ÉÊÊt W Gezamenlijke kolleges pleiten voor verbetering wegtrajekt Serooskerke-Hellegatsplein Vijf werkneemsters atelier in Manhuisstraat tekenen bezwaar aan tegen onverwacht ontslag WV "ffj, GEZOND SLAPEN! DE ZIERIKZEESCHE COURANT In brief aan ministeries Spaanse generaal bij aanslag gedood Jaren in dienst toch nog proeftijd? Jtietnisso WA> ffih pt eitr V en D mag 57,5-jarigen niet ontslaan Reisburo van Oeveren b.v. reisburo van oeveren (j-ici 2U ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE HEDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 4 november 1982 139ste jaargang Nr. 232II WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer Minder bloeddonors in Westhoek SCHOUWEN-DUIVELAND - De gezamenlijke kolle ges van burgemeester en wethouders van de gemeenten op Schouwen-Duiveland hebben in een brief aan de mi nister van Verkeer en Waterstaat de aandacht gevraagd voor de problematiek rond de wegverbinding Hellegats plein-stormvloedkering Oosterschelde. De afgelopen ja ren is het verkeer op het trajekt Serooskerke Helle gatsplein dermate toegenomen, dat deze weg in de zo mermaanden tot één van de drukste wegen in Zeeland kan worden gerekend. In deze brief beschrijven de kolle- ges de problemen die zich op dit tra jekt kunnen voordoen. „Op de Gre- velingendam ontstaat in de zomer re gelmatig filevorming. De filevor ming op Schouwen-Duiveland is soms zo ernstig dat deze zich uit strekt van Oude Tonge af tot aan Zie rikzee. Het verkeer op het wegvak Zierikzee - Serooskerke'wordt ver der in grote mate belemmerd door het feit dat deze weg tevens wordt ge bruikt door landbouw verkeer", al dus de kolleges. In de brief stellen de gezamenlijke gemeenten dan ook voor een enkelbaans autoweg te situ eren, hetgeen zal leiden tot een ver betering van de verkeersveiligheid, terwijl dit ook snellere verkeersaf wikkeling tot gevolg heeft. ROME - In Rome is een officieel on derzoek begonnen naar 297 Italianen of Argentijnen van Italiaanse af komst die in Argentinië zouden zijn verdwenen. Zij zouden zich bevinden onder de duizenden mensen die het militaire bewind in dat land heeft la ten vermoorden. MADRID - De Spaanse generaal Victor Lago San Roman is donderdagochtend bij een aanslag in Madrid gedood, zo is uit legerkringen vernomen. De generaal was bevel hebber van de pantserdevisie Bru nette". die vlak buiten Madrid is ge legerd. De chauffeur van de auto en een luitenant-kolonel werden bij de aan slag gewond. De auto van de gene raal werd beschoten door de duopas sagier van een motor, die vervolgens wist te ontkomen. De generaal reed zoals gewoonlijk zonder escorte. De 63-jarige Lago Roman, vader van acht kinderen, stond bekend als een harde, maar loyale militair. Hij was- kort geleden benoemd tot bevelheb ber van de pantserdivisie „Brunette" de sterkste en best geou tilleerde divisie van het Spaanse le ger. Advertentie Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat u weten moet. Veel verkeer „Door de bouw van de pijlerdam in de monding van de Oosterschelde is het verkeer op voornoemde weg aan zienlijk toegenomen. Ook na het ge reedkomen van de stormvloedkering zal er sprake zijn van een blijvend groot verkeersaanbod. Dat wordt enerzijds veroorzaakt door verkeer dat zich naar de stormvloedkering begeeft voor bezichtiging van de af- sluitwerken en het bezoeken van het informatiecentrum, anderzijds door de in of omstreeks 1987 gereed geko men aansluiting van de Philipsdam op de Grevelingendam". Verder verwachten de kolleges dat de drukte op deze weg nog meer zal toenemen de komende jaren, omdat steeds meer mensen in eigen land op vakantie gaan. „Een strukturele verbetering van dit wegvak is daarom naar onze me ning op korte termijn noodzakelijk. Indien geen oplossingen op korte ter mijn mogelijk zijn willen wij toch ze ker pleiten voor het starten van pro cedures, die binnen redelijke termijn zullen kunnen leiden tot strukturele verbeteringen", aldus de brief. Motie Verder dringen de kolleges bij de minister aan op het tijdig gereed ko men van een goede toevoersweg naar de weg over de stormvloedkering. In een motie hebben de gemeenteraden zich in 1981 al uitgesproken over de plannen van het ministerie om geen verkeersweg over de stormvloedke ring aan te leggen. „Wij willen bena drukken het onaanvaardbaar te vin den indien alleen overgegaan zou worden tot het aanleggen van een werkweg, hetgeen zou betekenen dat deze weg veelvuldig voor het open baar verkeer gesloten zal zijn, we gens het vele öii'derhoud aan de stormvloedkering". Advertentie ZIERIKZEE - Vijf werkneemsters van het atelier S. D. Mod in de Manhuisstraat te Zierikzee tekenen bezwaar aan tegen het ontslag, dat zij vrijdag jl. kregen aange zegd. De betrokkenen hebben inmiddels een advokaat in de arm genomen om voor hun belangen te kunnen opko men. De problemen zijn ontstaan door het feit, dat vol gens de werkgever het ontslag werd aangezegd geduren de een proeftijd, terwijl deze dames al geruime tijd (som migen al enkele jaren) bij dit atelier werkzaam zijn. Dit atelier in de Manhuisstraat draagt echter nog maar slechts sinds begin september de naam S. D. Mod. Voorheen was er het atelier van NOWA ge vestigd, een onderdeel van Noordijke Waterdichte Kleding in Vlaardingen. Bij NOWA werd bedrijfs-regenkleding vervaardigd. Gedurende dc ongeveer vijftien jaar, dat dit bedrijfje in Zierikzee was gevestigd was er af en toe spra ke van een tanende orderportefeuille, en werd voor een bepaalde periode wei eens werktijdverkorting doorgevoerd. Tijdens de afgelopen zomer viel het besluit dit Zierikzeese atelier van NOWA af te stoten. Dc nieuwe eigenaar werd de heer André Bogaards uit Rotterdam, die er de naam atelier S. D. Mod aan gaf. ZIERIKZEE - In dit pand op de hoek van de Manhuisstraat u as jarenlang het atelier NOWA (Noordijke Waterdichte kledinggevestigd Twee maanden geleden werd het overgenomen door de heer A Boogaards, die cr de naam S. D. Mod ann gaf Deze bedrijfsovername leidde tot niet zulke prettige ontwikkelingen voor een groot deel van de werk neemster*. zoals inmiddels is gebleken (Foto. Zirrikzersrhe Nieuwsbode! Het gehele bedrijf, inklusief de werkneemsters, werd overgenomen. De produktie van bedrijfs-regenkle ding behoorde tot het verleden, men ging zich in het atelier nu toeleggen op het vervaardigen van leren heren kleding en body-warmers. Het leek twee maanden goed te gaan, totdat afgelopen vrijdag vijf van de in totaal negen werk neemsters te horen kregen, dat ze maandag niet meer op het werk be hoefden te verschijnen wegens ge brek aan orders. Een opzegtermijn werd niet in acht genomen, omdat ze binnen de proeftijd van twee maan den werden ontslagen, volgens de werkgever. „Erbij geschreven" Mr. E. G. Karei, de advokaat, die de belangen behartigt van de ontsla gen werkneemsters, laat desge vraagd weten dat de dames niets be kend was van een eventuele proef tijd. Zij hadden tussen begin septem ber en nu ook geen van allen een werknemersverklaring getekend. „Op verzoek hebben ze het arbeids- kontrakl wel ter inzage gekregen en volgens hen stond daar met de hand bijgeschreven de clausule van ge noemde proeftijd", aldus mr, Karei. Verder wijst hij erop, dat ook bij het Arbeidsbureau geen ontslagvergun* ning is aangevraagd voor dc vijf da mes. Die vergunning werd derhalve ook niet verleend, zodat betrokke nen zich niet bij het Arbeidsbureau kunnen laten inschrijven. Het ontbreken van dc ontslagver gunning kan volgens dc advokaat ook tot gevolg hebben, dat dc be drijfsvereniging (dc DETAM in dit geval) een verzoek om W.W.-uitke ring zal afwijzen en ook dc betrokke nen zal adviseren bezwaar aan te te kenen legen het ontslag. De vijf werkneemsters verschenen ondanks de mededeling van vrijdag, maandagochtend toch gewoon op hun werk. maar werden in de loop van die ochtend weggestuurd. Mr. Karei kon niet zeggen of atelier S. D. Mod een onderdeel vormt van een an der bedrijf elders gevestigd Hij moest erkennen, dat het allemaal nog wat ongrijpbaar is. Niet in Handelsregister De werkneemsters kregen op hun Vervolg pag. 3 Restaurant Renesse Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. Men moet zich over dingen, die voorbij zijn, niet boos maken. Napoleon «AAAA»NA*aaaaaaa/\A»VA/**A*E O' 'S\ V'J ZIERIKZEE - Molen ,,De Hoop" ziet er weer prachtig uit. In de afgelopen twee jaar is door het molenmakersbedrijf ,,Sint Viktor" uit Nieuwvliet deze molen gerestaureerd. Zaterdag 13 november zal de molen om half elf officieel in gebruik worden genomen en worden overgedragen aan molenaar T. van der Bok. Degenen die „De Hoop" willen bezichtigen kunnen er zaterdag de 13e tussen 13.00 en 17.00 uur terecht. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) DEN HAAG - Vroom en Dreesmann mag de 950 werknemers van 57,5 jaar en ouder niet verplich ten op te stappen om plaats te maken voor 250 jongeren. Zo luidt het voor lopige standpunt van minister De Graaf over het werkgelegenheids plan van het warenhuis-koncern. In een brief aan dr. Anton Dreesmann schrijft de bewindsman woensdag vast te houden aan wat wel wordt genoemd de „Boersma-re- geling" die in januari van dit jaar is aangepast. Daarin staat onder meer dat werknemers vanaf 57,5 jaar al leen mogen worden ontslagen als zij zelf geen bezwaren hebben. Verwachting tot vrijdagavond: Weinig verandering: Half tot zwaar bewolkt en vrijwel overal droog; op enkele plaatsen mist; minimumtemperatuur onge veer 9 graden en middagtemperatuur omstreeks 11 graden; matige zuiden wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 8 nov. Zaterdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: 8 gr. Middagtemp.: 11 gr. Windkracht: zuidoost 3 Zondag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: 8 gr. Middagtemp.: 12 gr. Windkracht: zuidoost 4 Maandag: Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 8 gr. Middagtemp.: 12 gr. Windkracht: zuid 5 ZON- EN MAANSTANDEN 5 nov. Zon op 7.41, onder 17.06 Maan op 20.13, onder 12.20 Laatste Kwartier: 8 nov. (7.38) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 5 nov. 5.16 17.42 11.08 23.31 Doodtij: 10 november HET WEERO VERZICHT DE BILT, 4-11. Het K.N.M.I. deelt mede: Al enkele dagen staat het weer in ons land onder invloed van een krachtig gebied van hoge luchtdruk. In dit hogedrukgebied komt maar weinig wind voor terwijl er boven ons land vrij veel bewolking blijft hangen. Af en toe kan de bewolking plaatselijk breken en is de zon te zien. In de nacht en ochtend echter wordt plaatselijk mist gevormd. Dit weerbeeld, met middagtemperatja ren van 11 12 graden, komt ook in onze buurlanden voor. Vooral in zuid-Duitsland komt op uitgebreidè schaal mist voor evenals in de Po- vallei in noord-ltalië. In zuid-Frankrijk echter is het zon nig met middagtemperaturen van on geveer 20 graden. Zonnig en droog is het ook in grote delen van de landen rond de Middellandse Zee met tempe raturen van 23 graden. BANGKOK - Thailand heeft er bij de Verenigde Staten op aangedron gen de beloofde wapens sneller af te leveren en hun militaire bijstand te vergroten, zulks met het oog op de aanwezigheid van 180.000 Vietname se militairen in het aangrenzende Kampuchea. Advertentie is nu ook OFFICIEEL AGENT VOOR DE N.C.R.V. (Nederlandse Christelijke Reisverenlging) (ook inSF Voor de programma's en boekingen: lOo*ik«r»i»Y

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1