gewoon mooi IffiDMP SPIBGELTJLSPIEGEITJE AAN DEWANDu. het GESchenkEnhuis aloegstoffen j ?s 1 LANCIA® SAMAN SAMAN GEISHA-PARELS Adverteren doet verkopen! Hobbyboeken Zaterdag molendag KORENMOLEN DE GRAANHALM" Te koop Groot bedrijfspand met bovenwoning Het bordje van de maand 33,50 vingerhoedje 19,95 eierdopje 24,95 klokje 39,95 JOH* DE VRIES VRI ES M TWEE ISRAEL AVONDEN AUTOBEDRIJF V D. WEKKEN. Mededeling Gemeente Zierikzee De dood van een handelsreiziger Bouwbond F.N.V. KERSTVERZILVERING GEMEENTE DUIVELAND HINDERWET 10 Lijsterbesstraat 23, Nieuwerkerk Totale opp. 200 nV Prijs 110.000,— k.k. Te bevr.: Unastraat 42, Tel. 01114-1265 van de porceleinfabriek Hutchenreuther verpakt in luxe doos is reeds enkele jaren een geweldig succes. 12 verschillende decoraties. Nu ook in 12 verschillende maanddecoraties in zeer luxe etui's \7 HAVENPLEIN 8-10 ZIERIKZEE TELEFOON (01110) 2573 UITNODIGING HABA BE SJEM K En de Sjofar zal klinken Sinds een aantal jaren wordt de verwachting van de wederkomst van Jezus Christus weer levend. Hoewel helemaal niet passend in dit tijdsbeeld staat het juist nu te gebeuren. Jezus zelf geeft de belangrijkste aanwijzing; de gene ratie die het weer tot bloei komen van de vijgeboom zal meemaken, zal ook Zijn komst meemaken. De Bijbel leert, dat de vijgeboom het symbool is voor Is raël als natie. Dit is de reden, waarom het gebeuren in het Midden- Oosten de wereldpolitiek beinvloed en steeds meer op indingende wijze onze aandacht vraagt. Messias Jeshua - Jezus komt terug ,,Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijf berg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde Zacharia 14. Hierover zal Mevrouw H. Stranders, zelf joodse, spreken. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van flanelbord en ander beeldmateriaal. Het onderwerp zal over twee avonden verdeeld wor den, die één aaneensluitend geheel vormen. Breng a.u.b. een Bijbel mee. Aanvang; 19.30 uur Datum: vrijdag- en zaterdagavond 29 en 30 oktober 1982 Plaats: Haamstede, Gereformeerde kerk, Hoge Zoom 5 Gezegend hij die komt in de naams des Heren een produkt van mens en natuur COLLIERS HANGERS ARMBANDEN RINGEN Mei bijpassende sluitingen In goud en zilver KEITUM-JUWELIER DAM 10 TELEFOON 01110-2443 In de straal van de apotheek ZIERIKZEE De Lancia Delta is nog steeds een sprookjesachtige verschijning. Een auto waar topontwerper Giugiaro zich tot in alle details heeft mogen uitleven. Wat onder meer blijkt uit het unieke achteruit kijkspiegeltje dat u in de Delta vindt. Maar ook de rest van het interieur is van 'n ongekende luxe. Het dashboard is overzichtelijk en meer dan kompleet. De stoelen zijn uiterst komfortabel en de bekleding ongekend fraai. Dezelfde superla tieven gelden ook als u in de Delta rijdt. Dankzij de pittige motor, de soepele versnellingsbak en de voortreffelijke wegligging hoort de Delta thuis in de kategorie reiswagens. We geven toe dat dit bijna te mooi klinkt om waar te zija Maar de waarheid is, dat de Lancia Delta in 1980 niet voor niets de titel 'Auto van het Jaar' mee kreeg. 'n Proefrit zal duidelijk maken dat de Lancia Delta zelfs uw stoutste dromen zal overtreffen. Waarbij we bovendien'n sprookjesachtige verrassing voor u hebben. Afgebeeld- Lancia Delta 1500 f23.660,- (inkl. B.TW) Driekoningenlaan 1, Zierikzee. Tel.: 01110 -2212. OPENBARE VERGADERING De vaste commissie van advies en bijstand voor finan ciën vergadert 2 november a.s. om 19.30 uur in de raad zaal van het stadhuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk. Met toestemming van de voorzitter mag, voorafgaand aan elk agendapunt, het aanwezige publiek over dit punt het woord voeren. AGENDA: begroting 1983 Gemeentelijke Volkskredietbank Gemeentebegroting 1983 Ie begrotingswijziging 1983 Meerjarenperspectief 1982 t/m 1986 Bestedingsplannen 1983, 1984, 1985 en 1986 MAANDAG 1 NOVEMBER - 20.00 UUR CONCERTZAAL ZIERIKZEE (Z.V.U.) Toneelgroep Theater speelt oen klassieker uit het naoorlogse toneelreper toire: Arthur Miller's immer aktuele aanklacht te gen prestatie- en karrièredwang met in dc hoofdrol: Bernard Droog Kaarten 16,50; CJP/Pas 65 9,50 uitsluitend telefo nisch te bestellen op vrijdag 29 oktober van 19-20 uur onder nr. (01110) 2192 en maandagavond vanaf 19 uur a/d zaal. boooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc ttSCOOOOOCCOOCCOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOQ Groot doe meer zelf boek49,75 Metselen: leer het zelff 26,00 Tegelzetten: leer het zelff 20,00 Timmeren: leer het zelff 20,00 Installeren: leer het zelff 21,00 Afwerken: leer het zelff 21,00 Timmeren als ambacht en hobbyf 39,90 Houten speelgoed voor binnen en buiten zelf makenf 35,00 Deze en vele andere vindt u bij: Noordstraat 33-35 - Haamstede - Tel. 01115-1331 sooooooooeoecoooooooe Elke zaterdag van 0.900-17.00 uur. Molenbezichtiging Bekijk de bijna dagelijks malende molen. Dieselmotor anno 1934 Een stukje technische historie, een goede hulp hulp bij windstilte. Meelwinkeltje, verkoop: Tarwe, Rogge, Volkorenmeel, Bloem, Zemelen, Müsli (eigen pro dukt). Veel informatie over meel- en bakza- ken. Verkoop door de week even bellen. Burghseweg 53 - Haamstede AFD. ZIERIKZEE Op zaterdag 30 oktober van 14.00 - 15.30 uur in het Huis van Nassau Groente- en Fruitmarkt ZIERIKZEE Het voordeligste adres voor uw groenten en fruit Let op onze weekendreklame 8 gele Grape Fruit voor 2,95 10 Spaanse mandarijnen voor 1,75 2 kilo Cox's Orangevoor 1,25 per kist van 12 kilo voor 6,95 2 kilo Golden Deliciousvoor 1,45 per kist van 12 kilovoor 7,95 2 kilo Goudreinettenvoor 1,75 per kist van 12 kilo voor 8,50 2 kilo St. Remy Roodkokersvoor 1,45 Als extra reklame voor dinsdag en woensdag V« kilo zuurkool uit het vatvoor 0,45 Verder hebben wij voor u: kiwi's, ka ki's, tamme kastanjes, snijbonen, sperciebonen, kokosnoten, papri ka's, aubergines, rode uien, champig nons, veldsla en alle andere soorten verse groenten en fruit en dit alles te gen de laagste prijzen. Groente- en Fruitmarkt ZIERIKZEE Hoek Nieuwe Bogerdstraat-St. Do- musstraat - Telefoon 01110-3296 OPENBARE KENNISGEVING Op de secretarie van de gemeente Duiveland liggen van 28 oktober tot en met 28 november 1982 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur, alsmede elke maadagavond gedurende deze periode van 18.30 tot 21.30 uur (na tel. afspraak: 01114-1651), ter inzage de beschikkingen op de verzoeken van de navolgende per sonen: 1. de heer A. A. de Bilde. Kerkring 33, te Nieuwerkerk voor het oprichten, in werking brengen en in wer king houden van een slagerij op het adres Kerkring 33, kadastraal bekend gemeente Duiveland, sectie A, nr. 39; 2. de heer M. W. de Rijke, Oostweg 1, te Ouwerkerk voor het oprichten, in werking brengen en in wer king houden van een landbouw- en veeteeltbedrijf op het adres Oostweg 1, kadastraal bekend gemeente Duiveland, sectie E, nr. 235; 3. de heer A. Talen, Weststraat 41, te Nieuwerkerk voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een transportbedrijf op het adres Weststraat 41, kadastraal bekend gemeente Duive land, sectie A, nr. 63; 4. Fa. Geronimo, Boezemweg 108a, te Rotterdam om een vergunning voor het oprichten, in werking bren gen en in werking houden van een inrichting voor het bewerken van lederwaren op het adres Lange Dreef 12 te Oosterland, kadastraal bekend gemeente Duiveland, sectie B, nr. 112. De gevraagde vergunningen zijn verleend met daaraan verbonden voorwaarden ter voorkoming van gevaar, schade of hinder voor de omgeving. Beroep tegen deze beschikkingen kan worden ingesteld door: a. de aanvragers; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de aanvragen om vergunning tij dig bezwaren hebben ingediend; d. andere belanghebbenden die aantonen dat zij redelij kerwijs niet in staat zijn geweest eerder bezwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko ningin en worden ingediend binnen een maand na de dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening Dit verzoek moet binnen de bovengenomede termijn worden gericht aan dc voorzitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van dc Raad van State. Post bus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dc beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist Burgemeester en wethouders van Duiveland, De burgemeester, J. VAN BOMMEL Dc secretaris. J. VAN DER MAAS Nieuwerkerk. 25 oktober 1982 m -1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10