LPG-beleid overheid benadeelt ekonomische ontwikkeling HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN deurloo mode Toneelgroep Theater presenteert „De dood van een handelsreiziger" An eye for an eye in bioscoop de Concertzaal Dit biedt de beeldbuis G.S. Zeeland: Zweedse marine staakt zoeken naar onderzeeër In Zierikzee Energie uit hout op kleine schaal Vakbeurs I Intensieve Veehouderij N.N.P.: Reklame op kabel einde lokale pers Tekstdichter Jan Moraal overleden WEEKAANBIEDING Pantalons 98,- ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 28 oktober 1982 Nr. 23207 9 MIDDELBURG - Het in de notitie „Interimbeleid grootschalige aanlanding L.P.G." ontvouwde beleid zal de ekonomische ontwikkeling van Zeeland en van Ne derland sterk negatief beïnvloeden. Dit schrijven gede puteerde staten van Zeeland aan de minister van ver keer en waterstaat. Zij delen mee met grote zorg kennis te hebben genomen van deze notitie. De notitie, die de minister mede namens zijn ambtgenoten van ekono mische zaken en van volksgezond heid en milieuhygiëne aan de Tweede Kamer heeft gezonden, stoelt niet op een wettelijke basis en ook niet op een uitspraak van de Kamer, en is in feite een herhaling van de drie jaar geleden verschenen nota grootscha lige aanlanding van L.P.G.aldus g.s. tegen centrale uitgangspunten van deze nota heeft het Zeeuwse kol lege ernstige bezwaren. WARSCHAU - Het Poolse parle ment heeft het wetsontwerp op „soci aal parasitisme" aanvaard. Twaalf afgevaardigden stemden tegen en 22 onthielden zich van stemming. Het wetsontwerp op de „werkschuwen" is in de openbare mening omstreden en is op verzet van het Pools episco paat gestuit. NAIROBI - De Oegandese minister van voorlichting, David Anyoti, heeft verklaard geschokt en veront waardigd te zijn door een kampagne van „grove laster en verdraaiingen" tegen het Oegandese volk die de Brit se omroep, de BBC, volgens hem heeft gevoerd, zo heeft radio Oegan da meegedeeld. STOCKHOLM - De Zweedse mari ne houdt het wat de veel besproken buitenlandse onderzeeër betreft voor gezien. De speuraktie is gestaakt. Zij heeft drie weken geduurd. De defensiestaf heeft een rapport gepubliceerd waarin zij het vermoe den uitspreekt dat de nooit geïdenti ficeerde onderzeeër misschien in al de eerste week van de speuraktie uit de territoriale wateren heeft kunnen ontsnappen. De marine had toen de fjord nog niet met anti-duikbootnet- ten afgesloten. Toch moeten er één of twee vreem de onderzeeërs in de Haarsfaerd zijn geweest, daar zijn diverse aanwijzin gen voor, zo meent de defensiestaf in haar rapport. Het eerste alarmsig naal werd gegeven op 1 oktober. Men had toen een periscoop gezien. Nieuw wapen De Zweedse marine krijgt op 1 juli volgend jaar een nieuw duikboot- bestrijdingswapen. Dat zal vermoe delijk een nieuw soort magnetische mijn zijn, die zich vastzet op de romp en die op afstand tot ontploffing ge bracht kan worden. Het water dat door het veroorzaakte gat stroomt zal het vaartuig dwingen aan de op pervlakte te komen, zo verluidt uit diplomatieke bron in Stockholm. Uitgangspunten Koncentratie van de aanlanding van L.P.G. in het Rijnmondgebeid, Doorvoer van L.P.G. per pijp leiding, Beperking van doorvoer van L.P.G. per binnenschip tot 500.000 kubieke meter per jaar. De stopzetting van de boord- boord-overslag in Vlissingen-Oost. De bezwaren van g.s. hebben be trekking op het feit dat deze uit gangspunten ongewijzigd zijn geble ven, terwijl er resultaten bekend zijn van intussen ingestelde veiligheids onderzoeken. Investeringen Volgens g.s. zijn er in Zeeland door bedrijven met toestemming van de overheid diverse grote investeringen verricht op het gebied van op- en overslag van gas. De ontwikkeling van deze bedrijven en van het midden-Zeeuwse industriegebied dreigt daardoor ernstig te stagneren. Bovendien, zeggen g.s., gaat het rijk er in zijn L.P.Gi-nota aan voor bij, dat L.P.G.-transport zich nu al meer en meer naar Antwerpen dreigt te verplaatsen. Daar bevindt zich al een open terminal van 20.000 kubie ke meter en er wordt gewerkt aan een opslagmogelijkheid van 130.000 kubieke meter. RIAD - Koning Fahd van Saoedi- Arabië meent dat het „de verant woordelijkheid is van de internatio nale gemeenschap druk te oefenen op Israël, opdat dit land zich onder werpt aan resoluties waarin het wordt opgeroepen agressie tegen Arabische ingezetenen te beëindigen en aan de Palestijnen hun legitime rechten te verlenen". Dit heeft de Sa- oedische vorst verklaard tijdens een vergadering van de ministerraad. ZIERIKZEE - Toneelgroep „Theater" brengt op maan dag 1 november het vermaarde toneelstuk „De dood van een handelsreiziger" van Arthur Miller in de Concert zaal te Zierikzee. Immer aktueel, vormt dit stuk een keiharde aanklacht tegen een we reldbeeld waarin prestatie, carrière en technocratie ais belangrijkste maatstaven gelden. De mislukking van een man, die moet erkennen dat zijn levensverwachtingen niet ver wezenlijkt zijn, wordt getoond in de tijdsspanne van één dag. In zijn laatste vierentwintig uur wordt het leven van handelsreizger Willy Lo- man, aan de hand van de meest beslissende momenten nog eens ge toond. Via deze „herinneringsbeel den" ontstaat in de loop van het stuk een onthullend beeld van Willy Lo- man's innerlijke toestand. Ko van Dijk Indertijd wist Ko van Dijk glans rijk gestalte te geven aan handelsrei ziger Willy Loman. De hoofdrol is nu voor Bernhard Droog. In de regie van Jochem Neuhaus zijn verder te zien: Caroline de Beus, Rob Delhez, Jan Gorissen, Guy Lavreysen, Willy Maasdam, Hans Pauwels, Jeröme Reehuis, Harry van Rijthoven, Do van Stek, Liesbeth Struppert en Hans Veerman. De vertaling is van Josephine Soer. het decor van Frank Raven en de kostuums zin van Bar bara Buri. Aangezien er in België minder strenge eisen gelden op het gebied van de veiligheid, zijn ook de in vesteringskosten er nog eens 25 tot 30 procent lager. Transitofunktie G.s. pleiten ervoor dat in het toe komstige beleid, zoals dat geformu leerd wordt in de zogenaamde inte graal-studie, Nederland zijn transito funktie voor het Europese vasteland zal behouden en dat met name het Wesschelde-gebied zijn bewezen funktie voor het L.P.G.-vervoer ver der moet kunnen waarmaken. Men zal dan ook moeten profiteren van de voorsprong in kennis en ervaring die bedrijven als Dow Chemical in Ter- neuzen en Eurogas in Nieuwdorp hebben, aldus g.s. De brief van g.s. wordt on dersteund door de havenschappen Vlissingen en Terneuzen en het kolle ge van b. en w. van Terneuzen. DEN HAAG - Energie uit hout kan macro-ekonomisch gezien maar een zeer bescheiden bijdrage leveren aan de energievoorziening in Nederland, maar op kleine schaal zijn er wel de gelijk mogelijkheden. Dat zei professor ing. A. van Maa- ren, hoogleraar Boshuishoudkunde aan de Landbouwhogeschool in Wa- geningen, bij de aanbieding van het themanummer over bosbouw en energie van het Nederland Bosbouw- tijdschrift aan jonkeer mr. M. L. de Brauw, voorzitter van de stuurgroep maatschappelijk diskussie energie beleid. Kleine installaties Volgens Van Maaren is er nu al jaarlijks 100.000 ton drooggewicht aan hout beschikbaar waarmee tien duizenden kleine installaties voor verwarmingsdoeleinden gevoed zou den kunnen worden. Maar, aldus de hoogleraar, dat vergt dan wel samen werking tussen departementen als landbouw en visserij, ekonomische zaken en kuituur en rekreatie en maatschappelijk werk. Van Maaren rekent voor dat een woning met een kleine bedrijfsruim te zijn jaarlijkse energiebehoefte van ongeveer 5000 kubieke meter gas ge heel kan dekken met dê~oogst van' een houtwalbestand van ruim acht kilometer. Onderhoud en oogst ver gen 129 uur per jaar, aldus Van Maa ren. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND MAASTRICHT - Door ombuigin gen en afslankingen hebben g.s. van Limburg op de provinciale begroting voor 1983 ruim 6 miljoen gulden gespaard voor bestrijding van de werkloosheid in deze provincie. Dit is op een perskonferentie door de kommissaris van de koningin in Limburg, dr. J. Kremers bekendge maakt. Met het geld kunnen komend jaar een aantal van 200 tijdelijke ar beidsplaatsen worden geschapen. AMSTERDAM - De journalisten vakbond NVJ heeft bij minister Van Agt van buitenlandse zaken aange drongen op „passende stappen" bij de Zuidafrikaanse overheid wegens het uitwijzen van Gerard Jacobs, korrespondent van NOS en KRO. DEN HAAG - De voorgenomen ver betering en verruiming van een aan tal kanalen in Noord-Brabant en Limburg leidt tot aantasting „in meer of mindere mate" van een aan tal langs de kanalen gelegen natuur gebieden. Minister Zeevalking (ver keer) heeft de Tweede Kamer meege deeld, dat er een onderzoek gaande is naar de mogelijkheden om schadelij ke gevolgen te voorkomen of te be perken. UTRECHT - De buitenlandse kin deren in Nederland dreigen het meest in de verdrukking te komen. Hun integratie moet worden bevor derd, anders is de ellende niet te overzien. Dat zei de direkteur van het Nationaal Jeugdfonds, W. Buij- tendorp, op een bijeenkomst in Utrecht. AMSTERDAM - Wegens het dood schieten van de 19-jarige Ronald Snijders uit Amsterdam heeft de of ficier van justitie bij de rechtbank in Amsterdam, mr. C. Goes, drie jaar gevangenisstraf en onvoorwaardelij ke terbeschikkingstelling van de re gering geëist tegen de 19-jarige Ton M. uit Amsterdam. ROTTERDAM - De aanspraken van het bankensyndicaat op de op brengsten uit de verkoop van de OGEM-boedel komen steeds meer op losse schroeven te staan. Ook de rechter-kommissaris, mr. Boot, in de surseance van OGEM, zet vraagte kens bij de rechtsgeldigheid van de aanspraken van de banken, zo bleek in de gehouden crediteurenvergade ring. DELFT - Bij de Nederlandse Kabel Fabriek in Delft moeten tot 1985 300 arbeidsplaatsen worden opgeheven. Door het sterk teruglopen van het aantal opdrachten voor het fabrice ren van energiekabels zal er binnen twee jaar nog maar werk zijn voor ongeveer 850 mensen. Door het afne men van de woningbouwproduktie is de markt voor dit produkt ineen gestort. DEN HAAG - De konkurrentieslag tussen lokale omroep en lokale pers op het gebied van de lokale reklame kan leiden tot het einde van de lokale pers. Zolang er geen strukturele oplossing is gevonden voor onder meer exploitatie van lokale reklame via de kabel, dient in geen geval re klame op de kabel te worden toegela ten. Dit zegt de Nederlandse nieuws blad pers (N.N.P.) in de nota „Lokale omroep en lokale pers". Die nota be vat een samenvatting van de belang rijkste onderdelen voor wat betreft de lokale omroep uit de nota „Sa menhangend mediabeleid" van de wetenschappelijke raad voor het re geringsbeleid en het rapport „Kiezen en kabelen" en een aantal door de N.N.P. geformuleerde voorlopige konklusies. Volgens de N.N.P. moet het beleid van de overheid er in de eerste plaats op gericht zijn te voorkomen dat de lokale pers sneuvelt in de konkur- rentiestrijd met de lokale omroep. Verdwijnen van de lokale pers is vol gens de N.N.P. schadelijk voor de sa menleving „omdat de omroep nim mer geheel vervangend kan zijn voor het gedrukte woord". De N.N.P. vindt dat kompensatie geen blijven de oplossing biedt en wijst dat daar om in principe af. „Er zal een struk turele oplossing gevonden dienen te worden, welk ook voor de lokale pers blijvend perspektief biedt." HILVERSUM - De tekstdichter en radio-medewerker Jan Moraal is maandag op 54-jarige leeftijd in zijn woonplaats Baarn overleden. Tot het laatste moment was hij werkzaam bij de afdeling Info van de AVRO. al dus de AVRO woensdag. Moraal schreef op negentienjarige leeftijd zijn eerste hoorspel. Vanaf dat jaar kreeg hij een kontrakt bij de VARA. Eerst op freelance-basis als vertaler en bewerker van hoorspe len. In 1951 kwam hij bij de jeugdaf deling in vaste dienst. Hij werkte ook een jaar mee aan het televisie programma „De Mallemolen". In 1956 ging hij op freelance-basis bij de AVRO werken. Vijf jaar lang schreef hij daar radiostrips zoals de serie „Koek en ei" met Geert Elffe- rich. Radioprogramma's zoals de veelbeluisterde strip „Biels en Co" volgden evenals journalistiek werk met radar, het programma Delta en het cabaretprogramma „Gonk". Jan Moraal heeft verder bij de AVRO meegewerkt aan de Slag bij Nieuwspoort, Avrodite, Actueel en Informatief en in 1980 schreef hij de bundel „Een dichter op het Binnen hof". Advertentie Vraag naar de wasbare en s-t-r-e-t-c-h kwaliteiten Mol 5-7, Zlerikzee ZIERIKZEE - Stichting Het Thea ter vertoont vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 oktober de film An eye for an eye in bioscoop de Concert zaal. De hoofdrol wordt vertolkt door Chuck Norris. De film is toegan kelijk voor bezoekers van 12 jaar en ouder. Chuck Norris, is Sean Kane, een vroegere politieman, die uit een korps ontslagen werd, nadat hij twee mannen neergeschoten had onder zeer verdachte omstandigheden. Dit gebeurde slechts enkele seconden na dat huurmoordenaars zijn beste vriend en partner vermoordden. Kane's leven verandert door een vreemd telefoontje van Linda Chan, een journaliste van een plaatselijk televisiestation. Linda weet, terwijl ze wordt ach tervolgd door een reus van een moor denaar, met Kane te telefoneren. Uit het verwarde gesprek begrijpt Kane dat zij een enorme drugssmokkelope- ratie op het spoor is. In een reaktie op haar gillen rent hij naar haar ap partement. Kane vindt haar, op een gruwelijke manier vermoord. Haar oom, James Chan, die ook Kane's ka- rateleraar is, smeekt Kane haar dood te revancheren. Kane aanvaardt die opdracht en raakt daardoor in één van de gevaarlijkste avonturen van zijn leven verzeild. Bij het bezoek aan James Chan worden zc overval len door een zwaar bewapende ben de, maar het dodelijke team, Chan en Kane, weten de aanval af te slaan. Op de arm van één van de aanvallers ontdekt kane een teken van een machtige Chinese criminele organi satie, de „Hong Kong Triad". Kane's pogingen om achter de ware reden van de moord op Linda te komen, worden gedwarsboomd door kapi tein Stevens, dezelfde man die hem uit het politiekorps heeft gezet. Kane ontdekt dat een Chinese vrachtboot, de Sulu Sea, een belangrijke rol speelt. Tijdens een nachtelijk be zoek, waarbij hij eerst een groot deel van de bemanning uitschakelt, vindt hij inderdaad heroïne, knap verbor gen in kisten gevuld met onschuldig lijkend vuurwerk. Zijn nachtelijke werkzaamheden worden echter van af de brug van het schip gadegesla gen door een mysterieus figuur. Deze man is kapitein Stevens. Als een vroegere collega van Linda er in slaagt geheime opnamen van haar te vinden, lijkt de ontknoping nabij. Als ook nog blijkt dat één van Kane's beste vrienden zeer nauw betrokken is geweest bij de eerste moordpartij, gaat Kane letterlijk en figuurlijk over lijken om de waarheid aan het licht te brengen. Voor tijd: zie agen da. AMSTERDAM - Het maandblad Zero zal een rektifikatie plaatsen op de voorpagina van het december nummer naar aanleiding van het ar tikel „De wegbereiders van het fa scisme" in het nummer van novem ber. Op de voorpagina daarvan en in het blad staan foto's van André van der Louw, Mient Jan Faber en Han- neke Groenteman in kombinatie met afbeeldingen van mensen als Joop Glimmerveen en Mussert. Vrijdag 29 oktober Ned. 1 9.30, 13.00 en 18.23 uur Nieuws voor doven 10.00 uur Schooltelevisie 16.00 uur Showroom 17.00 uur Duivenplein 18.28 uur Teleac 18.58 uur Nieuws 19.00 uur Klassewerk 20.15 uur Lou Grant. Lou moet een kandidaat zoeken voor de jaarlijkse studiebeurs die de krant aan jongelui verstrekt. Daardoor komt hij in aan raking met de gewelddadigheden op een ghettoschool. 21.05 uur Alle zegen komt van boven. Pastoor Duddleswell zet zijn beste beentje voor in een jaarlijkse tennis wedstrijd tussen katholieken en ang licanen. 21.37 uur Journaal 21.55 uur Ploegscharen acht. Een re constructie van wat er gebeurde op 9 september 1980 in de fabrieken van General Electric, waar onderdelen werden vervaardigd voor de kernra ketten. 23.30 uur Journaal 23.35 uur De wet van Jake Wade. Een Western uit 1958 met in de hoofdrol len Robert Tayler, Richard Widmark en Patricia Owens. Na een misdaad bende vaarwel gezegd te hebben is Jake sheriff geworden in een klein stajde. Zijn vroegere bendegenoten zinnen op wraak want Jake is er na een bankoverval alleen met de buit vandoor gegaan. Ned. 2 13.00 uur Nieuws voor doven 18.25 uur Paspoort 18.35 uur Sesamstraat 18.50 uur Jeugdjournaal 18.56 uur De smurfen 19.25 uur Vijf tegen vijf. Spelpro- gramma van Willem Ruys. 20.00 uur Journaal 20.28 uur Achter het nieuws 21.10 uur Een stukje hemel. Een ver haal over een Poolsjoodse familie tij dens de Tweede Wereldoorlog. 22.10 uur Edelvrouw bedelvrouw. Audrey krijgt een zeer gepeperde re kening als zij haar Rolls Roys moet laten repareren. Ze besluit voortaan het paard als vervoermiddel te ge bruiken. 22.40 uur Haagse Bluf. Politiek praatprogramma 23.40 uur Journaal; 23.45 uur Nieuws voor doven. België BRT-1 14.00 Schooltelevisie; 18.00 Simon in het land van de krijttekeningen; 18.05 Sesamstraat; 18.20 Klein, klein kleutertje; 18.35 Open school; 19.05 Juke box; 19.12 Uitzending door der den; 19.37 Mededelingen en Morgen; 19.45 Journaal; 20.10 Weerman; 20.15 Boekenbeursnieuws; 20.20 Het rep tiel. Amerikaanse western. In deze satirische western spelen Kirk Doug las en Henry Fonda de hoofdrollen. Kirk Douglas is de bandiet die in de gevangenis van Arizona terecht komt, alwaar Henry Fonda de direk teur is. 22.20 Persona. Portret van de schrijfster Ariane Mnouchkine; 22.50 Journaal. BRT-2 19.00 Epidaurus, een heiligdom van asclepius; 19.25 Hamlet komt op. Animatiefilmpje; 19.30 Lieve plant jes. De vaste planten in de tuin; 20.15 the forsyte saga. June gaat in Londen wonen en Helene sterft na een onge luk. Soames wil nu trouwen met Anette, waarvan hij niet houdt en Winifred gaat eindelijk scheiden; 21.05 Dag aan dag; 21.35 Het klin kend bewijs. Kamermuziek in Bel gië. „De dood van een handelsreiziger" met op de foto Do van Stek, Guy Lavrey sen, Bernhard Droog en Harry van Rijthoven UTRECHT - Van dinsdag 2 novem ber tot en met vrijdag 5 november 1982 wordt in de Margriet-, Juliana- en Merwedehal van de Jaarbeurs te Utrecht de Vakbeurs Intensieve Vee houderij (V.I.V. '82) gehouden. De beurs wordt op dinsdag 2 no vember 1982 officieel geopend door de demissionaire minister van land bouw en visserij, drs J. de Koning. V.f.V. '82 is dagelijks geopend van 10.00-18.00 uur 33 „Dat kan ik", antwoordde ze op rus tige toon. „Mijn blauwe slipje. En een peuk, waarschijnlijk van een van Berts sigaren. Hoe dat er in komt, weet ik niet Bij mijn weten leg ik mijn linserie, zodra ik het gewassen en droog heb, meteen in de kast En Bert rookt door- gaans geen sigaren in myn wagen om de doodeenvoudige reden, dat hij nooit bij mij in de VW zit Ik kan me niet herinneren, hoe lang het al geleden is,^ dat ik hem een keer meegenomen heb naar het dorp, toen zyn wagen weer eens stuk was. En als jy hieruit soms gevolgtrekkingen gaat maken, die voor mij beledigend zijn, ga ik ergens mee smijten". Lakoniek haalde hy zyn schouders op. „Wel, dan zyn wc quitte. Het feit, dat Jannie's beha in mijn wagen lag, is voor mij eveneens onverklaarbaar". „Wat moest je vannacht dan bij hem voor het raam?" „O, zo maar een bevlieging. Een impuls, weet ik het Een zinnige ver klaring kan ik er eigenlijk niet voor geven. Omdat het zo Iaat was en ik nog licht zag branden, vertrouwde ik het niet helemaaL Misschien dacht ik één moment aan inbrekers". „Die steken geen lichten op". „O, weet jij dat zo precies? Ik ben niet op de hoogte van de werkmetho den van dergelijke lieden". „Zo? Het is anders wel eigenaardig, dat Jannie er vanmorgen vandoor is ge gaan. Met een koffer vol kleren. En natuurlijk met Rinske". „Wat?" De vrouw keek hem opnieuw onder zoekend aan. „Verbaast je dat? Weet jij er soms meer van?" „Ina, doe niet zo gek! Waarom zou ik er meer van weten?" Ik sprak Bert vanmorgen in het dorp. Hij is over z'n toeren. Moet je begrij pen: wordt de man vanmorgen wakker, is Jannie er niet Het kind ai evenmin. Het hele huis doorzocht Uiteindelijk komt hy tot de ontdekking, dat ze twee koffers heeft gepakt en er vandoor is. Met het kind. „Waarom in 's hemelsnaam?" „Dat heeft-ie me niet verteld Nu ja, het boterde de laatste tijd al niet erg tussen die twee. Wat er precies aan de hand is, weet ik natuurlijk niet Zoiets verteld een man niet Je hangt de vuile was niet uit bij een ander. Maar gister- avond hadden ze wel hooglopende ruzie". Hij knikte. „Dat weet ik. Ik zag het". „Kon je niet horen waarover het ging?" „Nee. Op een gegeven moment wees Jannie naar hier. Naar ons huis zal ik maar zeggen". „Wat bedoelde ze daarmee?" De vrouw keek verschrikt „Hoe weet ik dat nu? Ik kon toch niets verstaan? Op het laatst ging ze weg en even later zag ik licht op haar kamer. Bert ging zitten en dronk nog een borrel Toen ben ik naar huis ge gaan". „Bert is helemaal overstuur". Door GRE DE BOER „Heeft hy geen idee, waarheen ze is gegaan?" „Daar heeft hij zich niet over uit gelaten. Hij vertrok kort daarna in de richting van de stad". „Dat weet ik", antwoordde Bert „Hij reed me voorbij, zonder me te her kennen". Het was enige tijd stil in de salon. „Dus jij hebt werkelijk niets gehad met Jannie?" Frans keek haar verontwaardigd aan. „Maar Ina, ben ik werkelijk zo idioot? Terwyl ik een vrouw heb als jij?" Haar blik verzachtte. „Wat denk jij dan wel vanvan wat jij in mijn wagen vond?" „Ik weet het niet, liefste. Laten we beiden alsjeblieft vergeten. Ik verze ker je, dat ik van je houd en alleen van jou en dan nog eens alleen van jou". Met een ruk kwam ze overeind en plofte op zijn schoot, haar armen om zijn hals slaande. „Lammeling, ik heb een ellendige nacht gehad Om zo laat thuis te komen". Ze kuste hem gulzig en verlangend. „Wil je al eten", fluisterde ze in zijn oor, ..of rullen eerst de schade inhalen?" Wat Ut er precies aan de hand- Diezelfde zaterdagavond kwam ten verslagen Bert Essenga by de Ter Scheures binnenlopen. (wordt vervolird)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9