Extreem-rechts weggevaagd in Spaanse verkiezingen „Consument te duur uit in ons land" Socialisten winnen met vlag en wimpel Ter louw uit aktieve politiek VA> PÊ BU.Ï* weersvooruitzichten Tweede Kamer Aanpassing aardgasprijs Egyptisch- Israëlisch grenskonflikt verscherpt Israëlische soldaat in Libanon omgekomen Doden bij zandstorm in Saoedi-Arabië Provinciale Raad akkoord uitbreiding „Klokkenberg" AGENDA WEEKEINDE- ARTSENDIENST DIERENARTS APOTHEEK installatiebedrijf DEÜRLOO BV. Jeugdsozen in het weekeinde MADRID - Maar 25.022 Spanjaarden, dat is 0,1 procent van het kiezerskorps, hebben in de kamerverkiezingen van donderdag gestemd op de extreem-rechtse partij „Spaanse Solidariteit" van ex-kolonel Antonio Tejero Molina van de Guardia Civil. De partij krijgt zodoende geen enkele zetel in het parlement, netzomin als de ande re neo-fascistische groeperingen die meededen. Dit aan de hand van de cijfers die het ministerie van binnenland se zaken vandaag (vrijdag) publiceerde. Tejero, die zich als lijstaanvoerder van zijn partij presenteerde in het kiesdistrikt Madrid, keert derhalve niet op legale wijze terug in de volks vertegenwoordiging, die hij op 23 fe bruari 1981 gedurende 18 uur geweld dadig en voor de duur van 18 uur be zette. Hij werd ervoor veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf. DEN HAAG - De oud-fraktieleider van D'66 en huidige minister van ekonomische zaken Jan Terlouw heeft besloten de aktieve politiek te verlaten. Hij doet dat op het moment dat het nieuwe kabinet aantreedt. Terlouw deelde dit donderdagavond mee op een perskonferentie in Den Haag. Als opvolger van de eveneens ver trekkende fraktievoorzitter Brink horst heeft de D'66-fraktie donder dag unaniem Maarten Engwirda ge kozen, zo deelde Brinkhorst mee. Er waren geen andere kandidaten. Terlouw zei dat zijn vertrek de konsekwentie is van de nederlaag die zijn partij bij de verkiezingen heeft geleden. „Over de oorzaak van dat stembusverlies zal binnen en bui ten D'66 nog lang worden gesproken, maar er mag geen misverstand over bestaan dat ik daarvoor de eerst ver antwoordelijke was", aldus Ter louw. De militanten van Spaanse Solida riteit hebben hun doel - Tejero op de schouders van de kiezer uit de gevan genis halen - niet bereikt. Ironisch De smadelijke nederlaag van Teje- ro's groepering is op straat in Madrid met zekere tevredenheid ontvangen. Er waren enkele honderden mensen die vrijdagmorgen ironisch in koor zongen ,,Lo Siento, Lo Siento, Tejero no tiene Asiento", wat vrij vertaald betekent dat men het wel bevroedde en de ex-kolonel geen been aan de grond had gekregen. Ook riep men .links heeft gewonnen, voor de „Fa- chos" (Fascisten) is het uit met de pret". Het politieke midden in Spanje dat heeft geregeerd sinds de dood van ge neraal Franco zeven jaar geleden, is eveneens van het toneel verdwenen. De ernstige nederlaag moest echter oud-premier Adolfo Suarez inkasse- ren, de man die na uittreden uit de Unie van het Demokratisch Centrum zijn eigen partij van het Demokra tisch en Sociaal Centrum oprichtte. De ex-premier, die na zijn aftreden als eerste-minister door koning Juan Carlos tot Hertog - Duque de Suarez - werd verheven, heeft maar twee ze tels veroverd. De verkiezingen zijn een zaak ge worden van links en rechts. De Spaanse socialistische arbeiderspar tij van Felipe Gonzales heeft met 198 van de 350 kongreszetels (het waren er 121) de absolute macht gekregen en de volksalliantie van Manuel Fra- ga E Iribarne bezet er 104 (had er ne gen). De nieuwe polarisatie naar links en rechts, gevoegd bij het volledig in eenstorten van het politieke midden, schept een gevaarlijk luchtledig in de Spaanse politiek. In 1936 leidden spanningen tussen zulke socialisti sche en konservatieve blokken mede tot de burgeroorlog. Als de socia listen niet zouden slagen in het rege ren van het land, dan zou Fraga e Iri barne de enige man kunnen blijken te zijn met voldoende macht om in te springen. Dit zou weer kunnen leiden tot het soort absolute gezag dat nu zo overtuigend is afgewezen in verkie zingen die een plebisciet over demo- kratie zijn genoemd. Uitspraken socialisten Luttele uren nadat was duidelijk geworden dat zij met vlag en wimpel gewonnen hadden, herhaalden de so cialisten dat zij eenmaal aan de rege ring het overleg met de NAVO over Spanjes rol in de militaire organisa tie zouden bevriezen en het volk over toetreding raadplegen en Gibraltar van Engeland opeisen. Spanje sloot zich in juni bij de NAVO aan. De socialisten hebben niets gezegd over het met het NAVO-lidmaat- schap verbonden verbonden verdrag met de Verenigde Staten. Dit bestrijkt vier jaar en gaat over vier Amerikaanse luchtmacht- en marine bases op Spaans grondgebied. Gonza lez heeft echter tegen het weekblad Newsweek gezegd dat hij er nieuwe onderhandelingen over wenst. De socialisten nemen niet eerder dan op zijn vroegst 2 december de re gering in Madrid over. Maar premier Calvo heeft gezegd dat er geen machtsvacuüm zal ontstaan, waar schijnlijk omdat hij Gonzalez in de overgangsperiode bij de regering zal betrekken. -:*>W Verwachting tot zaterdagavond: Rustig weer Droog en perioden met zon. In de nacht en ochtend plaatselijk mist; minimumtemperatuur omstreeks 6 graden; middagtemperatuur onge veer 14 graden; matige zuiden wind. Themadag VVV DRACHTEN - Vakantie in eigen land is w;einjg rooskleurig voor de consu ment die toch al op de minliji* is gezet. Horecaprijzen zijn opgejaagd als ge volg van onvoldoendé prijscontrole, bugalowprijzen stijgen in sommige par ken tot ongekende hoogte en langkampeerders moeten ieder jaar dieper in de beurs tasten voor hun staangeld. Dit zei L. Donia, direkteur van Konsumen- ten Kontakt, donderdag op de in Drachten gehouden toeristische themadag VVV Ook de lagere overheid klopt de consument de duiten uit de zak. In veel gemeenten gaat de toeristische belasting sterk omhoog. Juist in een tijd, dat grote groepen Nederlanders zwaar moeten inleveren, moet alles op alles worden gezet om het binnen landse toerisme waar velen op aange- Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 2 nov.: Zondag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 6 gr. Middagtemp.: 13 gr. Windkracht: zuidwest 2 Maandag: Af en toe zon Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 6 gr. Middagtemp.: 12 gr. Windkr.: noord 2 Dinsdag: Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 6 gr. Middagtemp.: 11 gr. Windkracht: var. 2 ZON- EN MAANSTANDEN 30 okt. Zon op 7.30, onder 17.17 Maan op 16.41, onder 03.07 31 okt. Zon op 7.32, onder 17.15 Maan op 17.18, onder 05.40 1 nov. Zon op 7.34, onder 17.13 Maan op 17.40, onder 07.00 Volle maan: 1 nov. (13.57) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 30 okt. 1.41 13.39 7.13 19.40 31 okt. 2.25 14.16 7.51 20.16 1 nov. 3.01 14.51 8.27 20.49 Springtij: 3 november HET WEEROVERZICHT DE BILT. 29-10. Het K.N.M.I. deelt mede Het rustige, nevelige weer houdt nog wel enkele dagen aan. Dit droge weer hangt samen met een ge bied met hoge barometerstanden, waarvan de kern zich boven Polen bevindt. De druk in de kern was vrij dagmorgen al tot boven 1040 Mbar opgelopen. Door de aanwezigheid van dit hogedrukgebied boven Euro pa kunnen Oceaandepressies niet tot onze omgeving doordringen. De de pressies trekken ten westen van Ier land en Schotland langs naar het noorden en veroorzaken in die stre ken en het noordelijk gedeelte van de Noordzee stormachtige winden Het ziet er naar uit dat het hoge drukgebied in de komende dagen niet veel van plaats verandert. Het blijft in ons land dan ook droog. In de nacht en ochtend kan plaatselijk mist voorkomen. DEN HAAG - De aanpassing van de prijs van het aardgas voor de kon- sument zou niet eenmaal maar twee maal per jaar moeten gebeuren om zo al te grote schokken in de ontwikke ling van de aardgasprijs te voorko men. Ook zou de overheid een zo groot mogelijke terughoudendheid in acht moeten nemen bij het verho gen van de overheidstarieven die ge volgen hebben voor de woonlasten. Dit zijn twee van de aanbevelingen die een ambtelijke werkgroep heeft neergelegd in een rapport over woon lasten. In februari zegde de toenmali ge minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Van Dam een dergelijk onderzoek toe en de huidi ge minister Nypels heeft het rapport donderdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet heeft over het rapport zelf nog geen standpunt be paald. wezen zijn niet nog duurder te ma ken, aldus Donia. Schrale troost Vaak wordt gesteld, dat vakantie in het buitenland nog duurder is, maar dat is voor iemand met een mi nimum inkomen natuurlijk een schrale troost, aldus de direkteur van Konsumenten Kontakt. Onder nemers, lokale en centrale overheid zullen scherp moeten letten op het 'prijspeil van het toeristisch produkt. Gebeurt dit niet dan zal onherroepe lijk een verdere teruggang het gevolg zijn, zo voorspelde Donia. Volgens hem bestaat een sterke neiging het toeristisch produkt van allerlei franje te voorzien. Dat kost geld en de consument vindt al die ex tra's niet nodig. Hij achtte het wenselijk dat de toe ristische sector haast maakt met een goede prijsaanduiding in de ver- blijfsrecreatiesector. Over een prij saanduidingsregeling die in het bui tenland al sinds jaar en dag wordt toegepast moet nu snel in de desbe treffende SER-kommissie over eenstemming te bereiken zijn, aldus Donia, die zich afvroeg waarom over leg over zo'n op zichzelf simpele zaak zo lang moet voortzeulen. NEW DELHI - In de Indiase stad Amritsar heeft een bomontploffing dinsdag slachtoffers gemaakt. Het Indiase persbureau PTI meldde dat de bom explodeerde bij de gouden tempel, een heilige plaats van de Sikhs. Superstick ARNHEM - De Arnhemse po litie weet nog niet wat ze aan moet met de plannen van de Vereniging van Hennepgebrui kers in Arnhem, ,,De Tevreden Roker", om op 6 november de brand te steken in 's werelds grootste stickie. De vereniging wil het Guiness Book of Re cords halen met een joint van vier meter lang en tien centi meter dik, waarin ruim drie kilo weed verwerkt is. Het is de bedoeling dat de superstick tijdens een popkoncert in Arn hem door het publiek wordt opgerookt. Een woordvoerder van de Arnhemse politie wilde don derdag slechts zeggen dat de zaak intern nog in beraad is. JERUZALEM - „Een zware schen ding van het vredesverdrag" van 1979 heeft de Israëlische minister van toerisme, Avraham Scharir, het don derdag genoemd dat Egypte tracht buitenlandse toeristen voorlopig weg te houden van het omstreden grensgebied Tabah, zuidelijk van Ei- lat aan de Rode Zee. Volgens Radio Jeruzalem heeft de regering in Cairo buitenlandse reis bureaus opgeroepen voorlopig geen toeristen naar Tabah te sturen. In het omstreden grensgebied van maar één kleine vierkante kilometer wordt de laatste hand gelegd aan de bouw van een Israëlisch hotel. In een toespraak in Eilat verklaar de minister Scharir donderdag dat Egypte met de oproep ,,de klok te rugzet". Hij zei dat Egypte nu weer deelneemt aan de Arabische boycot van de Joodse staat. Onderhandelingen Volgens de Israëlische radio heeft de Egyptische minister van Buiten landse zaken, Kamal Hassan Ali, zijn Israëlische ambtgenoot, Yitzhak Shamir, opgeroepen de onderhande lingen over de toekomst van Tabah te hervatten. Israëlische funktiona- rissen leggen verband tussen de brief en de aanstaande opening van het nieuwe hotel in Tabah. Bij de teruggave aan Egypte van-de Sinaï-woestijn, afgelopen april, wa ren er zeker tien omstreden gebieden langs de nieuwe internationale grens. Maar die konden, op de kwestie Tabah na, juist voor de Is raëlische terugtocht worden opge lost. TEL AVIV - Een Israëlische soldaat is donderdagavond zuidelijk van Li banese stad Alev in een hinderlaag gelopen en om het leven gekomen. Dit heeft een Israëlische legerwoord- voerder vrijdag meegedeeld. De soldaat vond de dood achter het stuur van zijn wagen. Het Israëlische leger is een zoekaktie begonnen naar de daders. In het gebied staan het Is raëlische leger en Palestijnse en Syri sche troepen tegenover elkaar. Een andere Israëlische militair werd donderdag bij Sidon gewond door twee scherpschutters. Ten noor den van Tyrus werd een Israëlische autobus op de kustweg getroffen door schoten uit een bazooka. Er de den zich geen persoonlijke ongeluk ken voor, aldus de legerwoordvoer- der. RIAD - Bij een zware zandstorm in het gebied van Al-Khafgi in Saoedi- Arabië zijn donderdag elf mensen omgekomen en werden veertig ande ren gewond. Dit is vernomen in krin gen rond de Saoedische civiele verde diging. De storm woedde in het gebied bij de grens met Koeweit. Naar verluidt zijn verscheidene dorpen verwoest. Leden van de civiele verdediging zet ten het reddingswerk in het getrof fen gebied voort. DEN BOSCH - De Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Noord- Brabant is donderdagmiddag akkoord gegaan met een verzoek van het bestuur van De Klokkenberg in Breda om het aantal hartoperaties per jaar uit te breiden tot maximaal 1500. De Klokkenberg heeft nu een feitelijke ka- paciteit van 500 operaties. Dit jaar zullen er naar alle waar schijnlijkheid 750 tot 800 worden uit gevoerd. Dat kan omdat er ook vaak in het weekeinde wordt geopereerd. De Klokkenberg heeft van het mi nisterie toestemming om jaarlijks maximaal duizend openhartopera ties uit te voeren. Als er in het medisch centrum ver anderingen en interne verbouwingen worden uitgevoerd waarmee in to taal tien miljoen gulden is gemoeid, kan de maximale kapaciteit worden uitgebreid tot 1500 per jaar Verdere uitbreidingen in De Klokkenberg zijn dan niet meer mogelijk. Wachttijden teruggebracht Volgens de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Noord- Brabant kan een uitbreiding van de Klokkenberg ertoe bijdragen dat de wachttijden voor hartoperaties wor den verminderd en dat er een einde komt aan de hartluchtbruggen. Al eerder brachten de regionale zie kenfondsen en de inspektic voor de volksgezondheid een positief advies uit. Het kollege van ziekenhuisvoor zieningen heeft wat vraagtekens ge zet bij de uitbreidingsplannen van De Klokkenberg. Iedere maandag Bruinisse Jeugdsoos Dc Pul. Speel- en strip-o- theek. 18.30 20.00 uur. Re nesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 16.45 uur. Iedere dinsdag Nieuwerkerk Dorpshuis. Strip-o-theck. 18.30 -20.00 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 21.30 uur. Zaterdag 30 en zondag 31 oktober Dokter J. B. Visser, Poststraat 32, Zierikzee, tel. (01110) 3965 neemt waar voor dokter Bont- kes, dokter Van Geer en dok ter Sleegers. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondagmorgen van 11.00-11.30 uur. Dokter J. Ph. P. Stenger, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861 neemt waar voor dokter Bruel, dokter Flach en dokter Verbeek-van Beek. De weekenddienst loopt van vrijdag middag 18.00 uur tot maandagmor gen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zater dag, en zondag. Buiten spreek uurtijden alleen dringende gevallen. Dokter A. M. Dorrestein, Dorps weg 5, Bruinisse tel. (01113) 1280, neemt waar voor dokter Van den Berg en dokter Speel man. Tandarts J. J. Bakker, Oude Haven 4, Zierikzee, Tel. (01110) 3016, neemt waar voor geheel Schouwen- Duiveland. De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag- en zondagmid dag van 17.00-17.30 uur. Zr. W. Verkaart, Hofferstraat 20, Zierikzee, tel. (01110) 6565, neemt waar voor Zierikzee. Zuster A. C. v. d. Velde, Oosterland, Lange Achterweg 10, tel. (01114) 2050 neemt waar voor Bruinisse en Duiveland. Zuster C. v. d. Haven, Haamstede, Bernardstraat 2, tel. (01115) 1423, neemt waar voor geheel Schouwen. Dierenarts S. Bergsma, Zierikzee tel. (01110) 2180 heeft dienst voor Schouwen-Duiveland. Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100)14444. Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, tel. 01113-2215. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. „Gekroonde Suikerbiet". Koffie ochtend Vrouwencafé. 10.00 - 12.00 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe Dorpshuis: kaartavond, 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth". Uitlenen van boeken. Van 18.30 tot 19.15 uur. „Oosterhof". Bejaardensoos. 14.00 tot 17.00 uur. Dorpshuis. Strip-o-theek. 18.30 -20.00 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Rode Kruis ziekenhuis. Uitzending Nomen Nescio. 15.45 - 16.45 uur. Burgh Café „Het Grote Zwijn". Klaverjas sen. 20.00 uur. Burgh-Haamstcdc Hotel-café-restaurant Haamstede Klaverjassen „Haamstede". 20.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur. adviesburo van de A.N.I.B. Eerste en derde donderdag van de maand Havenplein 24. Wetswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Vrijdag 29 oktober Zierikzee Bestuurskamer sportpark Bannink. Jaarvergadering K V. All Ready. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Bingo-avond voor leden, buurtvereniging „De Maltezers". 20.00 uur. Advertentie weekend servicedlenst tel. (01110) 6255 Bioscoop de Concertzaal. An eye for an eye. 20.00 uur. Gereformeerde kerk. Israël-avond, lezing mevrouw H. Stranders. 19.30 uur. Vrijdag 5 november Zierikzee 't Zeeuwse Pannekoekenhuys. Prijs- klaverjassen. 20.00 uur. „Huis van Nassau". Justitie thema avond J.O.V.D. 20.30 uur. Brouwershaven Slager b.v., Poortdijkstraat. V.V.N.- kontrole. 19.00 - 21.00 uur. Gemeentehuis. Raadsvergadering. 20.00 uur. Zaterdag 6 november Zierikzee Foyer „Mondragon". Herfstbal m.m.v. het Seaport Quartet. 20.00 uur. Maandag 8 november Zierikzee Poststraat 25. Kursus kruiden. 20.00 uur. Serooskerke O.B.S. „De Schelphoek". Dia-serie over het werken op school. Dinsdag 9 november Zierikzee Chr. Geref kerk, Zevengetijstraat. Zangavond m.m.v. 4 koren. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Hotel Haamstede, Hogezoom 3. Le zing door mevr. Vleugels-Schutter over de vier levensfasen van de vrouw voor de Ned. Ver. van Huis vrouwen afdeling Westerschouwen. 14.00 uur. Woensdag 10 november Zierikzee Mondragon. Ledenvergadering ZVU. 20.15 uur. Vrijdag 12 november Oosterland Ned. Herv. Kerk. Liedboek-bijeen komst. 20.00 uur. Maandag 15 november Zierikzee Stadhuis. Gemeenteraadsvergade ring. 19.30 uur. Poststraat 25. Kursus kruiden. 20.00 Dinsdag 16 november Zierikzee Verrenieuwstraat 30. Vara-gespreks- groep Schouwen-Duiveland. 19.30 uur. Woensdag 17 november Ouwerkerk Dorpshuis. Bijeenkomst NBvP. 19.30 uur. Maandag 22 november Zierikzee Poststraat 25. Kursus kruiden. 20.00 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. Dc Pul (Bruinisse) Openingstijden: vrijdag 19.30 - 23.00 uur zaterdag 19.30 - 24.00 uur; zon dag gesloten. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24 00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur zondag 15.00 -18.00 uur. Trace (Scharcndijke) Gesloten wegens verbouwing. (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE HUISAANSLUITINGEN Qedaktie (niet voor bezorging), na 17 30 uur (01110) 5396 (01112) 1774. (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18 30 uur 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2