HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN Topaanvoer mosselen aan veiling te Yerseke HOORZITTING BROUWERSHAVEN OVER WELZIJNSPROGRAMMA W. F. Sprengelmeijer over Luther en ds. Ledeboer Dit biedt de beeldbuis Subsidies besproken STREEKNIEUWS Tonnen opgenomen in het Mosselfonds SGP studievereniging 4 DREISCHOR - De inwoners van de gemeente Brou wershaven kregen maandagavond de gelegenheid hun zegje te zeggen over het koncept-welijnsprogramma 1983. Ten overstaan van de welzijnskommissie van deze gemeente - onder voorzitterschap van mevrouw S. C. J. B. Loschacoff-de Kanter - konden wensen, verduidelij kingen naar voren worden gebracht, aangaande de ver deling van de subsidie, voor 1983 totaal een bedrag van 116.760,71. Zes belangstellenden waren naar de ge meenschapsruimte aan de Ring gekomen, een aantal dat naar verhouding elders in de regio behoorlijk veel is. Overigens viel er op de hoorzitting niet veel te horen. Wel deed een bestuurslid van de postduivenvere niging „Zonnemaire" uit de doeken hoe zo'n vereniging reilt en zeilt, en ook dat er daar geld nodig is om deze sport te kunnen (blijven) bedrijven. Het viel echter buiten het werkge bied van de welzijnskommissie. Het bestuurslid kreeg de raad een brief met wensen naar de gemeente te schrijven. Peuterspeelzaal Het bestuur van de Stichting Peu terspeelzaal Brouwershaven had de kommissie een brief geschreven met het verzoek de schoonmaakkosten van de „Blokkendoos" te kunnen doorberekenen aan de inpandige Knutselklub. De stichting kampt (net als andere speelzalen) met een te kort op de begroting, waardoor de schoonmaakkosten als eerste ge schrapt werden, onder het motto: dat kunnen we zelf wel. Z1ERIKZEE Afscheid bij gemeentewerken Maandag 1 november (om 16.00 uur) wordt om de trouwzaal van het stadhuis een bijeenkomst gehouden ter gelegenheid van het afscheid van de heer A. Nuijens, werknemers in algemene dienst bij gemeentewer ken. Na 23 jaar dienstverband gaat hij gebruik maken van de VUT- regeling. HAAMSTEDE Nieuwe dirigent voor „Nu met Hope" Mevrouw E. Vos-Simons is de nieu we en vaste dirigent van de zangver eniging „Nu met Hope" te Burgh- Haamstede, als opvolgster van de heer M. Hogenstein, die deze funktie na ruim 25 jaar neerlegde. „Nu met Hope" repeteert donder dagsavonds van 19.30 - 21.30 uur in de voormalige huishoudschool „De Schutse". Nieuwe leden (vooral he ren) zijn van harte welkom. BROUWERSHAVEN Opbrengst kollekte De kollekte ten bate van Kinder- zorg heeft in Brouwershaven 199,40 opgebracht. Namens Kinderzorg worden de kollektanten Ivonne, Si- mone, Wilma, Wilfra, Annemiek, Nancy, Corina en Jacelies dank ge zegd voor hun inzet. ZONNEMAIRE Opbrengst kollekte In Zonnemaire werd door Digna Mielard, Jolande van Nieuwenhuyze, Nu krijgt de knutselklub deze kosten als subsidie van de gemeente (eenderde van het totaal) en het ver zoek komt hier op neer, dat de leidsters gaan schoonmaken, maar de 500,- subsidie van de knutsel klub in eigen zak willen steken, ten minste, in de kas van de stichting. Voorzitter Loschacoff voorzag ech ter enkele juridische problemen aan de horizon, maar zij was in z'n alge meenheid wel voor de zelfwerkzaam heid van de dames. Dit aangehoord hebbende kon de voorzitter de hoorzitting sluiten en de verdere agenda van de kommissie aan de orde stellen. Subsidies Muziekvereniging Apollo" zag (beleefd aanbevolen) de subsidieaan vrage in het welzijnsprogramma '83 graag iets verhoogd. Kosten dirigent van 489,60 naar 600,-, de kosten vanzaalhuurvan/ 500,-naar/ 1.000,-, een bijdrage in de aanschaf van leer methodes en het opleiden van leerlin gen. Voltallig zei de vergadering te gen dit verzoek: Het spijt ons, maar Beter voor Apollo" zou zijn geweest, als zij het verzoek op de hoorzitting hadden toegelicht. Men was unaniem van mening dat ingaan op de voorstellen, precedenten zou scheppen voor anderen verenigingen. Martine van der Wekken en Ingrid Westerweel gekollekteerd ten bate van Kinderzorg te Middelburg. De opbrengst bedraagt 69,65. NIEUWERKERK Inzameling oud papier Zaterdagmorgen - 30 oktober - zal er op Nieuwerkerk oud papier wor den opgehaald. Als gebruikelijk is de opbrengst ervan bestemd voor de De brief van de stichting peu terspeelzaal kwam ook in deze verga dering ter sprake. Het genoemde ver zoek werd redelijk geacht, maar eist „veel denkwerk" aldus de voorzit ter. Trimclub Noordgouwe Trimclub Noordgouwe krijgt een positief advies aangaande hun subsi dieaanvrage ad 373,- voor het ko mende jaar. Hierin is een bedrag voor zaalhuur opgenomen plus een bijdrage van 2,- per lid 28,-). Even positief werd het bedrag voor de kinderklub Noordgouwe inge vuld: 535,20, eveneens grotendeels voor zaalhuur. De dames L. W. v. d. Mark-de Bruijn en C. S. Mandemaker- Penning werden herkozen als lid resp. plaatsvervangend lid in de I.C.R.P. als afgevaardigde van de welzijnskommissie van Brouwersha ven. Zending van de Gereformeerde Ge meente. Men wordt verzocht de spullen tij dig en goed gebundeld gereed te zet ten. OOSTERLAND Zendingskollekte Onder leiding van de heer D. I. van de Velde werd gekollekteerd ten bate van het Zendingswerk van de Mbuma-zending, door Mirjam Bak ker, Carola de Jonge, Ariane Morks, Irma Pieper, Arjan Steenpoorte, Trijnie Verhoek en Joanke IJzelen- .berg. De opbrengst bedroeg over de genoemde maand september de mooie som van 325,05. Zeer veel dank aan de milde geefsters en ge vers, en ook niet minder aan de lei ding en de kollektanten voor dit mooie resultaat. BRUINISSE Boekenbestand bibliotheek uitgebreid Al heeft de kinderboekenweek dit jaar in Bruinisse niet die aktiviteit van verleden jaar gekend, geheel ge ruisloos ging ze toch niet voorbij. In de herfstvakantieweek waren er elke middag vrijwilligsters present om voor de jeugd voor te lezen, waar voor elke keer flinke belangstelling was. De kleuters van juffrouw Steketee hadden de leeszaal versierd. De bibli otheek is inmiddels flink uitgebreid met een zending boeken van verschil lende genres, waaronder ook prachti ge streekromans. Het assortiment boeken is met deze aanvulling sterk verruimd, zodat voor iedereen wel iets in de rekken staat van zijn ga ding. Als extra service staat sinds kort in de leeszaal een copieerappa- raat, waar iedereen voor een kleine vergoeding copieën kan laten maken. Bijeenkomst „Helpt Elkander" Vanavond, dinsdag 26 oktober, komt de Herv. Vrouwenvereniging „Helpt Elkander" weer bijeen in het Ned. Herv. Ver. gebouw. De inlei ding wordt verzorgd door ds. W. F. Teekens met als thema: „Het christe lijke huwelijk". Voor tijd: zie agen da. MIDDELBURG Lezing dr. H. Berkhof De werkgroep Theologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen organiseert dit winterseizoen enkele lezingen over theologische onderwerpen. Op 3 november spreekt prof. dr. H. Berkhof over „schriftgezag en Schriftkritiek". De lezing wordt gehouden in Abdij 11, Middelburg, aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis, ook voor niet- leden. Flitsen uit het buitenland JERUZALEM - Israël wil de soeve reiniteit blijven oefenen over een stuk land bij Tabah aan de Rode Zee, zuidel van Eilat, en wil daarover zo spoedig mogelijk onderhandelingen beginnen met Egypte. Dit heeft een hoge Israëlische funktionaris maan dag in Jeruzalem verklaard. NEW YORK - Binnen de Verenigde Naties hebben 43 landen een brief on dertekend waarin een voorbehoud wordt gemaakt over de geloofsbrie ven van Israël. Volgens diplomatieke bronnen echter is het onwaarschijn lijk dat het tot een formele aktie komt om Israël uit de algemene ver gadering te stoten. PEKING - De Chinese leiding stelt een reduktie in de Sowjet-troepen aan de gemeenschappelijke grens als voorwaarde voor een verdere norma lisering tussen de twee landen. Dit heeft Deng Xiaoping, de „sterke man" van China, maandag gezegd te gen Japanse bezoekers in Peking. Naar uit niet officiële bron verluidt doelde hij vooral op de militaire drei ging die uitgaat van het grote aantal Sowjet-militairen aan de grens tus sen China en de Sowjet-Unie, en tus sen China en Mongolië. BRUINISSE/YERSEKE - De tijd van half oktober tot half november is vanouds ook de tijd van de topaanvoer van mosselen. Wekelijks worden 60.000 k 70.000 tonnen (van 100 kg) aangevoerd die voor 85 door de handel worden opgenomen en naar het binnenland, naar België of naar Frankrijk worden verzonden, of worden verwerkt in de inleggerijen of op andere wijze geconserveerd. De export naar België en de distri butie in eigen land blijven constant. NIEUWERKERK - De Staatkundig Gereformeerde Studievereniging „Schouwen-Duiveland" kwam voor het eerst in het nieuwe winterseizoen te Nieuwerkerk bijeen. De vergadering werd geleid door de voorzitter, de heer I. de Waal uit Oosterland. Spreker deze avond was de heer W. F. Sprengelmeijer uit Zierikzee. Hij sprak over het onderwerp: „De S.G.P. in kerkelijk Neder land". De heer Sprengelmeijer stond stil bij de geschiedenis van de eerste Christengemeente tot de huidige si tuatie in kerkelijk Nederland. „De eerste Christengemeenten zijn door de apostel Paulus gesticht in Klein- Azië. In Handelingen 15 wordt de eerste synode te Jeruzalem beschre ven. Het Christendom heeft altijd een minderheid ingenomen tegeno ver de andere godsdiensten. In Ne derland kwam het Christendom tot openbaring in de 8e eeuw door de ar beid van Bonifatius en Willibrordus. „In de Rooms-Katholieke Kerk kwa men vele misstanden voor, zij hield zich niet aan Gods Woord. Mede door het morele verval van de geestelijke stand verlaagde de Rooms- Katholieke Kerk zeer", aldus spre ker. In 1517 begon Maarten Luther het werk der hervorming. Later werd dit werk gesteund en voortgezet door Calvljn en ZwingU. In de 17e eeuw bloeide de Gerefor meerde theologie en ontstond een ge zond kerkelijk leven. Nadere Reformatie In die tijd ontstond de Nadere Re formatie, ingezet door Willem Teel- linck en later voortgezet door o.a. Smijtegeit, Koelman en Lodenstein. „In de 18e eeuw ontstond de verlich ting in de Herv. Kerk: een vrucht van de Franse revolutie. In het jaar 1834 kwam er een breuk in de Herv. Kerk, het eerst in Ulrum en later gevolgd in vele andere plaatsen. Er ontstonden Christelijke afgescheiden gemeenten en gemeenten van de Geref. Kerk on der het kruis. Ledeboer Door de arbeid van ds. Ledeboer uit Benthuizen ontstonden er vooral in Zeeland vele Ledeboeriaanse ge meenten. Door de stuwende kracht van ds. G. H. Kersten ontstond in het jaar 1907 een vereniging van de Gere formeerde Gemeenten onder het kruis en de Ledeboeriaanse gemeen ten, zij vormden het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten. Een negental Ledeboeriaanse ge meenten ging met deze vereniging niet mee, zij vormden samen de Oud Geref Gemeenten. De achterban van de S.G.P. bestaat uit nazaten van de Nadere Reformatie." Tenslotte merkte de heer Sprengel meijer op dat de zonen van de Nadere Reformatie in kerkelijk opzicht „verscheurd liggen". Dit zou een zaak van het gebed moeten zijn. „Ge lijkgezinden moeten de rijen sluiten, ook in de politiek. We moeten eensge zind optrekken en Gods kerk niet verder verscheuren", aldus de heer Sprengelmeijer. De export naar Frankrijk neemt ge lukkig wekelijks nog iets toe, maar niet genoeg. Als Frankrijk dezelfde klant zou zijn, die het vele jaren tot half de zeventigerjaren was, dan was er ook geen pijn over de mosselen die niet worden verkocht en die dus door het Fonds worden opgenomen. Dat zijn er wekelijks een miljoen kilo en dat is niet alleen frustrerend voor de kwekers die week na week moeten ervaren dat hun produkt niet door de handel wordt gekocht, maar ook schadelijk voor alle partijen, omdat het mosselfonds wel groeit in het aantal opgenomen tonnen, maar de aanwezige geldmiddelen slinken. In het rijtje Nederland, België, Frankrijk, ontbreekt nog steeds onze oostelijke buur Duitsland. Export Een potentiële afnemer die dikwijls door mensen van het Productschap wordt aangewezen en waarover ook wordt geschreven dor de heer L. W. Parlevliet in het jongste nummer van PEKING - De Libische leider, kolo nel Muammar Gaddaffi, is voor zijn eerste officiële bezoek aan China in Peking aangekomen. Gaddafi, ge kleed in een wit, met goud afgezet uniform, werd verwelkomd door een van de Chinese onderministers van buitenlandse zaken Wen Yezhan. Hij werd vergezeld van zijn vrouwelijke lijfwacht. Kolonel Gaddafi maakte op de heenreis tussenlandingen in de Bulgaarse hoofdstad Boekarest en in Irkutsk. BRUSSEL - De Belgische schatkist krijgt dit jaar te maken met een te genvaller in de inkomsten van een miljard gulden (18 miljard Belgische franken). Dat komt omdat de rege ring rekening gehouden had met een groei van het bruto nationaal pro- dukte met 0.5 procent voor 1982, ter wijl, zoals het er nu uit ziet, er dit jaar een negatieve groei van één pro cent genoteerd moet gaan worden, een verschil dus van anderhalf pro cent. Donderdag 28 oktober, 21.55 uur, Ned. 2: Maggie Forbes. Maggie Forbes rechtsluisterst naar de aanwijzingen van haar chef Russell. Visserij Nieuws. De heer Parlevliet is direkteur van Solidair b.v., een handelsfirma in Yerseke, die er even min als de andere exporteurs tot dus ver niet in slaagde om naar het Roer gebied een hoeveelheid mosselen van betekenis te exporteren. Een mogelijkheid voor andere vis- exporteurs om naast hun pakket rond vis of platvis, ook schelpdieren (mosslen) mee te nemen, is volgens Parlevliet zeer wel mogelijk. Duitsland en Denemarken voor zien wel het Duitse gebied, maar de kwaliteit van de Nederlandse mosse len is veel beter (maar ook duurder.). Maar een mogelijkheid om ook in de toekomst vast voet te krijgen in Duitsland moet zeker met kracht worden gepropageerd en gepromoot zoals dat tegenwoordig heet. Men moet de moed niet opgeven. Woensdag 27 oktober Ned. 1 9.30, 13.00, 18.23 Nieuws voor doven 10.00 uur Schooltelevisie 15.00 uur Teleac 15.30 uur Poppenkraam 15.55 uur Wereldcircus 16.45 uur Kun je zingen, zing dan mee 18.28 uur Teleac 18.58 uur Nieuws 19.00 uur Van gewest tot gewest. Een kijkje wordt o.a. genomen bij de si- garenindustrie te Kampen. 19.50 uur Politieke Partijen 20.00 uur Op zoen naar Europa. In de ze serie wil men trachten op zoek te gaan naar de identiteit van dit we relddeel. 21.00 uur Cinevisie, filmrubriek 21.37 uur Journaal 21.55 uur Den Haag vandaag 22.10 uur Studio Sport 23.15 uur Journaal, 23.20 uur Nieuws voor doven. Ned. 2 13.00 uur Nieuws voor doven 18.35 uur Sesamstraat 18.50 uur Jeugdjournaal 18.56 uur Schade en schande 19.24 uur Kenmerk 20.00 uur Journaal 20.28 uur Socutera 20.33 uur BGTV 21.03 uur You bet your life, quizpro gramma met Groucho Marx 21.28 uur Light years away. Frans Zwitserse film uit 1981 die afspeelt in het jaar 2000, waarin de jongeren niet meer weten hoe ze leven moeten en doelloos gehoorzamen aan de tech niek, die harde wetten stelt en geen ruimte overlaat voor het gevoel. 23.00 uur Teleac 23.35 uur Journaal België BTR-1 15.30 Open school; 17.00 Op het schildpadplein presenteert; 17.30 Tri angel. Een oud vrouwtje moet ver huizen; 18.00 Simon in het land van de krijttekeningen; 18.05 Harol Lloyd; 18.30 Chips. Een bende stelen de meisjes heeft het op dure auto's gemunt; 19.17 Uitzending door der den; 19.37 Morgen; 19.45 Journaal; 20.10 Weerman; 20.15 Nationale lote rij; 20.20 Home sweet home. Maria gaat bij een dokter werken 20.50 Griekenland, alles inbegrepen. Kunstprogramma; 21.50 Bevel is be vel. TV-film over de confrontatie tus sen een vermoeide generaal van de noordelijken en een opgewekte spion van de zuidelijken; 22.25 Tiercé en Journaal. BRT-2 19.00 Jonger dan je denkt - informa tief. Een programma voor de bejaar den; 20.15 De blauwe engel. Duitse speelfilm uit 1930 over een vreemde professor, die zich het hoofd op hol laat brengen door een zangeres uit een nachtclub; 22.00 Negende inter nationale filmgebeuren te Gent. PUTTEN - Het Christelijk Natio naal Vakverbond (CNV) gaat per CAO aftasten welke ruimte er is in de bedrijfstakken en ondernemingen om tot afspraken te komen over het inruilen van prijskompensatie voor werkgelegenheid Donderdag 28 oktober Ned. 1 9.30; 13.00; 18.23 uur Nieuws voor doven 10.30 uur Schooltelevisie 16.00 uur Aktua tv matine 16.15 uur Sons and daughters 17.00 uur Jan Pelleboer 18.28 uur Teleac 18.58 uur Nieuws 19.00 uur Op volle toeren. Neder landstalig amusementsprogramma. De presentatie is in handen van Chiel Montagne. 19.55 uur Dr. Renz Co. Sophie Franke is de rijk en bejaarde eigena resse van een farmaceutisch wereld concern. Tijdens een feest komt plot seling haar kleinzoon opdagen, die vijftien jaar geleden het ouderlijk huis verliet en sindsdien spoorloos verdween. Zijn aanwezigheid is een regelrechte bedreiging voor klein dochter Sophie die alles van haar oma zou erven 20.55 uur Aktua tv special met aan dacht voor de problemen rond Aruba. 21.37 uur Journaal 21.55 uur Den Haag vandaag 22.10 uur Avonturen aan de wilde kust. In deze slotaflevering van de geschiedenis van Suriname behan delt het tijdvak 1940 tot heden. 23.20 uur Journaal 23.25 uur Nieuws voor doven. Ned. 2 13.00 uur Nieuws voor doven 18.25 uur Paspoort 18.35 uur Sesamstraat 18.50 uur Jeugdjournaal 18.56 uur De Harold Lloyd show 19.25 uur De zevensprong 20.00 uur Journaal 20.28 uur Mijn leven op Bamfylde. David heeft nu een groep jongens on der hem gekregen en dat vergt heel wat tijd van hem. Daardoor verwaar loost hij Beth en zijn tweeling. 21.20 uur Hier en Nu 21.55 uur Maggie Forbes. De politie moet te hulp komen als tijdens een studentenprotest een groep jongeren begint te ageren tegen de aanwezig heid van overzeese studenten. Een vrouwelijk politieagente wordt met een mes neergestoken en bezwijkt la ter aan haar verwondingen. 22.45 uur De Quakers Jan de Hartog vertelt over zijn belevenissen. 23.15 uur Journaal, 23.20 uur Nieuws voor doven. België BRT-1 14.00 en 17.00 Schooltelevisie; 18.00 Simon in het land van de krijtteke ningen; 18.05 Logans vlucht. Indrin gers van een andere planeet nemen Jessica en Logan gevangen. 18.50 Charlie Chaplin; 19.12 Uitzending door derden; 19.37 Mededelingen en morgen; 19.45 Journaal; 20.10 Cine- manie. Filmquiz van Michel Follet; 20.55 Panorama; 21.45 Stilte, wij draaien, eerste aflevering van een zesdelige Engelse serie over de begin jaren van de Britse filmindustrie; 22.30 Sporttribine; 23.00 Journaal. BRT-2 19.00 Een vinger in de pap. Vandaag alles over boeken; 20.10 Kijk men sen. Herhaling van dit programma over werklozen; 21.00 Premiere. Jo Röpke presenteert weer nieuwe films; 21.50 Schooltelevisie. 32 Hij stak de brand in de tabak en trok enkele malen een de pijp, grote rook wolken uitblazend. Schouderophalend antwoordde h\j: „Ben je niet een beetje over je toeren heen?" „Best mogelijk. En daar is een ge gronde reden voor, meneer Ter Scheu- re. Een heel gegronde reden". Gede cideerd kwam ze overeind, liep naar het bergmeubel en ontsloot een la, waaruit ze een kledingstuk nam. In het voorbijgaan wierp ze het ding op zijn schoot en zei: „Bekyk dat maar eens goed. Dat vond ik van de week in je wagen, toen ik hem naar de garage wilde brengen. Gelukkig ging ik hem eerst zuigen, voor ik 'm wegbracht, want hij zag er als gewoonlijk weer uit om meteen naar de gemeentereiniging te brengen. Stel je voor, dat ze dit be- haatje in de garage hadden gevonden Ze zouden er wonderwat van gedacht hebben". Strom verbaasd keek hij naar de min of meer verfromfaaide beha. „Wat is dit? Ik bedoel van wie is dit?" „Dat ding is van onze leuke buur- vrouw, als je dat soms nog niet weet Man, doe nou alsjeblieft niet zo achter lijk Hij legde de pijp neer en keek zijn vrouw scherp aan. „Wil jij beweren, dat je dit in mijn wagen hebt gevonden?" „Ja. Ik loop niet met beha's van Jan- nie rond, als je dat 9oms denkt En ik laat ze zeker niet overal slingeren". Hij begon te lachen, maar het klonk niet van harte. „Ga nou, wat moet ik met een beha van Jannie in mijn wa gen?" „Ja, dat zou ik nu juist willen weten, snap je? Is het soms een soort mas cotte?" De lach op zijn gezicht bevroor. „Vrouw, je moet niet insinueren, dat ik wat met Jannie heb". „Hoe komt dat ding dan in je wagen? Als een prop gefrommeld onder de bank?" Hij haalde zyn schouders op. „Geen idee. En om meteen maar alles dui delijk te stellen: het is zeker een paar maanden geleden, dat Jannie bij me in de wagen zat. Dat was die avond, toen ik haar in het dorp oppikte. Toen ze een lekke band had". Ina wist het Frans had het nog die zelfde avond verteld en Jannie had het de volgende dag bevestigd. Bert had haar fiets de volgende morgen met zijn wagen opgehaald en de band zelf ge plakt Want al beschikte hij misschien over duizenden en nog eens duizenden guldens, een band laten plakken kostte tegenwoordig zeker een paar gulden, als het niet meer was en dat kon hij zelf wel verdienen. In die dingen was Bert vreselijk zuinig „Allemaal goed en wel, maar hoe wil jij dan verklaren, dat Jannie's beha in jouw wagen ligt?" „Geen idee. Als jij hieraan soms de konklusie verbindt dat ik wat met Jannie heb, kan ik je verzekeren, dat dit niet 't geval is. Mijn reputatie is ongeschokt". Door GRÉ DE BOER „O juist En waarom moest jij dan zonodig gisteravond bij Jannie en Bert voor het raam naar binnen kijken?" Ze heeft me dus gezien, begreep hy, „Dus je bespioneert me?" Ina haalde haar schouders op. Man, gebruik niet van die dure woorden. Ik was ongerust omdat je zo laat was en helemaal niet had gebeld. Dus sliep ik een hazeslaapje. Ik hoorde je thuisko men, maar omdat je niet meteen bin nenkwam, nadat je de garage gesloten had, ging ik 't bed uit en keek door het raam naar buiten. Ik zag je naar de buren gaan en daar stond je zeker vijf minuten te loeren. Afgezien nog van het feit dat zoiets hoogst ongepast is, geeft het je als vrouw toch wel te den ken, als je man minuten lang bij de buren voor het raam staat te loeren. Misschien kun je daar een verklaring voor geven? Of was je soms dronken?" Hij keek zijn vrouw verontwaardigd aan „Ben ik ooit wel eens dronken geweest?" „Nee. Maar er komt doorgaans een eerste keer. Je hebt me trouwens ook nog geen verklaring gegeven voor je late thuiskomst". „Daar had ik ook een verdraaid goe de reden voor, vrouw. Jij hebt van de week mijn wagen meegéhad en ik de jouwe. Mag je drie keer raden, wat ik in jouw wagen heb gevonden". (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4