39,95 de /pirl JOH BOER BALLET-KLEDING 9 WINTERSPORT MODESHOW 7 JAAR GARANTIE ECONOMY 99,- p. str. m. GESCHENKENHUIS H00GERHUIS B.V. HUB0-KARWEISH0P Rabobank „Zierikzee en Omgeving" B.A. avondzittingen ALG (Auto Louis Goedbloed) 26.50 75 cent voordeel f 3,20 f 22,50 f 25,50 MODE-LAARSJES FA.GEBR. VERTON NOTENSHOP- CHOCOLATERIE TE KOOP STAATSLOTEN op vrijdag 29 oktober te vervallen Fruitbomen tuincentrum hoveniers 5MILI SMILLEGANGE DAM 21 - ZIERIKZEE VRIJDAG 29 OKTOBER GOLD-LINE DAMESPANTY'S FLANELLEN LAKENS HET adres voor eetbare gezelligheid APPELMARKT 5 - ZIERIKZEE Gemeente Westerschouwen HINDERWET SEROOSKERKE, RIDDERWEG 6 Voedingsbond FNV Kerstinlevering Bij aankoop van +T~ iT^ tT: kamerbreed tapijt meer zekerheid voor zo 'n prijs vindt u niet 8 De verkoop begint maandag 1 november bij 't Sigarenwinkeltje Schrier Ankerweg 2 - Burgh-Haamstede Kantooruren: 8.30-18.00 uur. Vrijdags tot 21.00 uur. Zaterdag a.s. (30 oktober) zijn wij weer geopend. RENESSE Wegens onze personeelsavond komen de op de kantoren te Nieuwerkerk en Zonnemaire Vlechtschermen 1.83x1.83 f 38,00 Overlapschermen 1.83x1.83f 43,50 Schaarbek 30 cm hoog, compleet met twee halve regelsf 18,00 Een zak koemest 25 liter voor maarf 10,50 Leylandii (haagconifeer) 1.50 hoog nuf 12,50 Appels: Jona Gold, Goudrelnet enz. Peren: Conference, St. Remy Pruimen: Opal, Reine Victoria Kersen: Wijnkers, Morel Bessen: Rode, Witte en Zwarte Druiven: Blauwe en Witte Bramen: zonder dorens Frambozen en Kruisbessen U ziet het, volop keus Kom eens langs op ons tuincentrum hogezoom 100 renesse telefoon 01116-124#- 01114 2101 woogocooooooooaoooooooeoeoooccoooooooj 99 - 900 Sedan Z 1 900 3-5 deurs First in safety Steiltjesstraat 10 - Zierikzee - Telefoon 4178/4951 tiooocmoonncoooooooooooooooooooooooooooj met lange mouw met korte mouw met schouderbandjes In zwart, navy en bordeaux met bijpassende panties■- w Het domein voor de vrouw CORSETTERIE LINGERIE -^VISSTRAAT °nio "3774 thuis in /?//e spgrten aanvang 20.00 uur; zaal open 19.30 uur in motel „De Zeeuwse Stromen" te Renesse m.m.v. Coldsteel Friends met zanger Lou Brondgeest Kaarten f 5,- (inkt. koffie) verkrijgbaar bij ons of aan de zaal. nu met van t 3,95 voor. Gebloemde 1 persoonsvoor. 2persoonsvoor. U bent van harte welkom bij: Textiel en alles voor uw baby St. Domusstraat 58, Zierikzee, 01110-2345 Diverse kleuren BURGH-HAAMSTEDE Het is weer tijd voor: Speculaas - Marsepein - Roomborstplaat Noten - Droste letters - Bonbonletters - Kruidnootjes - Peperbollen en een heleboel leuke kado-ideetjes! Kortom: Voor al die lekkere dingen die deze tijd van het jaar gezellig helpen maken. Dit weekend als reklame: ROOMBORSTPLAAT 250 gram halen - 200 gram betalen openbare kennisgeving Burgemeester en wethouders van Westerschouwen; A. Gelet op artikel 24, tweede lid, onder c van de Wet al gemene bepalingen milieuhygiëne; maken bekend, dat zij voornemens zijn om op de aanvraag voor een vergunning ingevolge de Hinder wet van de heer A. D. Priemis te Renesse voor het oprichten en in werking hebben van een recreatie- annex fruitteeltbedrijf, gelegen aan de Hogezoom 95 te Renesse; positief te beschikken onder de ter inzage gelegde voorschriften om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen. De ontwerp-beschikking, alsmede andere terzake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis ter inzage en wel tot 12 november 1982, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur en op 1 november en 8 november 1982 van 18.00 tot 21.00 uur. De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren heb ben ingebracht naar aanleiding van de aanvrage en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot 12 november 1982 schriftelijk bezwaren inbrengen naar aanleiding van het ontwerp van de beschikking. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoe ken zijn persoonlijke gegeven niet bekend te maken. Een bezwaarschrift dient gericht te worden aan ons college. B. Gelet op artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne; maken bekend, dat door hen, onder de ter inzage ge legde voorschriften, om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, op 26 oktober 1982 vergunning is verleend ingevolge de Hinderwet naar aanleiding van de aanvrage van: 1. de heer J. D. Nieuwaal te Burgh-Haamstede, voor het oprichten en in werking hebben van een ver kooploket t.b.v. de verkoop van gegrilde kip en snacks, gelegen aan de Ring 8 te Burgh-Haamste de; 2. de heer J. K. M. Kempen te Renesse voor het oprichten en in werking hebben van een super markt gelegen aan de Hoogenboomlaan 7a te Re nesse; 3. de heer P. J. Landegent te Burgh-Haamstede, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor een molen en een pannekoeken- huisje, gelegen aan de Burghseweg 53 te Burgh- Haamstode: De beschikking en alle ter zaken zijnde stukken lig gen op het gemeentehuis ter inzage en wel tot 29 no vember 1982, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur en op maandag 1,8, 15 en 22 november 1982 van 18.00 uur tot 21.00 uur. Beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld door: a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tij dig bezwaren hebben ingediend; d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder be zwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Koningin en worden ingediend binnen een maand na de dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig arti kel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit ver zoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de ge schillen van bestuur van de Raad van State. Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Burgemeester en wethouders van Westerschouwen De burgemeester, mevr J. L NÏEMANTSVERDRIET LEENHEER De secretaris. J. W DE JONGE Haamstede, 29 oktober 1982 te Prachtig gelegen vrijstaand boerderijtje met ruim 1 ha eigen grond. Het geheel verkeert in goede staat en Is voor ve le doeleinden geschikt. Vraagprijs: t 250.000,- k.k. ZIERIKZEE van landbouwbonnen of cheques a.s. za terdag 30 oktober van 15.00-17.00 bij B. LOKERSE, Krepelstraat 29, Zierikzee. (zwart op wit) 01110 V J 2531 ZIERIKZEE - KROMME ELLEBOOG 3 n:

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8