Oosterscheldeprojekt blijft financiële zorgen baren Raadsleden reageerden niet op brief „Integraal Dorpenplan" Surinaamse legerleider Bouterse verwerpt alle eisen van Moederbond Ministersposten voor nieuw kabinet zijn verdeeld AGENDA Twaalfde voortgangsrapportage Raming nu: f 7.200,— miljoen Bacterievuur in Amsterdam Kohnstamm nieuwe voorzitter D'66 Regeling ter bescherming van Het Zwin Lubbers formateur Reklame- bestedingen Gemeenteraad Middenschouwen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 DEN HAAG - De financiële situatie bij de bouw van de Oosterscheldewerken blijft zorgen baren. Er is weer sprake van een kostenstijging, ditmaal van 128 miljoen gulden. Daarnaast is er sprake van een financieringste kort door prijsontwikkelingen. De raming van de bouw op de Oosterscheldewerken komt nu uit op 7200 miljoen gulden, een stijging van 260 miljoen gulden ten opzichte van eind 1981. Dit blijkt uit het 12e voortgangs rapport over de eerste helft van dit jaar, dat door demissionair minister Zeevalking van verkeer en wa terstaat aan de Tweede en Eerste ka mer is gestuurd. Het financieringste kort is 162 miljoen gulden. Dit tekort bestaat voor 96 miljoen gulden uit kostenverhogingen en voor 66 miljoen gulden uit het achter blijven var* de financiële middelen bij de prijsontwikkelingen. Hierbij wordt aangetekend dat de prijsstij gingen aanzienlijker hoger zijn dan verwacht. Weliswaar zijn ook de be schikbare middelen aangepast aan de prijsontwikkelingen, maar in te geringe mate, aldus het rapport. 8.600,- miljoen Uitgaande van een jaarlijkse prijsstijging van zeven procent, zon der verder kostenverhogingen, zal het hele Oosterscheldeprojekt bij voltooiing uitkomen op 8.600 miljoen gulden. Bij een stijgingspercentage van negen wordt dat 8.900 miljoen gulden. In het voortgangsrapport wordt melding gemaakt van goede vorde ringen met de werken en onderzoe kingen voor het Oosterscheldepro jekt. Er deed zich in de verslagperio de echter ook een ernstige en kostba re tegenvaller voor: de Markiezaats- kade brak door bij een storm in maart tijdens de laatste fase van de afbouw. De kosten van het herstel worden geschat op 32 miljoen gulden. Werkschepen Het verdichten van de bodem met behulp van de Mytilus, nodig om de ondergrond meer draagkracht te ge ven voor de zware pijlers, is nage noeg voltooid. Het bleek nodig de bo dem hier en daar opnieuw te verdich ten. De Mytilus zal ook worden ge bruikt om de bodem aan de rand van de bodembescherming in de stroom- geulen Schaar van Roggenplaat en Roompot te verdichten. Op de mattenlegponton Cardium en aan boord van de Jan Heymans, het schip dat de ruimten tussen de funderingsmatten zal volstorten, moesten de installaties verregaand worden aangepast. Toch kon een groot deel van het proevenprogram- ma met sukses worden uitgevoerd. De bouw van de pijlers ligt nog steeds iets voor op het schema. Met de afbouw van de laatste pijlers is men bezig. Hefproeven met de Ostrea zijn met glans doorstaan. In mei is bij enkele industrieën in Nederland begonnen met het maken van onderdelen van de stalen schui ven. waarmee de stormvloedkering kan worden gesloten. Funderingsmatten Met de produktie van de funde ringsmatten is eveneens een begin gemaakt. De toplaag van de bestor- ting tussen de funderingsmatten blijkt in de buurt waar de pijlers ge plaatst zullen worden, soms onvol doende bestand tegen de stroming. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG - Tweede en opvolgen de eigenaar-bewoners van een pre miewoning kunnen voortaan ook subsidie krijgen. Tot nu toe bestond die mogelijkheid er alleen voor de eerste eigenaar-bewoner van zo'n woning. Minister Nypels van volks huisvesting heeft dit in een nieuwe subsidieregeling veranderd met het doel de koop van premiewoningen aantrekkelijker te maken. AMSTERDAM - De staatssekreta- ris van volksgezondheid en milieu hygiëne, mevrouw Lambers- Hacquebard, heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Holland toegezegd ervoor te zorgen dat aan een gedeelte van het provinciale afvalstoffenplan van Noord-Holland koninklijke goedkeuring wordt verleend. De staatssekretaris heeft echtereen aan tal punten van kritiek op het plan en verbindt aan haar medewerking voor die goedkeuring dan ook een aantal voorwaarden. Methusalem op basisschool HELSINKI - Een Finse mon nik van 107 jaar - oudste inwo ner van Scandinavië - heeft door een computer/out waar- hij het eerste cijfer van zijn aantal jaren wegviel, een oproep ontvangen om zich te melden voorde eerste klas uan de basisschool De in Rusland geboren mon nik, Akaki. blijft toch maar rustend inwoner van het ortho doxe klooster wan Valamo Men onderzoekt nieuwe materialen en toepassingen om hierin te voor zien. Het besluit om de drempel aan te leggen met behulp van stortsche- pen die zelf positie kiezen in plaats van met langs afvierpontons gemeer de steenstorters, komt de planning van de werkzaamheden ten goede: daardoor kan men de tijd weer inha len die verloren was gegaan door het te laat beginnen met het leggen van de funderingsmatten. Wel is het tijd schema krap en voor een maximaal aantal werkonderdelden dient on verminderd een 126-urige werkweek te worden aangehouden. Compartimenterings- werken De bouw van de duwvaart- en de jachtsluizen met bijbehorende syste men in de Philipsdam vordert voor spoedig, zoals de riolen voor het zout/zoet-bestrijdingssysteem en de pijlers voor de overbrugging van de sluizen. Ook werd een projektplan gemaakt voor het besturingssysteem van de duwvaartsluizen in de Phi lipsdam. Tijdens het ontwerpen van de bodem- en oeververdedigingen in de voorhavens van de jachtensluis zijn nog veranderingen aangebracht. Daarvoor moest de inrichting van de westelijke voorhaven worden aange past. Veranderingen van de outillage in de voorhavens waren ook nodig in verband met de bezuinigingen op het Oosterscheldeprojekt. Het betonwerk van de zogenaamde Flakkeese spuisluis, dat is de hevel- konstruktie in de Grevelingendam, die nodig is voor de doorspoeling van het Grevelingenmeer, verloopt vrij wel geheel volgens de planning. De hevelsluis zal naar verwachting in maart volgend jaar in gebruik kunnen komen. Er zal dan een serie natuurmetingen volgen in verband met de zout/zoet-problematiek in het Oosterscheldebekken. De opleveringen van het zuidelijk deel van de Oesterdam moest aan vankelijk worden uitgesteld, vooral als gevolg van extra hoeveelheden klei en zand die moesten worden ver werkt doordat zich grotere zettingen en klink in de bodem hadden voor tgedaan. Dit damvak is klaar. Zandsluiting; Voor de sluiting van de Philipsdam' is gekozen voor een zogenaamde zandsluiting in plaats van een slui ting met betonblokken. Een zandsluiting geeft een aanzienlijke besparing. Men heeft eerst uitvoerige onderzoekingen gedaan naar de ge volgen van een zandsluiting voor het milieu. Daarover is overlegd met de waterschappen, milieu-instanties en verscheidene overheidsdiensten. Een zandsluiting vereist handelin gen met de schuiven in de storm vloedkering. Daardoor wordt de zandsluiting van de Philipsdam pas uitvoerbaar na 1 oktober 1986, want pas dan is de stormvloedkering klaar. De tijdruimte voor de voorbe reiding is dus groter geworden en de planning wordt daaraan aangepast. PARAMARIBO/DEN HAAG - Het hoofd van het Suri naamse leger, luitenant-kolonel Desi Bouterse, heeft zondag de eisen van de Moederbond, de Vakcentrale van Cyriel Daal, in hoofdzaak verworpen. Volgens het hoofd van de Nationale Militaire Raad (NMR) moeten „eerst de strukturen voor de nieuwe demokratie gereed zijn". In de loop van de zondag waren naar schatting 15.000 leden van de Moederbond bijeengekomen in het centrum van Paramaribo. Cyriel Daal verklaarde, dat hij de stakings- akties zou voortzetten en zonodig verscherpen, als de regering niet komt met een „politieke oplossing". Eisen Enkele eisen, die Daal formuleer de, zijn dat de militairen terugkeren AMSTERDAM - Bij een onderzoek in Amsterdam is bacterievuur gesig naleerd. Dit heeft bureau voorlich ting van de gemeente Amsterdam vrijdag meegedeeld. Waar de ziekte is gekonstateerd, worden bomen of struiken gerooid. Ze worden afge voerd en verbrand om verdere besmetting te voorkomen. In dergelijke gevallen worden niet alleen de zieke exemplaren gerooid, ook ogenschijnlijk gezonde struiken of bomen kunnen in verband met besmettingsgevaar worden wegge- hald. Veelal gaat het om bloei- en beshout, zoals lijsterbes, sierkers en mispelsoorten of cotoneasters. De hoofdafdeling groenvoorzienin gen van de gemeente zal opengeval len plaatsen weer opvullen. Dat is echter pas mogelijk in het volgende plantseizoen. UTRECHT - In het weekeinde van 6 en 7 november rijden tussen Hou ten en Culemborg dertig uur lang geen treinen, omdat de brug over de Lek wordt vervangen. De Nederland se Spoorwegen hebben uitgebreide maatregelen genomen om tijdens die periode het reizigersverkeer op gang te houden. Dit meldt het NS-blad „Koppeling" AMSTERDAM Het Medisch Co mité Nederland-Vietnam verwacht, dat zijn eind augustus gestarte aktie „Geef Vietnam een toekomst, geef de kinderen een kans" ongeveer één miljoen gulden zal opbrengen. Deze aktie voor medische hulp aan kinde ren in Vietnam heeft tot nu toe 560.000 gulden opgeleverd. De aktie wordt eind dit jaar afgesloten, aldus een mededeling van het Medisch Co mité De kinderen in Vietnam onge veerde helft van de totale bevolking - vormen volgens het comité een zeer kwetsbare groep. DEN HAAG - Met een rijksbijdra ge van 4 ton per jaar zal het centrum voor parlementaire geschiedenis in Nijmegén in staat worden gesteld vier wetenschappelijke medewer kers aan te stellen naast de drie die door de Universiteit van Nijmegen worden betaald. KEVELAER - Ongeveer vierhon derd mensen, veel minder dan ver wacht, hebben zondag deelgenomen aan de bedevaart voor Prins Claus naar het Westduitse Kevelaer. De Nijmeegse pater J. Verduit droeg daar een mis op voor de zieke prins Claus. De organisatoren van de bede vaart hadden erop gerekend dat ze ker duizend Nederlanders deze dienst in de Basiliek van Kevelaer zouden bijwonen. AMERSFOORT - Het kongres van D'66 in Amersfoort heeft zaterdag met een overweldigende meerder heid de 33-jarige Jacob Kohnstamm het partijvoorzitterschap toever trouwd. De toezegging van het ex- Kamerlid dat hij bereid is om het partijvoorzitterschap in ieder geval een jaar lang te bekleden, zijn poli tieke positiebepaling - D'66 is onaf hankelijk en progressief - en zijn er kenning dat korte metten moeten worden gemaakt met „verstopte kommunikatiekanalen" binnen de partij was afdoende om twijfel bij de kongresgangers over zijn gezondheid weg te nemen. VLISSINGEN/BRUGGE - De Bel gische provincie West-Vlaanderen en de Nederlandse provincie Zeeland zijn een gezamenlijke regeling over eengekomen ter bescherming van het natuurgebied Het Zwin tegen olie- vervuiling. Het Zwin ligt aan de monding van de Westerschelde en wordt ten westen begrensd door Bel gië en ten oosten door Zeeuws- Vlaanderen. Het getijdengebied staat rechtstreeks in verbinding met de zee en dus met de drukbevaren scheep vaartroute naar de Westerschelde. In de Belgisch-Nederlandse over eenkomst wordt de bijstand geregeld die de twee landen elkaar zullen ver lenen als Het Zwin door olievervui ling, bijvoorbeeld na een scheeps ramp, bedreigd wordt. Personeel, materiaal, voertuigen en dergelijke van het ene land kunnen dan op het grondgebied van het andere land worden ingezet. Beide partijen bren gen elkaar hiervoor in beginsel geen kosten in rekening, zo blijkt uit de regeling die door de goeverneur van de provincie West-Vlaanderen en de Commissaris van de Koningin in Zee land te Brugge is ondertekend. naar de kazerne; er op korte termijn verkiezingen worden gehouden; de persvrijheid, vakbondsrechten en vrijheid van meningsuiting worden gerespekteerd; de noodtoestand wordt opgeheven; er een nieuwe grond wordt opgesteld. Waarnemers in Paramaribo zijn van mening dat de militairen een krachtig prestigeverlies hebben gele den, doordat slechts naar schatting 1.500 personen aanwezig waren op een aanhankelijkheidsbetuiging, die tegelijk met de manifestatie van de Moederbond in Paramaribo werd ge houden. Uit diverse delen van het land had den zij bussen laten rijden om zoveel mogelijk Surinamers in staat te stel len hun loyaliteit te tonen met Bou terse c.s. De andere vakbonden, als C 47, de CLO, PW en de FAL, die zich niet van meet af aan wilden aansluiten bij het protest van de Moederbond van Daal, hebben zondag een „fasenplan" gepresenteerd, dat mo gelijk kan dienen als uitgangspunt om uit de impasse te geraken. DEN HAAG - Koningin Beatrix heeft CDA-fraktievoorzitter Lubbers zaterdagmiddag gevraagd een kabi net te vormen dat zal mogen rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten Generaal. In het nieuw te vormen kabinet van CDA en WD krijgt het CDA acht ministersposten en zijn er zes ministeries toebedeeld aan de WD. De zestien staatssekre- tarissen worden gelijkelijk over bei de partijen verdeeld. Voor het CDA: de posten van minis terpresident en algemene zaken, bui tenlandse zaken, onderwijs en weten schappen, financiën, defensie, land bouw en visserij, sociale zaken en werkgelegenheid en welzijn en volks gezondheid (het nu nog bestaande erm-departement) en voor de WD: justitie, binnenlandse zaken, volks huisvesting, ruimtelijke ordening en milieuhygiëne, verkeer en waterstaat, ekonomische zaken en ontwikkelings samenwerking. Posten staatssekretaris De verdeling van de zestien staats- sekretarissen over beide partijenis als volgt CDA: justitie, binnenlandse zaken (financiën binnenlands bestuur en de centralisatie), onderwijs (basisonder wijs), defensie (materieel), volkshuis vesting (volkshuisvesting en stadsver nieuwing), ekonomische zaken (mid den- en kleinbedrijf), sociale zaken AMSTERDAM - De totale reklame- bestedingen zijn in 1981 met 287 mil joen gulden toegenomen vergeleken met 1980. In totaal werd vorig jaar ruim 4,5 miljard gulden aan reklame besteed. Dat blijkt uit het donderdag verschenen rapport „Reklamebeste- dingen in Nederland 1981" van de Nederlandse Vereniging van Erken de Reklame-Adviesbureaux (VEA) in Amsterdam. De toeneming in 1981 vergeleken met 1980 is aanmerkelijk groter dan die van 1980 ten opzichte van 1979. Toen namen de bestedingen met slechts 65 miljoen gulden toe. (sociale zekerheid) en welzijn en volks gezondheid (volksgezondheid); WD: buitenlandse zaken (Europe se zaken), onderwijs en wetenschap pen (voortgezet onderwijs), financiën (fiskale aangelegenheden), defensie (personele zaken), volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieuhygiëne) verkeer en waterstaat, ekonomische zaken (buitenslandse handel( en so ciale zaken en werkgelegenheid (emancipatie). Maandag 1 november Zierikzee Poststraat 25. Lezing kruiden. 20.00 uur. Willibrordusschool. Jaarlijkse ouderavond R.K. kleuter- en lagere school. 20.00 uur. Concertzaal. Uit in Zeeland, toneel: „De dood van een handelsreiziger". 20.00 uur. Brouwershaven Stadhuis. Raadsvergadering. 19.30 Dinsdag 2 november Zierikzee Stadhuis. Openbare vergadering kommissie financiën. 19.30 uur. Marktzicht. Vergadering statenfrak- tie Linkse Samenwerking (PSP CPN). 20.00 uur. Burgh-Haamstede Gemeentehuis. Hoorzitting. 19.30 uur. Renesse Openbare Kleuterschool „De Duin konijntjes. 20.00 uur. Donderdag 4 november Zierikzee Rechtswinkel, Havenplein 24. 19.00 - 20.00 uur. Westerschouwen Gemeentehuis. Kommissie Midden- en Kleinbedrijf. 15.00 uur. MIDDENSCHOUWEN - De raadsleden van Midden- schouwen hebben niet gereageerd op een brief van het kollege met het verzoek hun mening kenbaar te maken over het standpunt van het dagelijks bestuur van de ge meente niet deel te nemen aan het projekt Dorpenplan. Dit kwam vorige week aan de orde tijdens de raadsver gadering. Dc heer W. G. Renden (P.v.d.A.) zei deze gang van zaken te betreuren en liet weten liever een open diskussie over deze zaak te hebben gevoerd in de gemeenteraad. Burgemeester W. den Boer lichtte toe, dat uitdrukkelijke voorwaarde voor do gemeente Middenschouwen was, dat de financiële opzet rond moest zijn. Hierover kon echter geen zekerheid worden verkregen. Verder speelde de huidige personeelsbezet ting op het gemeentesecretarie een rol. „De tijd om met de huidige bezet ting op het plan in te spelen en voort gang te doen vinden, ontbreekt ten enen male", aldus de voorzitter. Overigens wees hij er op. dat de Dorpsraad Ellemeet altijd bij de ge meente kan aankloppen. De heer Renden zei het te blijven betreuren, dat Middenschouwen niet meedoet aan het dorpenplan. Bij aanvang van deze vergadering deelde de voorzitter mede, dat bij Koninklijk Besluit goedkeuring is onthouden aan het door de raad op 23 oktober 1978 vastgestelde globale bestemmingsplan rekreatiegebied De Bout. Uitbreiding riolering De raad ging verder zonder hoofde lijke stemming akkoord met het be schikbaar stellen van een krediet van 19.000,— voor uitbreiding van de riolering aan de Moolwcg te Elle meet Een aantal panden aan de Moolweg is nog niet aangesloten op het rioolstelsel en loost op het opper vlaktewater. Hiertoe behoort onder meer het vakantiekamp van de heer L. J. Elenbaas. De voorzitter ant woordde de heer Renden desge vraagd dat de kosten van aansluiting vanaf het rioolstelsel naar de vakan tieverblijven geheel voor rekening van Elenbaas zijn Overigens betreft het hier verlen ging van een bestaande riolering, ge legen binnen dc bebouwde kom. De voorzitter wees erop, dat dc vrij ex centrische ligging van het verblijf C.V.J.M. Oubcrhausen destijds bij het bepalen van de bijdrage ook een rol heeft gespeeld. Dc heer J. M. van Langcraad (V.V.D.) informeerde of de bijdrage op grond van het Besluit verfijning algemene uitkering rioleringen 1983 een mogelijkheid is of een zekerheid. De voorzitter antwoordde, dat die bijdrage zeker is. De heer A. B. Koster (C.D. A.) vroeg naar de mogelijkheid tot uitvoering van de aanleg riolering van de Elker- zeeseweg. Deze aanleg wacht, vol gens hem. reeds lang op uitvoering. Aangemeld De voorzitter lichtte toe. dat dc plannen voor aanleg reeds diverse malen zijn aangemeld bij het provin ciaal bestuur in het kader van de zo genaamde „kostbare rioleringswer ken". Ook het Waterschap Schou- wen-Duiveland onderkent deze nood zak en heeft in het advies aan de pro vincie de aanleg als eerste urgentie aangekaart. Het provinciaal bestuur heeft echter tot nu toe aan andere werken in de provincie een hogere prioriteit gegeven. Brouwershaven Slager b.v., Poortdijkstraat. V.V.N.- kontrole. 19.00 tot 21.00 uur. Noordgouwe Hotel v. d. Weijde. Vergadering On dercentrale V.V.D. 19.30 uur. Vrijdag 5 november Zierikzee 't Zeeuwse Pannekoekenhuys. Prijs- klaverjassen. 20.00 uur. „Huis van Nassau". Justitie thema avond J.O.V.D. 20.30 uur. Brouwershaven Slager b.v., Poortdijkstraat. V.V.N.- kontrole. 19.00 - 21.00 uur. Bruinisse Gemeentehuis. Raadsvergadering. 20.00 uur. Zaterdag 6 november Zierikzee Foyer „Mondragon". Herfstbal m.m.v. het Seaport Quartet. 20.00 uur. „Huis van Nassau". Vergadering V.V.D. 21.00 uur. Maandag 8 november Zierikzee Poststraat 25. Kursus kruiden. 20.00 uur. Serooskerke O.B.S. „De Schelphoek". Dia-serie over het werken op school. Dinsdag 9 november Zierikzee Chr. Geref kerk, Zevengetijstraat. Zangavond m.m.v. 4 koren. 20.00 uur. LTS. Ouderavond. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Hotel Haamstede, Hogezoom 3. Le zing door mevr. Vleugels-Schutter over de vier levensfasen van de vrouw voor de Ned. Ver. van Huis vrouwen afdeling Westerschouwen. 14.00 uur. Woensdag 10 november Zierikzee Mondragon. Ledenvergadering ZVU. 20.15 uur. N.H. Verenigingsgebouw. Ruilavond G. J. Peelen". 19.30 uur. Vrijdag 12 november Oosterland Ned. Herv. Kerk. Liedboek-bijeen komst. 20.00 uur. Maandag 15 november Zierikzee Stadhuis. Gemeenteraadsvergade ring. 19.30 uur. Poststraat 25. Kursus kruiden. 20.00 uur. Dinsdag 16 november Zierikzee Verrenieuwstraat 30. Vara-gespreks groep Schouwen-Duiveland. 19.30 uur. Woensdag 17 november Ouwerkerk Dorpshuis. Bijeenkomst NBvP. 19.30 uur. Donderdag 18 november Zierikzee Rechtswinkel, Havenplein 24. 19.00 - 20.00 uur. Maandag 22 november Zierikzee Poststraat 25. Kursus kruiden. 20.00 uur. Bruinisse Gemeentehuis. Hoorzitting. 20.00 uur. Donderdag 25 november Zierikzee Stadhuis. Gemeenteraadsvergade ring (begrotingsbehandeling). 14.00 uur. Vrijdag 26 november Zierikzee „Huis van Nassau". Regionale vogel tentoonstelling „Zang en Kleur". 19.30 - 23.30 uur. Zaterdag 27 november Zierikzee „Huis van Nassau". Regionale vogel- tentoonstelling „Zang en Kleur". 12.30 - 23.00 uur. Maandag 6 december Zierikzee Poststraat 25. Dia-serie over Find- horn. 20.00 uur. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (n»et voor bezorging), na 17.30 uur (01110) 5396 (01112) 1774, (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18 30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2