c Naambord in aanbouw zijnde bedieningsgebouw onthuld Voedingsbond FNV in het geweer tegen personeels beleid van Rijkswaterstaat GEZOND SLAPEN Doop motorkotter Leendert Jan W.R. 34 fe Tomatenkassen Dreischor gekocht door Dalsem Kassenbouw DE ZIERIKZEESCHE COURANT Door mevrouw M. R. Tops-Franx Plechtig moment bij Oosterscheldewerken SmTorJzesr etalage "comoi A Ontslag- Grontmij werknemers Goedkope/ kerstboter uit EG-voorraden ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE rtEDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1. 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) t 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 29 oktober 1982 139ste jaargang Nr. 23208 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: L.T.S.-Zierikzee honderd jaar NEELTJE JANS - De echtgenote van de het vorige jaar overleden direkteur-generaal van Rijkswaterstaat, ir. J. W. Tops, heeft donderdagmiddag het naambord van het in aanbouw zijnde bedieningsgebouw op het werkeiland Neeltje Jans onthuld. Dit gebouw krijgt de naam van de direkteur-generaal en het was aan zijn vrouw M. R. Tops-Franx de eer het gordijn weg te trekken. In het ge bouw wordt ook een permanent informatiecentrum over de Deltawerken en de Oosterschelde in het bijzonder in gericht. PARAMARIBO - De militarie au toriteiten in Suriname hebben de dagbladen woensdag de publikatie verboden van een rede van de leider van de vakcentrale ..Moederbond", Cyriel Daal. Eerder hadden de mili tairen een uitzending van het parti- kuliere radiostation ABC onderbro ken, waarin de rede werd uitgezon den. Daal heeft volgens de militairen in een vergadering met aangesloten boden beledigende taal geuit aan het adres van legerleider, Desi Bouters, minister van Handel, industrie en transport, Fong Poen en' een be vriend buitenlands staatshoofd. Advertentie Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat u weten moet. Onthoudt u vast 30 oktober «2c§ Mevrouw Tops heeft het naambord onthuld. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) Voordat de korte plechtigheid naast het bedieningsgebouw plaats vond kwamen de genodigden in het direktiekantoor van Sluizen en Stu wen bijeen. Mr. H. J. Zeevalking, minister van verkeer en waterstaat, vertelde dat donderdag het twaalfde voortgangs rapport naar de Kamer was gegaan. „Het is niet in alle opzichten - ook fi nancieel niet - een gunstig verhaal. De mensen van Rijkswaterstaat dra gen de verantwoordelijkheid. Als po litici kritiek hebben moeten ze wel bedenken dat (andere) politici ooit de beslissing hebben genomen dat de Oosterschelde open moet blijven. Rijkswaterstaat heeft zich met veel verve van die taak gekweten. De heer Tops heeft in die periode een be langrijke rol gespeeld", aldus mi nister Zeevalking. Kunst De heer W. Quist, architekt van het bedieningsgebouw vond de naamge ving een uitgesproken kulturele daad, die naar een betekenis ver wijst. Hij vertelde het een en ander over het gebouw zelf. Bezoekers kunnen via een loopbrug in het hart van het gebouw komen en van daaruit naar de afdeling voorlichting gaan, die twee verdiepingen beslaat. Op de bo venste verdieping komt ook een film zaal voor honderd personen. De eta ges daaronder zijn bestemd voor werkplaatsen, magazijnen en de die selcentrale, voor kantoren en het be dieningscentrum. Dat centrum is be doeld om de schuiven van de storm vloedkering mee te bedienen. De architekt sprak over de aanwe zigheid van kunst bij de Oosterschel dewerken. De pijlers vond hij grote lobbessen, maar wel 100 kunst. ,,Ik hoop dat het gebouw iets zal la ten zien van de overtuiging, die uit een pijler straalt", aldus de heer Quist. BUENOS AIRES - Oud-minister van binnenlandse zaken van Bolivia kolonel Luis Arce Gomez Arce heeft in Buenos Aires toegegeven verant woordelijk te zijin voor de moord op de Boliviaanse vakbondsleider en so cialistische voorman Marcello Quiro- ga Cruz. CAIRO - Egypte heeft Israël laten weten bereid te zijn onmiddellijk on derhandelingen te beginnen over het grenskonflikt aan de kust van Ta- bah, aan de rand van de Sinaï- woestijn. Dit heeft het ministerie van buitenlandse zaken in Cairo meegedeeld. Advertentie HH.wiHkfuezsf* HOOA uw TEL. 01115-2782 Wieringen verrichtten donderdagmiddag de doop van de nieuwe Noordzeekotter W.R. 34. Leendert Jan. op de scheepswerf D van Duivendijk en Zonen te Bruinisse. De stapelloop wan de Leendert Jan moest vanwege de lage waterstand worden uitgesteld. Deze kotter had hij Van Duivendijk enkele reparaties ondergaan onder meer aan de kimkneling. maar het casco is in 1991 gebouwd bij - Mevrouw M. R. Tops loopt samen met minister Zeevalking langs het in aanbouw zijnde bedieningsgebouw. ZIERIKZEE r De Voedingsbond F.N.V. komt in het ge weer tegen het personeelsbeleid van Rijkswaterstaat. De hanen van een groep 'werknemers van de Grontmij., betrokken bij het Oosterscheldepijlerdam-projekt, ko men op de tocht te staan. Voor veertien werknemers is inmiddels een ontslagvergunning aangevraagd; een vol gende groep dreigt in de nabije toekomst haar haan te verliezen. Volgens distriktsbestuurder Wim van den Bremen van de Voedings bond F.N.V. is dit te wijten aan een onjuist personeelsbeleid van Rijks waterstaat en hij is derhalve bezig zowel juridisch als in de persoonlijke sfeer daar stappen tegen te onderne- De F.N.V.-woordvoerder legt uit, dat het hier gaat om werknemers van de Grontmij. (met het hoofdkantoor in De Bilt), die in ploegen van zes werkzaam zijn voor Rijkswaterstaat bij het Oosterscheldeprojekt. Met na druk verwijst hij naar de bepaling in een kontrakt, dar in elk geval tot 1985 werk zou worden geboden aan deze mensen. Het gaat hier om funk- ties in de meetdienst buiten en om de verwerking van die meetgegeven in de binnendienst. „Goedkoper" Deze mensen werden destijds, via de Grontmij. als „koppelbaas", bij Rijkswaterstaat in dienst gesteld. „Dat was blijkbaar goedkoper dan nieuwe ambtenaren aan te trekken", meent de F.N.V.-woordvoerder. Hij denkt echter dat de bemiddelings- kosten van de Grontmij. daarbij over het hoofd werden gezien. In elk geval dreigen de mensen van de Grontmij. Nu ondanks dc toezeg ging tot eind 1985 werk te hebben, hun baan te verliezen ten gunste van eigen werknemers van Rijkswa terstaat. Van den Bremen stoort zich aan het feit, dat bij die werknemers van Rijkswaterstaat nu de indruk wordt gewekt, dat het hier gaat om nieuwe vakatures in plaats van het innemen van andermans baan. De Voedings bond F.N.V. is derhalve de boer op gegaan om die werknemers van Rijkswaterstaat, thans werkzaam in Vlissingen, Middelburg en Bergen op Zoom van de, volgens haar, juiste toedracht op de hoogte te stellen. Gevoel voor solidariteit „Die mensen moeten weten, dat als Advertentie ze zo'n baan bij de Oosterscheldewer ken aannemen, ze een werknemer van de Grontmij. zijn job ontnemen", aldus Van den Bremen. De afdeling van de vakbeweging gokt hier derhalve op het solidari teitsgevoel bij de werknemers van Rijkswaterstaat. Verder worden, zoals gezegd, juri dische stappen ondernomen om te voorkomen dat de mensen van de Grontmij., vrijwel allen afkomstig uit deze regio, binnen korte tijd op straat komen te staan. Dit nummer bestaat uit 14 pagina's. A. 2 CV Dyane LNA Visa GSA CX personenwagens Acadiane - GSA - C 25 C 35 bedrijfswagens Ook leasing AUTO LOUIS GOEDBLOED Kon* Nob»l»tra*t 37-39 - Zl*rlkz»* T*l. «9S1 DREISCHOR - Dalsem Kassenbouw uit Schipluiden heeft de tomatenkassen aan dc Kapiteinsweg te Drei schor gekocht. Curator J. M. den Hollander deelde tele fonisch mee dat de akte een dezer dagen zal passeren. Wie in een twist het eerste zwijgt, is van goede familie. Talmud STRAATSBURG - De voorzitter van de Europese Commissie, het da gelijks bestuur van de EG, de Luxemburger Gaston Thorn, heeft donderdag het Europees Parlement toegezegd dat rond de Kerst, de in woners van de tien lidstaten van de Gemeenschap zullen kunnen profite ren van goedkope roomboter. De Commissie zal uit de voorraden van de EG 120.000 ton botcr'met een kor ting van dertig procent verkopen. De beslissing van de Commissie is geno men onder druk van het parlement. Dat 'protesteerde onder meer vorig jaar heftig tefeen de verkoop voor la gere bedragen van Europese boter uit de Sowjet-Unie. ..De Europese be lastingbetaler en konsument. en niet die uit de Sowjet-Unie, hebben als eerste het n^cht te profiteren van de voordelen vhn cic gemeenschappelij ke landbouwpolitiek", aldus het Eu ropese Parlement Advertentie scheepswerf Marcon te Hoogezand. Het is een van de z.g. Eurokotters met als afmetingen 24.40x6 x 2.70 meter, die door machinefabriek Padmos Bruinisse in serie worden afgeleverd De Leendert Jan krijgt een 300 pk dieselmo tor en zal door Padmos Bruinisse geheel bedrijfsklaar worden gemaakt. (Foto Zierikzeesche Nieuwsbode) Wat Dalsem Kassenbouw precies met het aangekochte komplex gaat doen kon ook een woordvoerder van het bedrijf niet vertellen. Hij zei dat er drie mogelijkheden waren: 1) het komplex verkopen; 2) zelf gaan wer ken in de kassen en 3) het komplex afbreken en elders weer opbouwen. „Maar dat is wel de laatste mogelijk heid, die we in overweging nemen." aldus de woordvoerder De vorige eigenaar van de tomaten kassen, C.V Beekenkamp kon de zware financiële lasten niet meer dragen en het bedrijf ging failliet. Vijftien man personeel werd daar door ontslagen Sindsdien staan dc kassen leeg en heeft het onkruid vrij spel gekregen. De beheerder/be drijfsleider J. Niemantsverdriet houdt nu het toezicht voor de nieuwe eigenaar. Restaurant Renesse voor reservering, tel 01116-1215" maandag gesloten

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1