Krediet tennisakkommodatie en parkeerterrein vrachtwagens „Jantje Beton" schenkt 5500 gulden voor interieur Dorpshuis SCHIP VAN PLEUN AAN DE WAL imppa jJÉnfciv-~~ M Huwelijkstrouw besproken voor Vrouwenvereniging Gemeenteraad Duiveland Stakingen in Suriname Uitspraken gasvoorraad onjuist KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG OVERDENKING 4 DUIVELAND - Met de stemmen van de S.G.P.-fraktie tegen besloot de gemeenteraad van Duiveland donderdagavond een krediet van 300.000,— beschik baar te stellen ten behoeve van de realisering van een parkeerterrein voor vrachtwagens in Nieuwerkerk en voor de aanleg van een kleedakkommodatie voor de tennisvereniging. Het betrof een gekombineerd voor stel, daar een gelijktijdige realisatie van beide werken, volgens de toelichting van het kollege, bepaalde voorde len heeft. De heer A. van Klinken (SGP) liet weten, evenals eerdere voorstellen de tennisvereniging aangaande, om principiële redenen zijn stem niet aan dit deel van het voorstel te kun nen geven. Anderzijds had hij ook zijn twijfels over de noodzaak van aanleg van een parkeerterrein voor vrachtwagens. De SGP-woordvoerder zei ook niet overtuigd te zijn van de juiste plaats waar dat parkeerterrein zal worden aangelegd en voorzag moeilijkheden in verband met geluidsoverlast. Verder liet hij weten, dat naar zijn mening de afgelopen jaren al heel veel voor de sport is gedaan en dat er nu ook nog andere zaken zijn als er geld te besteden valt. Als voorbeel den noemde hij: voorzieningen voor voetgangers en fietsers en een blij vend volkstuinenkomplex in Ooster- land. Prioriteiten De mening van de P.v.d.A.-fraktie stond ook in dit voorstel lijnrecht DEN HAAG - Het groeiende aantal WSW-werknemers (sociale werk plaatsen) en de stagnerende ekono- mie maken een beperking van de kosten van de sociale werkvoorzie ning noodzakelijk. Dat mag echter niet in eerste instantie gebeuren door minder mensen in deze sektor te la ten wreken (volumebeleid). Kosten beheersing, budgetfinanciering en herverdeling van arbeid door invoe ring van deeltijdarbeid zijn moge lijkheden om het gestelde doel te be reiken. Zo luidt een advies van de ad vieskommissie werkloosheidsvoor zieningen van de sociaal-ekono- mische raad voor de minister van so ciale zaken en werkgelegenheid. Spanje ontkomt aan blamage tegen IJsland: 1-0 MALAGA - Debutant Juan Carlos Petraza van Atletico Madrid heeft het Spaanse voetbalelftal gered van een debakel tegen IJsland. Veertien minuten na de rust maakte hij het enige doelpunt in Malaga tegen IJs land. De nieuwe Spaanse ploeg, voor het eerst onder bondscoach Miguel Mu- noz, had in de eerste wedstrijd voor het Europees kampioenschap slechts vijf spelers uit de formatie van het wereldkampioenschap in de gelede ren. Veel nieuwe gezichten beteken den nog geen verbetering. Het ont brak de ploeg aan harmonie en schot- vaardigheid. Rechterspits Roberto Fernandez van FC Valencia was de enige, die de 25.000 toeschouwers, kon bekoren. Beste speler op het veld was de IJslandse doelman Bjaerna- son. De stand in groep 7 is: 1. Nederland 2 1 1 0 3 3-2 2. Malta 1 1 0 0 2 2-1 3. Spanje 1 1 0 0 2 1-0 4. Ierland 2 10 12 3-2 5. IJsland 4 0 13 12-6 tegenover, die van de S.G.P. De heer C. J. Hillebrand (P.v.d.A.) liet weten dat parkeergelegenheid en tennis beide in het prioriteitenschema van zijn fraktie staan opgenomen en hij derhalve zijn instemming met dit voorstel kon betuigen. De heer Hille brand kreeg desgevraagd de medede ling, dat er overleg is geweest met de tennisvereniging over het te vervul len deel van zelfwerkzaamheid, dat op 50.000,— wordt geschat. Raads voorzitter burgemeester J. van Bom mel deelde mede, dat de leden van de tennisvereniging gevraagd is zich in te zetten voor de arbeidsintensieve delen van het karwei en dat zij niet met moeilijke zaken opgezadeld zul len worden. De heer W. P. Stouten (V.V.D.) in formeerde of de oplevering van het terrein Van der Have, dat thans als parkeerplaats voor vrachtwagens wordt gebruikt ook nog kosten met zich meebrengt. Zonder exakte be dragen te noemen, antwoordde de voorzitter dat er in elk geval wel iets aan dit terrein gedaan moet worden. De heer J. v. d. Maas (C.D.A.) kreeg desgevraagd de mededeling dat door de aanleg van de tennisakkommoda tie de aanpak van de riolering finan cieel niet in het gedrang zal komen. De C.D.A.-woordvoerder was ook van mening, dat iets gedaan moest worden voor de tennisvereniging, maar vond een akkommodatie van 200.000,— nogal veel. ,,Ze tennissen niet allemaal tegelijk, het hoeft toch niet zo'n groot gebouw te zijn", meende de heer Van der Maas en hij deed de suggestie een krediet van 75.000,— beschikbaar te stellen. Geen groot gebouw ,,Het wordt een kleedakkom modatie van 80 m2 en een kantine .van 70 m2, dat is geen groot gebouw", zond de raadsvoorzitter. ,,En het' is gemengd, meisjes en jongens, man nen en vrouwen", vulde wethouder A. L. Bakker aan. De voorzitter was van mening, dat er voor de tennisvereniging in het verleden niet zoveel was gedaan, af gezien van een bedrag van 15.000,— ten behoeve van een sluitende begro ting bij de aanleg van de nieuwe ten nisbanen. Verder wees hij op het le denaantal van 250, onder wie onge veer 90 jeugdleden. „Een vereniging, die zoveel voor de jeugd doet, moet je als gemeente stimuleren", aldus de voorzitter. In antwoord op de heer Van Klin ken gaf hij te kennen, dat de nood zaak van aanleg van een parkeerter rein voor vrachtwagens er wel dege lijk is. ,,Op het terrein van Van der Have begint het een onhoudbare situ atie te worden". De voorzitter had bovendien veel minder sombere ver wachtingen betreffende financiële tegenvallers dan de heer Van Klin ken. De heer E. P. Kuin (V.V.D.) zag niets in de suggestie van de heer Van der Maas het krediet te beperken tot 75.000,— voor de tennisakkom modatie. ,,Dan kan je net zo goed 25.000,— geven en vragen of ze een muur neerzetten, dan kunnen ze squash gaan spelen". De V.V.D.- woordvoerder vond, dat je als ge meente waar mogelijk steun moest geven aan een vereniging, die zoveel jeugdleden telt. De heer Van der Maas bleek na al die argumenten van diverse zijden overtuigd. Het kollege-voorstel werd, zoals gezegd met de stemmen van de S.G.P.-fraktie tegen, aange nomen. RENESSE - Het Nationaal Jeugd Fonds - bekend van de jaarlijkse aktie van Jantje Beton - heeft besloten een bijdrage van 5.500 gulden beschikbaar te stellen aan. de Stichting Interieur Dorpshuis Renesse te Renesse. Dit bedrag is bestemd voor de gedeeltelijke financiering van de inrichting van de jeugdsoosruimte. Het betreft één van de ruim drie honderd plaatselijke groeperingen die het Nationaal Jeugd Fonds in de afgelopen periode financieel heeft kunnen ondersteunen. De financiële ondersteuning van deze vrijwilligersprojekten is onder meer mogelijk uit de opbrengsten van de jaarlijkse nationale jeugdkol- lekte. Dit jaar wordt die kollekte in een rekord aantal van 850 plaatsen onder het motto ,,Geef ze leef- en speelruimte" gehouden in de week van 1-7 november. Het gaat hierbij om allerlei projek- ten voor de jeugd in ons land: voor nieuwe mogelijkheden en nieuwe voorzieningen en voor bestaand werk in nood. Ook wordt konkrete hulp geboden voor onder andere speeltuinen, jeugdverenigingen, kinderboerderij en, speelotheken, klubhuizen, e.d. Soms gaat het om een geringe start- bijdrage voor een initiatief van een groepje ouders, soms ook om een fors bedrag voor een veelbelovend plan van een plaatselijke jeugdvereni ging. Het Nationaal Jeugd Fonds werkt als een stimulerende organisatie op de achtergrond, die oplossingen zoekt voor financiële noodsituaties, experimenten mogelijk maakt en helpt als zinvolle plaatselijke initia tieven steun verdienen. ---- yp A I DEN HAAG - Minister De Ruiter van justitie denkt positief over het drugsbeleid dat door de gemeente Enschede wordt gevoerd en waarvan een onderdeel is dat het jongerencen trum ,,De Kokerjuffer" over een huisdealer voor soft drugs kan be schikken. Het drugsbeleid dat in Ne derland en ook in Enschede wordt ge voerd is er vooral op gericht om te voorkomen dat jongeren overgaan tot het gebruiken van hard drugs, zo als heroïne. PARAMARIBO - In Suriname is donderdag in een aantal bedrijven het werk neergelegd uit protest tegen de aanhouding van de leider van de vakcentrale ..Moederbond", Cyriel Daal. Er werd gestaakt bij het elek triciteitsbedrijf, de telefonie, enkele banken, verzekeringsondernemin gen en bij de veerdiensten. Door de akties bij het elektriciteitsbedrijf kwamen verscheidenen delen van de hoofdstad Paramaribo zonder stroom te zitten. Op het Onafhankelijkheidsplein werd door twee- tot drieduizend per sonen gedemonstreerd. Er werden spandoeken gedragen met teksten als ,,Weg met de militaire terreur", ,,Wij willen persvrijheid" en ,,Bou- terse wil de arbeiders vernietigen", LEIDEN - Mocht de Sowjet-Unie de levering van aardgas aan de Westeu- ropese afnemers totaal stopzetten, dan kan Nederland dat nooit opvan gen. De Nederlandse produktie- en transportkapaciteit is slechts groot genoeg om te voldoen aan de lopende verplichtingen. Voorts zijn de gasreserves in de Ne derlandse bodem niet groter dan de officiële reserve, die door de Rijks Geologische Dienst wordt becijferd en thans 2081 miljard kubieke meter bedraagt. Hiermee keerde drs. G. H. B. Ver berg, direkteur-generaal van energie van het ministerie van ekonomische zaken, zich donderdag in Leiden te gen uitspraken van respektievelijk H. J. L. Vonhoff, president- kommissaris van de Gasunie en ir. G. Kardaun, hoofddirekteur van dit sa menwerkingsverband van Shell, Es- so en de staat, zonder overigens hun namen te noemen. Voor 55 jaar? Begin oktober zei Vonhoff in Was hington dat Nederland voldoende gas kan leveren als de Siberische vel den afgesloten zouden worden voor Italië, Frankrijk en West-Duitsland. Een paar dagen daarvoor hield Kar daun een gehoor in Zeist voor dat de zekere Nederlandse gasvoorraden 2600 miljard kubieke meter bedragen' en dat de binnenlandse gasvoorzie- ning daarmee voor 55 jaar veilig is gesteld. Broederdienst DEN HAAG - Een 19-jarige Haagse tweeling en hun vader hebben deze week aan de politie bekend dat zij op onwettige wijze maar in voorbeeldi ge samenwerking het rijbewijs heb ben gehaald voor één van de twee ling. Zij worden verdacht van oplich ting en valsheid in geschrifte. Dit heeft de politie bekendgemaakt. De 19-jarige M. R. zag twee dagen voordat hij moest afrijden zijn kans op een rijbewijs voorbij gaan toen hij het middenstuksbeentje brak van zijn rechterhand. Zijn identieke tweelingbroer uit Honselersdijk, die overigens zelf pas zes weken in het bezit was van een rijbewijs, was ech ter graag bereid zijn broer uit de nood te helpen. En ook dit keer slaagde hij voor het rijexamen, nagenoeg met hetzelfde aantal punten als bij zijn eigen" examen, zonder dat ook maar ie mand in de gaten had dat hij zijn broer niet was. Een probleem deed zich nog voor toen in de ouderlijke woning het groene% formulier nodig om het rijbe wijs dan te vragen, ter onderteke ning arriveerde. M., met zijn rechter (schrijf)hand in het gips, u>as niet in staat zijn handtekening te zetten. Maar vader wel. Het rijbewijs kon worden afge haald en M., de hand nog steeds in het gips, ging uit rijden. Toen hij werd aangehouden door de politie, zei M. dat hij van de wijkagent toestemming had gekregen om met hayid in het gips zijn auto te besturen. Bij navraag bij de wijkagent kwam de oplichting aan het licht. Het gew raakte rijbewijs is in beslag geno- Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur ds. J. Plante, Oosterland. 11.00 uur eerw. heer Maliepaard, Pernis; 19.00 uur ds. Teekens, Bruinisse. Kerkwer- ve: 11.00 uur ds. Duk. Serooskerke: 9.30 uur ds. Bolijn. Burgh: 10.00 uur ds. Meijer. Haamstede: 10.00 en 19.00 uur kand. N. de Boo, Koudekerke a.d. Rijn. Renesse: 9.30 uurds. C. van Wijngaarden, Pernis, H.A. Noord- welle: 11.00 uur ds. Bolijn. Scharen- dijke: 9.30 uur ds. Duk, m.m.v. zang koor uit Oosterland. Brouwersha ven: 10.00 uur gez. dienst in Boston kerk, ds. Schneider, m.m.v. Valc- koogkwartet uit Renesse. Zonnemai- re: 10.00 uur zie Brouwershaven, 10.00 uur zondagsschool. Noordgou- we: 11.00 uur ds. Geers. Dreischor: 9.30 uur ds. Geers, 17.00 uur zondags school kleinen, 19.00 uur zondags school groten. Ouwerkerk: 10.00 uur di heer Rouw, geen zondagschool. Nieuwerkerk: 10.00 uur gez. dienst met Geref. ds. Alb. van den Ban, m.m.v. ,,Een Naam is onze Hope". Oosterland: 10.00 uur ds. J. Kooy, Dubbeldam; 18.00 uurds. Plante. Sir- jansland: 10r00 en 18.30 uur ds. Van der Valk. Bruinisse: 10.00 uur ds. Teekens; 17.00 uur ds. D. Goud zwaard, Dirksland. Lutherse Kerk Zierikzee: 10.00 uur de heer S. v. d. Meulen, Dordrecht. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur ds. Blokland; 18.30 uur ds. Stutvoet, Brouwersha ven. Haamstede: 10.00 uur ds. D. Goudzwaard; 19.00 uur avondgebed. Scharendijke: 10.00 uur ds. Vos, Baarland; 19.00 uur ds. Blokland, Zierikzee. Brouwershaven/Zonne- maire: 10.00 uur gez. dienst met Herv. ds. Schneider; 18.30 uur ds. A. Vos, Bergen op Zoom. Nieuwerkerk: 10.00 uur gez. dienst in Herv. kerk; 17.00 uur de heer K. Baas. Bruinisse: 10.00 uur de heer K. Baas, Oolt- gensplaat; 17.00 uur de heer C. Dale bout, Zevenbergen. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 en 18.30 uur ds. Meijer. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur ds. De Graaf. Kerkwerve: 10.00 en 18.00 uur ds. W. de Graaf, Ede. Haamstede: 10.00 en 17.00 uur ds. Wubs. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 15.00 uur lees- dienst.Nieuwerkerk: 9.30 en 15.30 uur leesdienst. Oosterland: 10.00, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. KOPENHAGEN - In de nacht van woensdag op donderdag is een kaar senfabriek in Kopenhagen tot op de grond afgebrand. Drie belendende woonhuizen, waaruit meer dan hon derd mensen werden geëvacueerd,, werden eveneens verwoest. De brand heeft een schade aangericht van en kele miljoenen. SAN SALVADOR - De regering van El Salvador heeft donderdag of ficieel het voorstel van de guerrilla bewegingen afgewezen om onderhan delingen zonder voorwaarden vooraf te beginnen. De wetgevende vergade ring wilde zover niet gaan. Ondertus sen gaat het offensief van de guerril lero's onverminderd voort en werden opnieuw twee dorpen veroverd. MARKTBERICHTEN De Eierveilingen BARNEVELD, 28-10. Coöp. Veluw- se Eierveiling: Aanvoer 5.486.577 stuks. Stemming: traag. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 9,60; 55-56 gram 10,00 - 9,90; 60-61 gram 9,60 - 9,70; 65-66 gram 10,05 -ƒ 10,10. Eierveiling: Aanvoer 1.150.900 stuks. Stemming: rustig. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 51-52 gram 9,85; 56-57 gram 10.00; 61-62 gram 10,00; 66-67 gram 10,10- 10,45. Eiermarkt: Aanvoer ca. 900.000 stuks. Handel: kalm. Eieren van 48-54 gram 9,50 -ƒ 10,25 per 100 stuks, kg-prijs 1,98- 1,90; 57-61 gram 10,25 - 10,45 per 100 stuks, kg-prijs 1,80 - 1,71; 64- 67 gram 10,75 - 11,00 per lOOstuks, kg-prijs 1,68 - 1,64. SCHEEPVAART Abida 27-10 van Port Gentil naar Cu racao Aldabi 27-10 van Duinkerken naar Le Havre Moordrecht 12-11 te Yokohama verw. Nedlloyd Dejima 27-10 te Le Havre Nedlloyd Rockanje 28-10 te Lattakia Nedlloyd Tasman 27-10 van Ham burg naar Port Said Het jacht ..De Zeeuwse Stromen", waarin zeezeiler Hleun ran der Luat de wereld rondde, is door sponsor Motel De Zeeuwse Stromen te Renesse zelf aangekocht Morgen, zaterdag rond het middaguur, arriveert het schip in Renesse. Het wordt op de wal getakeld en naar het motel vervoerd, waarvoor het als blijvende herinnering permanent zal wor den tentoongesteld. Op de foto „De Zeeuwse Stromen" met schipper Pleun bij de aankomst in Zierikzee na zijn lange tocht. (Foto: Zierikïeesche Nieuwsbode) BRUINISSE ,,Dc trouw behoort te blijven in het huwelijk, ook als de bekoring voor de partner minder wordt of zelfs verdwijnt", aldus ds. W. F. Teekens in z'n inleiding voor de Herv. Vrouwenvereniging ..Helpt E1-. kandcr". De dominee ging in op het verte kende beeld van het huwelijk zoals dat in film, roman en tophit naar vo ren wordt gebracht. ..Het huwelijk ontspringt bij de verliefdheid", al dus de dominee. ..Daarbij is het be langrijk wat ons in dat andere geslacht aantrekt waardoor we be koord worden in die toekomstige partner. De trouw die voor Gods aan gezicht aan elkaar wordt beloofd moet als basis dienen in het huwe lijk". Mevrouw Vreugdchil hield een le zing n.a.v. Matth. 21:18-22: ,,De ver vloeking van de vijgeboom". Verzoek De presidente, mevrouw Teekens las een gedicht van Jacqueline^van der Waals, getiteld ..Najaarslaan", waarna het oudste lid van de vereni ging, mevrouw Zuidland-v. Domme len hartelijk gefeliciteerd werd met haar 85-ste verjaardag. Op haar ver zoek werd Ps. 68:10 gezongen Naar aanleiding van de inleiding ..Het huwelijk in onze tijd" van de dominee werden enkele vragen beantwoord Na een gedicht van mevrouw De Waal eindigde mevrouw Teekens met dankgebed. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 13.30 en 18.00 uur lees dienst, in de Lutherse kerk. Nieu werkerk: 9.45 en 15.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur lees dienst. Oud-Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst. Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur ds. P. Pool- Best, Rotterdam. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur samenkomst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: za. 19.00 uur, zo. 9.30 uur. Haamstede: zo. 11.30 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstu die. Donderdag: 19.30 uur Theokrati- sche school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Rode Kruis Ziekenhuis 18.15 uur ds. Alb. v. d. Ban. „Hij geeft den moede kracht. Jesaja 4029a In de tijd van de profeet Jesaja wa ren de Israëlieten vreselijk moe. De tekst verplaatst ons namelijk in de laatste periode van de Babylonische ballingschap. In Kanaan lag alles in puin. Zij zaten in Babylonië en had den geen uitzicht. Het maakte hen zo moe! Ieder van ons is ook wel eens op één of andere manier moe geweest. We denken speicaal aan moeheid in overdrachtelijke zin. Op de levens weg gaat het vaak anders dan we ge dacht hadden. Van onze idalen komt soms niet veel terecht. Onze illusies worden ons meermalen ontnomen. Daar word je op den duur dood-moe van. De gang van ons geestelijk leven wordt in de Bijbel vaak vergeleken met lopen langs een weg. Dat lopen is moeilijk. Soms lijkt het of we met al onze inspanning toch niet vooruit ko men. Er zijn ook in dit opzicht veel vermoeide mensen. Maar nu is daar de profeet Jesaja, die zegt: ,,Hij geeft den moede kracht". Hij - daarmee is de Here God bedoeld - De profeet wist veel van Hem af. Maar wij weten uit het Nieuwe Testament, hoe God-de Va der in Jezus Christus tot ons geko men is. Hij heeft gekozen voor onze wereld en voor ons Wij moeten onze levens-weg ver volgen met alle hindernissen, moei lijkheden, teleurstellingen, verdriet, angst. Wij moeten ook de geestelijke loopbaan lopen langs de steile en smalle weg. Maar niet alleen; en niet in eigen kracht. Gód geeft ons kracht. De H. Apostel Paulus heeft eens in blijdschap uitgeroepen: ,,ik vermag alle dingen in Hem. die mij kracht geeft!" Is dat niet heerlijk? Is dat niet om ziels-dankbaar voor te zijn? Het is waar - en ook nu - en het geldt ook voor óns: ,,Hij geeft den moede kracht". Nieuwerkerk M.G. W. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Aangenomen het beroep door de classis Heusden tot predikant voor buitengewone werkzaamheden (Jeugdwerk): H. Poot, kand., Doove- ren. Bedankt voor Geertruidenberg en Hooge Zwaluwe en Made: A. A. van Houwelingen, kand., Leiden; voor Workum (toez.): G. H. Fredrikze, Hoornaar. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Kantens in kombina- tie met Middelstum: A. de Jager, Anna-Paulowna-Enkhuizen; te Gramsbergen: J. F. de Haan, kand.. Leiden. Bedankt voor Blija-Holwerd: H. Veldman. Winsum-Obergum. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Uddel: W. Hage. Krui- ningen. Bedankt voor Haarlem; in samen werking met Dovenzorg: J. J. van Ec- keveld, Zeist; voor Meliskerke en voor Werkendam: J. C. WeJtstrate. 's- Gravenpolder. Uittreding De kerkeraad van de Gereformeer de Gemeente in Nederland te Zierik zee (behorende tot de groep ds. F. Mallan) heeft met meerderheid van stemmen besloten uit dit verband te treden en aansluiting te zoeken bij de Oud Gereformeerde Gemeenten. Een klein deel van de gemeente (één kcrkeraadslid en een dertigtal leden) wilde de overstap niet mee maken en blijft aangesloten bij de Gereformeerde Gemeenten in Neder land. Het kerkgebouw, uit eigen midde len nieuw gebouwd in 1981 gaat mee met de grootst^groep. Met de kerkeraad van de Gerefor meerde Gemeente in Nederland te Bruinisse is door de ovcrblijvenden kontakt gezocht t5uderling J de Bruine heeft zondag j) een preek ge lezen in de Evangelisch Lutherse kerk te Zierikzee. die daarvoor spon taan ter beschikking werd gesteld door de Evangelisch Lutherse kerke-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4