r „Afwisseling technische en algemene vakken is ideaal" ZIERIKZEE - Op 19 februari 1983 bestaat de Lagere Technische School te Zierikzee honderd jaar. Tenminste, op die dag is het een eeuw geleden dat de Ambachtsschool, toen nog aan het Kerkhof NZ, werd geopend. In het begin van de tachtiger jaren in de negentiende eeuw kwam bij enkele inwoners van Zierikzee het plan op om te komen tot de oprichting van een Ambachtsschool. Op 1 juli 1881 werd tot de oprichting van een Vereniging besloten. Reeds drie maanden daarna telde deze vereniging 72 leden. Het eerste bestuur bestond uit: voorzitter W. A. Ochtman; secretaris jhr. mr. W. A. de Jonge; penningmeester W. Koole en de kommissarissen J. H. Bastmeijer, M. Couvée, J. van der Linden en A. Anker Wz. Op 4 januari 1883 werd de Koninklijke goedkeuring op de Statuten verkregen. Op 19 februari van dat jaar volgde de opening. De oude be huizing aan Kerkhof NZ wordt te klein en een nieuw gebouw aan 't Vrije wordt in 1904 geopend. Tweeënvijftig jaar later is ook dat pand te klein en er volgt een uitbreiding met vier lokalen. Mej. dr. A. de Waal, staatssecretaris van onderwijs verricht de feestelijke opening. Mr. C. J. B. Du Croo, de voorzitter van de Vereniging, wordt bij het 75-jarig bestaan (19 februari 1958) geridderd. Het jaar daarop krijgt de LTS de eerste dependance - er zouden er nog vele volgen - en in de zestiger jaren hoort het schoolbestuur voor de eerste keer dat er een nieuw schoolgebouw komt. Na jaren wachten wordt die toezegging eindelijk werkelijkheid. In haar honderdste geboorte jaar krijgt de LTS waar zij al zo lang recht op heeft: een nieuw gebouw. In het najaar van 1983 wordt de school in Poortambacht geopend en tegelijkertijd zal het eeuwfeest worden gevierd. ZIERIKZEE - Als voorloper van de Ambachtsschool wordt de Teken- school genoemd, opgericht bij besluit van Koning Willem 1 op 23 juni 1817. Deze school heeft nooit echt goed ge- funktioneerd en de komst van de Ambachtsschool vond dan ook grote weerklank bij de Zierikzeese bevol king. Aan de raad van Zierikzee, het Provinciaal bestuur en aan de te Zie rikzee gevestigde departementen van de Maatschappij tot Bevordering van Nijverheid en de Maatschappij tot nut van 't algemeen werd een sub sidie gevraagd. De raad wees de sub sidie af. Het Provinciaal bestuur kende - met ingang van 1883 - een subsidie toe van 300,— per jaar. Wel onder de voorwaarde dat de gemeen te Zierikzee jaarlijks 200,— zou ge ven. De raad ging op 30 oktober 1882 akkoord. De Maatschappij tot Bevordering van de Nijverheid en de heer J. A. de Bruijne gaven een schenking, in to taal 275,—. De begroting voor 1883 bedroeg 1000,—. Aan de gemeente werd verzocht een lokaal te mogen gebruiken van de Tekenschool. Het onderwijs zou kosteloos worden gegeven en de leer lingen moesten ook lessen aan de Burgeravondschool volgen. Er werd een oproep geplaatst voor een leer kracht tegen het salaris van 10,— per week. De heer M. Timmermans te Zierikzee meldde zich aan en werd benoemd. Als voorwaarde voor de benoeming stelde het schoolbestuur de eis dat de heer Timmermans zich eerst op de hoogte moest stellen bij Ambachtsscholen te Den Haag, Rot terdam, Dordrecht en Goes. De reis kosten naar Goes werden vergoed, maar de kosten van de reizen naar de andere plaatsten dienden door de leerkracht zelf te worden betaald Naast timmerhout werd aange schaft: een draaisteen, een schuifsteen, een kachel, een lijmpot en kastjes en rekjes voor gereed schap in op te bergen. De heer Anker schonk de school een oude werkbank. Met deze primi tieve middelen startte honderd jaar lager technisch onderwijs in Zierik zee. Diploma Wilde een leerling tot de Am bachtsschool worden toegelaten, dan diende hij eerst een soort diploma te hebben behaald aan de Burgeravond school; hij moest in elk geval minstens één jaar onderwijs aan deze school hebben gevolgd. In het school jaar 1884/1885 werd de kursus van twee naar drie jaren uitgebreid. In die beginperiode in het gebouw Kerkhof NZ werd alleen het timmer mansvak geleerd. In 1885 organiseer de het bestuur een tentoonstelling van door leerlingen gemaakte werkstukken. Die tentoonstelling was bedoeld om de populariteit van de school te verhogen. Sukses had het; het leerlingenaantal steeg met 200 namelijk van 3 tot 9 jongens. In dat jaar meldde de tiende leerling zich aan. De tijdelijke benoeming van Timmermans werd in een defini tieve omgezet. In 1889 heet de school ..Ambachts- en Industrieschool". Vier jaar later wordt het vakkenpak ket uitgebreid en wordt er les gege ven in timmeren, smeden en schilde ren. In februari van 1894 worden de tij delijk benoemde leerkrachten H. J. Koevoets en F. J. de Vos voor vast aangesteld. De heer J. Th. Vermunt, in het schooljaar 1884/1885 tot direk- teur benoemd ontving 100,— voor het direkteurschap en 520,— voor zijn werkzaamheden als leraar. Koe voets kreeg het zelfde bedrag 520,—) en De Vos verdiende voor de periode 1 november-1 maart 170,—. De direkteur kreeg boven dien 10,— per jaar voor het schoon houden van de lokalen. In 1894 steeg het totaal aantal leer lingen tot 37. Nieuwe school In het begin van de twintigste eeuw werd besloten tot de bouw van een nieuwe school, omdat de behui zing aan Kerkhof NZ onvoldoende was geworden. Het bestuur stond toentertijd onder voorzitterschap van de heer J. A. de Bruijne, de heer Boogert was direkteur. In 1904 wordt de school aan 't Vrije geopend, een pand waarin de LTS nog bijna tach tig jaar zou blijven. In het nieuwe ge bouw nain het leerlingenaantal sterk toe. Ook werden nieuwe vakken geïn troduceerd. Het onderwijs moest ge lijke tred houden met de ontwikke ling van de techniek. Het Ambacht- sonderwijs vormde zich om tot tech- nis onderwijs. Hoe ruim het pand aan 't Vrije ook was opgezet, om het technisch onder wijs aan alle eisen te laten voldoen was veel plaats nodig. In de vijftiger jaren ontstond dan ook de noodzaak om tot uitbreiding met vier lokalen te komen. Ook in die tijd verliepen de besprekingen en voorbereidingen moeizaam. Tot overmaat van ramp werd de bouw ook nog onderbroken door de watersnoodramp in 1953. De school kwam onder water te staan, de leer lingen moesten evacueren en vonden gastvrij onderdak bij de zusterschool in Enschede. Op 23 maart 1956 werd de school geopend door de staatsse- kretaris van onderwijs, mej. dr. A. de Waal. 75-jarig bestaan Mr. C. J. B. Du Croo, de voorzitter, hield 19 februari 1958 een toespraak ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan. Bij die gelegenheid werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Van 1842-1869 werd in dit pand aan Kerkhof NZ een tekenschool gehouden. De Ambachtsschool maakte hiervan gebruik van 1883-1904. (Foto: Zierikzee zoals het was Oranje Nassau. In zijn rede zei hij de ontwikkeling van het vakonderwijs in drie perioden te kunnen samenvat ten: 1) De Ambachtsperiode; 2) de Nijverheidsperiode en 3) de Techni sche periode. In de Ambachtsschool periode werd sterk de nadruk gelegd op de handvaardigheid van de am bachtsman, aangevuld met enige vakgerichte theoretische kennis. De Nijverheids periode kenmerkt zich door de mechanisatie, waardoor het karakter van het onderwijs sterk wordt gewijzigd. De Technische peri ode houdt een omschakeling van het onderwijs in. ,,De vraag rijst of de vakont wikkeling of de vorming van de mens belangrijker is. De steeds ver der doorgevoerde industrialisatie van Nederland maakte het nodig een bredere grondslag aan de vakop leiding te geven, zodat thans wordt gestreefd naar een basis-opleiding van vier jaar", aldus Du Croo. Hi'j nöerhde het technisch onder wijst dynamisch en spektakulair. „Spektakulair, omdat de resultaten van het werk dadelijk zichtbaar zijn en dynamisch, omdat het technisch onderwijs gelijk op moet gaan met de ontwikkeling van de techniek. De maatschappij zal steeds meer vragen naar goed geschoold personeel met een hoge vakbekwaamheid", zei mr. Du Croo. Dependances In 1959 kreeg de LTS de eerste de pendance. De bakkersafdeling ver huisde naar bakker Van Strien in het Korte Groendal. Na verbouw van het pand aan Kerkhof NZ nam de LTS op 1 januari van 1962 zijn intrek. In een later stadium moest de LTS ook ge bruik gaan maken van de bovenver dieping van het ,,Huis van Nassau", de sporthal, een praktijklokaal van de ZLM (metsellokaal) en de Kluut. „Die dependances vormden op or ganisatorisch gebied een verzwaren de omstandigheid. Het gaf verlies van tijd en de school was geen.^enj,. heid. Het grootste voordeel van'het, nieuwe gebouw is dat we eindelijk één school kunnen zijn", zegt direk teur F. G. Scherjon. tfill! „In 1969 hoorden we dat er een nieuwe school zou komen in Poortam bacht. In die periode konden we ook de be schikking krijgen over een gymnastieklokaal in de Mulockstraat. Dat was al besteksklaar. Dat lokaal hebben we toen maar laten zitten, omdat we dachten dat we bin nen twee a drie jaar in het nieuwe gebouw zou den komen," vertelt di rekteur F. G. Scherjon. Tijdens een gesprek met hem in zijn werkkamer aan 't Vrije kan hij er nu. dertienC.) jaar later hard om lachen. „Het is wel een beetje uitgelopen, ja", zegt hij. Volgens de planning zal de nieuwe school na de zomer van 1983 opgeleverd worden In het nieuwe pand zal de LTS eindelijk de beschikking hebben over een eigen sportak- kommodatie. In de wereld van het technisch onderwijs is dat trou wens niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Voor de tweede werel doorlog werden er helemaal geen LTS-scholen met sportzalen ge bouwd. „De Jongens hadden door de praktijklessen al beweging ge noeg vond men toen," vertelt Scherjon. Tot de komst van de sporthal (opening 1972) maakte de LTS gebruik van de ruimte aan Kerkhof ZZ (het tegenwoordige belastingkantoor), het pand ach ter de bakkersschool aan Kerkhof NZ en van een sportlokaal in de Nieuwe Boogerdstraat. Veel meer dan behelpen was het niet. De drie genoemde lokalen zijn dan ook door de gemeente Zierikzee in 1972 buiten gebruik gesteld. Stalen balken In juni van 1981 was het gebouw aan 't Vrije dermate in verval ge raakt dat de direkteur de Arbeid- sinspektie erbij riep om tc komen kijken. Op 21 juli van dat jaar werd hij in een brief van de hoofd- inspekteur verantwoordelijk ge steld voor de veiligheid van de leerlingen en het personeel. „Ik moest wel stappen ondernemen om iets aan de situatie te doen." Het gebouw werd aan alle kanten gestut met stalen balken, die het gebouw tot de oplevering van de nieuwe school overeind moeten houden. Voortgezet onderwijs Het technisch onderwijs heeft de laatste 25 jaar heel wat ontwik kelingen meegemaakt. „De belan grijkste is wel dat er meer aan dacht is gekomen voor het voor tgezet onderwijs binnen het tech nisch onderwijs. De algemene vakken zijn sterker op de voor grond getreden. En daarmee is het boeiende element van technisch onderwijs - de praktijkvakken - wat weggenomen, Die afwisseling van technische en algemene vak ken is juist ideaal, naar mijn me ning." aldus de heer Scherjon. F. G. Scherjon (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Vroeger was de Ambachts school een standenschool. „Kin deren uit bepaalde milieu's gin gen gewoon naar de Ambachts school. Veel leerlingen uit diezelf de milieu's gaan heden ten dage naar de middelbare onderwijso pleidingen. Er wordt nu meer ge keken naar het verstandelijk ver mogen en minder naar do af komst." Scherjon vertelt dat er nog steeds een groep leerlingen is. die bewust voor een LTS kiest Sommige jongens ontwikkelen hun intelligentie via de „doe- vakken". Iets wat ze op een HA VO nooit gelukt zou zijn, omdat ze eenvoudig niet het geduid hebben om de hele dag alleen maar in banken te zitten." Tot anderhalf jaar geleden kwamen van de LTS geen werklozen af. Ondanks de slechter wordende economische omstandigheden blijft de LTS naar de mening van Scherjon het minste aantal werkloze jongeren afleveren. „Want echt goede vak mensen kunnen nog makkelijk een boterham verdienen," besluit de direkteur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5