HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN deurloo mode Dit biedt de beeldbuis VOORTBESTAAN KLEINE SCHOLEN NIET ZEKER Soberheid troef bij scholenplan Dit jaar geen „kerstboter" Celstraf voor belastingfraudeurs Moeder en zoon uit DDR gevlucht ELEKTRO LIEVENSE Kindervuist biedt troonrede aan Verspreidings verbod voor „Eindhoven 1933-1945" WEEKAANBIEDING Pantalons 98,- Prijsdalingen bedreigen pluimvee- en eierensektor ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 29 oktober 1982 Nr. 23298 9 DEN HAAG - Staatssekretaris Hermes (onderwijs) heeft kleine scholen wel duidelijkheid verschaft, maar nog geen zekerheid over het voortbestaan. Op grond van de voorgestelde normen is sluiting van een reeks kleine scholen niet uitgesloten. ó- «f1f Kli ie. Zondag 31 oktober, 20.45 uur, Nederland 2:Noodlot". Een scène uit dit spel naar een boek van Couperus, met Linda van Dijck en Jeroen Krabbe. Tot deze slotsom is de belangen groepering de kleine en kleiner wor den school (KKS) gekomen in een reaktie op de beleidsnotitie „in- standhoudingsbeleid van scholen voor kleuter- en lager onderwijs" van de staatssekretaris. Ze stelt vast dat er veel zaken onduidelijk zijn ge bleven. Het kan dan ook best zijn, dat de ongeveer 140 lagere scholen op het platteland van Nederland die geen 22 leerlingen hebben, op de tocht staan. Voor een kleiner aantal kleuterscholen geldt hetzelfde, aldus de KKS. De bewindsman twijfelt in de noti tie aan de sociaal-kulturele funkties van de kleine school, waarvan hij ook vaststelt, dat ze nogal wat nade len kent. Deze nadelen zouden niet opwegen tegen faktoren als bereik baarheid en bindend element in de gemeenschap. Bevestiging De belangengroepering vindt, dat de staatssekretaris met zijn notitie slechts het reeds bestaande beleid of ficieel bevestigt. Ze vraagt zich af of de gevolgen van het beleid voor wat de aantallen kleine scholen betreft, wel zijn nagegaan. Dit acht zij nodig om tenminste genuanceerd over het voorgestelde beleid te kunnen oorde len. DEN HAAG - In het nieuwe plan van scholen voor de periode 1983- 1985 dat woensdag door minister Deetman (onderwijs) is vrijgegeven, zijn in totaal 108 scholen en afdelin gen voor bekostiging in het eerste jaar opgenomen. Het plan vermeldt van elke school en afdeling de aard en de plaats van vestiging en geeft aan welke scholen voor bekostiging in het eerste jaar in aanmerking ko men. Volgens het ministerie staat het plan in het teken van soberheid en een teruglopend leerlingenaantal. Het zal tevens een van de laatste plannen oude stijl zijn die door de minister worden ingediend. Nog in 1983 wil de huidige minister voor stellen indienen om tot een wettelij ke regeling van het plan van scholen te komen. Van de 763 aanvragen om voor be kostiging in aanmerking te komen zijn er 70 gehonoreerd. PARIJS - De veiling van 60 werken uit de partikuliere verzameling van het Franse echtpaar Aime en Margu erite Maeght heeft woensdag in Pa rijs 23,6 miljoen frank (circa f 94 mil joen) opgebracht. TEL AVIV - Israël heeft opnieuw Palestijnse gevangenen vrijgelaten. Het gaat om een groep van 339 Pa- lestijnen, die gevangen waren geno men tijdens de invastie in Libanon. Dit heeft een legerwoordvoerder donderdag in Tel Aviv meegedeeld. Tot dusver zijn ongeveer 3.000 gevan gengenomen Palestijnen door Israël op vrije voeten gesteld. Nog onge veer 6.000 worden vastgehouden in een kamp in Zuid-Libanon waar Is raël van terrorisme verdachte Pa lestijnen herbergt. ZEIST - Dc pluimvee- en elerbedrij- ven in ons land dreigen in de moei lijkheden te komen door de voortzet tende prijsdalingen in deze sektor. De export van pluimvee en eieren naar het buitenland blijft weliswaar groeien, maar de prijs van de pro- dukten wordt steeds lager door de grote konkurrentie in het buiten land. zo heeft de voorzitter van het Produktschap voor Pluimvee en Eie ren, ing. J. Mellema op een bestuurs vergadering van het schap in Zeist meegedeeld. Eieren brengen sinds enige tijd niet meer dan de kosten voor het kippe- voer op Ook met de prijr. van de slachtkuikens en diepvrieskuikens is het droef gesteld, zo blijkt uit een overzicht van het produktschap over De KKS tekent hierbij nog aan, dat in de nota verschillende normen wor den gehanteerd die niet worden ge rechtvaardigd, waarvoor geen rede nen worden aangegeven of waarvoor slechts budgettaire overwegingen worden aangevoerd, die op hun beurt nergens worden gekonkretiseerd. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND AMSTERDAM - Op zijn vakantie adres in Boekelo is de 48-jarige M. B., een direkteur van Slavenburg's Bank in Amsterdam, aangehouden wegens zijn aandeel in de miljoenen fraude van de firma F. en S. Proper ties in de hoofdstad. NOORDOOSTPOLDER - De poli tie van de gemeente Noordoostpolder heeft fraude en valsheid in geschrifte vastgesteld bij een scheeps- en kon- serveringsbedrijf. Gebleken is dat de firma in 1981 ruim 263.000 gulden aan brutoloon buiten de boeken heeft ge houden. Ruim de helft van dit bedrag werd niet afgedragen aan loonbe lasting en sociale premies, terwijl het restant als zwart loon werd uitbe taald. Het echtpaar waarvan het be drijf is, twee naaste medewerkers en twee personeelsleden van de boek houding zijn aangehouden. DEN HAAG - Premier Van Agt ont kent dat hij eerder deze week in een gesprek met Britse journalisten als zijn persoonlijke mening zou hebben gezegd dat de kruisraketten nooit in Nederland geplaatst zullen worden. In antwoord op vragen van de P.v.d. A.-ers Ter Beek en De Vries zei Van Agt donderdag in de Tweede Ka mer in het gesprek alleen te hebben gewezen op de wijdverbreide be zorgdheid die onder de Nederlandse bevolking leeft over de mogelijke plaatsing van de raketten. DEN HAAG-ZAANDAM - Staats sekretaris Van Houwelingen van de fensie wil het voortbestaan van NV Hembrug te Zaandam, waarvan zijn ministerie de enige aandeelhouder is, veilig stellen door zestien miljoen gulden bij te dragen in de kosten van een noodzakelijk geachte reorganisa tie van het bedrijf. Door de reorgani satie zal het personeelsbestand te ruggebracht worden van 176 naar on geveer 110 man. DEN HAAG - Ondanks een botero- verschot in de Europese Gemeen schap van 400.000 ton komt er dit jaar waarschijnlijk geen kerstboter op de markt. Misschien kan de Euro pese kommissie het begin november nog wel eens worden over goedkope ..nieuwjaarsboter". Deze voorzichtige verwachting sprak minister De Koning donderdag uit tegenover de kamerkommissie voor landbouw en visserij. Het EG-beraad van de landbouw ministers is vorige week vastgelopen op de tegenzin van Engeland en West- Duitsland tegen hervatting van de gesubsidiëerde boterexport naar de Sowjet-Unie. Wat er nu wel met de boter gebeuren moet komt pas begin november weer aan de orde bij de volgende bijeenkomst van de land bouwministers. Een beslissing zal dan te laat komen om goedkope bo ter nog voor de kerst op de markt te brengen. AMSTERDAM - De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag de 63- jarige drankenimporteur P. M. uit Harmeien veroordeeld tot een gevan genisstraf van een jaar met aftrek van voorarrest voor een omvangrijke belastingfraude. De 35-jarige expedi teur F. L. uit Fijnaart kreeg voor zijn aandeel in deze zaak negen maanden met aftrek, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. De officier van justitie had tegen hen respektieve- lijk twee jaar en negen maanden geëist. Het tweetal had fakturen vervalst voor de douane, waardoor in de afge lopen twee jaar 1,3 miljoen gulden te weinig aan invoerrechten en 2,5 mil joen gulden te weinig aan omzetbe lasting werd betaald. de algelopen maand. Vergeleken met september 1981 zijn er twintig pro cent meet eieren uitgevoerd, maar de opbrengst hiervan was 6,4 miljoen gulden lager dan vorig jaar. Ook in de slachtsektor zijn de prijzen ruim tien procent gedaald tegenover een kleine groei in hoeveelheid. Door deze ontwikkeling is de ex portopbrengst van de pluimvee- en eierensektor - een zeer belangrijke exportsektor voor ons land - in de eerste negen maanden van dit jaar met 187 miljoen gulden (vijf procent van de totale export) gedaald in ver gelijking tot dezelfde periode van 1981. Het produktschap vreest dat deze trend verder zal doorzetten. En kele pluimvee- en eierenbedrijven hebben als gevolg van de marktpro blemen al het loodje moeten leggen. HILVERSUM - Als men de ont vangst mogelijkheid van een satel liet in Oost-Europa en Noord-Afrika (de zogenaamde spill-ver) buiten be schouwing laat, dan bestaat de Euro pese kijkmarkt uit eenentwintig lan den met in totaal vierhonderd mil joen inwoners, van wie de helft tot de potentiële kijkers vooreen Europees televisieprogramma gerekend moet worden. Dit zei dr. J. de Bock, chef van de afdeling kijk- en luisteronder zoek van de NOS, woensdag bij een van de experimentiële uitzendingen vanuit Nederland om de mogelijkhe den van een Europees televisiepro gramma te onderzoeken. WEST-BERLIJN - Een 41-jarige vrouw en haar 20-jarige zoon uit Oost-Berlijn zijn in de dubbele bo dem van een tein jaar oude Volkswa gen uit de DDR naar het westen ge vlucht. De geslaagde vluchtpoging werd half oktober uitgevoerd. De bestuurder van de auto had de vrouw in Oost-Berlijn leren kennen. Zij spraken af een vluchtpoging te ondernemen en ontmoeten elkaar op een kampeerplaats in Tsjechoslowa- kije. In de auto werd een schuilplaats gemaakt door de bodemplaat iets te laten zakken en de stoelen iets hoger te plaatsen. Tegen middernacht ver trokken zij richting grens. Advertentie Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. DEN HAAG - Het Komitee Kinder vuist heeft in Den Haag Tweede-Ka mervoorzitter Dolman de kinder troonrede 1982 aangeboden. In deze troonrede staan de wensen van Kin dervuist aan regering en parlement voor het komende jaar. Deze wensen van Kindervuist zijn: doorgaan met vredesdemonstraties, maximumsnelheid in de bebouwde kom dertig kilometer per uur, jeugd journaal moet langer en aktueler worden, kindertelefoons dienen te blijven, jacht op zeehonden en vossen moet worden stopgezet, geen fas cistische partijen in de Tweede Ka mer, de woonruimtes in kindertehui zen dienen groter te worden, hulp aan kinderen in de derde wereld blijft nodig, afschaffing van censuur op schoolkranten en meer speelmoge- lijkheden voor kinderen in hun woonbuurt. DEN BOSCH - De president van de rechtbank in Den Bosch, mr. M. Cre- mers, heeft een verdere verspreiding van het boek „Eindhoven 1933-1945" verboden. Tevens moet de uitgeverij voorzover mogelijk de nog bij de boekhandels aanwezige exemplaren terughalen. Deze uitspraak deed mr. Cremers donderdag in een kort geding dat door mr. W. de Graaff, oud- direktiesekretaris bij Philips, was aangespannen tegen uitgeverij ,,In de Knipscheer" en de schrijver van het boek, de Eindhovenaar Frans Dekkers. Volgens de rechtbankpresident worden de beschuldigingen in het boek aan het adres van mr. De Graaff niet bewezen. Uit het boek zou blij ken dat De Graaff in zijn funktie als direktiesekretaris bij Philips een ge heime code van de Secret Service zou hebben verraden aan de Duitsers en dat hij tal van gegevens over Neder landers, verzetsaktiviteiten en eko- nomische aangelegenheden zou heb ben verstrekt aan de Gestapo. ,,Het boek is doorregen met dit soort be schuldigingen en daarom moet het uit dc handel worden genomen", al dus mr. Cremers, die erkende daar mee „een vrij scherpe maatregel" te hebben genomen. WWABBrAWBWWVVVV i Draaierig MOSKOU - Het Sowjetrussi- sche ruimtestation Saljoet-7, j dat op 19 opril was gelanceerd, i 1 heeft nu 3.000 maal rond de aarde gedraaid, zo heeft radio i Moskou dinsdag meegedeeld I 1 De ruimtevaarders Anatoli i Derezovoi en Valentin Lebe- i dev, die op 13 mei waren be- 1 gonnen met hun ruimtereis, 1 zijn hun 167ste dag in de ruim j i te ingegaan. Het rekord ver 1 blijfsduur in de ruimte staaf 1 met 185 dagen op naam van i hun collegae Valeri Rjoemin i J en Leonid Popov. De mannen voelen zich goed. aldus radio Moskou. BRUSSEL - De Belgische regering heeft plannen ontwikkeld die met behulp van instrumenten als loonma tiging en werktijdverkorting aan het eind van volgend jaar voor 80.0000 nieuwe banen moeten zorgen. Zaterdag 30 oktober Ned. 1 9.30, 13.00 en 18.23 uur Nieuws voor doven 10.30 uur Teleac 15.30 uur De vrolijke crisis. Thema programma over werk, werkloos heid en vrijetijdsbesteding van de jeugd. Het gehele gebeuren is gecen traliseerd in de Evenementenhal in Borne. Het geheel wordt gelardeerd met optredens van de popgroepen Brezneff uit Hengelo en Paranoya uit Wijnjewoude. 18.08 uur Teleac 18.58 uur Journaal 19.00 uur De vrolijke crisis 21.37 uur Journaal 21.55 uur De vrolijke crisis 00.05 uur Journaal; 00.10 uur Nieuws voor doven. Ned. 2 13.00 uur Nieuws voor doven 18.25 uur Paspoort 18.35 uur Sesamstraat 18.50 uur Toeristische tips 18.57 uur Mini bios 19.05 uur Toppop, muziekprogram ma. 20.00 uur Journaal 20.28 uur MIES. Een programma dat gepresenteerd wordt door Mies Bouwman, waarin o.a. het danspaar Alexandra Radius en Han Ebbelaar hun opwachting zullen maken. 21.30 uur Dallas. Miss Ellie doet een pijnlijke ontdekking als ze Ray uit de zorgen wil helpen met het Ewing- geld. Eveneens komt JR in de knel als de werkelijke motieven van zijn handelen onthuld worden. 22.20 uur Televizier magazine 23.00 uur De toestand in de wereld 23.10 uur Journaal 23.15 uur Sportpanorama, met beel den van Jumping Amsterdam België BRT-1 14.30 Open school; 15.30 Dag aan dag; 16.00 Jesse James. Amerikaanse speelfilm uit 1939 over deze legenda rische treinrover; 18.00 Simon in het land der krijttekeningen; 18.05 Het veenmysterie. Hilde weet al aardig de deur open te wrikken maar dan komt Miran terug; 18.30 De jonge speurders. Britse jeugdfilm over ju- welendieven; 19.25 Juke box; 19.30 Tiercé, lotto en mededelingen; 19.45 Journaal; 20.10 Boekenbeursnieus; 20.20 Jeroom en Benzamien. Joske komt terug uit de oorlog en er wordt feestgevierd; 21.10 Terloops; 21.55 Dorst naar wraak. Een zakenman breekt zijn been in de woestijn. Zijn vrouw en de gids laten hem achter, want zij willen met elkaar verder le ven; 23.05 Tiercé en journaal. Zondag 31 oktober Ned. 1 9.30, 13.00 en 17.55 uur Nieuws voor doven 11.00 uur Eucharistieviering 16.00 uur Teleac 17.00 uur Chr. Geref. kerkdienst 18.00 uur Teleac 19.00 uur Nieuws 19.05 uur Happy days. Fonzie zingt op wraak als zijn motor aan gort ge reden wordt. 19.30 uur Nederland muziekland. Me dewerkende artiesten zijn o.a. Anita Meyer, Vanessa en de groep Babe. 20.10 uur Dynasty. Blake simuleert voor het gemak blindheid. Hem wordt tevens verweten schuldig te zijn aan de dood van de halfbroer van Nick 21.00 uur Not the nine o'clock news. Engels satirisch programma. 21.15 uur Remmers ontmoet Dit keer heeft Remmers een onderhoud met actrice Pleuni Touw. 23.40 uur Op jacht naar de schat. Spelprogramma. 23.45 uur Hammer house of horror. Er worden in deze aflevering een paar moorden gepleegd, waarbij de enige overeenkomst is dat bij de slachtoffers het hart weggenomen is. 34 Hij zag er ellendig uit Frans, die rustig zat te lezen kwam overeind en liep hem tegemoet in het vertrek- „Heb je al wat van haar gehoord?" De man schudde zijn hoofd „Het lijkt wel of ze in het niet is verdwenen. Ze heeft in de stad een tante, bij wie ze wel eens kwam. Daar is ze vandaag in ieder geval niet geweest Verder heb ik de kliniek gebeld, waar ze vroeger werkte, maar ook daar wisten ze van niets. Het is allemaal zo ellendig". Frans wees hem een stoel. „Ga zit ten, Bert, dan schenk ik je een borrel ia Die heb je op dit ogenblik hard nodig". Ina stond bij de deuropening en keek hem bezorgd aaa „Heb je wel gegeten vandaag?" Bert pakte het glas aan, dat de buur man hem gaf. „Eten? Ik weet het niet Natuurlijk heb ik vanmorgen ontbetea Tenminsteach, wat doet het er toe. Ik dacht aanvankelijk, dat ze het dorp in was om boodschappen te doen. Maar dan neemt ze doorgaans de wagen. En ik zag haar fiets ook in de garage staaa Wewe hebben gisteravond wat ge kibbeld". „Ik maak wat eten voor je klaar, Bert", zei Ina op hartelijke toon. „Ont span je; het komt wel weer in orde". De man met het glas in de hand schudde zijn hoofd. „Ze heeft al eerder gedreigd er vandoor te gaan. Ons hu welijk was een stommiteit van me. We hadden nooit moeten trouwen; het leef tijdsverschil is te groot Ikik kan 23.35 uur Journaal, 23.40 uur Nieuws voor doven. Ned. 2 12.00 uur Capitool 13.00 uur Nieuws voor doven 15.30 uur Teleac 16.00 uur Journaal 16.05 uur Sportpanorama. Met een verslag van Jumping Amsterdam. 18.15 uur Sesamstraat 18.30 uur Horizon 19.00 uur Studio Sport 19.55 uur Lotto 20.00 uur Nieuws 20.10 uur Panoramiek 20.40 uur H.V. 20.45 uur Noodlot. Een tv-spel naar het boek van Louis Couperus. Lex van Delden vertolkt de rol van Berie, Jeroen Krabbé als Frank Westhove, Henk Rigters als Van Daelwijck, Linda van Dijck als dochter Eve. In het verhaal ontfermt zich de wel gestelde Frank zich over zijn aan la ger geraakte vriend Bertie 22.15 uur Van boeken bezeten 23.15 uur Hier Frankrijk hier Jan Brusse 23.25 uur Journaal; 23.30 uur Nieuws voor doven. België BRT-1 10.00 Eucharistieviering te Vlamer- tinge; 11.00 Confrontatie; 12.00 Week- journaal voor doven; 14.00 Tenuto. Concert door het filharmonisch or kest van de BRT; 14.40 Open school; 15.10 Roemeense rapsodie. Documen taire; 15.40 Kavik, de wolfshond. Amerikaanse jeugdfilm; 17.15 Rood- kampje. Animatiefilm; 17.30 Charlie Chaplin. Oude filmpjes; 17.50 Voet baluitslagen; 18.00 Simon in het land der krijttekeningen; 18.50 Leven en laten leven; 19.40 Mededelingen; 19.45 Journaal; 20.00 Sportweekend; 20.35 Paradijsvogel. Hippiliet is het burgemeester zijn moe en wil een vervanger; 21.15 Simon en Garfunkel in Central Park; 22.40 Journaal. Maandag 1 november Ned. 1 9.30, 13.00 en 18.23 uur Nieuws voor doven. 10.00 en 14.35 uur Schooltelevisie 16.00 uur Tineke, praatprogramma. 18,28 uur Teleac 18.58 uur Nieuws 19.00 uur De roze panter, tekenfilm. 19.13 uur Natuur en de mens. Slota flevering van de Spaanse natuur filmserie. dat tempo niet opbrengen, wat zij nodig heeft In het begin lukte dat nog wel, maar ik ben geen dertig meer. Dat heb ik inde/lijd goed voor ogen gehouden en gezegd, dat ze daarmee op de duur rekening moest houden. Maar Jannie zag geen enkel bezwaar, noemde een paar voorbeelden van echtparen, waar van de man ook heel wat jaren ouder was en zei, dat het uitstekend ging Ze wilde me hebben en wat doe je dan als een knappe, jonge vrouw met je wil trouwen? Dan ben je gek, als je niet profiteert van die mogelijkheid. En ga je van de gedachten uit later zullen we wel verder zien. Als zij zich een beetje bij me weet aan te passen en ik op mijn beurt eveneens, komen we voldoende tot elkander. Nou, vergeet het maar. Dat was mijn fout Frans. Ik had het kunnen weten". De gastheer dacht na. „Geen idee verder, waarheen ze gegaan kan zijn?" Hij spreidde zijn handen, nadat hij zijn glas had neergezel „Waarschijn lijk is ze met de eerste trein gegaan. Die vertrekt hier zaterdags om tien voor half acht Ik heb het de dienst doende spoorman gevraagd, maar die had op dat vroege tijdstip geen dienst Als ik nu maar wist, waarheen ze een kaartje had genomendan was ik mis schien al een eindje op dreef. Dat zul len ze op het station misschien niet wil len vertellen". Frans schonk zijn glas nog eens vol „Daar komen we nog wel achter. Hc»u je kalm en wind je niet op, Bert. Denk 19.45 uur Koning Klant, konsumen- tenrubriek. 20.25 uur Havenliedjesfestival. Ri gistratie van een zangconcours dat in het Havenbedrijf van de gemeente Rotterdam in september gehouden werd. 21.15 uur Speelgocdaktic 21.37 uur Journaal 21.55 uur De onderste steen. Van avond de vicieuze cirkel van de be wapeningswedloop. 22.50 uur Edelvrouw-bedelvrouw. Audrey begrijpt niets van het en thousiasme dat vogelvrienden ten toon spreiden bij het aanschouwen van een tropisch vogelpaar. 23.20 uur Simon Carmiggelt. Vana vond leest deze bekende auteur het verhaal „Benen" voor. 23.30 uur De crisis. Een programma van Jan Vis. 23.45 uur Journaal, 23.50 uur Nieuws voor doven. Ned. 2 13.00 uur Nieuws voor doven 18.35 uur Sesamstraat 18.50 uur Jeugdjournaal 18.57 uur Maja de bij. Tekenfilm. 19.25 uur De verborgen vallei. Dan vertelt bij het kampvuur het verhaal over een ronddwalende geest. 20.28 uur Terugkeer naar Brides- head. Sebastian gedraagt zich nogal stiekem en rond kerstmis blijkt hij plotseling verdwenen. 21.20 uur Brandpunt 22.05 uur De alles is anders show. Aad van den Heuvel zal ook van avond weer diverse gasten ontvan gen en aan het woord laten. 23.10 uur Journaal, 23.15 uur Nieuws voor doven. België BRT-1 10.00 Eucharistieviering vanuit Avi- la in Spanje, door de Paus; 15.30 De man met het ijzeren masker. Engelse speelfilm over de geheime tweeling broer van de Franse Koning Lode- wijk XIV; 18.00 Tik-tak. Kleuterpro gramma; 18.05 Sesamstrat; 18.20 Klein, klein kleutertje; 18.35 Open school; 19.00 Filippijnen. Een film over inboorlingen op de eilandjes; 19.17 Uitzending door derden: 19.37 Toto, mededelingen en morgen; 19.45 Journaal; 20.10 Weerman; 20.15 Boe- kebeursnieuws; 20.20 Nancy Astor. Eerste aflevering van een negendeli- ge Engelse serie over de eerste Engel se vrouwelijke parlementslid; 21.10 Sportshow; 21.55 Wikken cn wegen. Consumentenrubriek; 22.35 uur Jour naal. Door GRÉ DE ROER aan je leeftijd. En voor dc rest komt het wel weer in orde, Jannie is een volwassen vrouw, die vast niet in zeven sloten tegelijk loopt". Enkele minuten later, toen Ina te rugkeerde naar de kamer en bij Bert ging zitten, wist Frans ongemerkt in de hal te komen, daar belde hij het station op. De ambtenaar, die dienst deed, kende hij, dus dat werd al iets gemak kelijker. „Luister eens, Willemse, die vrouw van een kennis van me is van morgen in enigszins overspannen toe stand de deur uitgegaan. De mogelijk heid bestaat, dat ze met de eerste trein is vertrokken. Kun jij misschien na kijken, wat er alzo voor kaartjes ver kocht zijn voor de eerste trein!"' „Dat zal niet meevallen, meneer Ter Scheure. Hebt u even geduld? Dan kijk ik de passepartouts na. Als ze ver weg is gegaan, moeten we een passe-par- tout uitschrijven. Wc hebben maar een beperkt aantal kaartjes. Een ogenblik". Vijf minuten later keerde Frans te rug in de salon. Hij ging tegenover Vort zitten en zei „Ik heb het station gebeld, zonder jouw naam te noemen natuur lijk. Vanmorgen vroeg zijn er kaartjes uitgeschreven naar Waalwijk. Zalt bom mel Vlissingen. Venrav en Gilze-Rijen. Verder naar Den Haag en Rotterdam. En dan natuurlijk naar de plaatsen in de omgeving. Zeggen die namen je wat?" (wo- Advertentie Vraag naar de wasbare en s-t-r-e-t-c-h kwaliteiten Wol S-7. ZIeriiuee

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9