TOERISTENBELASTING IN WESTERSCHOUWEN MET 11,11 PROCENT VERHOOGD Zierikzee wordt gekonfronteerd met stagnerende grondverkopen Raad berust in uitspraak over exploitatie horecapand Vergadering ZOC over Oosterscheldeprojekt Aanbiedingsnota gemeentebegroting STREEKNIEUWS Gemeente Westerschouwen in ongelijk gesteld ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 26 oktober 1962 Nr. 23206 3 BURGH-HAAMSTEDE - Volgens de verordening is een bedrag verschuldigd per slaapplaats, afhankelijk van de peri ode dat de zomerhuisjes, vakantiebungalows of appartementen worden gebruiktVoor zomerhuisjes, welke naast de vaste periode van 1 april t/m 1 oktober ook nog enkele weken in het voor- en naseizoen worden gebruikt, kan op ver zoek een afwijkende regeling worden getroffen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BURGH-HAAMSTEDE - Het voorstel van het kollege van B en W van de gemeente Westerschouwen om de toeristenbelasting en de woonforensenbelasting voor 1983 met 11,11% te verhogen heeft de raad maandag avond aangenomen. Met uitzondering van PvdA-raadslid J. C. Hendrikse gingen alle raadsleden akkoord. De totale opbrengst voor 1983 raamt het kollege 890.000,- hoger dan in 1982, door het tarief per persoon per overnachting met 0.05 cent te verhogen naar 0.50. Het kollege kwam tot dit voorstel door de nog steeds stijgende kosten voor de gemeente in de toeristische sfeer. Als voorbeelden worden genoemd het struktuurplan, het distributie plan ologisch onderzoek, het kampeerplaatsenplan verkeers- onderzoek en het ontwerpen van bestemmingsplannen. De heer J. van den Berge (RU) waarschuwde ervoor dat de gemeen te Westerschouwen moet op passen zich niet uit de markt te prijzen, door dat de gemeente misschien te duur wordt Secretaris J. W. de Jonge licht te toe dat wanneer de raad zou be sluiten minder te verhogen dan vol gens het voorstel, de inwoner van Westerschouwen de dupe wordt om dat hij voor het restant moet opdraai- J. Janse (WD) zei in principe niet tegen het voorstel te zijn, maar wees het kollege er wel op om de kosten voor de rekreatie goed in de gaten te hou den. „Let op gelijkwaardige gemeen ten. We mogen niet boven de piek uitsteken," aldus Janse. Dr. H. J. van Zuijlen, fraktie voorzit ter van de WD vroeg zich af of de woonbelasting gekoppeld moet blijven aan de toeristenbelasting. „Kamperen kun je laten, maar een huis bezit je," zei Van Zuijlen. Secretaris De Jonge meldde dat de voorzieningen, die voor woiningen worden getroffen meer be helzen dan de voorzieningen die voor kammeren worden gemaakt De verhoging van 12,5% in 1981 en nu de verhoging van 11,11% voor 1983 druiste tegen de principes van PvdA-er Hendrikse in. „We kijken eerst wat we nodig heb ben en dan passen we de belastingen aan. Dan zijn we verkeerd bezig. De toeristenbelasting moeten we niet vei> hogen, maar we moeten kijken wat de uitkomst van het oude tarief is. Dan ontvangt de gemeente waarschijnlijk al meer geld dan het vorige jaar," vond Hendrikse. De raad was het er met het kollege over eens dat als blijkt dat er volgend jaar geld wordt overgehou den, besloten wordt om de tarieven niet opnieuw te verhogen. Tafeltennistafels Over het weghalen van de tafelten nistafels door de gemeente bij de s.v. Renesse werd in de raadsvergadering hevig gedebatteerd. Hendrikse kaart te dit nagekomen stuk aan. Hij meldde dat in het verleden door de toenmalige direkteur van gemeentewerken toe zeggingen zijn gedaan aan de s.v. Re- nesse wat betreft de tafels. Bij een bepaald aantal leden zouden er vier tafels komen. Er is echter nooit over eenstemming bereikt tussen de ge meente en de sportvereniging over een eventuele verkoop of verhuur van de tafels aan de s.v. Renesse. „Als het kollege moet besluiten de tafels weg te laten halen, is er een kortsluiting tus sen beide partijen. We moeten probe ren om tot een oplossing te komen. Als er geen goede sfeer bestaat tussen de gemeente en de s.v. Renesse blijft de zaak hangen. Kan de wethouder van sportzaken niet opnieuw kontakt op- nem met de vereniging?", aldus Hen drikse. De heer Van Zuijlen verbaasde zich er over dat betreffende dit soort zaken zo weinig vaststaat Hij ver telde dat 3/5 van de prijs van de tafels is afgeschreven, maar dat hij nergens kon vinden of de tafels nu wel of niet aan de vereniging zijn geschonken. De wethouder van sportzaken, J. C. de Feiter, zei, dat er diverse vergade ringen zijn geweest over dit twist- ZIERIKZEE - In de periode 1 januari 1982-1 oktober 1982 bedroeg het aantal voor bewoning gereedgekomen woningen, 21. De vraag naar grond voor bouw van wo ningen in de vrije sektor en de duurdere premie-koop- sektor is vrijwel nihil. Aanmerkelijk meer vraag is er naar goedkopere huurwoningen. Per 1 juli dit jaar be droeg het bij de woningbouwvereniging Beter Wonen ge registreerde aantal woningzoekenden in totaal 205. Dit wordt vermeld in de aanbie dingsnota bij de gemeentebegroting 1983 van de gemeente Zierikzee. De toename van de vraag naar goedko pere huurwoningen, draagt er vol gens het kollege toe bij. dat de ge meente genoodzaakt is op die ont wikkeling in te spelen. Dit geschiedt met name door aan passing van geldende bestem mingsplannen in die zin dat meer mo gelijkheden worden gekreëerd voor de bouw van goedkopere woningen in de huur- en koopsektor. Aandacht zal volgens het kollege, daarbij ook worden besteed aan de bouw van wo ningen voor bejaarden en voor l- en 2-persoonshuishoudens. Ook uit financiële overwegingen is dat van groot belang, gezien de in vesteringen, die door de gemeente reeds zijn gedaan in bijvoorbeeld het bestemmingsplan Poortambacht VII. Investeringen Per l januari 1983 zal de gemeente Zierikzee naar raming rond de f 8.000 000,— geïnvesteerd hebben in het aankopen en bouwrijpmaken van gronden. Dit betreft gronden gelegen in bestemmingsplannen voor de wo ningbouw (ongeveer f 4.000.000,—) alsmede voor bedrijven e.d. (eve neens ongeveer f 4.000.000,—). Ook hij de bedrijfsgronden wordt een terugloop in de verkoop gesigna leerd. Het kollege licht toe, dat te genover de achterblijvende grond- verkopen praktisch geen verlaging van investeringen heeft kunnen plaatsvinden (behoudens het in fasen bouwrijpmaken van de in eigendom van de gemeente zijnde gronden). Dit wordt onder andere veroor zaakt door de langdurige procedures van voorbereiding en uitvoering van bestemmingsplannen. Bovenge noemde faktoren hebben er aldus b. en w., toegeleld dat het investerings saldo van de diverse bestem mingsplannen niet gering is. Reserve De reserve „nadelige verschillen bij verkoop van gronden" zal per 1 januari 1983 rond de f 2.000.000,— bedragen. Hoewel dit een niet onaan zienlijk bedrag is, moet er volgens het kollege rekening mee gehouden worden, dat de voor 1983 geraamde rentebijschrijving niet minder dan rond de f 900.000,— zal bedragen. B. en w. zijn derhalve van mening, dat genoemde reserve in de toekomst weieens hard nodig zal blijken te zijn. Het streven van het kollege is er derhalve op gericht deze reserve in de naaste toekomst zoveel mogelijk te versterken. Bij de uitgifte van grond voor wo ningbouw zal het kollcgcbcleid erop gericht blijven de totstandkoming te bevorderen van huurwoningen in de sociale sektor, die een voor deze re gio verantwoorde huurprijs hebben. Het kollege zegt zoveel mogelijk rekening te willen houden met en in wil spelen op de wensen van de regio nale woningbouwvereniging „Beter Wonen", die als toegelaten inrichting zich moet richten op de sociale wo ningbouw. Dit betekent, volgens het kollege, echter niet, dat zij aan de woningbouwvereniging op dit punt een soort monopoliepositie wil toe kennen. „Indien derden zich met een verzoek tot aankoop van grond voor woningbouwplannen in de sociale sektor tot de gemeente richten, ach ten wij het een gezonde zaak dat ook aan die derden in beginsel de gele genheid wordt geboden die plannen te realiseren", aldus b. en w. Verder in de nota vermelden h. en w. dat de situatie op de woningmark ten de in de plannen Poortamhacht VU en Poortamhacht VIII nog aan wezige of beschikbaar komende mo gelijkheid voor de houw van wonin gen, aanleiding zijn geweest de werk zaamheden met betrekking toot een nieuw woongebied (Poortambaeht IX) ten zuidwesten van de bungalow- wijk in Poortamhacht voorlopig te temporiseren. punt Van maart 1980 tot september van dat jaar werd in elk geval een huurprijs berekend. De kommissie Grond- en Pachtza ken heeft dit jaar besloten dat indien verhalen bij de s.v. Renesse van de kosten van de tafels niet mogelijk blijkt de tafels moeten worden weggehaald Uurprjjs Dr. Van Zuijlen stelde voor de kos ten van de tafels te berekenen door de uurprijs voor het gebruik van de akko- mmodatie iets te verhogen. De Feiter antwoordde dat dit voorstel reeds was gedaan, maar dat de s.v. Renesse hier mee niet akkoord was gegaan. In eerste instantie is aan de vereni ging duidelijk gemaakt dat de aan schafkosten van de tafels 3750,- bedroegen; Later bleek dat dit be drag door verschillende verhogingen was opgelopen tot 4844,-. De wetr houder bleef erbij dat deze kosten (4844,-) in rekening moeten worden gebracht bij de sportvereniging. Van Zu(jlen merkte op dat de vereniging in dat geval van het bedrag van 4844,- op de hoogte had moeten worden gesteld, maar dat is nooit gebeurd. „De s.v. Renesse weet niet beter of er wordt over een bedrag van r 3750,- gepraat," aldus Van Zuijlen. „Door het niet vastleggen van zaken zijn allerlei moeilijkheden ontstaan," zei hij. De wethouder „Als de s.v. Renesse be reid is tegemoet te komen aan wat door ons wordt gevraagd, is de oplossing vlug gevonden." En tot slot burge meester J. L. Niemantsverdriet-Leen heer „We gaan er nog een keer over praten, maar dat er vergoed gaat wor den door de vereniging staat als een paal boven water." ZIERIKZEE Kommissie financiën De commissie financiën vergadert dinsdagavond 2 november in de raad zaal van het stadhuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk. Met toestemming van de voorzitter mag, voorafgaand aan elk agendapunt, het aanwezige publiek over dit punt het woord voe ren. Op de agenda staan: begroting 1983 Gemeentelijke Volkskredietbank, Gemeentebegroting 1983, le begro tingswijziging 1983, Meerjaren perspectief 1982 t/m 1986 en beste dingsplannen 1983, 1984, 1985 en 1986. (Vervolg van pagina 1) Het moet, naar zijn mening, moge lijk zijn in een tijdsbestek van acht tien jaar met een grootscheeps pro- jekt daar ook 1,5 miljoen bezoekers te trekken. Om deze kans niet te mis sen moet op regionaal gebied het midden- en kleinbedrijf volgens hem georganiseerd gaan optreden. Verder dienen meer ondernemers bereid te zijn zitting te nemen in gemeentelij ke en provinciale besturen. „Geen gemakkelijke taak", maar onon tbeerlijk voor de ontwikkeling van hun bedrijfstak", aldus de heer Deïst. Belangrijke voorwaarde Hij was het met wethouder L. J. van Gastel eens, dat als één der be langrijkste voorwaarden de realisa tie van een grootschalig projekt de verbetering van de toegangswegen naar deze regio geldt. Uit financiële overwegingen zal het, volgens hem, misschien getem poriseerd moeten gebeuren, maar suksessievelijk zal er niet aan te ont komen zijn. De heer Deïst beperkte zich in deze Bejaardenmiddag NCVB De bejaardenmiddag van de N.C.V.B., afdeling bejaardenwerk, wordt niet zoals eerder werd meege deeld op vrijdag 29, maar op woens dag 27 oktober gehouden. De plaats van samenkomst is het Hervormd Verenigingsgebouw aan 't Vrije. (Voor tijd: zie agenda). NIEUWERKERK/DUIVELAND „Werken aan het Liedboek" De Hervormd Gereformeerde toe rustingskommissie Schouwen-Dui- veland zal op vrijdagavond 12 no vember in de zaal van de Ned. Her vormde Kerk te Oosterland een ,,Liedboek"-bijeenkomst houden. Als vervolg op de Liedboekmiddag, onlangs gehouden te Brouwersha ven, zal de dichter en vertaler Ad den Besten spreken over „Werken aan het Liedboek". De spreker heeft een groot aandeel gehad in het tot stand brengen van het Liedboek. Het belooft een leerzame avond te worden en iedereen is welkom inleiding overigens niet tot de moge lijkheden van een Oosterschelde projekt, maar ging uitgebreid in op de vervoersstromen naar en van deze regio in het verleden, heden en de toekomst. In vergelijking met vroeger moest hij vaststellen, dat een ver voersmaatschappij destijds een zui ver kommerciële aktiviteit betrof. Nu wordt bij het streekvervoer Va van de totale kosten opgebracht dooi de reizigers, het andere deel wordt door de rijksoverheid bijgepast. De toeneming van hel gebruik van openbaar vervoer schreef hij toe aan het grotere aantal scholieren en aan de invoering van de strippenkaart, hetgeen in deze regio een tariefsver mindering van 15 25 beteken de. Belangrijke ontwikkelingen Spreker voorzag in de nabije toe komst belangrijke ontwikkelingen voor het streekvervoer in verband met de voltooiing van het Deltaplan en de toevoeging van Goeree-Over- flakkee bij de provincie Zeeland. Na het gereedkomen van de Philipsdam zal een verkeersstroom van het westelijk deel van Noord-Brabant naar Oude Tonge tot stand komen. De Oosterschelde-afsluiting zal de doortrekking van de kustlijn Voorne-Putten - Goeree-Overflakkee - Noord-Beveland en Walcheren mo gelijk maken. In een later stadium zal die lijn verlengd kunnen worden tot de Belgische kust door gebruik te maken van de nieuwe dubbeldeks veerboot. De heer Deïst wees erop, dat een betere ontsluiting van een regio ener zijds tot een grotere aanvoer van pu bliek leidt, maar anderzijds ook de weg naar andere koopcentra verge makkelijkt. Een bijkomend aspekt daarbij is dat de konsument in tijden van reces sie zeer prijsbewust zal kopen, vol gens de Z.W.N.-direkteur. Hij hield de Zierikzeese ondernemers voor, dat ze door het goed vervullen van een streekfunktie de afvloeiing van koopkracht zouden kunnen voorko men. Leegstand van middenstands panden noemde hij „fnuikend" en verder wees hij op het belang van parkeervoorzieningen en van een goede verwijzing daar naar. Verder achtte hij het belangrijk, dat de bran ches, die het publiek verwacht ook inderdaad vertegenwoordigd zijn. RENESSE - De lunchroom-patisserie 't Dorpsplein aan de Lange Rekc te Renesse. De gemeente heeft het geschil met de eigenaar C. W. Veerhoek verloren. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BURGH-HAAMSTEDE - De frakties van de PvdA, CDA en VVD (RU stemde tegen) waren maandagavond tijdens de raadsvergadering van de gemeente Wester schouwen van mening dat de gemeente in de uitspraak van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg moet berusten. Op 11 augustus van dit jaar vonniste de recht bank inzake het geschil over de exploitatie van het pand tussen de gemeente Westerschouwen en de heer C. W. Veerhoek, eigenaar van een lunchroom-patisserie aan de Lange Reke 12 te Renesse. De gemeente werd in het on gelijk gesteld. De rechter heeft echter geen oor deel uitgesproken of er al dan niet sprake is van een horeca-exploitatie, maar baseerde zijn uitspraak op het in de publiekrechtelijk verstrekte vergunning ontbreken van een ver wijzing naar het privaatrechtelijk gestelde in de koopovereenkomst. Met het hoger beroep tegen dit von nis zal een tijdsverloop van ca l'A jaar zijn gemoeid. Tijdens die perio de kan de exploitatie van het pand worden voortgezet. Ook bestaan er twijfels of het instellen van een ho ger beroep voor de gemeente een goe de afloop heeft. Verzoekschrift Begin 1981 heeft de heer Veerhoek namens Veerhoek b.v. een verzoek schrift bij de gemeente ingediend om een lunchroom-patisserie te mogen bedrijven en alkohoivrije dranken te mogen schenken. Die vergunning werd verstrekt, maar onder de beperkende voor waarde dat het bedrijf op zondag dicht ging. Veerhoek aksepteerde dat niet en diende een bezwaarschrift in. De kommissie van beroepschriften verklaarde dat bezwaarsehrift niet ontvankelijk, omdat het een dag te laat was ingestuurd. Veerhoek was in de vergadering van de kommissie van beroepschrif ten (vrijdag 19 maart) van mening dat de vergunning was verleend op grond van een banketbakkersbedrijf en dat in zijn pand een banketbak kerswinkel gevestigd was. De kom missie vond unaniem dat het kollege het bezwaarschrift terecht niet ont vankelijk verklaarde en adviseerde B. en W opnieuw de verkoopvoor waarden van het pand ter diskussie te stellen in de gemeenteraad Raadslid P. M van den Aarsen (CDA) zei maandagavond wel moeite te hebben om in het voorstel van het kollege te berusten. „Wij willen de dorpskern in Renesse leefbaar hou den". De raad besloot volgens het k ol lege-voorst el

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3