Slechts één extra lokaal voor o.l.s. De Kirreweie Chr. Schoolbestuur Nieuwerkerk kreeg een soort terechtwijzing EINDELIJK WEER WONINGBOUW IN ELLEMEET EN SIRJANSLAND Advies om strandcabines niet meer te plaatsen Geen krediet, wel rentevergoeding: STREEKNIEUWS Teleurstelling in Haamstede Prins Claus weer land in ons Kommissie openbare werken ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 29 oktober 1982 Nr. 23208 .3 DUIVELAND - De gemeenteraad van Duiveland was donderdagavond tijdens de openbare raadsvergadering niet erg te spreken over de handelwijze van het bestuur van de vereniging „Schooi met de Bijbel" te Nieuwer kerk. Als een vorm van terechtwijzing werd het kollege- voorstel, een voorbereidingskrediet van 10.000,- be schikbaar te stellen, verworpen. De raad besloot slechts een rente-vergoeding tot uiterlijk 1 augustus 1983 te ver strekken. Het draaide allemaal om de ver bouw van de bijzondere lagere school te Nieuwerkerk. Eerder nam de Dui- velandse raad een principebesluit medewerking te verlenen aan de ver bouw van deze school aan de Mo lenstraat. In tegenstelling tot de gebruikelij ke gang van zaken en tegen de wens van het kollege in, besloot het school bestuur de bouw in eigen hand te ne men met de daaraan verbonden kon- sekwenties van veel werk en kosten van voorfinanciering. Schets verworpen Uit de diskussie voorafgaand aan het raadsbesluit donderdagavond bleek, dat het schoolbestuur geen goed woord over had voor de schets die werd opgesteld door de van ge meentewege aangewezen architekt. Raadsvoorzitter burgemeester J. van Bommel memoreerde dat tijdens een bespreking in september vorig jaar bij het schoolbestuur geen enkele be reidheid bestond nog eens nader met de betrokken architekt over het schetsplant te praten. Het school bestuur besloot de zaak in eigen hand te nemen. ZIERIKZEE Opbrengst verkoopdag De verkoping van de gemaakte goederen, handwerken, poppen, mos sels. gebak en dergelijke door de da- meskrans „Tryféna" van de Vrije Gereformeerde Gemeente in Neder land, donderdag 28 oktober gehou den in de bovenzaal van de Geref. Kerk, is weer bijzonder goed en vlot verlopen. De kopers van de goederen, de „thuiswerkers" die niet op de krans, maar thuis steeds wat maakten, en alle andere medewerkenden brach ten het tezamen tot de verrassende opbrengst van 7738,27, een fan tastisch resultaat. Zierikzee op radio De plaats Zierikzee komt heden- vrijdagavond in een uitzending van Henk van Stipriaan (VARA) aan bod. Verschillende inwoners komen aan het woord. De uitzending vormt een onderdeel van het programma Pro vinciale zaken, dat om 20.03 uur be gint en om 21.00 uur eindigt. NEELTJE JANS Botsing op werkeiland Op het werkeiland Neeltje Jans zijn twee auto's donderdagmiddag rond 14.15 uur tegen elkaar gereden. Automobilist K. uit Bruinisse zag chauffeur S. uit Burgh-Haamstede niet aankomen en beide wagens re den tegen elkaar. De auto van S. is „Dat vind ik niet juist", gaf ook de heer L. Meerman (SGP) eerlijkheids halve toe, hoewel hij het eens was met het kollege, dat de gevraagde 10.000,- als voorbereidingskrediet verstrekt dienden te worden. Hij was het bovendien niet eens met de voor waarde van terugbetaling als niet voldaan zou worden aan de voor waarde door de raad gesteld in het principebesluit. De voorzitter betitelde die voor waarde echter als „voortborduren op een eerder genomen raadsbesluit". De heer C. J. Hillebrand (PvdA), het woordvoerend over onderwijszaken omdat zijn raadskoüega mevrouw A. C. Hoogendoorn-Herfkens vokaal weinig in te brengen had dit keer we gens een aantasting van de stemban den, zei „een beetje moeite" te heb ben met het voorstel. Het bleek ach teraf „een beetje veel" moeite te zijn, want de PvdA-woordvoerder toonde zich zeer verbolgen over het feit, dat de gemeente door het schoolbestuur met een dergelijk groot wantrouwen werd bejegend, terwijl toch overal in Duiveland prima schoolgebouwen staan. Ander voorstel „Door halverwege de procedure een andere architekt te kiezen, werd doelbewust op verhoging van kosten afgestevend", vond de heer J. A. Schiettekatte (CDA). Hij stelde voor niet de gevraagde 10.000,- te ver strekken, maar slechts de rente te vergoeden tot 1 augustus 1983. De voorzitter gaf als argument voor het kollegevoorstel op de wens de verhoudingen tussen gemeente bestuur en schoolbestuur niet al te scheef te willen trekken. Hij liet de heer Schiettekatte des gevraagd weten, dat de gemeente nog wel grip kan houden op de fasen van bestek en aanbesteding op grond van de bepalingen in de Onderwijswet. door takelbedrijf Jan de Jonge uit Zierikzee weggesleept en de auto van K. raakte ernstig beschadigd. RENESSE Ouderavond „De Duinkonijntjes" Dinsdagavond 2 november wordt in de openbare kleuterschool „De Duinkonijntjes" te Renesse een ouderavond gehouden. Na opening door de voorzitster zal achtereenvolgend verslag worden uitgebracht door de sekretaresse en de penningmeester. Vervolgens zul len drie leden voor de ouderraad worden gekozen. Mevrouw V. Rut gers is aftredend en herkiesbaar. Me vrouw L. v. d. Putten en de heer H. van Oost zijn eveneens aftredend, maar niet herkiesbaar. Na de pauze zullen de leidsters van de school een praatje houden over verf- en tekentechnieken op de kleu terschool. Voor tijd: zie agenda. Het kollegevoorstel de 10.000,-als voorbereidingsbesiuit te verstrek ken werd na deze diskussie met zes tegen vijf stemmen verworpen. De voltallige SGP-fraktie en de wethou ders A. S. Bakker (PvdA) en J. Op 't Hof (CDA) stemden voor het voor stel. VVD, PvdA en CDA (met uitzon dering van hun wethouders dus) wa ren tegen. Het voorstel van de heer Schiettekat te tot uiterlijk 1 augustus 1983 de ren te te vergoeden haalde het wel. De heer A. van Klinken legde namens de SGP-fraktie een stemverklaring af. „Liever hadden we het kollege voorstel doorgevoerd gezien, maar nu dat is verworpen stemmen we wel voor het voorstel van Schiettekatte, hoewel ons dat niet zo sympathiek voorkomt". Het voorstel werd met 8 tegen 3 stemmen aangenomen. De tegen stemmen kwamen van de volledige PvdA-fraktie. HAAMSTEDE Bezoek huisvrouwen aan Slot De afdeling Westerschouwen van de Ned. Vereniging van Huisvrou wen bracht met 25 leden een bezoek aan het Slot Haamstede. Een dia serie, verzorgd door mevrouw Geleijnse-Meerman (die samen met haar echtgenoot het Slot beheert) bracht de dames veel wijsheid over de rijke historie van het slot. Daarna volgde een uitgebreide rondleiding. De presidente van de afdeling, me vrouw Den Hamer-de Feiter, dankte mevrouw Geleijnse voor de hartelij ke ontvangst. DREISCHOR NCVB voorgelicht over Kind in ziekenhuis In het dorpshuis te Dreischor wer den leden van de NCVB afdeling Noordgouwe woensdagavond voor licht over „Kind in ziekenhuis". Begonnen werd met de voorberei ding van het kind op het verblijf in het ziekenhuis, hetgeen ook voor ge zonde kinderen moet gelden om voor bereid te zijn op eventuele spoed opnamen. Het bezoek en de verzor ging van de ouders in het ziekenhuis en de begeleiding wanneer het kind weer thuis is, kregen eveneens de aandacht. De lezing werd gekompleteerd met een serie dia's opgenomen in de kin derafdeling van „Bergzicht" te Goes'/" Na de pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen en het vertel len van eigen ervaringen die veelal het ziekenhuis te Zierikzeé betrof fen. DUIVELAND „Overspanning" in programma voor Plattelandsvrouwen De Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen afdeling Duiveland, hield haar maandelijkse bijeen komst in het „Dorpshuis" te Nieu werkerk. De presidente, mevrouw M. Schoof-Klaassen kon op deze avond in haar openingswoord een groot aantal leden en gasten verwel komen. Deze avond werd verzorgd door de cabaretgroep „Capritholen", bestaande uit leden van de afdeling Tholen van de Plattelandsvrouwen. Zij brachten met veel verve hun nieu- a Er wordt weer gebouwd in de dorpen Ellemeet en Sirjansland. Dat lijkt niet zo'n bijzonder nieuwtje, maar voor de dorpsbewoners is het dat wel, want in beide dorpen is er sinds vijfentwintig jaar geen nieuwe eengezinswoning bij ge komen. Het kleine kernen experiment is hier onder andere debet aan. want door dit projekt werd duidelijk naar voren gebracht dat er wel degelijk behoefte was aan nieuwe woningen Zowel in Sirjansland als in Ellemeet worden vier kleine gezinswoningen gebouwd, die volgens Beter Wonen voorde bouwvak volgend jaar opgeleverd kunnen worden. De huur zal rond de f 400,— komen te liggen. Op de foto: Kinderen spelen op de fundering waarop de huizen zulten worden gebouwd te Ellemeet. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) HAAMSTEDE - De contouren van de Zorg woningen" op het terrein van Duinoord" zijn inmiddels al goed zichtbaar. De bouw verloopt vlot na het slaan van de eerste paal op woensdag 11 augustus. Even ter herinnering: in maart '80 nam het bestuur van de Stichting Rusthuizen Westelijk Schouwen, onder voorzitterschap van burgemeester J. L. Niemantsverdriet-Leenheer, het besluit om Duinoord" te gaan renoveren. Op 26 maart 1981 werd besloten tot de bouw van de zorgwoningen. Na voltooiing van deze zorgwoningen zal pas een aanvang worden gemaakt met de ver bouw van het rusthuis. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) HAAMSTEDE - Een zeer goed bezochte ouderavond van de openbare basisschool werd woensdagavond door voorzitter R. v. d. Pol, in recordtijd naar een goed einde geleid. De voorzitter sprak een welkomstwoord in het bijzonder tot wethouder J. C. de Feiter, mevrouw A. C. Houtman van Onderwijszaken en afgevaardigden van de kleuterschool. Notulen en jaarverslag waren ha merslagen, evenals het financieel verslag. Namens de kaskommissie sprak dhr. J. Hogenstein zijn waar dering uit voor het foutloos beleid van de penningmeester. Tot leden van de kaskommissie werden be noemd de heren J. v. d. Maas en J. P. v. Nieuwenhuijze. De begroting werd goedgekeurd, waarbij vermeld dat de bijdrage voor het schoolfonds voor 1 kind 15,-, voor kinderen 25,- en voor 3 kinderen 35,- bedraagt. Verkiezing In de ouderraad werd als nieuw lid we programma getiteld „Overspan ning"; liedjes en sketches over ge beurtenissen uit het dagelijks leven van de vrouw werden op humoristi sche en soms indringende wijze weer gegeven. Niet alleen veranderingen in het gezin, maar ook onze snel ver anderende maatschappij werden door hen belicht. De presidente bedankt „Capritho len" voor deze fijne avond, waarna de pianiste, gitariste en de speelsters werden bedacht met een kleine atten tie. Zij dankte alle aanwezigen voor hun komst en wenste ieder wel thuis. De volgende bijeenkomst zal ge houden worden 17 november te Ou- werkerk. Opbrengst kollekte De kollekte voor „Woord en Daad" heeft in Duiveland 776,30 opge bracht, waarvoor gevers en kollek- tanten hartelijk dank wordt gezegd. OOSTERLAND Inbraak In de nacht van woensdag op don derdag is ingebroken bij een bouw markt aan de Burg. v. d. Havcstraat. Het toegangshek werd vernield en door een raam te forceren kwam(en) de daderfs) binnen. Er werden diver se vernielingen aangericht. Uit de bouwmarkt wordt technische appa ratuur vermist. De technische recher che heeft de zaak in onderzoek. BRUINISSE Cementtanker gerepareerd Bij Padmos b.v. Machinefabriek te Bruinisse kwam deze week voor de kant de Cementtanker Silvia van schipper P. de Regt te Terneuzen voor enkele reparaties en vernieu wingen. Het schip is donderdag weer vertrokken, nadat onder meer een nieuwe luchtaandrijving voor de mo tor was gemonteerd. MIDDELBURG Kontaktavond Kynologenclub De Kynologenclub Zeeland organi seert dinsdag 9 november haar maan delijkse kontaktavond. De heer Wijnberg vertoont de film „Een nieuw leven een nieuw begin", wel ke handelt over de verzorging en de opfok van pups en de geboorte van Newfoundlanders en Berner Sennen- honden. benoemd mevr. Ten Haaf-ten Wolde. Zij vervangt de niet herkiesbare mevr. Muntendam-Vooistra. Herko zen werden mevr. Deurloo- Overbeeke en dhr. v. d. Pol. Voor de a.s. weken zijn nog wat hulpmoeders voor diverse vakken, waarin al tij dens de vergadering werd voorzien. Aanwezig was een ruime boeken markt die later door de ouders voor een groot deel werden gekocht. De opbrengst is voor een dia-projektor. De huidige is kapot en bijna niet meer te repareren. Wethouder De Feiter vond het bij zonder knap om in bijna 20 minuten de vergadering te kunnen besluiten. Hij had een minder goed bericht voor de school, omdat de geplande uitbreiding met enkele lokalen, we gens geldgebrek niet doorgaat. Er wordt slechts één lokaal bijgebouwd en dat is bestemd voor de Christelijk Nationale school. Een bezoek aan Den Haag hierover had geen enkel resultaat. Tot de ouders zei de wethouder eens wat meer naar de school te kij ken dan dat ze nu doen. De kinderen lopen over de daken, vernielen "tuint jes, enz. Deze vernielzucht moet be teugeld worden. Op een vraag van een der ouders antwoordde de we thouder dat vooral de ouders met de ze beteugeling moeten beginnen. AMSTERDAM - In verband met de dood van de 37-jarige Duitse modefo tograaf H. Hap heeft de Amsterdam se recherche de 24-jarige Duitser R. V. aangehouden. Hap overleed op 12 oktober in een Amsterdamse hotel kamer aan een akute drugsvergifti ging. V. wordt verdacht van dood door schuld en diefstal. Wat het verkeer rond de straten van de school betreft, zei wethouder De Feiter dat er nog steeds veel te hard gereden wordt. De veiligheid van de kinderen is nog steeds in ge vaar. En het zijn heus de toeristen niet die hier te hard rijden. De we thouder had zich hier zelf over geo riënteerd. Spreker besloot zijn toespraak met een dankwoord tot de ouderraad, de leden van de medezeggenschapsraad en het onderwijzend personeel en wenste de school het beste toe. Hij hoopte dat het openbaar onderwijs moge bloeien en groeien en dat de ou ders daar zelf aan mee kunnen wer ken.. Na de pauze werd door het school team getoond hoe radio, televisie, film en dia in het onderwijs gebruikt worden. EINDHOVEN - De vier leden van de PSP die zitting hebben in de Eind- hovense gemeenteraad en in de Eind- hovense agglomeratie raad gaan za terdag het donderdag verboden boek „Eindhoven 1933-1945" op de markt in de Eindhovense binnenstad te koop aanbieden. Het boek is donder dagmorgen door de president van de rechtbank in Den Bosch, mr. Kre- mers, verboden. DEN HAAG - Prins Claus is don derdagmiddag teruggekeerden ons land. Hij werd op 1 oktober in ver band met klachten van depressieve aard opgenomen in de universiteits kliniek van de Zwitserse stad Bazel. Prins Claus zal hier opnieuw wor den behandeld door prof. dr. S. Nij- dam, de Nijmeegse specialist die hem verwees naar prof. Kielholz in Zwit serland, aldus een mededeling van de Rijksvoorlichtingsdienst. In overleg met Nijdam zal de prins over enkele weken gaandeweg zijn werk hervatten. Over ongeveer drie maanden zal de prins voor een korte nabehandeling opnieuw naar Bazel gaan. BURGH-HAAMSTEDE - Dc kommissie openbare werken van de gemeente Westerschouwen heeft donderdagavond geadviseerd dc gemeentelijke wissel- cabines op het strand niet meer te plaatsen In 1983. Het oorspronkelijke doel van dc verkleed hokjes is namelijk verloren gegaan. De houten hokken wor den misbruikt en vernield. Dc kommissie, onder voorzitterschap van wethou der A. J. Padmos, besloot tot bovengenoemd advies. bestaande uit P. M. v. d. Aarsen (ver vanger voor L. Tieleman), S. Roos. J Janse en J. van den Berge adviseer den de raad te vragen bij de ANWB over deze kwestie. Energiegebruik Onlangs is een rapport verschenen van de dienst gemeentewerken over het energiegebruik van de gemeente lijke gebouwen. Daaruit blijkt dat de lagere school 't Staepel'of te Renesse er negatief uitspringtDe kosten van olieverwarming en elektra zijn erg hoog. Ook de kleuterscholen 't Kleuter bosje te Burgh-Haamstede en de Duinkonijntjes te Renesse kosten te veel. De KommissieJeden namen het rapport voor kennisgeving aan Een inwoner uit het Prunjewckken te Serooskerke had geklaagd over de overlast die het vrachtverkeer (voor namelijk bietenvervoer) in de dorps kern bezorgt. Om de stoplichten te mijden rijden de vrachtwagens door het dorp. Volgens dc klachten leidt dat tot geluidshinder, gevaar voor kinderen cn trillingen in woningen. Dirokteur gemeentewerken W. van Meorten zei tijdens de vergadering dat er twee oplossingen waren. Ten eerste: de overgang van asfalt naar klinkerbestrating verleggen, dus de klinkerbestrating uitbreiden rich ting Dclingsdijk en ten tweede: de dorpskern verbieden voor vrachtver keer De Rijkspolitie te Zierikzee vond het laatste voorstel echter niet wenselijk. De kommissielodcn.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3