-potje aan voor aanpassing riolering GEZOND SLAPEN! DE ZIERIKZEESCHE COURANT Interimperiode kon geen splitsing voorkomen UW TAXATEUR Kommissie Financiën VA> l£dh PB Bi i.r ^ittniuc ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE HtDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (Ot 110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 1 34,90, per jaar 1 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 5 november 1982 139ste jaargang Nr. 23212 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Archivaris W. H. Keikes jubileert ZIERIKZEE - „Ik betreur het ten zeerste dat het tot een splitsing is gekomen", zegt de heer W. F. Sprengel- meijer, voorzitter van de kerkeraad van de Vrije Gere formeerde Gemeente, naar aanleiding van recente ont wikkelingen binnen dit kerkverband. Voor alle duide lijkheid dient te worden vermeld dat de naam Vrije Ge reformeerde Gemeente sinds 2 januari 1981 wordt ge voerd. Voor die tijd was dit kerkverband aangesloten bij de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. verzocht woord en sacrament te be dienen. Dit verzoek ging naar de Oud-Geref. Gemeenten, de groep ds. Mallan en de groep ds. Van den Berg. De groep van ds. Mallan betreurde blijkbaar het neutrale standpunt, dat het kerkverband in Zierikzee wenste in te nemen en liet weten niet op dit verzoek te kunnen ingaan. Pre dikanten van beide andere groepe ringen kwamen wel gedurende die interimperiode naar Zierikzee. Voor 1 maart dit jaar zou zoals ge zegd, een voorstel voor een definitief standpunt geformuleerd moeten worden. De heer Sprengelmeijer laat weten, dat de voltallige kerkeraad in januari 1982 besloot de ledenverga dering voor te stellen een verzoek op te stellen tot aansluiting bij de Oud Gereformeerde Gemeenten. Tot oktober De ledenvergadering zou dan tot oktober 1982 de gelegenheid krijgen over dit voorstel na te denken. Pas tijdens de ledenvergadering in okto ber zou over het voorstel worden gestemd. Deze procedure werd ge volgd, omdat binnen dit kerkver band alleen de mannen de ledenver gadering bezoeken, terwijl het voor stel volgens de kerkeraad toch ook binnen het gezin besproken diende te worden. De leden gaven tijdens die vergadering in februari te kennen zich te kunnen verenigen met deze procedure. Tot de stemming tijdens de leden vergadering op 5 oktober dit jaar zag het er naar uit, dat de voltallige ker keraad over het verzoek tot aanslui ting bij de Oud Gereformeerde Ge- Voorzitter van de kerkeraad de heer W. F. Sprengelmeijer:Ik betreur dit zeer (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) De heer Sprengelmeijer legt desge vraagd uit, dat de aanleiding tot de vorming van die Vrije Gereformeer de Gemeente was het konflikt in 1980 tussen enerzijds de groep van ds. F. Mallan en anderzijds de groep van ds. Van den Berg. Volgens de voorzitter van de ker-. keraad was dit konflikt gebaseerd op persoonlijke gronden, niet op ver schillen ten aanzien van de predi king. Het leidde in 1980 tot de schor sing van drie predikanten: ds. Wink, ds. De Groot en genoemde ds. Van den Berg. Binnen het kerkverband ontstond toen landelijk reeds de splitsing in groep ds. Mallan en groep ds. Van den Berg. De groepering in Zierikzee wilde op dat moment nog geen keuze maken en besloot een neutraal standpunt in te nemen. Weloverwogen oordeel De heer Sprengelmeijer rfiemo- reert, dat op die bewuste vergade ring op 2 januari 1981 de voltallige le denvergadering derhalve besloot buiten het verband te gaan staan en de naam Vrije Gereformeerde Ge meente aan te nemen. Op diezelfde ledenvergadering werd ook besloten voor 1 maart 1982 een definitief standpunt in te nemen. De interimpe riode als Vrije Gereformeerde Ge meente was bedoeld om kerkeraad en leden de gelegenheid te geven een weloverwogen oordeel te vormen. Voor de tijd tussen 2 januari 1981 en 1 maart 1982 werden predikanten van drie verschillende groeperingen meenten een eensluidend standpunt innam. Tijdens de stemming bleek dat ech ter niet het geval te zijn: Diaken M. de Jonge gaf te kennen niet te voelen voor een dergelijke aansluiting en hij kreeg tijdens die vergadering zes le den achter zich. Ongeveer 85 a 90 van de leden bleek het wel eens met het voorstel van de kerkeraad en stemde voor aansluiting bij de Oud Gereformeerde Gemeenten. Groep ds. Mallan Diaken De Jonge trok zich terug als kerkeraadslid en als lid van de gemeente. De voorzitter laat weten, dat 21 zielen het voorbeeld van de heer De Jonge volgden. Er ontstond derhalve een splitsing in dit kerkver band. De uitgetreden groep heeft in middels te kennen gegeven zich bij de Gereformeerde Gemeenten in Ne derland groep ds. Mallan te willen aansluiten. Ze hebben zich thans aan gesloten bij dit kerkverband in Brui- nisse en houden hun kerkdiensten in de Lutherse kerk te Zierikzee. De in 1981 nieuw gebouwde kerk in de Sint Domusstraat blijft toebeho ren aan de grootste groepering, thans nog Vrije Geref. Gemeente en na de verwachte toestemming van de clas sis in januari dus Oud. Geref. Ge meente. De heer Sprengelmeijer laat Advertentie ZIERIKZEE - In 1981 werd het nieuwe kerkgebouw van de toenmalige Geref. Gemeente in Nederland officieel in ge bruik genomen. Het kerkverband krijgt nu te maken met een splitsing tussen de meerderheid van ongeveer 150 zielen, die wil aansluiten bij de Oud Gereformeerde Gemeenten en een kleine groepring die kiest voor de richting van ds. F. Mallan. van onroerende goederen in geheel z.w.-Nederfand MEELIS/DE KOEPEL Breda Roosendaal 076-222511 01650-40150 Bergen op Zoom Haamstede 01640-41900 01115-1224 desgevraagd weten dat dit kerkver band nu ongeveer nog 150 zielen telt. Hij betreurt, zoals gezegd, de hui dige gang van zaken. ,,Ik ben altijd tegen scheuringen in het kerkver band geweest en het is altijd onze be doeling geweest dat te voorkomen. Ik hoop nog steeds op een gesprek dat een weg terug zou kunnen bete kenen". Hij vult verder aan, dat Ge reformeerde Gemeenten in Neder land en Oud-Gereformeerde Gemeen ten ten aanzien van de prediking zeer weinig verschillen vertonen. De heer Sprengelmeijer erkent persoonlijk voorstander te zijn van één kerkver band in deze richting. Waarom? De vraag waarom de kerkeraad koos voor aansluiting bij de Oud- Gereformeerde Gemeenten beant woordt hij met de opmerking, dat Vervolg pag. 3 Advertentie Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat u weten moet. Advertentie ZIERIKZEE - De gemeente Zierikzee gaat een reserve potje aanleggen ten behoeve van vernieuwing en aanpas sing van de riolering. Mocht binnen afzienbare tijd een provinciale bijdrage voor dit werk worden toegekend, dan zou het karwei misschien eerder gerealiseerd kun nen worden dan thans in het meerjarenperspektief staat aangegeven. In het bestedingsplan 1985 wordt voor de eerste maal rekening gehouden met een bedrag van 750.000,voor vernieuwing en aanpassing riolering binnenstad. Dit kwam dinsdagavond aan dc or de tijdens een openbare vergadering van de kommissie financiën. Wethou der L. J. van Gastel gaf te kennen, dat de gemeente er min of meer op re kent ten lange leste in aanmerking tc komen voor een provinciale bijdrage voor de riolcringswerkzaamhcdcn. Dc kommissicledcn D. v. d. Wek ken (P.v.d.A.) cn W. F. Sprengelmei jer (R. U.) deden pogingen dc wethou der wat konkretere mededelingen te ontfutselen, maar deze liet weten daar beslist niet over te beschikken. Zijn uitspraak was slechts gebaseerd op het feit, dat Zierikzee de afgelo pen jaren niet in aanmerking was ge komen voor een dergelijke bijdrage en dat do kans derhalve groter werd, dat dit binnen korte tijd wel het ge val zal zijn Eerste aanzet Als eerste aanzet voor het reserve potje riolering stelde de wethouder voor een bedrag van 150.000,— daarvoor te bestemmen. Het ging hier om een eenmalige ruimte ont staan door een meevaller van 17.5.000,— in de gewone dienst. Fi nancieel ambtenaar de heer G. Dijkstra Raf een uitgebreide toelich ting op het ontstaan van deze mee valler, die enerzijds een rcntcvoor- deel van 153.000, betrof en ander zijds werd veroorzaakt door een ho gere opbrengst uit de leges voor aan vraag hinderwet- en bouwvergun ning. Wethouder Van Gastel stelde voor het restant van deze .meevaller, t.w. Advertentie Dit nummer bestaat uit 16 pagina's. Ieder heeft zijn wens, en ieders wens is niet dezelfde. Persius 5, 53 25.000,— te bestemmen voor de re serve herbestrating. De kommissie bleek in eerste instantie ontvanke lijk voor deze voorstellen. Tijdens de bespreking van :de bestedingsplannen liet de heer J. J. Geleijnse (V.V.D.) weten de konti- nuïteit te missen in de aanpak van het sportparkgebeuren. De beste dingsplannen 1983 en 1984 vermelden weliswaar fikse bedragen voor de aanleg van het nieuwe sportpark, maar de heer Geleijnse had daar ook graag de herinrichting van het huidi ge sportpark bij zien staan. Hij stel de dan ook voor in het beste dingsplan 1984 een bedrag van 40.000,— op te voeren als voorberei dingskrediet herinrichting. Verder pleitte hij ervoor ook in de beste dingsplannen 1985 en 1986 een bedrag voor de aanpak van sportpark Ban- nink op te nemen. „Waar schrappen?" ,,Zcg dan maar wat cr geschrapt moet worden", antwoordde wethou der Van Gastel. De heer Geleijnse bleek dit antwoord te hebben ver wacht en kwam met dc suggestie na verloop van jaren de post „Energie besparende maatregelen" aanzien lijk tc verminderen. „Daar zijn we op den duur toch mee aan het eind van ons Latijn", al dus de V.V.D.-woordvoerder. De heren Sprengelmeijer en L. S. P. van Velthoven (C.D.A.) waren het beiden wat dat laatste betreft niet met hem eens. „Denk eens aan sport hal Onderdak", hielden zij dc heer Geleijnse voor. De heer Sprengelmeijer bleek in het geheel geen voorstander priori teit te verlenen aan de herinrichting sportpark Bannink. De heren Van der Wekken en Van Velthoven konden op zich wel met het voorstel van dc heer Geleijnse meegaan. Na enige diskussie besloot de meerderheid van de kommissie te adviseren de herinrichting sportpark Bannink in elk geval als algemene reserve in bet bestedingsplan op te nemen. De kommissie financiën werd aan het einde van deze vergadering reeds gekend in de mogelijkheid, dat de ge meente binnenkort te maken gaat krijgen met een bijdrage van Vervolg pag. 3 Verwachting tot zaterdagavond: Veel bewolking Veel bewolking en bijna overal droog; minimumtemperatuur onge veer acht graden; middagtempera- tuur omstreeks elf graden; vrij krachtige zuidoosten wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 9 no v.: Zondag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 8 gr. Middagtemp.: 12 gr. Windkracht: zuidoost 5 Maandag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 8 gr. Middagtemp.: 12 gr. Windkr.: zuidoost 5 Dinsdag: Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 7 gr. Middagtemp.: 10 gr. Windkracht: zuidwest 4 ZON- EN MAANSTANDEN 6 nov. Zon op 7.43, onder 17.04 Maan op 21.19, onder 13.20 7 nov. Zon op 7.45, onder 17.02 Maan-op 22.34, onder 14.07 8 nov. Zon op 7.46, onder 17.01 Maan op 23.53, onder 14.43 Laatste Kwartier: 8 nov. (7.38) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwatcr 6 nov. 5.50 18.32 11.57 7 nov. 6.37 19 29 0.22 12.56 8 nov. 7.38 20.38 1.22 14 05 Doodtij: 10 november Vervolg pag. 2 Restaurant Renesse voor reservering, lel. 01116-1215 maandag gesloten

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1