Wildspiegels langs wegen om wilde reeën te weren In de Westhoek Brouwershaven Slager b.v. jubileert Aktie Jantje Beton van 1 tot 7 november STREEKNIEUWS Akkoord in Terneuzen 1 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 28 oktober 1982 Nr. 23207 3 y Twee heren van provinciale waterstaat plaatsen langs Vroonweg en Krayesteinweg enkele honderden wildspiegels. Deze spiegels zijn slechts kleine reflekterende plaatjes. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) WESTERSCHOUWEN - Het aantal reeën in de West hoek is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Het moet voor deze dieren een prima gebied zijn om zich te kunnen handhaven, want volgens tellingen lopen er ongeveer 200 in het wild rond. Dat is best aardig natuurlijk, maar in het wild loslopende reeën kunnen ook voor gevaarlij ke verkeerssituaties zorgen. Borden „overstekend wild" wijzen er al op, maar dat was niet voldoende. c-s*' BROUWERSHAVEN - Met een feestelijke Ju bileumshow viert automobielbedrijf Slager b.v. het feit dat dit bedrijf dezer dagen 50 jaar bestaal. De V.W.-Audi dealer voor Schouwen- Duiveland werd in 1932 opgezet door de heer Chr. Slager, nu 76 jaar, die nog dagelijks in hel bedrijf te vinden is. Na een „loopbaan" als smid en rijwielhersteller bouwde Chr. Slager ei genhandig het eerste deel van de garage aan de Poortdijkstraat. Weinig auto's waren er toen nog, maar Slager had voldoende werk aan de landbouwmachines in die dagen. Na de Tweede Wereldoorlog was er veel werk aan de Jeeps en Sla ger maakte zelf toen landbouwwagens. In 1948 werd het V.W.- dealerschap toegevoegd aan het servicepakket, met de beroemde kever", nog steeds het kassukses van Volkswagen, nu overgeno men door de Golf. De eerste „kever" werd overigens verkocht aan de heer P. E. Everwijn en was in dat jaar de enige nieuw verkochte auto. Nu gemiddeld 90 per jaar, de topverkoop was 136 per jaar. In 1975 trok Chr. Slager zich terug en namen de huidige eigenaren C. J. Slager en J. v. d. Weele het garagebedrijf over. Diverse uitbrei dingen resulteerden in een nu zeer moderne garage, die werk biedt aan tien man. Die eerste kever kostte destijds 3200,—, de duurste Quatro nu ter vergelijking: op vijf gulden na een ton. Op de show aanstaande vrijdagavond en zaterdag de nieuwe mo dellen, de Audi-100 en Golf-turbo, met als feestelijk extraatje leuke aanbiedingen bij aankoop van een nieuwe auto. Op de ioto: C. J. Sla ger en J. v. d. Weele voor het oudste deel van het komplex, nu 50 jaar oud. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Daarom plaatst Provinciale Wa terstaat deze week enkele honderden wildspiegels langs de Vroonweg tus sen Benesse en Haamstede en langs de Kraayesteinweg te Haamstede. Deze spiegels reflekteren 's avonds het licht van voorbijrijdende auto's, zodat dieren (hopelijk) tijdig gewaar schuwd worden voordat ze spontaan een weg oversteken. ZIERIKZEE Poppenbeurs-expositie Zaterdag 30 oktober (vanaf 10.30 uur) wordt in Dordrecht een poppen beurs-expositie gehouden van de EN- CAP, de enige poppenklub in Neder land. Plaats: hotel „Postilion". Ook Ali Mol uit Zierikzee zal daar aanwe zig zijn met haar poppen. Herfstbal Zaterdagavond 6 november wordt in de foyer van restaurant „Mondra- gon" een herfstbal gehouden met me dewerking van het Seaport Quartet. Dit kwartet bestaat uit John Muis (drums), Sieg Pfeffer (saxofoon), Will Soffers (bas) en Menno Rademaker (piano). Verder zal ook de zangeres Ella Rose Mitchell van de partij zijn. Het Seaport Quartet is vaak te be luisteren in „De Mug" te Middelburg en in „The Flying Dutchman" in Vlissingen. Zaterdag 6 november nu dus een optreden in Zierikzee, waar ook vooral de liefhebbers van Dixie- landmuziek aan hun trekken zullen komen. Vergadering statenfraktie linkse samenwerking Dinsdag 2 november wordt in Zie rikzee een bijeenkomst gehouden van de Statenfraktie van Linkse Sa menwerking (PSP/CPN). Statenlid Hans Dupree zal Gerekend van 1 januari dit jaar af, zijn er op deze Vroonweg tien reeën aangereden. Dit „overstekend wild" is dus een gevaar voor automobi listen en daar komt nog eens bij dat de schade die zo'n ongeluk teweeg brengt, kan oplopen tot enkele dui zenden guldens. Tevreden Postkommandant J. J. van Doorn van de rijkspolitie Westerschouwen vertelde dat het verzoek aan Provin ciale Waterstaat om wildspiegels te plaatsen al enige jaren loopt. „Van 1970 af zijn we al met deze zaak be zig. Het is een vrij langdurige kwestie geworden, maar nu is het er dan van gekomen. We zijn daar zeer tevreden mee". Voor 1960 was er nog geen ree te vinden in de Westhoek. Totdat ie mand op het idee kwam daar een ree geit en een reebok neer te zetten. Dit hertenpaar voelde zich blijkbaar goed thuis in dit gebied en vermenig vuldigde zich. Inmiddels lopen er dus tweehonderd rond, maar volgens de voorzitter van de reewildkommissie Zeeland, de heer P. M. van Dalsen, zouden dit er vier keer zoveel zijn ge weest als de mens niet had ingegre pen. „Tweehonderd, dat zijn er in prin cipe alweer teveel. Naar verhouding zijn er evenveel mannetjes als vrouwtjes. Gemiddeld krijgt een geit twee jongen en dat aantal kunnen we er dus alvast bij optellen voor vol gend jaar. Jaarlijks beslist deze kom missie hoeveel reeën er afgeschoten moeten worden om het aantal aan vaardbaar te houden. Dit aantal is nu vastgesteld op 35 geiten en 20 bok ken. Van dit afschot bestaat de helft uit kalveren, jonge herten". dinsdagavond een en ander vertellen over de gang van zaken binnen de Provinciale Staten van Zeeland en over het funktioneren van de steun- fraktie. Op de agenda staat verder het bespreken van zaken die op Schouwen-Duiveland spelen en die (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Voor het verkeer leveren juist die jonge herten het grootste gevaar op. Na ongeveer een jaar gaan ze hun ei gen weg vinden. „Ze komen in ande re gebieden terecht en daar zijn ze he lemaal hoteldebotel van", vertelt Van Dalsen. „Ze letten nog niet goed op en daarom worden juist de kalve ren aangereden". Verwacht overigens niet tijdens een wandeling door de bossen in de Westhoek een paar reeën te zien gra zen, want door het toenemende toe risme zijn deze dieren erg schuw ge worden. Alleen 's nachts komen ze uit hun schuilplaats te voorschijn. steun van Provinciale Staten nodig hebben. Iedereen, dus ook mensen die geen lid zijn van de PSP of de CPN, is van harte welkom. De bijeenkomst wordt gehouden in het zaaltje van ca-, fetaria Marktzicht op het Haven plein Zierikzee. Tweede prijs met visschotel „Oosterpijler" De heer J. M. Hogerheide van de vishandel aan de Mol heeft maandag op de Nationale vishandeldag in Ede een tweede prijs behaald bij het op maken van een visschotel. Deze was samengesteld uit rondvis uit de Oosterschelde en was toepasselijk „Oosterscheldepijler" genoemd. Ledenvergadering Z.V.U. Op de jaarlijkse ledenvergadering van de Z.V.U.die dit jaar wordt ge houden op woensdag 10 november in hotel „Mondragon" te Zierikzee, zal mr. J. P. Boersma, lid Gedeputeerde Staten wan Zeeland, spreken over „Aanzetten tot een Zeeuws beleid terzake van volwasseneducatie". Justitie thema-avond J.O.V.D. De J.O.V.D. Zeeland, een onafhan kelijke liberale politieke jongerenor ganisatie, organiseert vrijdag 5 no vember een justitie thema-avond in het „Huis van Nassau" te Zierikzee. Tweede kamerlid (V.V.D.) Mr. Frank de Grave zal spreken over justitie en politie in de jaren '80. Na de inleiding bestaat de mogelijkheid tot discus sie. Inbraken in scholen In de lagere school „Binnen de Veste" en in de Nutskleuterschool werd deze week ingebroken. In de kleuterschool werd het een en ander overhoop gehaald maar -er wordt niets vermist. De lagere school mist twee stopwatches en snoepgoed. BURGIMIAAMSTEDE Toeristenbelasting De verhoging van de toeristenbe lasting met 11,11 in dc gemeente Westerschouwen heeft tot gevolg dat de geraamde opbrengst voor 1983 ca. 12 7c hoger ligt dan in 1982. Het totaal bedrag zal 890.000,— bedra gen. BURGH Brons Op de Slagers Vak Tentoonstelling te Utrecht behaalde slager H. Bouw man van de Supermarkt Bouwman- Kloet een bronzen medaille voor een inzending boerenham. BROUWERSHAVEN „Kijk 'm na" De afdeling Brouwershaven van Veilig Verkeer Nederland organi seert op donderdag- en vrijdagavond 4 en 5 november a.s. wederom een banden- en lichtenkontrole voor per sonenauto's. Evenals voorgaande jaren gebeurt dit weer in samenwerking met Auto mobielbedrijf Slager B.V., Poort dijkstraat te Brouwershaven. Van 19.00 - 21.00 uur zijn belangstellende automibilistep weer welkom voor deze kont role. De afdeling Brouwershaven orga niseert deze kontrole mede in het ka der van de landelijke aktie „Kijk 'm na". Veilig Verkeer Nederland gaat nl. in de komende maanden nog eens extra onder de aandacht brengen dat men met een goed onderhouden auto een stuk veiliger uit is. Dat er een verband bestaat tussen de technische staat van voertuigen en verkeerson gevallen is zeker. De genoemde kon trole op 4 en 5 november is geheel gratis. Bijeenkomst N.B.P. In het Tonnenmagazijn hiedl de Ne derlandse Bond van Plattelands vrouwen haar bijeenkomst. Na opening en huishoudelijke me dedelingen gaf de presidente, me vrouw M. de Wilde-v. d. Spek verslag van enkele aktiviteiten. Hierna nam mevrouw Van Ast-v. d. Schelde de avond over, die eenj uitleg gaf van een oude handwerktechniek „Quil ten", hoe dit is ontstaan (uit oude kledingstukken een soort „lappende ken" maken) en hoe deze techniek nu toegepast kan worden. Na de be schrijving gingen de dames zelf aan de slag. Al met al een zeer geslaagde avond. DREISCHOR Slager in de prijzen Slager C. van Velzen uit Dreischor heeft tijdens de internationale sla gersvak wedstrijd in Utrecht dinsdag zes medailles gewonnen. Goud kreeg hij voor de boerenleverworst, twee maal zilver voor de boeren ham en de gelderse rookworst en driemaal brons voor het gebraden gehakt, de gekookte worst en de boerenmet worst. KERKWERVE Werkgroep Jeugdaktiviteiten De werkgroep Jeugdaktiviteiten te Kerkwerve hield woensdagmiddag in het Verenigingsgebouw een gezel lige bijeenkomst voor de jeugd. On geveer vijftig kinderen waren geko men en deden verschillende gezel schapsspelletjes, zoals sjoelen, tafel tennis, dammen en mens erger je niet. Ook waren er kleurplaten om zelf in te vullen. BRUINISSE Vijf kleuren tv's ontvreemd In vijf appartementen op Aquadel- ta werd in de nacht van 25 op 26 okto ber ingebroken. Vijf kleurentelevi sies met een waarde van in totaal 7500,— worden vermist. De techni sche recherche stelt een onderzoek in. V.V.N.-verlichtingsaktie Uit een recent onderzoek van Vei lig Verkeer naar de afstelling van autokoplampen is gebleken dat van meer dan 90 van de auto's de lam pen foutief zijn afgesteld. Het bestuur van de afd. Bruinisse van Veilig Verkeer Nederland heeft, inspelend op dit onderzoek, besloten voor leden-autobezitters de moge lijkheid te bieden om de koplampen van hun auto gratis te laten nazien en afstellen naar de wettelijk gestelde eisen. De heren gebroeders Bal, Dreef 1 te Bruinisse hebben hun medewerking bij dit onderzoek toegezegd. De offi ciële Lada-dealers stellen hiervoor de werkplaatsruimte, materiaal en mankracht ter beschikking op zater dag 6 november van 09.00 uur tot 16.30 uur. Ook niet leden kunnen van deze ge legenheid gebruik maken mits ze zich ter plaatse laten inschrijven als lid van V.V.N. Nieuwe leidster „De Krukels" Met ingang van maandag 25 okto ber heeft de peuterspeelzaal „De Krukels" een nieuwe leidster. Het is mevrouw C. Priemes-v. d. Berge. Me vrouw Priemes was hiervoor aktief op de o.l.s. „De Meerpaal" als „lees- moeder". GOES Voorlichtingsbijeenkomst „Industrielawaai" Per 1 september is het hoofdstuk „industrielawaai" van de Wet Ge luidhinder in werking getreden. Voor een aantal bedrijven, de zoge naamde A-inrichtingen, heeft deze wet verstrekkende gevolgen. Daarnaast kan de wet eveneens ge volgen hebben voor de ondernemin gen, gelegen in de omgeving van A- inrichtingen. Vanwege de mogelijke konsekwen- ties voor bedrijven heeft de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden- en Noord-Zeeland een voor lichtingsbijeenkomst georganiseerd op 8 november a.s. in de Prins van Oranje, Nieuwstraat 19 te Goes, aan vang 14.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst zullen uiteenzettingen worden gegeven door vertegenwoordigers van het mi nisterie van volksgezondheid en mi lieuhygiëne, Provinciale Waterstaat en bedrijfsleven. Degenen, die geïnteresseerd zijn om deze bijeenkomst bij te wonen, kunnen zich bij de Kamer hiervoor opgeven. DEN HAAG - Ruud Nijhof, oud-lid van de Tweede Kamer voor DS'70, is benoemd tot voorzitter van de Stich ting Vredespolitiek. Hij volgt prof. Dr. Ir. J. J. C. Voorhoeve op, die deze funktie neerlegt wegens zijn verkie zing tot lid van de Tweede Kamer voor de VVD. ZIERIKZEE - Voor de 15e maal zal dit jaar de Nationale Jeugdkollekte, beter bekend als de aktie van Jantje Beton, in 850 plaatsen worden gehou den. Van 1 tot 7 november a.s. zal door enkele tienduizenden koliek- tanten huis-aan-huis worden gekol- lekteerd, terwijl op zaterdag 6 no vember bovendien in een paar hon derd gemeenten een straatkollekte is gepland. TERNEUZEN - De direktie van de sleepdienst Muller in Terneuzen en de vakbonden hebben woensdaga vond na een zeer emotioneel verlo pen stakingsdag alsnog overeenstem ming bereikt over de beman ningssterkte van de sleepboten. Die bemanningssterkte wordt nu in een extra bijlage behorende bij de CAO vastgelegd. Bij de grote schepen zal bij zeeassistentie steeds een vierkop pige bemanning aan boord zijn. Dat was de voornaamste overgebleven eis van de Vervoersbond FNV tijdens de CAO-onderhandelingen. De sta kers hebben woensdagavond na aan vaarding van de kompromisvoorstel- len besloten de stakingsakties woensdagavond om 24.00 uur te beëindigen. „Geef ze leef- fcn speelruimte" is dit jaar het motto waarom alles draait. Het gaat bij de jaarlijkse aktie van Jantje Beton dan ook om geld voor het jeugdwerk in ons land. Voor speeltuinen, kinderboerderijen, klubhuizen, speel-o-theken, peu terspeelzalen en allerlei jeugdvereni gingen. Voor kinderen die in de ver drukking dreigen te komen. De plaatselijke jeugd- en jongeren groepen die aan de kollekte meedoen kunnen plm. 50 van de opbrengst bestemmen voor realisering van vele (soms reeds lang bestaande) plannen, zoals kleine verbouwingen, de aan schaf van nieuw spel- en kampeerma teriaal, meubilair, speelattributen e.d. De andere helft wordt landelijk ge^ bruikt voor financiële ondersteuning van tientallen konkrete projekten op het terrein van de leef- en speelruim te voor de jeugd. Daarvoor is geld nodig. Geld dat met bussen en lijsten bijeen moet ko men via de Nationale Jeugdkollekte van Jantje Beton. APELDOORN - Zwembadexploi tanten in ons land maken zich ernstig zorgen over hun toekomst. Dit bleek woensdag tijdens de opening van een tweedaags kongres van de Nedcr- landsche Bond van Bad- en Zwemin richtingen (NBBZ) in de schouwburg Orpheus in Apeldoorn. Dp SRV-wagen van Martin Berrevoets hppft dinsdag met een gebroken voor- wielas enige uren verzakt gezeten in de Verrenieuwstraat. Wegens werkzaam heden aan de weg daar, had de gemeente voor deze. winkelauto rijplaten neer gelegd. zodat de wagen toch nog de garage uit kon rijden Volgens Berrevoets waren er echter te weinig platen neerjelegd, waardoor het voorwiel timen de rijplaten terecht kwam en de wagen verzakte. ZONNEMAJRE ..Het leek wel o/ cr een vliegtuig naar beneden stortte" was de reaktie van de bewoners van de I M v d. Bijlstraat, nadat in ccn gemet >t- tewerkplaats aan deze straat een ontploffing plaats vond in een traktor Dit had een brandje tot gevolg, dat werd geblust dooreen gemeentewerkman d:r snel ter plaatse was. De brandweerkorpsen van Brouwershaven cn Dreischor, kwamen na enige verwarring en kommunikatiestoornissen op de juiste bestemming terecht, maar het vuur was inmiddels al gedoofd Op dr foto dr beschadigde traktor in de gemeentewerkplaals. (Foto Zirrik-r K

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3