Het verenigingsleven in Nieuwerkerk van 1920-1940 Kleine school bezoekt grote bank in Bru Rijk geeft 25 miljoen voor schutsluis Goes Vlissingen krijgt nieuw wereldwindorgel Lekker slapen? intermeubel deurloo Gesprek in Dordrecht Loodsen droegen onveilige zwemvesten Israël betreurt PLO-vestiging Leden medisch team doodgeschoten William Shakespeare „Driekoningen avond" f 4 SIRJANSLAND - Afgelopen dinsdag bezochten de leerlingen van de Open bare Lagere School Sirjansland de Rabo-bank te Bruinisse. Met eigen vervoer vertrokken de kinderen van klas drie tot en met zes onder leiding van juf frouw Bruijning en meester Oele naar Bru, waar zij werden verwelkomd door de heer L. Ottens. direkteur van de Rabo-bank Oost-Duiveland. Deze verzorgde een ruim twee uur durende rondleiding door het nog nieuwe gebouw, waarbij van kinder zijde vooral veel belangstelling werd getoond voor de ultra moderne bevei ligingssystemen, die de bank rijk is. Zo werd getoond op welke wijze de nachtsafe werkt en hoe geld en ande re waardevolle zaken vanuit de bank vervoerd worden. De heer Ottens be toogde, dat inbreken in dit soort ge bouwen vrijwel onmogelijk is gewor den door de geavanceerde appara tuur. Ook werd een uitgebreid be zoek aan de grote kluis gebracht, waarbij niet verzuimd werd om ,,het grote geld" te aanschouwen, iets dat op de onderwijsgevenden eveneens veel indruk maakte. Veel aandacht werd ook besteed aan de administra tieve kant van het bankwezen, waar bij gedemonstreerd werd met moder ne technieken, die betalingsverkeer en registratie vereenvoudigen en vooral versnellen. Vals briefje Getoond werd ook het sorteren van klein geld en zelfs het ontmaskeren" van een vals briefje van duizend ontbrak niet op het lijst je van gedemonstreerde aktiviteiten. Advertentie Wij hebben voor u een grote kollektie slaapkamers en een uitgelezen kollektie matrassen en bodems. Meelstraat 31-33, 4301 EB Zierikzee Telefoon (01110) 2946 PARIJS - De Franse staatsfirma Aerospatiale is van plan de produk- tie van de Exocet-raket te vergroten. De Argentijnse luchtmacht bracht tijdens de Falklandoorlog met Enge land twee Britse oorlogsschepen met Exocets tot zinken. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 28-10. Het K.N.M.I. deelt mede: Bepalend voor het weer is een krachtig hogedrukgebied, waarvan het centrum boven Oost-Europa ligt. Dit gebied met hoge barometerstan den houdt over ons land een zuidoos telijke stroming in stand. Bij weinig wind en een heldere hemel daalt de temperatuur in de nacht om en nabij 5 graden en vormen zich enkele mist banken. De mist verdwijnt weer in de loop van de ochtend. Overdag ligt de middagtemperatuur rond 14 gra den. Met een matige zuidoostelijke wind drijven wolkenvelden vanuit Duitsland het land binnen, maar daarnaast zijn er ook perioden met zon. Doordat het hogedrukgebied bo ven Oost-Europa maar weinig van plaats verandert, houdt de komende dagen het rustige herfstweer aan. Op het eind van de middag konden de kinderen nog een film over het bankwezen bekijken en ontvingen het bij deze film behorende boek, evenals een pakje viltstiften. De heer Oele bedankte tenslotte de heer Ottens voor deze leuke maar vooral zeer leerzame exkursie. DORDRECHT - Het kollege van b. en w. van Dordrecht heeft in de nacht van woensdag op donderdag de be zetters van het GG en GD-kantoor in die stad na een spoedvergadering toegezegd donderdagmiddag om 18.00 uur een gesprek te willen arran geren tussen de vereniging van bewo ners van de gifwijk Merwedepolder en vertegenwoordigers van gemeen te, provincie en rijk. Een gemeente woordvoerder heeft dit donderdag ochtend laten weten. Van de ongeveer 100 bewoners die woensdagmiddag het kantoor van de GG en GD bezetten, zijn er nog 70 in het pand aanwezig. De bezetters lig gen daar nu rustig te slapen, aldus de woordvoerder. De overige 30 gifwijk-bewoners zijn in de loop van de avond huiswaarts gekeerd en zul len de nachtploeg donderdagochtend aflossen. VLISSINGEN - Ruim tweehonderd loodsen van het distrikt Schelde- mond (Zeeland) blijken al jarep met ondeugdelijke zwemvesten te heb ben gevaren. Na een intensieve keu ring door deskundigen van het direktoraat-generaal scheepvaart en maritieme zaken (DGSM) van het mi nisterie van Verkeer en Waterstaat (het voormalige Loodswezen) is ze ventig procent van de zwemvesten afgekeurd, aldus is woensdag be kendgemaakt. De extra keuring was door de lood sen aangevraagd nadat zich diverse ongelukken hadden voorgedaan. DEN HAAG - De Israëlische am bassade vindt het betreurenswaardig dat er geen mogelijkheid is gevonden de opening van een PLO-informatie- kantoor in Den Haag te voorkomen. Volgens de ambassade wordt de vre de door de opening van PLO-kanto- ren niet bevorderd. Dit soort kantoren van de PLO fun geert als coördinatiecentrum van de ze organisatie, aldus de reaktie van de Israëlische ambassade op het voornemen van de Palestijnse bevrij dingsorganisatie. De ambassadewoordvoerster zei beducht te zijn voor de effekten die dit kantoor voor Nederland teweeg kan brengen. De aktiviteiten van de PLO laten weinig twijfels bestaan over de toekomstige plannen van de ze organisatie, aldus de woord voerster. .Bij de inval van het Israë lische leger in Beiroet zijn de verbin dingen tussen de PLO en internatio nale terroristische organisaties in Europa en elders ontmaskterd." ZIERIKZEE - Woensdagmiddag werd in het Hervormd Verenigingsgebouw aan 't Vrije weer een bejaardenmiddag ge houden, georganiseerd door de afdeling bejaardenwerk van de N.C.V.B., waarvoor een ruime belangstelling bestond. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) GOES - Gedeputeerde staten van Zeeland gaan in beginsel akkoord met een wijziging van de begroting 1982 van de gemeente Goes voor de bouw van een nieuwe schutsluis bij het Goese Sas. De gemeente heeft de kosten hiervan geraamd 36.525.000,—. Als voorwaarde heb ben g.s. gesteld dat deze uitgaaf wordt gedekt in een reëel sluitende begroting voor 1983. WASHINGTON - Een groep voor malige funktionarissen van de Ame rikaanse inlichtingendienst CIA heeft deze dienst er dinsdag van be schuldigd de dood van miljoenen mensen te hebben veroorzaakt bij ge heime operaties. De vpormalige agenten verschenen op een openbare diskussie na vertoning van een doku- mentaire, waarin de rol van de CIA in Latijns Amerika en elders uiterst kritisch werd belicht. WARSCHAU - In de kerk van de Heilige Anna in Warschau is een eu charistieviering opgedragen voor Lech Walesa, de geïnterneerde (eider van het verboden vakverbond Soli dariteit. Walesa is sinds december 1981 geïnterneerd. MANILLA - Kommunistische guer- rilleros hebben bij Tago op het eiland Mindanao in het zuiden van de Filip pijnen tien mensen doodgeschoten. Naar het ministerie van defensie in Manilla donderdag bekendmaakte, waren de slachtoffers zes artsen op weg na.ar het platteland voor medi sche behandeling van dorpelingen en de vier militairen die hen moesten beschermen. Drie burgers liepen bij de aanslag verwondingen op. G.s. hebben deze uitspraak gedaan vooruitlopend op een beslissing van de Goese raad over de benodigde dekkingsmiddelen. Voor deze bijzon dere gang van zaken is gekozen opdat de gemeente een overeenkomst met het rijk kan sluiten waarbij zij in ja nuari 1983 25 miljoen gulden van het rijk krijgt voor de bouw van de sluis. Uiteindelijk zal de gemeente Goes uit eigen kas dus ruim elf miljoen voor de nieuwe sluis moeten betalen. Voor een deel komt dit bedrag uit rente-opbrengsten van de rijksbij drage; er wordt van uitgegaan dat het rijk in januari 1983 in één keer de genoemde 25 miljoen aan de gemeen te overmaakt terwijl de bouw van de sluis enkele jaren zal duren. ISTANBUL - Veiligheidstroepen in Istanbul hebben 50 mensen opgepakt die kampagne voerden tegen de nieu we Turkse grondwet die op 7 novem ber via een nationaal referendum aan het volk wordt voorgelegd. Dit hebben dé autoriteiten woensdag ge meld. n" Echtpaar samen 200 jaar WINTERSWIJK - Het oudste echtpaar in Nederland, de heer en mevrouw D. W. Tervoert- Tenkink uit Winterswijk, heeft woensdag op hun 67e trouwdag tevens het bereiken van de gezamenlijke leeftijd van 200 jaar gevierd. De heer Tervoert, de oudste inwoner van Winterswijk, wordt bijna 103 jaar, zijn vrouw is 97. Vori ge week waren zij samen pre cies 200 jaar oud. Voor zover bekend is een dergelijk rekord deze eeuw nog maar twee keer eerder gehaald. Het hoogbejaarde echtpaar kreeg onder andere de geluk wensen van koningin Beatrix aangeboden door burge meester C. de Vries van Win terswijk, die namens het ko ninklijk huis ook een taart overhandigde. De echtelieden zelf, die nog een redelijke gezondheid ge nieten, plantten ter gelegen heid van het bereiken deze mijlpaal een boom in de tuin 'van hun boerderij. VLISSINGEN - Vlissingen krijgt een nieuw wereldwindorgel. Het geld daarvoor is woensdagmiddag door de Vlissingse Culturele Raad aan de gemeente Vlissingen aangebo den. Het nieuwe wereldwindorgel, het derde in acht jaar tijd, zal een zeer stevige konstruktie krijgen, waar door men hoopt dat het vandalisme, storm en golven kan doorstaan. Het eerste wereldwindorgel werd in 1975 op de uiterste rand van Vlis singen aan de voet van de Wester- schelde gebouwd door de kunste naarsgroep Mass and Individual Mo ving. Het bestond uit bamboepijpen die door de wind bespeeld werden. Het Vlissingse orgel moest een on derdeel vormen van een keten van wereldwindorgels, die alle volken van de wereld met elkaar zou verbin den. De onverwacht felle storm van januari 1976 sleurde een groot deel van het wereldwindorgel mee de zee in. Het in 1976 herstelde en verstevig de orgel werd in april 1981 door van dalen gedeeltelijk kapot gezaagd. De vernieuwing van het orgel is op 22.000 gulden begroot. Het orgel moet als alles meezit begin 1983 weer als volwaardig partner mee kunnen spelen in het spel van zee, wind en golven. Na de vertolking van Molieres „Vrek" en van ..Volpone" was in middels bekend wat enigszins ver wacht kon worden van de aanpak van het Reizend Volkstheater (RVT) van de Provincie Antwerpen. Een zeer eigen aanpak: verhaal in intri ges blijven overeind; uitvoering, mise-en-scène en verdere franje ko men volledig op naam van de regis- Ondanks de eerdere ontmoetingen in Zierikzee met het R.T.V. werd het dinsdagavond in de Concertzaal toch weer een grote verrassing. Onder auspiciën van de S.C.Z. Uit-in- Zeeland werd het blijspel „Drieko ningenavond (of Wat u maar wilt)" van William Shakespeare op de plan ken gezet voor een niet talrijk pu bliek (ruim honderd mensen). Wie een plechtige vertolking van dit kol derieke Shakespeare-stuk had ver wacht, kwam bedrogen uit. Een ize- grim zou kunnen beweren dat de lite raire grootmeester geweld werd aan gedaan mensen, die in de ban raakten van het enthousiasme dat de spelers uitstraalden, zullen de me ning zijn toegedaan, dat Shakespeare op deze wijze anno 1982 toegankelijk wordt gemaakt voor een breed pu bliek. Het stuk is opgebouwd met per soonsverwisselingen en droomsitua ties; het toont de waanzin van de mens in overstelpende verliefdheid. Handvaten genoeg dus voor een re gisseur als Znedek Kraus er zoveel mogelijk Vlaamse zwierigheid in te leggen. Hij ging daar heel ver in, bij voorbeeld met het lied „O, o, Olivia", gezongen door de puritein Malvolio. Een kostelijk nummer, amusant en wat het verder ook zijn mocht, maar in de verste verte niet Shakespeare-like. „Driekoningenavond" bood scènes om van te smullen met als hoogte punt de schermpartij tussen Viola Cesario en jonkheer Andries Bibber- wang. Het dekor, eenvoudig maar best ingenieus en funktioneel, werd vervaardigd in het eigen atelier van het R.V.T. Wel een beetje irriterend om aan te zien, dat die gordijnringen zo stroef liepen. Eddy Asselsbergs speelde heel sprankelend de nar, maar zijn stem was echt te mager voor het omvang rijke muzikale gedeelte in zijn rol. Anita Koninckx blonk uit in de ver tolking van Viola/Cesario. Ze kreeg fijn tegenspel van Lee Iliaens in de rol van de rijke gravin Olivia. Danny Heylen benutte alle mogelijkheden, die de rol van Maria, het kamermeis je haar bood. Walter van de Velde kwam als Sebastiaan, broer van Vio la niet echt uit de verf en had ten be hoeve van de verstaanbaarheid best wat mogen articuleren. Bob Snijders en Frans van de Velde in hun potsier lijke kostuums, stonden borg voor grote slemppartijen, meestal heel vermakelijk, sonfc iets te ver doorge dreven. Dimitri Dupont kreeg in zijn rol van de verliefde hertog Orsino nauwelijks de ruimte zijn talenten te profileren. Dat hij veel meer in zijn mars heeft, bewees hij eerder in Zie rikzee. Guido Horckmans gaf op meesterlijke wijze gestalte aan de be krompen hofmeester Malcolio. Met juiste schmink en perfekte mimiek werd ook één van de meest fascine rende koppen gekreëerd. De karakters in Shakespeares- blijspel zijn duidelijk en recht-toe- recht-aan: goed of slecht; luchthartig of ingetogen; moedig of laf. Znedek Kraus kon er best mee uit de voeten. Het publiek genoot van een avond Volkstheater uit Antwerpen en toon de dat aan het slot met een gul ap plaus. A.P. ners van Nieuwerkerk zich in het verenigingsleven. Men wist op vrolijke wijze het leven, dat in materieel en in financieel op zicht niet bepaald rijk was, wel aangenaam te maken. Er waren volop klubs en verenigingen. Een kleine opsomming: sinds 1901 was er een muziekvereniging „Oefening en Uitspanning", een damklub, een mondharmonicaklub, een mandolineklub, zang verenigingen, een korfbalklub die later een voetbalvereniging werd. Nieuwerkerk was zelfs een Oranje-komité rijk. Er waren diverse kerkelijke verenigingen en een zogenoemde kies vereniging. Feest De muziek- en zangverenigingen gaven geregeld uitvoeringen op de muziektent. Die stond, ouderen weten het vast nog wel, tegenover het gemeentehuis op de Ring. Bij dergelijke evene menten was ook de ijscoman ter plaatse, met ijsjes van 5 cent en voor kinderen van 1 cent. Jarenlang was dit de heer P. Stoutjes- dijk. Het Oranje-komité organiseerde jaarlijks, met zeer weinig middelen, een gezellig feest waaraan het hele dorp deelnam. Er was muziek, kinderen zongen, het dorp werd uitbundig versierd met dennegroen, soms erepoorten en verder volop slingers. De diverse buurtverenigingen zorgden er voor dat alles op tijd gereed lag, en juist die voorbereidingen brachten veel gezellig heid met zich mee. De middenstandsvereniging verzorgde een speciale Sinter- klaasweek met diverse attrakties en evenementen. Een van de hoogtepunten was jaarlijks: ,,De vermomde ruiter". Iemand werd verkleed op een paard gezet en het dorp rond geleid. Pas 's avonds werd de ruiter, tot grote hilariteit van de talrijke toe schouwers, ontmaskerd. Degene die zijn naam had geraden, kreeg een prijs. Een kaart uit 1940 van de Zuidring te Nieuwerkerk, met toen nog de muziektent tegenover het gemeentehuis. Anders Dp jongens- en meisjesverenigingen hadden in het najaar het jaarfeest meestal in Rehoboth, het oude gebouw dan wel Kort om - ook jaren terug wist men zich best te vermaken, met weinig geld zelfs. De saamhorigheid werd hierdoor alleen maar ver groot. ,,'t Is echt niet de bedoeling met dit artikeltje te zeggen dat het vroeger een stuk beter was. Want gelukkig bestaan nog ver schillende verenigingen van toen. Maar 't was Anders!" J. ROTTE NIEUWERKERK - Het ging er vrolijk aan toe in Nieuwerkerk, in de periode van 1920 tot 1940. Het verenigingsleven bloeide en inwoners van dit dorp die deze periode intens hebben meegemaakt, spre ken van een .machtige tijd". Allicht, televisie ken de men nog niet. En de uitdrukking „vrije tijd" werd ook nog niet zo veel gebruikt. Men had tenslot- ten veel om handen: de tuin, 't of, de kippen, de ko nijnen, het varken, etc. Allemaal kleine zaken die wel de aandacht vroegen op z'n tijd. En als men toch nog wat tijd over had, dan stortten de inwo Nieuwerkerk rond 1940 Een kijkje in de Kerkstraat.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4