CARIANNE BERREVOETS STAPT DEFINITIEF A-PLOEG BINNEN Ria Kosters: „Sportieve suksessen van groot belang-" Hans van Zetten en Wim Veldman trainerskoppel van het KNGV 1 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 29 oktober 1982 Nr. 23208 ZOETERMEER - Voor iedere trainer en trainster van sportploegen of individuele sporters is het leveren van prestaties uiterst belangrijk. Dat wordt wel eens te pas of te onpas tegen gesproken, maar in principe werkt ieder zichzelf respekterende trainer daar toch naar toe. Dat gaat zonder enige twijfel ook op voor Ria Kosters, gedurende veertien jaar de suksesvolle trainster van de Zierikzeese turnselektie van Delta Sport. Enige weken geleden nam de inmiddels in Zoetermeer wonende trainster definitief af scheid van Delta Sport, maar zij glimt van trots als de intrede van Carianne Berre- voets in de Nederlandse A-turnploeg ter sprake komt. „Daar werk je tenslotte dag-in dag-uit aan", vertelt zij. „Ook nu ik weg ben voel ik me nog ontzettend betrokken bij wat ze doet. Het is tenslotte een bekroning van je werk, dat je jaren en jaren met zo'n turnster hebt verricht. Wat Carianne Berrevoets nu bereikt, dat vind ik geweldig. Met Cora Hoogstrate hebben we ook al zoiets meegemaakt. In feite lag het toen zelfs nog scherper. Toen was het in feite nog veel meer „jouw" werk. Tegenwoordig zitten de topturnsters zo intensief in die ploegen van Papendal, dat het soms lijkt of ze niet eens meer in de vereniging horen. Maar de basisopleiding komt toch van ons vandaan en zo doende ben je natuurlijk toch onmisbaar geweest in de carrière van een turnster als Carianne Berrevoets". turnsters verzorgd heeft achtergela ten. Ze gaat ervan uit, dat Ron de Waal de kapaciteiten heeft om van de turnsters, waarvan zij grote ver wachtingen heeft ook „toppertjes" te maken, zoals ze dat zo graag noemt. In de veertien jaar dat Ria Kosters Delta Sport heeft geleid haalt zij de periode nflet Cora Hoogstrate als de onbetwist mooiste tijd naar voren. „Doordat zij veel minder buiten de vereniging werkte als de top turnsters nu, had je veel meer het id^e, dat het een turnster van jou ,J&as. Met Cora Hoogstrate is in feite ook de glorietijd van Delta Sport be gonnen. Vooral in de Zebra. In de Zeeuws-Brabantse turnkring zijn we oppermachtig. Daarin kan ons ge woon niets gebeuren. Maar daar zit best ook wel een gevaar in, want je denkt op een bepaald moment, dat je gewoon niet meer kunt verliezen. Tij- DEN HAAG - Wim Veld man is met ingang van 1 ja nuari 1983 benoemd tot trainer van de nationale se- lektie turnen bij de dames. Veldman is momenteel nog trainer bij Quick in Leeu warden en hij is ook een Fries van komaf. Veldman gaat samenwerken met Hans van Zetten, die met onmiddellijke ingang is be noemd tot hoofdtrainer en de choreografe/trainster Rietje Bijholt. De 29-jarige Veldman zal bij de A- selektie als trainer werk zaam zijn en als hoofdtrai ner van de B-groep. Na het vertrek van de Hongaarse Leona Horvath, die morgen richting vaderland gaat, moest het begelei dingsteam van de selekties weer op sterkte gebracht worden. Het Ko ninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond (KNGV) heeft enkele weken geleden Leona Horvath verzocht naar Hongarije terug te keren, omdat het verbond niet meer in staat was de bijkomende financiële lasten voorde Hongaarse te dragen. Leona Horvath had tot na de wereldkampioenschap pen, die volgend jaar oktober in Boe dapest worden gehouden, een verbin tenis met het KNGV. De financiële konsekwenties van dat kontrakt met Leona Horvath, die vorige week vrij dag op het KNGV-centrum in Beek bergen afscheid nam, zal het KNGV normaal nakomen. Management Het is de bedoeling dat Hans van Zetten, die vandaag (vrijdag) en mor gen tijdens de interlandwedstrijd Nederland-Roemenië in Menaldum voor het eerst als hoofdtrainer op treedt, Rietje Bijlholt en de nieuw benoemde trainer Wim Veldman als een management-team gaan samen werken. Het wordt voor het eerst sedert 1.970, dat de training en begeleiding van de nationale damesseïcktie in volledig Nederlandse handen is. Van 1970 tot en met de Olympische Spe len van 197t» in Montreal droeg de Hongaarse Eva Bartha de verant woordelijkheid. Na haar vertrek om gezondheidsredenen nam het Russi sche efhtpaar Lisa en Albert Asarjan tot 1079 de leiding over. Daarna was de Tsjechoslowaak Jan Vlacil enkele maanden de ver antwoordelijke man, waarna Leona Horvath kort voor de wereldkampi oenschappen in het Amerikaanse Fort Worth voor enkele maanden werd aangetrokken Nadat Horvath weer enige tijd in haar vaderland was geweest, slaagde het KNGV er in de Hongaarse te kontrakteren tot na de wereldkampioenschappen van ok tober volgend jaar in Boedapest. De ze verbintenis werd dus enkele we ken geleden door het KNGV in de praktijk beëindigd. Wim Veldman en hoofdtrainer Hans van Zetten staan nu voor de uiterst zware taak de Ne derlandse A-selektie „klaar te sto men" voor deze kampioenschappen dens een di^triktswedstrijd word je evenwel plotseling met de neus op de feiten gedrukt en moet je je plotse ling realiseren, dat je er niet zo ge weldig bovenuit steekt. Voor derge lijke dingen hebben we altijd ontzet tend gewaarschuwd. Van denk erom, je kunt in Zeeland oppermachtig zijn, maar buiten de Zebra wordt er ook geturnd". Konkurrentie Ria Kosters stelt, dat het best wel jammer is, dat er binnen de Zebra zq weinig konkurrentie is voor de Delta Sport-meisjes. „Vroeger kwam je niet verder, maar in de nieuwe opzet kom je tijdens de provinciale kampi oenschappen steeds tegenover bij voorbeeld ASTT uit Eindhoven te staan en word je met de neus op de feiten gedrukt, dat het allemaal nog veel beter kan". „In feite kun je jezelf niet vergelij ken met bijvoorbeeld zo'n ploeg van Ans Smulders. Zij verrichten veel en veel meer trainingsarbeid, maar het feit ligt er wel, dat je tegen zo'n ploeg moet turnen. Daar hebben onze meis jes het best moeilijk mee gehad. Als ASTT meedeed bleven verschillende meiden van ons maar liever thuis, daar kreeg ik wat van. Mentaal kon den ze niet tegen dergelijke tegen standers op. Dat is vreselijk jammer, maar je hebt er wel mee te maken en je moet ze toch maar weer zover krij gen, dat ze gaan en de strijd aanbin den. Een keer verliezen, kan geen kwaad. Dat stimuleert alleen maar. Ik weet nu, dat er iemand is gekomen bij Delta Sport, die mijn werk op de zelfde of ongeveer dezelfde voet voortzet. Dat heeft mijn terugtreden een stuk vergemakkelijkt. Ron de Waal redt dat wel", meent Ria Kosters. Het enthousiasme heeft altijd af gestraald van Delta Sport-train^ter Ria Kosters. Toch zijn er ook wel pe riodes geweest, dat het niet zo wilde vlotten, maar zij trok zich dan weer op aan .de lichtpuntjes, die er altijd wel weer tussen zaten. In de loop van de jaren bouwde Ria Kosters het imago op van „tweede moeder" voor haar turnsters. „Dat was eigenlijk wel logisch, want ik was werkelijk ieder uur, dat beschikbaar was met het turnen en met die meiden bezig. Dat kwam gewoon, omdat ik verder niets anders had. Moeders hebben het me wel eens min of meer kwalijk genomen, want het was wel eens lastig. Het is diverse keren voorge komen, dat een moeder iets van haar dochter gedaan moest krijgen en dan belde ze gewoon mij op. Wil jij het eens tegen haar zeggen, want mij ge looft ze gewoon niet. Wat dacht je daarvan? Met een geintje wel vaak, maar wat Ria zei, dat was de waar heid. Punt uit. Het was bij sommigen wel eens wat te gek". over, ik ga surfen of dansen, of ik weet niet wat". Belangrijk in het trainen van jeugd is het hebben van overwicht. „Ik denk, dat Ron de Waal dat wel heeft. Toen ik een paar jaar geleden plotse ling stopte, moesten degene, die de kleinsten les moesten geven, zelf ook nog les krijgen. De juiste verhoudin gen ontbraken toen. Dat is nu niet zo. Het is nu gegroeid. Ik heb nog een he le periode samengewerkt met Ron de Waal. Je ziet en merkt, dat Ron de Waal aanvaard wordt en ook het overwicht uitstraalt, dat nodig is. Er is hen in de periode naar mijn defini tieve vertrek toe herhaaldelijk ver teld, dat het einde van het tijdperk Ria Kosters eraan zat te komen en dat Ron de Waal het in verloop van tijd over zou gaan nemen. Ga er maar vast aan wennen, als je turnster wilt blijven". Kriebelen Ria Kosters gelooft, dat zij „haar" Want bescheidenheid is ondanks al les toch de basis gebleven, waarop haar suksessen stoelen Nooit heeft zij in de veertien jaar, dat ze haar werk deed andere tralnsters of trainers de ogen trach ten uit te steken. Altijd bleef ze met beide benen op de grond staan, want ze realiseerde zich donders goed, dat er plotseling ook van elders „grote" turnsters konden komen. Aan haar heeft het beslist niet gelegen, dat er niet altijd werd gewonnen, „maar", zo herhaalt ze nog eens, „dat is ge woon goed. Dat houdt je wakker en je weet dat je door moet gaan. Altijd maar doorgaan. Nu is het aan Ron de Waal om het te doen, maar hij redt het. Daar ben ik van overtuigd. Mede daardoor kon ik Delta Sport nu losla ten, maar het zal best nog wel eens kriebelen. Zeker als ik weet. dat er ergens wedstrijden bezig zijn. Maar ik hoop, dat het Delta Sport bijzon der goed blijft gaan". Ria Kosters stopt nu wel met het geven van training bij Delta Sport, maar zij zit beslist niet stil. Samen met haar man Gerard Massalt - overi gens nog steeds voorzitter van Gym nastiekvereniging Delta Sport - runt Ria Kosters inmiddels een eetcafé in Vlaardingen. Het echtpaar Massalt heeft het erg druk met het goed in be drijf houden van l'Escargot, zoals het horecazaakje is gedoopt. „We moeten ons daar voor de volle honderd pro cent voor inzetten", vertelt Ria Mas salt, want zo heet zij sinds haar hu welijk enige maanden geleden. „Het werd daardoor allemaal wat veel om ook nog stee.ds op en neer naar Zie- rikzee te blijven komen. Ik had best nog wel een gaatje gevonden als het persé nodig was geweest, maar de komst van Ron de Waal heeft dat op geheven. Mijn vertrouwen in hem sterkt mij in mijn geloof in de toe komst voor Delta Sport en aan de an dere kant in mijn toekomst en die van mijn gezin". Overigens geniet Ria Massalt nu van een welverdiende vakantie bij haar zus Lidy in de Ver enigde Staten, een vakantie, die zij dubbel en dwars verdiend heeft. ZIERIKZEE - Vrijdag (vandaag) en zaterdag, 29 en 30 oktober, voegt de Zierikzeese turnster Carianne Berre voets een nieuwe mijlpaal toe aan haar inmiddels niet geringe staat van dienst in het nationale turnwereldje. Op 29 maart 1980 boekte de Zierikzeese turnster haar eerste echte grote sukses tijdens de première van het door Hans van Zetten opgezette klassensysteem. In Goes pakte de Zierikzeese de zege in klasse II voor Carola Eenkhoorn van DOO Utrecht en Jacqueline Houttuin van WIK Den Haag. Vandaag en morgen treedt Carianne Berrevoets voor de tweede keer op in een officiële A- interland met de Nederlandse ploeg. In het Friese Menal dum komt de Zierikzeese turnster samen met Thérèse Wilmink van RKDOS, Miriam van Cleef van Pro Patria, Miriam Eygenhuyzen van De Hazenkamp, Anita van Santen van OKK, Ellen Dees van SC Delfzijl en Carola Eenkhoorn van DOO in een tweedaagse wedstrijd in het strijdperk tegen het uitermate sterke Roemenië. Na haar zege in Goes moest Carian- ne Berrevoets tijdens de tweede Gym Grand Prix-wedstrijd in Badhoeve dorp haar meerdere erkennen in Ca rola Eenkhoorn, een turnster, die de Zierikzeese al vrijwel haar hele loop baan als een schaduw volgt. Een jaar voor de officiële start van het klas sensysteem, draaiden beiden al mee in een officieus Nederlands kampi oenschap in klasse III. Ook toen bleef Carianne Berrevoets haar Utrechtse rivale met minimaal verschil voor. Na de strijd in Badhoevedorp reken de iedereen op een revanche voor de Zierikzeese tijdens de derde en laatste Grand Prix in Rotterdam. Dit feest ging evenwel niet door: Carian ne Berrevoets moest teleurgesteld thuisblijven wegens ziekte. Teleurstellend Tijdens de finale om de Nederland se titel op 17 mei in Alkmaar bleek Carianne Berrevoets haar depressie nog niet helemaal te boven. Min of meer teleurstellend eindigde zij op een vierde plaats, terwijl Carola Eenkhoorn met de titel ging strijken. Belangrijke faktor in het toen niet slagen was haar angst om haar bij zonder hoog bejureerde tsukuhara uit te voeren. Een paar mislukkingen op Papendal lagen hieraan ten grondslag. Bovendien viel zij een paar dagen voor de finale in Alk maar ongelukkig van de brug, waar door zij een paar gekneusde ribben opliep. Desondanks hield met name trainingskoördinator Hans van Zet ten bijzonder veel vertrouwen in de Zierikzeese turnster. „Die komt zon der twijfel wel weer terug waar ze thuis hoort", stelde hij na afloop van de titelstrijd in Alkmaar. In het eerste van de serie Gym Grand Prix-toernooicn van het sei zoen 1981 eindigde Carianne Berre voets in klasse I achter ASTT-turn- ster Ilse Meyer als tweede, waarmee zij inderdaad aantoonde weer groten deels terug te zijn. In Rotterdam, veertien dagen na de wedstrijd in Goes, deelde Carianne Berrevoets ra ke klappen uit. In een superieure stijl bleef zij alle konkurrentos een straat voor. Deze fraaie zege zou on middellijk vruchten afwerpen. Op 3 mei 1981 maakte Carianne Berre voets deel uit van de Nederlandse jeugdploeg, die aantrad tegen de leef tijdsgenoten van België. De Neder landse ploeg was superieur en pakte alle ereplaatsen. Nationale ploeg Tijdens de Gym Grand Prix in Amsterdam werd Carianne Berre voets andermaal tweede, dit keer weer achter Carola Eenkhoorn en tij dens de grote finalewedstrijd in Nij megen was de volgorde en klassering identiek. Deze puike klassering le verde haar andermaal de uitverkie zing uit in een nationale ploeg. Dit keer mocht zij met de B-ploeg aantreden tegen Schotland. Op 20 ju ni 1981 behaalde zij daarin als jongste deelneemster een zeer ver dienstelijke achtste plaats in de to taal klassering. Al met al was duide lijk geworden, dat Carianne Berre voets in het seizoen 1981 een belan grijke stap had gezet in de richting van de Nederlandse A-selektie. Twee keer in een nationaal vertegenwoor digend team, fraaie suksessen in de Gym Grand Prix-toernooien en een tweede plaats tijdens de nationale ti telstrijd in klasse I, alles bij elkaar een lijst om mee te pronken. Medio december 1981 kwam het verheugende bericht, dat Carianne Berrevoets zou worden opgenomen in de A-selektie. Konsekwentie zou dan wel zijn, dat de Zierikzeese van af 4 januari 1982 permanent in Pa pendal beschikbaar zou moeten zijn voor de dagelijkse trainingen. Hans van Zetten gaf uiteindelijk het defi nitieve groene licht en in begin van januari vertrok Carianne Berrevoets naar een Arnhems pleeggezin» een Arnhemse school en naar turn-inter- naat Papendal. Alleen in de weekein den is Carianne Berrevoets sindsdien nog Zierikzeese. „De meisjes die in 1982 het turninternaat binnenstap pen zijn in 1988 op de goede leeftijd", vertelde Hans van Zetten. „Het is beslist niet zo, dat ze er met dertien of veertien jaar ook zijn. Ze kunnen dan wel een aardig stuk turnen, maar het is nog maar een tussenstap. Men is er jaren van uit gegaan dat een turnster met vijftien, zestien jaar te Ron de Waal Trainingsuren Het is vreselijk leuk dat je er een knaller tussendoor hebt als Carianne Berrevoets. Dat is iets wat voor Ria Kosters zo vast staat als een huis. „Het gaat beslist niet van zelf. Als je ziet hoe leuk de minderen het deden die helemaal geen topper waren, dan zeg ik gewoon, dat vind ik ook hardstikke leuk. Dat stimuleert je enorm, maar zo'n toppers als Cora Hoogstrate en Ca rianne Berrevoets zijn mooi voor de vereniging. Er zijn nu hij de jongere meisjes wel weer een paar van die ta lentjes, maar of ze er ook gaan ko men is vers twee. Vaak komen er meerdere interesses als ze wat ouder worden en dat gaat dan toch ten koste van het turnen en de trainings uren en die zijn er ontstellend veel nodig voordat ze het niveau van Ca rianne Berrevoets hebben bereikt. Dat is werkelijk niet uit te tellen, wat die meld allemaal al heeft moe ten doen en laten om te komen waar te nu is. Voor hetzelfde geld zeggen ze op een bepaald moment: het Is Carianne Herrevoet* op het hoogste treedje oud zou zijn, maar dat is kolder. Dan begint het pas. Dat kan ik niet ge noeg onderstrepen". Orkestraal In het afgelopen seizoen timmerde Carianne Berrevoets meer nog dan voordien aan de weg. Tijdens de eerste Gym Grand Prix in Goes werd zij tweede in de pre-olympische klas se, nog maar eens een keer achter Ca rola Eenkhoorn. In Nijmegen draaide de toen over vermoeide Zierikzeese wat minder soepel, maar zij baarde toch opzien met haar fenomenale sprong. Een derde plaats in de eindstand was haar deel. Diana Smit en Jacqueline Houttuin, beiden van het Rotterdam se KVR beleven haar voor. Tijdens het toernooi in Amsterdam herstelde Carianne Berrevoets zich schitte rend. In de elite-klasse werd zij twee de achter de wat meer ervaren Miri am Eygenhuyzen van De Hazenkamp uit Nijmegen. In Amsterdam de monstreerde Carianne Berrevoets voor het eerst een schitterende vrije oefening met orkestrale begeleiding en natuurlijk kon weer niemand tip pen aan haar gehoekte tsukuhara bij de sprong. Tijdens de nationale eindstrijd in Rotterdam verbaasde Carianne Ber revoets vriend en vijand met een da verende tweede plaats. Carola Eenk hoorn was de enige, die de fiks ge blesseerde Schouwse turnster voor bleef. „Wat Carianne Berrevoets hier liet zien, komt voort uit het juiste ka rakter wat een turnster moet hebben", vertelde de glunderende Hans van Zetten na afloop. Van Zetten stak ook eerder niet on der stoelen of banken, dat hij vooral in Carianne Berrevoets een van de grootste Nederlandse turntalenten voor de toekomst ziet. „Carianne Berrevoets heeft nu laten zien, dat zij de juiste instelling heeft om een hele. hele grote te worden in deze niet mis selijke sport. Meer dan wie ook heeft zij haar keuze voor Papendal waar gemaakt en daar ben ik niet gering blij om". Hoogtepunt Op 8 en 9 oktober kwam voor Ca rianne Berrevoets een geweldig hoogtepunt in haar loopbaan. Leona Horvath en Hans van Zetten, het toen nog verantwoordelijke duo voor de selektering van de Nederlandse turnploegen. kozen Carianne Berre voets voor het eerst in de nationale A-ploeg. In de Rotterdamse Alexanderhal deed de Zierikzeese u-at van haar verwacht werd. In een gehandikaptc Nederlandse ploeg eindigde zij als derde turnster achter Carola Eenk hoorn en Ellen Deesfels derde KNGV- turnster. Het verschil met beide turnsters was evenwel minimaal, zo dat duidelijk werd. dat Carianne Berrevoets de aansluiting met de subtop volledig heeft gekregen. Van daag en morgen krijgt zij de kans om te bewijzen dat se die aansluiting ook kan vasthouden, omdat Roeme nië zal worden bestreden door de top van de Nederlühdse tumwereld. Roe menië komt naar Menaldum met de turnsters Catarina Szabo. Miharla Stanulet, Mlrela Barbalata. Camelia. Renriu. Magdalena Ranra. Dorina I ngarean en Camelia Renriu

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 11