BROUWERSHAVEN VERDEELD OVER BODEMONDERZOEK Kleine kernenprobleem heeft op Schouwen-Duiveland nooit ernstig gespeeld Historische opgravingen Ml" 5 r .3 'L/ft C DE ZIERIKZEESCHE COURANT Raadsvergadering Pleidooi voor openbaarheid kommissie publieke werken Bomaanslag in Parijs V oortgangsrapport WA> ffih P8 6li.r ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE RÉDAKTIE. ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus t, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar t 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) t 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 2 november 1982 139ste jaargang Nr. 23210 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Afscheid bij gemeentewerken BROUWERSHAVEN - De gemeente Brouwershaven ontving de afgelopen tijd diverse klachten over het ille gaal storten en het overwaaien van bestrijdingsmiddelen door een sproeibedr jjf aan de M. P. M. v. d. Kloosterstraat/ Spuislop te Brouwershaven. Om te kunnen beoordelen of deze klachten terecht zijn, stelde een meerderheid van het kollege maandagavond tijdens de raadsvergadering voor een bodemonderzoek te laten verrichten, waarvoor een krediet beschikbaar moet worden gesteld van ruim f 14.000,-. De raadsleden konden het echter niet eens worden en na stemming - vijf voor en vijf tegen - werd het agendapunt aangehouden tot de volgende raadsverga dering. Het probleem in deze kwestie is, dat van de provincie Zeeland geen finan ciële bijdrage kan worden verwacht voor dit onderzoek, omdat het niet op het zogenaamde bodemsaneringspro gramma is geplaatst Dan blijft f 14.160,- een vrij hoog bedrag en dat was ook de reden van de CDA- en WD-fraktie om geen bodemonderzoek te laten instel len. Toelaatbaar „Als de provincie dit projekt niet op het programma zet dan zet ik ook de nodige vraagtekens bij het onderzoek. Als deskundigen zeggen dat de toe stand „toelaatbaar is in deze omge ving", wie zijn wij dan om te zeggen dat het toch door moet gaan" aldus wet houder Ph. J. van Ast De PvdA-fraktie was van mening dat er wel degelijk een onderzoek moet worden ingesteld om een einde te ma ken aan de onzekerheden over het wel of niet aanwezig zijn van minder af breekbare bestrijdingsmiddelen. „Ten slotte heeft de inspekteur van volksge zondheid ons een dergelijk onderzoek geadviseerd" aldus de heer C. J. de Munnik. Hij vond het niet juist, de ver antwoordelijkheid in deze zaak door te schuiven naar provincie. PvdA en de heer P. v. d. Meide van SGP/RPF/GPV waren voor het on derzoek. Omdat de heer P. C. S. van Hatlem afwezig was, werd na stem ming de uitslag: 5-5. Eén pakket Bij de vaststelling van de verhogin gen van de legesverordening kwam de heer R.J.v.4 Wekken (CDA) met een aardig voorstel uit de bus. „Wat mij - ■■T- V i >v ;v--< vW. - tf mm tr betreft mogen al die vergunningen zo als de hinderwetvergunning, lozings verordening etc. in één pakket worden aangevraagd. Dat kost minder tijd en papier en als het kan voor de helft van de prijs". Hij plaatste deze „voordeel aanbieding" naar aanleiding van de verhoging van de hinderwettarieven. „Het wordt een prijzige zaak, die ver gunningen. Mijn voorstel is de verho ging terug te draaien tot nul". Dit vond de burgemeester blijkbaar geen wijze uitspraak. Trendmatige verhoging In het kort lichtte hij toe dat de kosten die gemaakt worden om derge lijke vergunningen te verstrekken ab soluut niet gedekt worden door deze tarieven. „Het is een trendmatige ver hoging van 4%. Zouden we de leges niet verhogen, dan zullen we de ko mende jaren rigóreuze stijgingen van de leges moeten toepassen. Het is ons er niet om begonnen inkomsten te ver krijgen want het is slechts een mi nieme verhoging". Hiermee gingen de raadsleden ten slotte akkoord. „Het wordt tijd dat de kommissie publieke werken openbaar wordt, zo dat men op de hoogte kan worden gesteld van de ontoelaatbare zaken die zich daarin afspelen" gooide raadslid Van der Wekken er uit. Hij maakte zich boos om een voor stel van burgemeester Slabbekoorn, hetgeen inhield f 85.000,- te voteren voor de aanschaf van machines, terwijl nog eens in de kommissie besproken zal moeten worden welke machines dan wel moeten worden aangekocht Dit punt was al eens in de kommissie besproken. De kommissie had ook reeds een advies uitgebracht „Binnen een dag moesten twee bedrijven offer- tes leveren. Later werd slechts één bedrijf nog eens benaderd voor een tweede offerte voor dezelfde machine. Dat is toch een lachertje. Terug naar kommissie Het zou juist zijn geweest als ook het tweede bedrijf om een tweede offerte werd gevraagd. Nu het uiteindelijk in de raad aan de orde komt, wordt het voorstel weer teruggeschoven naar de kommissie. Dat vind ik een vreemde gang van zaken". Wethouder Van Ast vond het onjuist dat de heer Van der Wekken dit onder- I 1 fi f i II BROUWERSHA VEN - Behalve de afwezigheid van de muziektent en de afbakening voor parkeerplaatsen is de Markt te Brouwershaven weinig veranderd, sinds dit plaatje in 1902 werd geschoten. Maar woorden als luchtverontreiniging en bodemvervuiling kwamen toen nog niet in het woordenboek voor werp ter tafel bracht „De kommissie is nog steeds besloten en dat houdt te vens in dat zaken die daar besproken worden, niet openbaar worden ge maakt". De raad ging akkoord met het voor stel van de voorzitter, terwijl nog uit gezocht zal worden wie de machines mag leveren. Advertentie JERUZALEM - Als eerste buiten landse getuigen hebben twee Engel sen en een Amerikaanse een verkla ring afgelegd voor de Israëlische kommissie die een officieel onder zoek instelt naar de massamoord in de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Chatila in Beiroet. BAZEL - Socialisten uit alle delen van de wereld zullen woensdag in het Zwitsere Bazel bijeenkomen voor een manifestatie van vrede. In een week van bijeenkomsten, koncerten en andere evenementen zal het vre- deskongres van 70 jaar geleden her dacht worden dat socialisten uit die tijd markeerden als het begin van een heroïsche campagne om de oor logswolken die angstwekkend boven Europa dreven, te verwijderen. PARIJS - Bij een bomaamslag in het centrum van Parijs heeft een be kende juwelierszaak „La Slava" gro te schade opgelopen. Een groepering Bakounin, Gdansk, Parijs, Guate mala, Salvador" heeft zich verant woordelijk gesteld voor de aanslag op de winkel die het eigendom is van de Russische staatsonderneming „Slava". Bij de krachtige explosie werd de pui van de winkel weggevaagd en verschillende ruiten van gebouwen en auto's in de omgeving sneuvelden. In een boodschap aan het Franse persbureau AFP richt de groepering zich rechtstreeks tegen „Slava", de Sowjet-bureaukratie en het Ameri kaanse imperialisme. ZIERIKZEE - Op het terrein in de Nieuwe Boogerdstraat worden, zoals be kend, sinds de sloop van de oude school opgravingen verricht door de heren P. R. M. v. d. Sneppen en F Beekman, beiden lid van de Museumkommissie in Zierikzee. Ze krijgen bij dit historisch bodemonderzoek medewerking van een groepjje enthousiaste schoolkinderen. De opgravingen hebben tot nu toe ondermeer deze grote ronde steen opgeleverd, die vermoedelijk afkomstig is uit de garancinefabriek, die in de vorige eeuw op deze plek heeft gestaan. Vol gens de archivaris de heer H. Uil werden in die fabriek de wortels van de mee- krapplant vermalen en verder verwerkt. De steen vormt vermoedelijk een onderdeel van een maalinrichting in deze fabriek. Zaterdag werd eenzelfde tweede steen uitgegraven (foto onder). De enthousiaste bodemonderzoekers hopen tijdens deze opgravingen ook nog te zullen stuiten op overblijfselen van het Predikherenklooster, dat tus sen de 13e en de 16e eeuw in dezeomgeving te Zierikzee heeft gestaan. (Foto's: Zierikzcesche Nieuwsbode) z KERKWERVE - „Als men bekijkt welke zaken er de afgelopen drie jaar binnen, onder invloed van of buiten het experiment hebben plaatsgevonden, moet men wel beseffen dat het kleine kernenprobleem op Schouwen- Duiveland nooit een erg levend probleem is geweest. Dit heeft gedeeltelijk met de mentaliteit van de bevolking (en gemeentebestuurders) te maken. Maar dit lijkt ook een gevolg van de nog vrij gunstige situatie, waarin de dorpen op Schouwen-Duiveland zich bevinden", aldus het vijfde voortgangsrapport Kleine Kernen Experi ment Schouwen-Duiveland, over de periode januari- augustus 1982. ker is, zal voorlopig met twee vrij willigers gewerkt worden. Knelpunten In het algemeen kan gesteld wor den dat de projcktlcidster, Emclinc Kleber, een aanzienlijk de#l van haar tijd heeft besteed aan het integraal projekt Serooskerke en het projekt integrale dorpenplannen. Tijdens de afgelopen periode is veelvuldig overleg gevoerd met de opbouwwerker, Ad Boonman. Het betrof vooral aktivitciten van het Kleine Kernen Experiment en in veel mindere mate de specifieke werk zaamheden van de Stichting Samen levingsopbouw. Overdragen Er is geprobeerd een deel van de uitvoerende werkzaamheden uit de projekten over te dragen aan de op bouwwerker, maar dat leverde in de praktijk problemen op De werk zaamheden waren namelijk niet of nauwelijks te scheiden. Steeds op nieuw bleek dat het voor de opbouw werker moeilijker was zaken op te pakken dan voor de projektleidstcr, omdat Emeline Kleber een „op dracht" heeft, die zowel bij de bewo ners als de overheden ingangen ver schaft. Provinciale vereniging Al jaren is er in Zeeland sprake van de oprichting van een provinciale vereniging van kleine kernen On langs is dit plan weer opgepakt door de vertegenwoordiger van het Pro vinciaal Opbouworgaan in de regio- nale werkgroep. Na een enquête on der alle dorpsraden werd in april besloten met een werkgroep verder voorbereidingen te treffen De pro- jektleidster maakt deel uit van de werkgroep. Aangezien toekenning van een W.V.-er op dit moment onzc- Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. Wie van zijn herinneringen kan genieten, leeft tweemaal. Martialis Het voortgangsrapport stelt dat het Kleine Kernen Experiment, zij het beperkt, stimulerend heeft ge werkt op het aanpakken van de knel punten op de kleine dorpen. De dor pen zijn wat uit het vergeethoekje weggehaald. De in het leven geroe pen of omgevormde dorpsraden heb ben zich aktief beziggehouden met het verbeteren van de leefbaarheid. „Toch is het de vraag of dit gekonti- nueerd wordt", zegt het rapport. Gemeentebesturen schakelen zeer zeker nog niet automatisch dorpsra den in als er iets op het dorp moet ge beuren; andersom pakken dorpsra den ook niet of nauwelijks zelfstan dig zaken op. Het lijkt noodzakelijk te zijn dat er een stimulans van bui tenaf komt. De nog zeer korte tradi tie van bewonersparticipatie is hier debet aan, net als het feit dat de be woners behoorlijk tevreden zijn over hun dorpen. Samenwerking tussen de dorpen en gemeenten in het algemeen kan meer oplossingen voor kleine kernen-problemen opleveren, dan wanneer de aandacht gerieht wordt op ëën dorp". Op Schouwen-Duive land Is op het gebied van samenwer king nog niet zo veel gebeurd, wat de kleine kernen problematiek betreftstelt het rapport. Onlangs echter hebben de vier gemeenten met kleine kernen besloten te gaan sa menwerken op het gebied van de dorpsvernieuwing. Verwachting tot woensdagavond: Af en toe regen Veel bewolking en af en toe regen; minimumtemperatuur omstreeks 9 graden; middagtemperatuur onge veer 13 graden; matige zuidwesten wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land; de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 6 no v.: Donderdag: Veel bewolking Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 9 gr. Middagtemp.: 11 gr. Windkracht: n.west 3 Vrijdag: Af en toe zon Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 10 gr. Windkracht: zuidwest 3 Zaterdag: Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 5 gr. Middagtemp.: 10 gr. Windkracht: zuid 5 ZON- EN MAANSTANDEN 3 nov. Zon op 7.38, onder 17.10 Maan op 18.38, onder 9.46 4 nov. Zon op 7.39, onder 17.08 Maan op 19.19, onder 11.07 Laatste Kwartier: 8 nov. (7.38) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 3 nov. 4.04 16.11 9.43 21.56 4 nov. 4.48 16.54 10.26 22.41 Springtij: 3 november HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 2-11 Het K.N.M.l. deelt mede: Boven het land bevindt zich een wolkenzöne, die maar weinig van plaats verandert. Dit gebied vormt de grens tussen zachte lucht boven Europa en koelere lucht in het noorden. Inmiddels komt een lage drukgebied ten zuidwesten van En geland dichterbij. Hierdoor wordt de wolkenband breder en dikker. Woensdag is het in bet gehele land bewolkt en valt er ook af en toe re gen, De middagtemperatuur blijft met 13 graden hoog voor de tijd van het jaar. TUNIS - Bij overstromingen na zware regenval in de afgelopen da gen 7.ijn in Tunesië volgens de eerste voorlopige gegeven 24 mensen ver dronken De meeste doden vielen in Sfax. de op een na grootste stad in het land. Verder worden er in Sfax en elders nog mensen vermist

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1