Rijk steunt bodemonderzoek in Burgh-Haamstede financieel Departementale indeling besproken AGENDA Bij transportbedrijf Zandweg Grens tussen Spanje en Gibraltar even open Luchthaven van Tel Aviv weer open Aannemers verhinderen ook goedkoper wonen Verlies van zesduizend arbeidsplaatsen in voedingsmiddelen- en agrarische industrie Jeugdsozen in het weekeinde i» MIDDELBURG - De staatssekretaris van volksge zondheid en milieuhygiëne heeft gedeputeerde staten van Zeeland een bijdrage toegezegd voor negen oriënte rende onderzoeken naar bodemverontreiniging. Voor elk project is ten hoogste 15.000,— beschikbaar. Het gaat om onderzoeken bij de voormalige wasserij aan de Beestenmarkt in Hulst, de nog in bedrijf zijnde wasserijen in Goes (Wijngaardstraat) en Vlis- singen (Paul Krugerstraat), de voormalige textielfabriek in Sas van Gent, een metaalwarenbedrijf aan de Nieuweweg in Hulst, een oliehandel in Wemeldin- ge (Oranjeboomstraat) en een transportbedrijf aan de Zandweg in Burgh- Haamstede, om een onderzoek naar mogelijke verontreiniging door de kunststoffen afvalwaterleiding van de voormalige viszilverfabriek in Tholen en om een onderzoek op het terrein aan de oostkant van de Westlandstraat (Cruson Toys) in Breskens. Gedeputeerde staten hadden deze projekten in het kader van het twee de deel van het bodemsaneringspro gramma 1982 in juli van dit jaar bij de staatssekretaris aangemeld. De ei genaar van het genoemde terrein aan de Westlandstraat in Breskens, de heer Cruson sr., heeft meegedeeld vooralsnog niet akkoord te gaan met het onderzoek op zijn terrein. Ook is de staatssekretaris bereid voor nader onderzoek bij een achttal projekten 562.000,— te reserveren. Alvorens een definitieve toezegging te doen verlangt zij van gs nog aan vullende gegevens. Bijdrage gemeenten Bovendien is als voorwaarde gesteld dat voor het einde van het jaar opdracht tot uitvoering van de verschillende onderzoeken is gege ven en dat de betrokken gemeenten instemmen met een bijdrage van tien procent van de kosten van het onder zoek en eventuele saneringsmaatre gelen. Het betreft de volgende pro jekten: de voormalige gasfabrieken in Tholen, Wemeldinge, Hansweert, Aardenburg en Goes, Cruson Bres kens en de voormalige stortplaatsen in 's-Heer Arendskerke en de Goese Polder. Voor de kosten van sane ringsmaatregelen bij de gasfabriek in Tholen heeft de staatssekretaris ruim een half miljoen gereserveer. G.s. hebben inmiddels aan het ver zoek van het ministerie voldaan en alle gevraagde gegevens verstrekt. Bovendien hebben g.s. nog twee pro jekten voor nader onderzoek aange-' meld: het terrein van de voormalige gasfabriek van Vlissingen en de voormalige stortplaats in Papegaai enburg, eveneens in Vlissingen. Hier over is met het gemeentebestuur van Vlissingen overeenstemming be reikt. G.s. hadden de staatssekretaris bij de indiening van het tweede deel bo demsaneringsprogramma 1982 ge vraagd deze projekten op een later tijdstip, na overleg met de gemeente, te mogen aanmelden voor dit pro gramma. De kosten van beide onder zoeken worden geraamd op 62.100,-. Tenslotte hebben g.s. verzocht om subsidie in de kosten van het nader onderzoek naar bodemverontreini ging voor een terrein aanj de Zuidsin gel in Middelburg waar vroeger gara ge Poppe was gevestigd; dit onder zoek waarvan de kosten zijn ge raamd op 33.400,— hoort nog thuis in het eerste deel van het bodemsane ringsprogramma 1982. Grond afgevoerd G.s. hadden ook het terrein aan de Kousteensedijk in Middelburg, waar de Zeeuwse bibliotheek wordt ge bouwd, aangemeld bij het ministe rie. Oriënterend en nader onderzoek zijn hier al uitgevoerd. De kosten hiervan bedroegen circa 25.000,—. Uit de onderzoeken is duidelijk ge worden dat de al uitgegraven grond niet gebruikt kan worden voor opho ging van nieuwbouwterreinen in het plan Reyershove maar moet worden afgevoerd naar de stortplaats in het Sloegebied. Inmiddels is dit al gro tendeels gebeurd. Ten tijde van de aanmelding van dit projekt in Den Haag bestond nog veel onduidelijk heid over de aanpak; voor een even tuele bijdrage in de kosten verlangde de staatssekretaris nadere gegevens. Onlangs hebben g.s. deze gegevens verstrekt en de staatssekretaris ver zocht alsnog de beide onderzoeken en de kosten die gemoeid zijn met de sa nering voor 90 procent te subsidië ren. Volgens een voorlopige schat ting bedragen de saneringskosten on geveer 80 mille. NEW DELHI - Minstens vier men sen hebben de dood gevonden en 20 anderen zijn gewond als gevolg van schermutselingen tussen Hondoes en Moslims in Baroda, in de Westindia- se staat Gujarat. Dit heeft het India se persagentschap UNI donderdag gemeld. UNI voegde er aan toe dat eenheden van het leger posities hebben ingeno men in het gebied waar de gods diensttwisten zich sinds het begin van deze week hebben afgespeeld. Ook is er een avondklok van kracht. Kabinetsformatie DEN HAAG - In het (dagelijks) overleg van informateur mr. W. Scholten met de fraktievoorzitters Lubbers (CDA) en Nijpels (VVD) is woensdag „diep gaand" van gedachten gewisseld over het vraagstuk van de departementale indeling. Ook de daarbij behorende kompetentiekwesties kwamen aan de or de, zo is na afloop van het beraad officieel meegedeeld. De bespreking werd vanochtend voortgezet. De aanwijzing van een formateur nog deze week wordt in Den Haag niet erg waarschijnlijk geacht. De verwachting is dat de formateur van het nieuw te vormen kabinet eerst begin volgende week aan de slag kan gaan. Bezuinigingen De fraktieleiders van CDA en VVD zijn het uiteindelijk eens geworden over een herziene bezuinigingsopera tie op de begroting voor 1983, ter waarde van in totaal 1.215 miljoen gulden. De voorstellen van de sociaal-ekonomische werkgroep kwamen op 1.120 miljoen gulden uit. Nieuw in de voornemens zijn het besparingseffekt van de verlaging voor werkloze jongeren, 150 miljoen, en de begrote gevolgen van beperkin gen in de uitkeringen aan gemeente en provinciefonds, verdubbeld van zeventig naar 140 miljoen. Ook een aantal andere onderdeeltjes uit de voorstellen van de sociaal- ekonomische werkgroep is niet over genomen of anders begroot. DAMASCUS - Vier deserteurs uit het Syrische leger en een burger zijn in de Noordsyrische stad Aleppo te rechtgesteld na te zijn veroordeeld voor gewapende overvallen, plunde ring en inbraken. Dit is in kringen van het ministerie van binnenlandse zaken in Damascus vernomen. Onder het hoofdstukje volksge zondheid is de afspraak opgenomen dat de eigen bijdrage voor ge neesmiddelen wordt ingevoerd, zoals hij was aangekondigd in de Miljoe nennota 1983. WARSCHAU - Het Poolse episco paat heeft zich uitgesproken tegen het wetsontwerp ter bestrijding van „sociaal paratitisme" MADRID - De grens tussen Spanje en de Britse kolonie Gibraltar is van ochtend om negen uur voor de duur van twaalf uur opengegaan om de on geveer 300 Spanjaarden die op de rots wonen gelegenheid te geven hun stem uit te brengen in de Spaanse ka merverkiezingen. De grens is al der tien jaar op Spaans initiatief geslo ten. In de Spaans-Baskische stad Bil bao zijn vanochtend naar een mede deling van de politie twee agenten gewond toen zij probeerden twee bommmen onschadelijk te maken. Dit is tot dusver het enige incident op kamerverkiezingsdag in Spanje sinds het opengaan van de stemloka len om negen uur. TEL AVIV - De luchthaven van Tel Aviv, Ben-Goerion, is donderdag weer voor het vliegverkeer open gesteld nadat de regering had toe gestemd in een gesprek met perso neel van de stilgelegde maatschappij El Al om te onderhandelen. De rommel die woensdag op het vliegveld was gemaakt en de twee Boeings die op de hoofdstartbaan waren geparkeerd om het verkeer te blokkeren werden dondérdag door de staf verwijderd. Het personeel protesteerde tegen een kabinetsbesluit om de door sta kingen bezochte luchtvaartmaat schappij te sluiten, tenzij de 5.000 personeelsleden akkoord gingen met een drastische reorganisatie die ont slag voor 20 procent van het perso- neelsbetand zou hebben betekend. De vereniging van verkeersvlie gers wees het plan van de hand en de regering haalde woensdag bakzeil door zich bereid te verklaren tot on derhandelen met de vakcentrale Histadroet. Volgens de direkteur van deze over koepelende organisatie van woning bouwverenigingen ontbreekt het ver reweg de meeste aannemers aan vol doende geld om te onderzoeken hoe er goedkoper kan worden gebouwd. Ter illustratie: bijna 75 procent van de aannemers die woningen bouwen heeft geen stafpersoneel dat zich kan bezighouden met innovatie. Dat is in dit geval het zoeken naar en ontwikke len van goede materialen en bouwsy stemen die niet zo duur zijn als de huidige. Aandacht en onderzoek Zelfs grote ondernemingen hebben in vergelijking met de industrie ook al niet de gewenste aandacht aan onder zoek kunnen besteden, meent Kem pen. De manier waarop opdrachten aan aannemers worden verstrekt ver hindert volgens hem bovendien dat bedrijven die wel goedkoop en goed kunnen bouwen, doorbreken naar de markt Minder dan tien procent van de bouwopdrachten wordt openbaar aanbesteed, het merendeel wordt vergeven aan bevriende aannemers. Dit gegeven maakt het voor een bouwbedrijf aantrekkelijker in rela ties te investeren dan in innovatie, zo merkte hij op. Hobbyistische opvattingen Direkteur Kempen heeft op het - op initiatief van de Noordelijke ontwikke lingsmaatschappij uit Groningen ge houden symposium - gezegd dat de „hobbyistisch opvattingen" van ge meentebesturen en nutsbedrijven maar eens moeten verdwijnen. Die maken de woningbouw nodeloos duur, zo weet hij. Hy vindt dat de rijksoverheid sa men met de woningcorporaties er voor moet zorgen dat het geld voor de volkshuisvesting niet meer „weg legt" naar onaanvaarbaar hoge grondprijzen, tarieven en aansluit kosten. ZIERIKZEE - Deze week is men begonnen met het restaureren van een tweede deel van de kademuur aan de Nieuwe Haven, nadat verleden jaar al 200 meter kademuur werd versterkt Op de foto een machine, die gaten boort, dwars door de muur heen, om plaats te maken voor een dikwandiae stalen huis ter stabilisatie van de fundering. Dit zijn vertikale buizen, als dit klaar is wordt hetzelfde ook horizontaal gedaan Als deze paal- en trekankers geplaatst zijn volgt nog herstel van metselwerk, waarna de originele dekzerken weer terug worden geplaatst De dekzerken zijn nu bij een natuursteen bedrijf voor her stelwerkzaamheden. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De zuivelindustrie staat er volgens Den Hollander nog het slechtste voor. Daar zullen tussen 1979 en 1985 ruim 2200 banen verloren gaan door schaalvergroting, automatisering en het verdwijnen van kleine fabrieken. De reorganisatie van de Heidemij is de volgende grote klap voor de werk gelegenheid bij de voedingsmiddelen- en agrarische be drijven. Daarbij zullen in de loop van volgend jaar 1200 mensen hun werk kwijtraken, zo becijfert de bonds voorzitter In de vleesindustrie staan volgens hem 500 banen op de tocht en in de tabakverwerkende industrie, vooral bij de sigarenfabrieken, 300 Advertentie STICHTING THEATER vertoont in de concertzaal a.s. vrijdag 20.00 uur a.s. zaterdag 20.00 uur a.s. zondag 20.00 uur oio 12 jaar Direkteur Woningraad: DEN HAAG - Het zijn niet alleen overheden en energiebedrijven die verhinderen dat wonen goedkoper wordt. Ook bouwbedrijven dragen hun steentje hieraan bij. Dit is de kern van de toespraak die drs. B. G. A. Kempen van de nationale woningraad dinsdag heeft gehouden op een symposium over de nabije toekomst van de woningbouw. Voorzitter Voedingsbond: DRIEBERGEN In dc voedingsmiddelenindustrie en de agrarische be drijfstak zullen tot 1985 naar schatting 6000 arbeidsplaatsen verdwijnen als gevolg van dc slechte ckonomische toestand. In dc bosbouw daarentegen is nog vast werk voor 1200 mensen en tijdelijk werk aan achterstallig onder houd voor nog eens 1500 man. Dat zei voorzitter M. den Hollander van de Voe dingshond woensdag in Driebergen tijdens de laatste algemene vergadering van zijn bond. Volgend jaar fuseert de bond met de Industriebond CNV. Voorzitter Den Hollander toonde 7.ieh een voorstander van de door in formateur Scholten voorgestelde „adempauze" per 1 januari, met een bevriezing van lonen en prijzen va naf die datum. „In zo'n periode blij ven de cao's geldig en de daaruit voortvloeiende rechten blijven van kracht, dus ook de prijskompensatie 1982", zo interpreteerde hij. Als de vakbeweging zou moeten beslissen een deel van de prijskompensatie in te leveren voor meer werk, zou een rustpauze de bonden de tijd geven om daarover met hun leden te over leggen. zo meende Den Hollander. Iedere maandag Jeugdsoos De Pul. Speel- en strip-o- theek. 18.30 - 20.00 uur. Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere dinsdag Nieuwerkerk Dorpshuis. Strip-o-theek. 18.30 -20.00 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. „Gekroonde Suikerbiet". Koffie ochtend Vrouwencafé. 10.00 - 12.00 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe Dorpshuis: kaartavond, 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth". Uitlenen van boeken. Van 18.30 tot 19.15 uur. Oosterland „Oosterhof". Bejaardensoos. 14.00 tot 17.00 uur. Dorpshuis. Strip-o-theek. 18.30 -20.00 Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Zierikzee Rode Kruis ziekenhuis. Uitzending Nomen Nescio. 15.45 - 16.45 uur. Burgh Café „Het Grote Zwijn". Klaverjas sen. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Hotel-café-restaurant Haamstede. Klaverjassen „Haamstede". 20.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.l.B. Eerste en derde donderdag van de maand Hnvonplein 24. Wetswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Donderdag 28 oktober Zierikzee Bovenzaal Gercf kerk. Verkoping dameskrans „Tryfena". Vanaf 10.00 uur. Gemeentehuis Openbare vergade ring kommissie openbare werken. 19 30 uur. Scharendijke Hervormd Verenigingsgebouw. Dia avond Werkgroep Evenementen Scharendijke Ellemeet. 19.30 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Vergadering Ge meenteraad Duiveland. 20.00 uur. Vrijdag 29 oktober Zierikzee Bestuurskamer sportpark Bannink. Jaarvergadering K.V. All Ready. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Bingo-avond voor leden, buurtvereniging „De Maltezers". 20.00 uur. Bioscoop de Concertzaal. An eye for an eye. 20.00 uur. Haamstede Gereformeerde kerk. Israël-avond, lezing mevrouw H. Stranders. 19.30 uur. Renesse Kantine sportpark „De Laone". Jaarvergadering voetbal afd. S.V. Renesse. 19.30 uur. Motel de Zeeuwse Stromen. Mode show wintersport en demonstratie skigymnastiek door Sporthuis Zie rikzee. 20.00 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Modeshow. 20.00 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Dans- en bingo avond Bond van Opzichzelfstaanden. 20.00 uur. Ouwerkerk Ring 42. Demonstratie bloemschik ken, Kon. Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde. 20.00 uur. Dorpshuis. Tentoonstelling „De Nag- tegaal". 19.00 tot 22.00 uuur. Zaterdag 30 oktober Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. An eye for an eye. 20.00 uur. Haamstede Gereformeerde kerk. Israël-avond, lezing mevrouw H. Stranders. 19.30 uur. Nieuwerkerk Ophalen oud papier. Vanaf 8.00 uur. Bruinisse Dorpshuis. Tentoonstelling „De Nag- tegaal". 14.00 tot 22.30 uur. Zondag 31 oktober Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. An eye for an eye. 20.00 uur. Haamstede Terrein Hogezoom (t.o. Tuincentrum Sluys). Onderlinge klubkampioen- schappen bouvierdressuurgroep Haamstede. 11.30 uur. Maandag 1 november Zierikzee Poststraat 25. Lezing kruiden. 20.00 uur. Willibrordusschool. Jaarlijkse ouderavond R.K. kleuter- en lagere school. 20.00 uur. Concertzaal. Uit in Zeeland, toneel: „De dood van een handelsreiziger". 20.00 uur. Brouwershaven Stadhuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Dinsdag 2 november Zierikzee Stadhuis. Openbare vergadering kommissie financiën. 19.30 uur. Marktzicht. Vergadering statenfrak- tie Linkse Samenwerking (PSP CPN). 20.00 uur. Burgh-Haamstede Gemeentehuis. Hoorzitting. 19.30 Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. Dc Pul (Bruinisse) Openingstijden: vrijdag 19.30 - 23.00 uur zaterdag 19.30 - 24.00 uur; zon dag gesloten. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur zondag 15.00 -18.00 uur. Trace (Scharendijke) Gesloten wegens verbouwing. (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE HUISAANSLUITINGEN Redaklie (niet voor bezorging), na 17 30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774.(01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18 30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2