sï"-"""" SIESSSSS HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN Zierikzeese tafeltennisploeg krijgt weer aansluiting |?oduwe!tf!°£f£iESï M nUOIQIIlaClll AA V dCallllIIa DaKl de Boed in de begeleidende katalo- jan (Postuur O K EK J T v d ilink uit teffen Kerkwerve: 8-2 Nederlandse turnploeg verliest ruim van Roemenië ^aTwaaXerd mng'die met 9,45 Gevoelig verlies de Bruin voor 0-3 had gezorgd slaag- VOOP K Wiek "(lziTO CS /N j -• j Tijdens de eerste dag was zij wat de de thuisklub erin tegen te skoren Idfldfino rCPrrPirAAT c rl AAP IVl ori Oftk achteropgeraakt door een gedeeltelijk (1-3). Nog voor de rust kwam Zonne- BOTTERDAM - ln een doorde- V'' til ltlllllL' IJvl 1 V V Uv VlJ U.UU1 lllg C mislukte brug-oefening, waardoor er maire door Wim Fonteine op een weekse wedstrijd heeft de da- uiteindelijk niet meer inzat dan een riante 4-1 voorsprong. Na de thee mesploeg van Kwiek uit Bruinisse balk-oefening in de achterhoede SSSESffiSS oefenstof TOortlldle debalkoefenlne ?touten het.fraaiste doa>P"n< uit man verdedigde zieh weliswaar goed MENALDUM - Hans van Zetten, die de afgelopen week de 2es Nederlandse turnsters op dé moest staken, waardoor zij daarop e wedstrijd 1-6. Jionenten* maar" de groter^rou'tSie de eindverantwoordelijkheid voor de nationale turnse- Sfjg?SSïïS Fiks verlies voor fItnTs^ vU lektie bij de dames kreeg, ziet de toekomst met gematigd gebeurd. EUen Dees en Carianne Ber- vrije oefening kreeg zij 9.00. Ronduit onfimUnio tovomnot Fr is reden totdat eematiod nntl revoets kwamen net niet aan deze ma- goed was weer haar paardesprong DreiSChor III: 4-1 In de eerste set nam Kwiek aan- optimisme tegemoet. ,,I1j1 IS reoen 10 IQ At genidXlgQ optl- gische grens. Toch geld ook voor hen, met een puike 9.35. vankelijk een voorsprong, maar door misme", stelde Van Zetten zaterdagmiddag na de met ^e^P^s^ddse^dwsee^ 0ok op de tweede daE viel de balk veSfng^ïet^vorige^i^ii; ™™rtevï^h?,££ ïv twaalf punten verschil verloren interland tegen Roe- jes deed Thérèse Wilmink het het oefeningvoordeZierikleesenegatief aanzienlijk in kracht heeft ingeboet voorsprong die even later wel weer menië. „Natuurlijk is er nog een grote achterstand, maar beste. De(turnsters Kampen deed tut de Met *50 verfoor Ca- ^:^trijdnfea/enVaTrijzën IV welke veelSregvoofdne BrSinisser damèt deze selektiegroep heeft mogelijkheden". Drie weken ge- ongelijk) en 9.55'(vrijePoefeSning) mu- overige meisjes. Op de onderdelen met 41 werd verlüren delhufsploegMet vier fraaie" opsfa" leden verloor de Nederlandse ploeg met meer dan zeven- welyksvoor de Roemeense toppers brug ongely k en vrije oefening kreeg Door een al zeer snel geskoord gen kwam Se zege alsnog bij Pen- tien DUnteil verschil van Honcariie dat laffer on de onder. Wllimnk werd in de eindklas- zy dit keer telkens 8.85, terwijl haar doelpunt konden de gasten de eerste drecht terecht: 15-13. uen punten verscnit van Hongarije, aat lager op ae sering vierde met 75.10 punten. Mi- paardesprong opnieuw boven de ne- helft met een 1-0 voorsprong afslui- 1„ de tweede set een snelle voor internationale tumladder staat dan Roemenië. In Rot- nam Eygenhuysen had, wanneer zym gen kwam met 9.10. De achterstand ten. Even leek het er na de rust op „nvoornamellik rtnnr Lal nn terdam kwam echter niet de sterkste Nederlandse for. dekeuzestof met wat minder bravoer van de Zierikzeese op de dichtstbij- dar Dreischor wat terug zou gaan ZTo/e mTvê^Xes Vndêr dé leruain lilt .1111 ecnier niet ue SterKSte iseaerianase tor- had geturnd, hoger kunnen komen dan zynde landgenoten was minimaal, ze- doen toen Eddy de Graal al binnen Kwiek-dames Een ioede ouslae matie uit, omdat een week voorafgaand aan de interland de achtste plaats. ker wanneer de twee mindere balk- enkele minuten de stand in even- maakte weer een flink stuk goed Dé een griep-epedemie had toegeslagen op het turninternaat van Papendal, waardoor een aantal van de betere dames z. tiende en Anita van Santen en haar kruit te hebben verschoten dit aanval en kon Pendrecht nog vrij ge- flfvftllpn Balk-oefening Carola Eenkhoorn bleven haar ander- in tegenstelling met de bezoekers die makkelijk doordrukken naar de iiiucM aivtllieii. halve punt voor. De marge met Miriam mat drie treffers de volle winst tweede setwinst (15-11). Carola Eenkhoorn, de nationale Eygenhuysen en Thérèse Wilmink wisten binnen te halen (1-4). In de tweedaagse tegen Roemenië lifikatie voor de olympische spelen in J^gdk™Pjfe"e' iTfwo^m was maar daar °°k ««>- nig'aawallen e^wrinTeTnekt^u" kon Van Zetten wel beschikken over Los Angeles. mogelykhedenopdebalk(9.40)enmet merkelijk meer routrne borg voor. hür vonevhir Vooral dè sereice van Miriam Eygenhuysen en Thèrèse WU- Kwiek-ziide was ere zwak Pen- mink. Die twee gaven Nederland rug- „De eerste twaalf landen van Boeda- De resultaten in cijfers van de interland tussen Nederland en Roemenië in LEIDEN - Terwijl het aantal sterf- drecht liep ondanks een time-out uit gegraat Na de verplichte oefenstof; pest verwerven het recht op de spelen Menaldum. Achtereenvolgens de cijfers voor de verplichte oefenstof op de gevallen onder zuigelingen in ons naar 10-4 en 12-6. Kwiek stapte hier- die vrijdag werd afgewerkt, bedroeg ^t.te komen. Een jaar geleden bij de eerste dag, de paardsprong, de brug ongelijk, de balk-oefening en de vrije *and sinds het eind van de vorige na over op het systeem met een spel- het verschil slechts 3,40 punten. Van strijd om de wereldtitel in Moskou oefening; eeuw is gedaald van gemiddeld 170 verdeelster en toen kwamen er weer Zetten waarschuwde toen echter al eindigde Nederland als zestiende. Op per 1000 levend geborenen tot 10, is een aantal punten. Dankzij veel tegen te groot optimisme. „De ver- dit moment ben ik blij als we deze de zuigelingensterfte onder de etni- vechtlust werd het 12-12, maar toen plichte oefenstof geeft zwakkere lan- klassering kunnen vasthouden. De 1. Magdalena Ranca37.80 9.70 9.60 9.70 9.55 76.35 sche minderheden in de grote steden was de Bruinisser energie opge- den mogelijkheden in de duels met olympische spelen heb ik vrijwel uit 2. Mihaela Stanulet38.50 9.80 9.80 8.90 9.25 76.25 in vergelijking met de Nederlandse bruikt. Pendrecht ging door naar 15- sterkere turnnaties om bij te blijven. mijn hoofd gezet", aldus Van Zetten. 3. Simona Renciu37.45 9.55 9.70 9.05 9.50 75.25 bevolking veel groter. 12 en een verdiende 3-0 zege. Iedereen werkt dezelfde oefeningen af Na de interlandwedstrijden tegen Hon- 4. Thérèse Wilmink37.75 9.40 9.40 9.00 9 55 75.10 en dan komt het erop aan of men zyn garije en Roemenië volgt over drie 5, Camelia Renciu37.20 9.60 9.05 9.50 9.55 74.90 huiswerk goed heeft gemaakt Met de weken in Culemborg het treffen met twi„„ tt„M Q Q.c Q n„ keuzestof ligt dat totaal anders. Dan Zwitserland, dat in Moskou een plaatsje n'tn n. Rrniniecp komt uit over hoeveel trainingsarbeid voor de oranje ploeg van (toen nog 7. Mirela Barbelata36.45 9.70 9.30 9.10 9.60 74.15 DrUllllooe je beschikt en wat de mogelijkheden hoofdtrainster Leona Horvath eindig- 8- Miriam Eygenhuysen37.60 9.20 9.30 8.70 9.10 73.90 van de turnsters zijn". de. 9. Anita van Santen36.70 8.85 9.10 9.05 8.75 72.45 -w t -m -m-m Op de tweede dag kwamen deze Deze wedstrijd wordt voor ons een 9. Carola Eenkhoorn36.05 8.65 8.90 9.40 9.45 72.45 If lli»» Sor ogeitentoonsteUing deld acht uur per dag, de Nederlandse turnseleküe. 12. Cananne Berrevoets35.55 9.10 8.85 8.50 8.85 70.85 «-? C? drie. „Voor de Nederlandse turnsters 7% T 1 m 199 is de training nog steeds liefhebberij", Dubbele SDTOngeil V)(ï F1 I fï f* fa t fl I stelde Van Zetten lachend OllWPrlcPrlt WPPr vaarlijker. Toen William Remeeus De Nederlandse turnsters toonden vz u w tl n.tl IV w tci binnen de beruchte lijnen onderuit Kwalifikatie in Menaldum, waar sporthaliDe Schat- koploper na ruime werd gehaaid was het René Waarden- BRUINISSE - De fraaie en onderhoudende vogelten- zenburg twee dagen lang tot de laatste t\ burg die uit de toegekende straf- In het semi-internaat op Papendal plaats was bezet met zo'n duizend toe- U-4 OVC^AVÏIlIllIl§, schop de stand op 0-3 bracht. Nog een toonstelling" van d6 VOg'elvCrenigTing' De Nachtegaal in heeft Van Zetten met choreografe schouwers, een vooruitgang. In de ver- keer wist Ouwerkerk door Jackie hef Dnrn<;hin<! werd vriiH^frQvnnd Hnnr He heer H «snhnt Rietje Bijlholt-het tweetal krijgt perl plichte oefenstof viel de grotere HEINKENSZAND - Hoewel nog Bezemer de verdediging van Hein- net UOrpSHUlS Werd vrijdagavond door de neer tl. fccnot, januari assistentie van Wim Veldman- sprongkracht en de betere technische vroeg in het seizoen, schijnt Ouwer- kanszand te verschalken waarmee de wethouder Van Sportzaken, geopend. Hij VOnd het een de beschikking over elf turnsters, die uitvoering op. kerk toch ernstig van plan te zijn om eindstand op 0-4 werd gebracht. ffenoeffen dat in het brede verenifrinfrsleven van Rniinis- kunnen worden ingezet voor interland- binnen de kortst mogelijke tijd weer genoegen aai in nei oreae verenigingsleven van uruinis- wedstrijden. Onder dit elftal bevindt Een dag later bij de keuzestof iver- in de 2e klasse terug te keren. Ook in se ook een goed florerende vogelvereniging bestond met zich ook de Zierikzeese Carianne Ber- den moeilijke C-elementen geturnd, de uitwedstrijd tegen de reserves van OUWerkerk II III een 14-iariire ervarinp een frelnkwenu tvaarri revoets. waarvan de nationale turnselektie Heinkenszand toonden de Ouwerker- een i jarige ervaring, een geiUKwens waara. niet zo lang geleden alleen maar kers zich duidelijk de sterkste, wat CCI'StC II Cl 11 13,HgS „Deze groep is bijzonder homo- durfde dromen. Die C-elementen ie- in een 4-0 zege kon worden uitge- VnlharfUna TV" 9 ft Een bijzonder goed idee vond Schot v. d. Ouden met 90 pnt.; Algemeen geen", wilde Van Zetten kwyt, „en, veren door een hogere risiko-faktor drukt. lumaiuiug it i-u de kleurwedstrijd welke „De Nach- kampioen O.E.K. werd C. P. IJpelaar wat vreselijk belangrijk is, ze zijn een hogere waardering op. Ellen OUWERKERK - De reserves van te§aal" op de kleuterscholen en de uit Oude Tonge 89 pnt.; Algemeen stuk voor stuk bereid om keihard te Dees en Thérèse Wilmink maakten Met nogalwat hard spel probeerde OuweidMrk^aaedeiieri^hun^DosTtie van de lagere scholen had kampioen O.K. werd J de Boed met werken". De nieuwe oelenmeester op de evenwichtsbalk een salto-opzet, da 'h"1nskl"b hu" tekortkommgen te "ud7ranEiiist weer wat te vcrhètè- phouden om de jeugd meer te be- 90pnt Het jeugdlid E C. IJpelaar uit wil in de naaste toekomst een even- die weliswaar mislukte, maar die ^,5??:!! n fvT8 rendooMnhunXInomgcvïngmet Jrekken d? vogelwereld. Ook Oude Tonge kreeg de hoogste onder- re'dc'wcdsriih^n trdaan difwcreld e^eXeXblifven of VIlhTr^ S^voor^ je^^a^pic^- rende wedstryden tot aan de wereld- ?D nemen welke n°S do"r piet d'"f. Iv- Over het geheet genomen Naast de bekende fraaie vogelsoor- schap E K. kampioenschappen volgend jaar ok- m de vrye oefenmg werden by de Vreeke v00r de rust kon worden op. ontliepen beide ploegen elkaar met ten zoals parkieten en kanaries wa- Verdere kampioenen: W. v. Galen tober in Boedapest krijgen alle meis- d»bbele sprongen grote risico s ge- gevoerd tot „.2 veel. ren er schitterende tropische vogels (Derby E.K.); J de Boed jr. (jeugd- jes dc kans in interlandwedstryden no en. Na de rust bleef Ouwerkerk over- te zien met voor de leek vreemde na- klasse O.K.); H. Hendrikse uit ervaring op te doen. De wereldkam- wegend het beste van het spel behou- De aanval van Ouwerkerk toonde men zoals de rijstvogel of de Tijger- Oosteriand (Zebravinken E.K.); J. C. pioenschappen tellen tevens als kwa- In deze wedstrijd skoorden vier van den en was het aanvallend ook ge- zich in de eerste helft echter produk- vink. En wat te denken van een Na- Berrevoets uit Zierikzee (Pigment liever dan d!e van de bezoekers wat poieonnetje. stuk voor stuk prachti- O.K.); L. Westdijk uit Oude Tonge uiteindelijk de doorslag gaf Beide ge vogeis die dan ook het nodige be- (Verstof E.K.); M. Hakkenbrak uit treffers werden dan ook al in de kijks kregen. 6 Melissant (Tropen O.K.); H. v. Klin- meer uit handen waarmee het weer °°le y kwartelTa'^k^v0 Gaten (japame TT /v/v-p/] 1% "4" rIVI7 C! nn I "Wtwee puntjes rijker werd. In voorwoorcj van voorzitter J. meeuwen O.K. E.K.); M, A. Ramd- W v --- -*■ 7Ai,nnmairo Sus noemt deze de tentoonstelling Ouden kreeg een le prijs in de jeugd -a J J f 7* ZjUIlIldlldJJ. C Ulljli dan ook het hoogtepunt in het vereni- O.K. Vierde ki<lS* X-O soorten door keurmeesters van de op geslaagde dagen, maar zoals se- z ,v. N.B.V.V. worden gekeurd maar ook kretaris J. v. d. Ouden vertelde: ..we ZIERIKZEE - Het eerste team van ae Zierikzeese tafeltennisvereniging mng van Scaldina kan de ploeg nu OVEZANDE - Zonder enige proble- om anderen in deze mooie hobby te kijken al vooruit naar de grote dis- Scaldina heeft de eerste overwinning geboekt in de derde klas van de afdeling weer eingszins adem halen, als mag men is Zonnemaire erin geslaagd de betrekken. triktstentoonstelling Zeeland, die Zeeland. In de laatste wedstrijd van de heenronde van de najaarskompetitie Pe"ode niet la"& duren, want uitwedstrijd tegen Volharding III tot Na de keuring donderdag waren de volgend jaar voor het eerst op Schou- i,lnnlpn - vniLor; vtiokoi Hnim jo rcf kot (.„««jo loom j„ vooralsnog staat de ploeg op de voor* gen goed einde te brengen (1-6) waar- kampioenen bekend. Er zijn verschil- wen-Duiveland komt en door de klopten Hans volkeri. IVlichel Holm en Ad de Graaf het tiveede team van de laatste nlaats en er deeraderen twpp ij iriopp«„ t i-, ,p. v, ïaaisie piaais en er aegraaeren twee mee het haar vnfde overwinning m lende klassen, zoals de E.K. (Eigen Nachtegaal zal worden georgani- TTV Kerkwerve met 8-2. Door deze zege heeft de Zierikzeese ploeg nu aanslui- ploegen uit de derde naar de vierde suksessie kon laten noteren en mede kweek), de O.K. (Open klasse), de seerd. ting gekregen bij de overige ploegen in de klas en is er weer hoop op overle- klas, zodat er in ieder geval nog een mej Robur IV aan de leiding gaat van O.E.K. (overjarig eigen kweek) en de ving in de derde klas. ..We hebben een aantal wedstrijden erg slecht gespeeld n£® jfSSJSSS?de 4e klasse B. Met vier treffers toon- jeugdklasse. Winnaars van de kleurwedstrijd en ook wc. een paar keer knullig verloren", vertelt Hans Volkeri. „Als het in de perepëküe«n eet stuk de, W'm Fo^, W d<j "«d' »erd™T hPat™a RRona'd de romers ue persptnueven een siuk gelen weer bijzonder produktief. _T., Waal, John Hofman en Ronald Wit- de terugronde wat beter gaat, geloof ik zeker dat we het vege lijf nog wel red- verbeteren.' Uitslagen zenburg. den. Morgenavond moeten we op bezoek bij Goese Polders. Tegen deze ploeg Na 10 minuten spelen kon hij Zon- moeten we hoe dan ook revanche nemen voor de nederlaag (6-4) in Zierikzee. team^van8 Scakfina hoesten ^uiL nema*re voorsprong geven (0-1) Algemeen kampioen E.K. werd J. Als we dan ook Zand nog eens pakken in Zierikzee en minimaal een puntje ha- wedstrijden afwerken tegen teams Ien uit de return met Kerkwerve, dan is het zaakje gepiept. Tijdens de voor- van Kapelle. In beide gevallen kwa- jaarskompetitie hebben we er een sterke eerste klasser bij en mogelijk gaat de Zierikzeese teams met een 7-3 j. nederlaag thuis. Scaldina 2 kwam het dan een stuk gemakkelijker om ons te handhaven". aan de drie winstpunten, doordat zo- chet Holm hun kwaliteiten door bei- ben Van Pinxtereé/Kik verloor met «i W W»»»«ll den drie keer winnend uit de strijd te Overtuigend 21-13, 21-13. Scaldina 2 kon tot 2-2 komen tegen het Kerkwerfse drietal voleen maar moest toen de nnrtii uil Jan van Urk. Henk 't Hart en Buddy Buddy Matthey en Jan van Urk handc^ gevcn ,.3 verlies BjjJK 35 Door GRE DE BOER Matthey. Bovendien bleet het dubbel wonnen leder een party, telkens te- pelle g-Scaldina 4 wonnen Harrv Ko- opnieuw ongeslagen, waardoor de gen Ad de Graaf, maar de derde Seal- per en Joke Verspeek hun partij te Bert dacht na. Waalwijk so-wie-so kreeg een behoorlijk bedrag voor de zal heus wel naar een familielid of 100 procent skore gehandhaafd bleef dina-man verzette zich vooral tegen gcn Maatje van Zweden en het derde nict Zaltbommcler staat me wel huishoudingenafentoegafikhaareen kennis gegaan zijn. Maak jij je niet tc voor Hans Volkeri en Michel Holm Jan van Urk met hand en tand (22-20. pun, kwam van hel dubbcl Han iets van voor, niet Zaltbommel zeil, extraatje voor haar kleren en zo. Ik veel zorgen, buurman, het komt mis- De knap spelende Ad de Graaf won 15-21 en 10-211. Michel Holm speelde Ketting/Harry Koper (22-20, 21-19) maor een plaatsje daar in de buurt, wilde, dat ze er altijd behoorlijk, heel schien helemaal weer op z'n pootjes een enkelspel van de wat tegenval- voor het eerst overtuigend. Een puikc prestatie leverde ook nog Vlissingcn.neen, evenmin. Welke behoorlijk uitzag. Maar ik vroeg nooit terecht Gewoon ccn kwestie van ge lende Henk t Hart die zodoende zon- Joke Verspeek. De sterke Adrie de noemde je nog meer? rekening en verantwoording Ben je duld. Ze zal met een paar dagen wel van v-C^i. s a bleef Tegen Hans Jan van Urk moest cr met 21-13, 21- Waard klopte haar pas na drie span- Frans keek op het briefje. „Venray mal, dat doe je toch niet als man?' zich laten horen". rotaVi nergcru; cfl-3°2M^cn^ak^MY M klofe£m,*S3. "cndc «ar"as met 2"0. 11-21 enP2|. en GUze-Ryen". Frans grinnikte. „Ik doe het tenmin- „Ik hoop het", antwoordde Bert Es- cbel Holm bfe^f njimschoot° over- they m«st^nef21-13,21-^"tjn nieer- 14 ^Null deh lasiine d -"ga „maar zo hed veel fiducbe heb eind vla 21-14 en 21-15. Ad de Graaf derc erkennen. Door de 8-2 overwin- ftwdi TfZk S „Nuja, de belasüngenen alle andere ik er niet op'. Ik weet niet eens, waar het ligt vaste uitgaven, zoals licht en gas en de Toen de buurman weer naar huis „In de buurt van Breda", lichtte tuinman betaalde ik zelf via de bank". was gegaan, keken man en vrouw el- Frans toe, die het hele land op z'n „Had ze cheques bij zich? Betaal- kaar aan. „Enig idee, wat die Jannic duimpje kende. cheques bijvoorbeeld?" informeerde heeft bewogen er vandoor te gaan?" "Die kant uk heeft Jannie geen fa- lna verder. vroeg Frans. "Stj, milie of kennissen, tenminste niet „Waarschijnlijk wel Ze had atyd zo'n lna zal in haar stoel bij het raam en voorzover ik me kan herinneren". etuitje met ccn tiental van die dingen, rookie een sigaret. „Ik heb een theorie, t r, V> W „En Zaltbommel?" vroeg lna op haar meergebruikto ze zeldea Enkelalsze maar'k weel niet, af hel de juiste is." W "k7 beurt. wat wilde kopen en geen geld genoeg „Laat eens horen. Ze zeggen, dat f" m 1De man da°bt nog steeds na. ,Ja, by zich had" vrouwen in de regel een betere kyk op t Cvy m. W, ergens wekt die naam herinneringen, „Je kunt bij de KLM informeren of zulk soort dingen hebben dan mannen". maar ik weet niet meer in welk vee ze geboekt heeft voor een vliegtuig „Kijk, jongen, waarheen z.e gegaan band. Ze heeft het wel eens over Zalt- naar Zuid-Afrika", merkte Frans op. is, weet ik evenmin. Maarvoorwat aan- 'g bommel gehad". „Om de hoeveel tyd gaan die dingen? leidende oorzaken betreft, heb ik een r J 'gm „Heeft ze er soms familie?" Is daarvoor een vaste dienstregeling?" veronderstelling". j M „Niet, dat ik weet. Ze is vanaf haar Bert keek beurtelings naar Frans en „Je bedoelt; de beweegredenen?" achttiende jaar al wees. In Vonden, by lna. „Precies", i m i ^^4 f, Zutphen heeft ze een getrouwde zus- De laatste haalde zyn schouders op. „Nou. vertel 't eens". F ML ter- En een broer in Zuid-Afrika. „Geen idee. Ik heb nog nooit gevlogen". Ze schudde heftig het hoofd. „Nee. i EHk~ VerHij keek verschrikt op. „Frans, „Ik evenmin. Ik zou er nict eens in want de mogelijkheid bestaat, dat het v ze zal toch niet naar haar broer gegaan durven, veronderstel ik". niet prettig klinkt voor jou". 4^- 2Ün?" Frans dacht na „Het komt mij niet Hy keek haar verbaasd aan. „Waar- Frans glimlachte evea „Dat gaat zo waarschijnlyk voor. hoor. Zo'n reis om niet prettig voor mij?" O ,J. a maar één-twee-drie niet, buurmaa En kost altijd nog wel een paar duizend De vrouw zuchtte diep en maakte Het «me td/eltennijtenm can Scaldina u>on Door «et eerst een komnctitiediieiindenajaarakompffitiennn de N7TB wat kost die reis? Had ze veel geld bij guldca denk ik". haar sicaret uil Beloofir riaiie niei Kerkuieri-e 2 kreeg met 9-2 klop. VI nr Ad de Gran/ M,V«el Holm. Han, Volken fallen .Scaldina, en de Kerkwerrena- zjch?" g U „Er gaan ook boten", opperte In». teïïir ren Jan uan IJrk, Wenk t Hart en Buddy Matthey „Geen idee, werkelijk geen idee. Ik Frans schudde het hoofd. „Ik denk, (Foto: Zierikreesehe Nieuwsbode) bemoeide me nooit met haar geld. Ze dat we het te ver zoeken, mensea Ze (wordt vervolgd) s

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6