ItrL, n „Getilde" pijlers in bouwdok enkele centimeters verzakt Belgische muskusrat in opmars UW Sint en Zwarte Pieten kunnen niet in Oude Haven aankomen ,IU GEZOND SLAPEN! Zeehond in de fuik DE ZIERIKZEESCHE COURANT Geen nadelige gevolgen Politiemannen omgekomen in Noord-Ierland Internationale verkeersboycot tegen Polen in de maak GULDENS VOORDEEL METHETKASSA- VOORDEEL-BOEigE Voorbarige plannen Z.O.C.-bestuur i C(-i ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 28 oktober 1982 139ste jaargang Nr. 23207 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Wildspiegels in de Westhoek NEELTJE JANS - Drie pijlers uit bouwdok 1 op het werkeiland Neeltje Jans zijn enkele centimeters ver zakt. Het hefschip Ostrea heeft begin april van dit jaar een halve pijler getild. Ook in april werd een proef ge daan met het tillen van een totale pijler en in augustus maakte de Ostrea inclusief een pijler een vaartocht tot aan een keerpuntboei onder Zierikzee. Nadat de proefnemingen waren uitgevoerd zijn de pijlers weer terug gezet in bouwdok 1. Een woordvoer der van de afdeling voorlichting van Rijkswaterstaat bevestigde het be richt van de verzakking. Hij voegde er meteen aan toe dat de verzakking verder geen nadelige gevolgen met zich meebrengt. ,,De pijlers worden namelijk niet op dezelfde plaats neergezet als waar ze vandaan zijn gehaald. Op de plek waar ze terug worden gezet is de bodem niet ver dicht en dat heeft de verzakking tot gevolg", aldus de woorvoerder. Dat bewijst des te meer dat het ver- dichtingswerk van de Mytilus nood zakelijk is voor de bouw van de stormvloedkering in de Oosterschel- de. BRUSSEL - De vorige president van de Verenigde Staten, Jimmy Carter, verwacht dat er spoedig een oplossing komt voor het konflikt tus sen de V.S. en zijn bondgenoten over de Siberische gasleiding. Dit heeft hij verklaard op een perskonferentie in Brussel tijdens een partikulier be zoek aan Europa. Advertentie Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat u weten moet. Onthoudt u vast 29 en 30 oktober Cardium In de eerste week van november vertrekt de mattenlegger de Cardi um naar de stroomgeul de Hammen om de eerste mat te leggen. Het ver trek was in eerste instantie eind ok tober gepland, maar door de bescha- DJAKARTA - De Indonesische mi nister van verbindingen, Rusmin Bu- ryadin, heeft de Nederlandse rege ring verzocht samen te werken bij het ontwikkelen en besturen van ha vens. Hij zou graag zien dat Neder landse haventechnici meewerken aan het verbeteren en installeren van vier grote havens: Tandjong Priok Jakarta, Tandjong Perak Soeraba- ja, Belawan Noord-Sumatra en Oe- joengpandag Zuid-Soelawesi. ZIERIKZEE - Jack Jumelet, Wim Schot en Freek Kouijzer, samen dinsdag de bemanning vormend van de Z.Z.-16, vonden een niet alledaagse vangst in hun fuiken: een nog jonge zeehond. De fuiken waren uitgezet in de Schelphoek. een plaats waar het goed paling- vissen is, en waar normaal gesproken zich geen zeehond vertoont Het zal dan ook een verdwaald exemplaar zijn, waarschijnlijk afkomstig van de Wadden zee Normaal zou een dergelijke vangst overboord gaan, ware het niet dat de onfortuinlijke zwemmer aan zijn (of haar) staartvin een merk had nummer 422 en op de achterkant Informatie RIVO, Kemperseweg 11 in Arnhem. De vangst werd meegenomen naar Zierikzee en het RIVO gewaarschuwd. Het RI VO zou het dier vandaag voor nader onderzoek komen ophalen. Tot zolang is het dier in de koelkast opgeborgen ,,Ik denk dat de zeehond een mes bij zich had", oppert Wim Schot, ..want er waren drie fuiken kapot gesneden" Een schadepost voor de palingvissers veroorzaakt door stropers Dat gebeurt wël bijna dagelijks Op de foto Wim Schot (l.) en Jack Jumelet met hun vangst dit keer geen visserslatijn' (Foto Zierikzeesche Nieuwsbode) diging van de tweehonderd meter lange proefmat (begin oktober) is er vertraging opgetreden. De nieuw ge maakte proefmat met een lengte van 150 meter wordt deze week in de Roompot naast de 200 m ondermat gelegd. Dat karwei zal twee dagen duren. BEIROET - De Amerikaanse be middelaar Morris Draper is woens dag in Beiroet aangekomen om de on derhandelingen over terugtrekking van de Israëlische, Syrische en Pa lestijnse strijdkrachten uit Libanon te hervatten. Draper werd eigenlijk drie dagen eerder verwacht maar bleef enige tijd in Londen voor een behandeling aan galstenen. BELFAST - Bij een bomaanslag in de buurt van de Noordierse stad Lur- gan, die ongeveer 30 kilometer ten zuidwesten van Belfast ligt, zijn woensdag drie politiemannen omge komen. De drie reden in een auto toen een zware bom, die langs de weg was verstopt, afging. Uit politie bronnen werd vernomen dat de bom met afstandsbediening tot ontplof fing moet zijn gebracht. Deze aanslag volgt op een week vol geweld na de omstreden verkiezin gen voor een raadgevende assemblee in Noord-Ierland. Bij die verkiezin gen boekte de politieke tak van hei* verboden Ierse republikeinse leger IRA opvallend sukses. BRUSSEL - De internationale ver- voersfederatie (ITF) heeft de aan gesloten bonden dinsdag opgeroepen tot een boycot van Poolse schepen, vliegtuigen en ladingen op 10 novem ber. Voor die dag is in Polen een sta king voorgenomen op initiatief van de inmiddels verboden vakbond So lidariteit. De oproep tot de boycot wordt ondersteund door het overkoe pelende Internationale Vrije Vakver bond (IVVV) waarvan 132 bonden uit niet-kommunistische landen lid zijn. Het hefschip de Ostrea met een halve pijler in de „armen". Na het terugzetten van de drie pijlers in bouwdok 1 ver zakten de pijlers enkele centimeters. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Advertentie VLISSINGEN - De Belgische muskusrat vormt een steeds grotere bedrei ging voor de dijken in Zeeuwsch-Vlaanderen. Dit blijkt uit het verslag „Zee weringen 1981" dat de Provinciale Zeeuwse Waterstaat heeft uitgebracht. De Belgische muskusratten zien er niet tegenop om via de Westerschelde of zelfs via open zee naar het Zeeuw se vasteland over te zwemmen. Wa terstaatsmensen treffen herhaalde lijk nog levende muskusratten aan op het strand van Walcheren en bij het Bath aan de Westerschelde. In het jaaroverzicht wordt het vermoeden uitgesproken, dat de besmetting van muskusratten in het gehele gebied ten westen van het Kanaal door Wal cheren door deze aangespoelde mus kusratten wordt veroorzaakt. Vooral in uitgestrekte natuurgebieden en met name langs het Veerse Meer is de muskusrat moeilijk te bestrijden. Vorig jaar werden er in Zeeland 5619 muskusratten gevangen. Dat zijn er 1226 meer dan in 1980. Muskusratten ondergraven met hun scherpe klauwen dijken en sloot kanten. Ze zijn altijd bezig in de wa terlijn waardoor ze voor waterkerin gen extra gevaarlijk zijn. Zes weken lang, elke week drie kwaliteitsartikelen met forse korting, of voor extra lage prijs, 't Kassa- Voordeel- Boekje niet in de bus gehad? Vraag erom bij de kassa. ZIERIKZEE - De intocht van Sint-Nicolaas in Zierik zee geeft dit jaar wat meer voeten in de aarde dan voor afgaande keren. De Zierikzeesche Ondernemers Centra le (Z.O.C.) had een programma en een speciale aktie- krant volledig afgesteld op de ontvangst van de goedhei lig man en zijn Zwarte Pieten in de Oude Haven. Voor heen kwam het gezelschap altijd aan bij 't Luitje en het Z.O.C.-bestuur wilde dat aankomstpunt nu eens naar het centrum van de stad verleggen. Nu is het echter op de dag van de intocht - zaterdag 20 november - 's ochtends om zes uur hoog water, het geen inhoudt dat op dat moment de sluis gesloten zou moeten worden om te waarborgen dat er voldoende wa ter in de Oude Haven staat als Sint omstreeks half elf aankomt. Om zes uur 's avonds zou de sluis dan pas weer geopend kunnen worden. Het kollege van b. en w. achtte dat een maatregel met te ver strekkende ge volgen en verleende dan ook geen toestemming. Dit zeer tot ongenoegen van het Z O C-bestuur Dat bleek maandag avond tijdens een openbare ledenver gadering in de bovenzaal van restau rant „Mondragon". „Kater" Bestuurslid de heer J. Littooy gaf eerst een overzicht van de oorspron kelijke plannen voor het feestpro gramma rond die officiële intocht van Sint-Nicolaas. Vervolgens ging Z.O.C-voorzitter de heer P. Verhage uitgebreid in op de kater, die ver werkt moest worden toen het kollege vorige week geen toestemming zei te kunnen verlenen voor het sluiten van de sluis van 's ochtens zes tot 's avonds zes. Dit alles had volgens de heer Ver hage tot gevolg, dat het feestpro gramma, evenals de tekst in de spe ciale aktiekrant, die op Schouwen- Duivcland en Goeree-Overflakkec huis-aan-huis bezorgd zal worden, volledig gewijzigd moeten worden. Hij betreurde de afwijzing van het kollege te meer omdat hij eerder in het jaar positieve toezeggingen had gekregen van de havenmeester en een ambtenaar van de dienst gemeen tewerken. Hij besloot zijn toelich- Dit nummer bestaat uit 14 pagina's. De hoop is een voorschot op toekomstig geluk. Rivarol WA> W> PE 811.1* .N- ting met het voorlezen van een lyri sche brief in een poging het kollege alsnog op andere gedachten te bren gen. Uitleg Burgemeester Th. H. de Meester antwoordde daar nuchter en zakelijk op en zei het te betreuren dat het kol lege op deze wijze de Zwarte Piet kreeg toegespeeld. De burgemeester legde uit, dat niet uit het oog kon worden verloren dat een openbare, kommercicle haven niet zonder zeer dringende reden een gehele dag af gesloten kan worden. Hij verwees naar de belangen van mensen, die bij hun bedrijfsvoering bij de haven be trokken zijn. Hij hield het Z.O.C..bestuur voor dat het heter direkt met dit verzoek bij b. en w. had kunnen aankloppen, dan waren er geen plannen gemaakt, die achteraf niet gerealiseerd konden worden. De burgemeester kreeg bijval van palingvisser de heer W K Schot, die verder als alternatieve aankomst plaats voor Sint-Nicolaas de nieuwe passantensteiger aan de Nieuwe Ha ven opperde De meeste Z O C leden maandagavond aanwezig bleken wel voor dat alternatief te voelen en het bestuur zal de mogelijkheden voor het feestprogramma nu nader bekij ken. Verwachting tot vrijdagavond: Droog Zonnig, maar in de nacht en ochtend plaatselijk mist; minimumtempera tuur ongeveer 5 graden, middagtem- peratuur omstreeks 14 graden; mati ge zuidoosten wind, rond kracht 3. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 1 nov. Zaterdag: Zonnig Kans op neerslag: 107c. Min.temp.: 6 gr. Middagtemp.: 14 gr. Windkracht: zuid 3 Zondag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 6 gr. Middagtemp.: 13 gr. Windkracht: zuid 3 Maandag: Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 6 gr. Middagtemp.: 12 gr. Windkracht: zuid 4 ZON- EN MAANSTANDEN 29 okt. Zon op 7.28, onder 17.19 Maan op 16.41, onder 03.07 Volle maan: 1 nov. (13.57) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 29 okt. 0.46 12.56 6.30 18.57 Springtij 3 november Advertentie

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1