Ploegen om kampioenschap van Schouwen-Duiveland ksuc Een ware hoogtijdag voor Duivelands Brandweerkorps DE ZIERIKZEESCHE COURANT Vervanging voor auto uit 1929 Hans-Jochen Vogel nieuwe SPD-kandidaat Doden bij spoorwegongeluk in DDR Bezuinigingen in gezondheidszorg Joh. Hoogenboom wederom winnaar Gemayel naar Marokko ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Qchtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse1 nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 1 november 1982 139ste jaargang Nr. 23209 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1809) In dit nummer: Rapportage Oosterscheldewerken Overdracht manschappen-materieelwagen OOSTERLAND - Zaterdag was het een hoogtijdag voor de vry willige brandweer van de gemeente Duiveland. Op officiële wijze droeg het gemeentebestuur de nieuwe manschappen-materieelwagen over aan het brandweer korps. Deze nieuwe aanwinst vervangt de in 1929 aange schafte wagen, die toen f 2.000,- kostte. Tijdens de officiële bijeenkomst in dorpshuis „Oosterhof" waren naast het voltallige kollege en het brandweerkorps, de Regionaal Commandant aanwezig van zusterafdelingen, de heer Beenhakker en De Leeuw namens de Brand- weerinspektie te Breda, Voor men aan de officiële woorden toekwam, werd de wagen waar het deze ochtend allemaal omging, voor gereden en trad het brandweerkorps van Duiveland aam Burgemeester J. van Bommel sprak in het dorpshuis een welkomstwoord tot de vele aan wezigen en citeerde vervolgens uit het boek „In vuur en vlam", dat veel wetenswaardigheden betreffende het brandweerwezen bevat Duivelands eerste burger dook ook in de brandweer-historie. Zo wees hij erop, dat reeds in 120 v. Chr. een vorm van brandbestrijding bestond Verder memoreerde hij de uitvinding van de brandspuit in 1671 door de Gebroe ders Van der Heijden. Vele facetten van het brand bestrijden liet hij daarop nog de revue passeren. Na zijn toespraak reikte de burge- BONN - Hans-Jochen Vogel, de nieuwe sociaal-demokratische kan didaat voor het Westduitse kanse lierschap, behoort sinds ruim tien jaar tot de hoogste regionen van de SPD. Als burgemeester van München (1960 tot 1972) gold hij nog als iemand die met harde hand optrad tegen pro testerende jongeren. Maar zijn korte burgemeesterschap van West-Berlijn en zijn optreden als minister van justitie in Bonn waren zodanig dat velen in de SPD hem zien als de per soon bij uitstek die de verschillende vleugels binnen de SPD tot elkaar kan brengen. POTSDAM - Bij een treinongeluk in de buurt van het Oostduitse Pots dam zijn zondag acht personen om het leven gekomen. Er werden 55 passagiers gewond. Het officiële persbureau van de DDR meldde heden (maandag) dat bij het station Henshagener Heide een goederentrein op een uit Werder komende personentrein reed. De bestuurder van de goederentrein vond de dood. Een regeringskommis sie is belast met een onderzoek naar het ongeluk. HATTEM - De komende jaren ver dwijnen er 40.000 tot 50.000 ar beidsplaatsen in de gezondheidszorg. Dit als direkt gevolg van bezuinigin gen ter grootte van een miljard gul den bij het ministerie van volksge zondheid en milieuhygiëne. Drs H A. M. Eisen, plaatsvervan gend direkteur-generaal van dit mi nisterie. zei dit vrijdag bij de ope ning van een symposium van de Ver eniging van Chef-hoofdverpleegkun digen in 't Heem in Hattem. In totaal werken er ongeveer 300.000 mensen in de gezondheids zorg De ontslagen zullen vallen in het inrichtingswezen (ziekenhuizen, verpleegtehuizen) Op het ministerie was nog niet precies bekend waar de zwaartse klappen zullen vallen. KHARTOEM Soedan zal niet deelnemen aan de topkonferentie van de organisatie van Afrikaanse eenheid (OAE) die op 23 november a s in de Libische hoofdstad Tripoli moet plaatsvinden. Het zal evenmin vertegenwoordigd zijn bij de OAE- ministersvergadering van 15 novem ber. Dit heeft het Soedanese persbu reau Suna zondag bekendgemaakt waarbij het bronnen bij het ministe rie van buitenlandse zaken in Khar toem aanhaalde. BEIROET. Honderden Franse en Italiaanse militairen van de internatio nale vredesmacht die in Beiroet is ge legerd hebben de onrust die zaterdag ochtend in de Palestijnse kampen Sa- bra en Chatila was uitgebroken be dwongen. GUATEMALA-STAD - In Guate mala wordt op 23 maart 1983 een be gin gemaakt met de „politieke nor malisering", zo heeft het staagshoofd van de Middenamerikaanse staat, ge neraal Efrain Rios Montt, maandag gezegd in een verklaring die in het gehele land werd uitgezonden. meester de sleutel van de nieuwe wa gen over aan brandweerkommandant van Duiveland de heer W. Ista, waar door de overdracht een feit werd. Dankwoorden De brandweerkommandant sprak dankwoorden tot het kollege van b. en w. en de gemeenteraad voor de mede werking betoond bij de aanschaf van deze nieuwe manschappen-materieel wagen. Verder dankte hij ook de regio naal kommandant van Midden en Noord-Zeeland voor het uitbrengen van een positief advies, evenals de heer De Leeuw van de Brandweer- inspektie voor de begeleiding tijdens de bouw en eveneens tot de heer Touw uit Bergen op Zoom voor de accurate uitvoering van de nieuwe wagen. De heer Ista wees erop, dat het brandweerkorps nu beschikt over twee moderne eenheden: een tank auto met gekombineerde hoge- en lagedrukpomp, die geladen met 2500 liter water in de brandweergarage staat en een trekker manschappen- wagen, die tevens de lagedrukpomp trekt een opbrengst heeft van 1500 liter water per minuut Als de zogenaamde TAS als lage drukpomp moet werken, levert hij 3000 liter water per minuut De brand weerkommandant legde uit, dat deze twee eenheden onafhankelijk van el kaar kunnen werken, echter door de grote afstanden in de gemeente, die vooral in de polders, werken deze een heden op zo', moment vaak als twee eenheid. De TAS HD verzorgt dan de eerste hulp en de aanval. De tweede eenheid brengt meer manschappen, de lage drukpomp en het overige blus- materiaal mee. Bijkomende taken De heer Ista ging ook nader in op de OOSTERLAND - Het vrijwillig brandweerkorps van Duiveland kreeg zaterdagochtend de nieuwe manschappen- materieelwagen overgedragen door het gemeentebestuur. Voorafgaand daaraan droeg de bouwer uit Bergen op Zoom vertegenwoordigd door de heer Touw de wagen over aan burgemeester J. van Bommel. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) bijkomende taken, waar de brandweer de afgelopen jaren mee gekonfronteerd wordt Hij doelde onder meer op hulp aan slachtoffers bij verkeersongeluk ken of andere ongevallen. Hij gaf ver der een zeer gedetailleerde toelichting op het materieel, waar de Duivelandse brandweer thans de beschikking over heeft Aan het einde van zijn betoog konstateerde hij, dat men misschien snel genegen te beoordelen, dat het allemaal nu wel in orde is voor het vrijwillige brandweerkorps. „Ik wil u er echter op wijzen, dat dit maar een momentopname is. De ont wikkeling gaat verbazend snel", al dus de brandweerkommandant en hij wees erop, dat er nog vele veran deringen in het verschiet liggen. De heer Ista erkende overigens vol mondig, dat de Duivelandse brandweer de laatste tien jaar zeker zijn deel uit de gemeentekas heeft gekregen. Hij sprak daar zijn erkentelijkheid over uit. Na toespraken van de heren Been hakker, De Leeuw en Touw volgde nog een informeel samenzijn. Velen maak ten van de gelegenheid gebruik de nieuwe manschappen-materieelwagen te bezichtigen, die voor dorpshuis „Oosterhof' stond opgesteld. NIEUWERKERK - De ploeg-wedstrijd om het kampi oenschap van Schouwen-Duiveland kon zaterdagmiddag' onder gunstige weersomstandigheden doorgang vinden. Twee keer moest het evenement, wegens overvloedige regenval worden uitgesteld. Zaterdag kon er eindelijk om het ploegkampioenschap worden gestreden. Weder om ging de heer Joh. Hoogenboom uit Noordwelle met de hoogste eer strijken. Hij behaalde in totaal 222 pun ten. Tweede in deze wedstrijd, die ge houden werd op een perceel grond van de heer A. v. d. Hoek aan de Ou de Nieuwlandweg onder Nieuwer- kerk, werd de heer L. de Kok uit Kerkwerve met 214,5 punten. Op de derde plaats eindigde de heer T. Jon ker uit Haamstede met 203 punten. Woordvoerder van de Regelingen kommissie de heer J. F. v. d. Velde verwacht dat deze drie heren volgend jaar allen mogen deelnemen aan de Provinciale kampioenschappen. De grond bleek zich zaterdagmid dag prima hersteld te hebben na en kele dagen droog weer en er kon dan ook een fijna wedstrijd voor 1-, 2- en 3-scharige ploegen worden gehouden. Zaaimachines Er werden deze middag ook enkele zaaimachines tentoongesteld. Dit werd gedaan door leden van de tar- westudieclub, die zich onder meer be zig houden met het bestuderen van De heer Joh. v. d. Slikke van de Regelingttkommissie e.n de heer j. H. Zwart, voormalig funktionaris van de Lonabouwvoorlichtingsdienst gaven het start sein voor de regionale ploegwedstrijd. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) mogelijkheden het zaad beter aan de grond toe te voegen. De heer J. H. Zwart, voormalig funktionaris van de Landbouwvoor- lichtingsdienst, bleek de regionale ploegwedstrijd nog steeds een warm hart toe te dragen. Hij sprak een wel komstwoord tot de deelnemers en gaf een toelichting op de wedstrijd details. Er bestond veel publieke be langstelling voor deze wedstrijd. De aanwezigen kregen bovendien een demonstratie te zien van de heer Ton- ny Prince, die met zijn blusvliegtuig in aktie kwam. De heer Murre, hoofdstinstrukteur van de praktijkschool te Schoondij- ke was dit keer niet aanwezig, zodat een technische uiteenzetting over het geleverde ploegwerk, deze middag achterwege bleef. De jury was echter van mening, dat er goed geploegd was. Volgens de heer Van der Velde is dat waarschijnlijk toe te schrijven aan het feit, dat de boeren de afgelo pen weken al weer wat praktijk ervaring hebben opgedaan. „Als de wedstrijd, zoals gepland, begin okto ber wordt gehouden, dan zijn de ploe gen soms net uit het vet gehaald", al dus de woordvoerder van de Rege lingskommissie. Beker De heer Joh. Hoogenboom kwam met de kampioenschap voor de twee de keer in het bezit van de beker, die vorig jaar voor de eerste maal door de familie Zwart beschikbaar werd gesteld. Als Hoogenboom volgend jaar weer winnaar wordt, mag hij die beker als zijn eigendom beschouwen De prijzen voor deze ploegwedstrijd werden verder besehikbaar gesteld door handel en industrie. Eerste tien Van de in totaal zeventien deelne mers eindigden de onderstaande mensen als de eerste tien: 1 Joh. Hoogenboom, Noordwelle 222 punten; 2. L de Kok, Kerkwerve 214,5 punten; 3. T. Jonker, Haamste de. 203 punten; 4. J. Dorst, Ooster- land 187.5 punten; 5. C. van Damme, Ouwerkerk. 186,5 punten; 6 A Klei- Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. WA> pa 8IW De heer Joh. Hoogenboom uit Noord- welle werd zaterdag wederom ploeg- kampioen van Schouwen-Duiveland. wegt, Brijdorpe, 185 punten; 7. J. v. d. Velde, Kerkwerve, 181 punten; 8. J. Stouten, Kerkwerve 180,5 punten; 9. M. de Boer, Kerkwerve 179 punten en 10. (ex. eq.) L. Rotte, Noordgouwe en H. Scheele, Kerkwerve, beiden 174 punten. BUENOS AIRES - Nog eens 188 anonieme graven, waarin vermoede lijk de lijken liggen van slachtoffers van de „smerige oorlog" van het be wind tegen het terrorisme, zijn ont dekt in een westelijke buitenwijk van Buenos Aires. Dit heeft een groep die aktie voert voor de eerbie diging van de mensenrechten, zondag verklaard. Hiermee komt het aantal anonieme graven, dat tot dusver ont dekt is, op ongeveer 1.200. BEIROET De Libanese president Amin Gemayel is beden (maandag morgen) naar Marokko vertrokken voor een bezoek van één dag Hij gaat met de Marokkaanse koning Hassan praten over de ontwikkelin gen in het Midden-Oosten en de aan wezigheid van de buitenlandse troe pen in zijn land, zo is in regerings kringen gezegd. Volgens de staatsra dio van Saoedi-Arabië heeft de presi dent ook een ontmoeting met de lei der van de Palestijnse bevrijdingsor ganisatie PLO. Yasser Arafat Verwachting tot dinsdagavond: Veel bewolking Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog; minimumtempera tuur 7 graden; middagtemperatuur rond 13 graden; matige zuidwesten wind, windkracht 3. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 6 nov. Woensdag: Veel bewolking Kans op neerslag: 30%. Minimumtemp.: 7 gr. Middagtemp.: 12 gr. Windkracht: zuid 3 Donderdag: Veel bewolking Kans op neerslag: 30%. Minimumtemp.: 7 gr. Middagtemp.: 12 gr. Windkracht: Var. 2 Vrijdag: Kans op neerslag: 30%. Minimumtemp.: 5 gr. Middagtemp.. 11 gr. Windkracht: zuidwest 3 ZON- EN MAANSTANDEN 2 nov. Zon op 7.36, onder 17.11 Maan op 18.05, onder 8.23 HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 2 nov. 3.30 15.30 9.04 21.21 HET WEEROVERZICHT DE BILT. 1-11. Het K.N.M.l. deelt mede: De eerst komende dagen tre den er geen grote weersveranderin gen op. Storingen afkomstig van de oceaan dringen wel door tot de Britse eilanden maar afgezien van bewol king laten ze ons land ongemoeid. Een storing die maandagochtend vlak bij zuidwest Ierland lag zorgde in ons land voor een zuidwesten wind. De aangevoerde lucht was eerst nog vrij vochtig maar langzaam aan komt drogere lucht naar ons land. De regenkansen zijn de eerstko mende dagen dan ook niet groot. Ook in het temperatuurverloop komt niet veel verandering. De middagtempe- raturen blijven rond de 13 graden schommelen Ook in de nacht blijven de temperaturen vrijwel hetzelfde

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1