Informatie Scholten in kritiek stadium beland Diskussie spitst zich toe Solidariteitskomité vraagt vrijlating Sjaranski Scherpe koersdaling op Wall Street Gasbedrijf gaat kranen dichtdraaien Beekse Bergen fors verlies Candybars zijn duur en ongezond Bezuinigingen nu hoofdmoot VVD -eisen AGENDA A (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Meerderheid voor een beperkte volks-ziektekostenverzekering Overkapaciteit van centrales drijft elektriciteitsprijs op LAATSTE NIEUWS 2 DEN HAAG - De diskussie tussen de onderhandelaars van C.D.A. en V.V.D. bij informateur Scholten over de sociaal-ekonomische voornemens heeft zich maandag avond enigszins toegespitst op een „komplex van voor stellen". Men is het nog bepaald niet eens, maar er is wel sprake van duidelijke vooruitgang. DÜSSELDORF - Volgens zijn ver- dediger is de van terrorisme verdach te Westduitser Rofl Heissler niet de man die in 1978 in Kerkrade twee Ne derlandse douanebeambten dood schoot en probeerde twee anderen te vermoorden. Zijn advocaat beklem toonde in zijn pleidooi voor de recht bank in Düsseldorf dat hij niet vol doende is geïdentificeerd. LONDEN - De Russische diplo maat Wladimir Kuzislkin heeft van de Britse autoriteiten toestemming gekregen voor een voorlopig verblijf in Groot-Brittannië. Zijn verzoek om politiek asiel is niet ingewilligd. DEN HAAG - Het Solidariteitsko mité voor de Joden in de Sowjet- Unie heeft maandag in een telegram aan minister-president Van Agt ge vraagd pogingen in het werk te stel len om het leven van de Russische wiskundige Anatolil Sjaranski te redden. Dit heeft rabbijn Soetendorp namens het komité meegedeeld. ,,Wij vragen u bij de Sowjet-autori- teiten aan te dringen op vrijlating van Sjaranski of in ieder geval het toestaan van zijn verzoek om post te mogen ontvangen. Wij zijn van me ning dat de veiligheidskonferentie, die binnenkort weer in Madrid be gint, onder zware druk komt te staan als het leven van Sjaranski niet wordt gespaard", aldus het tele gram. Sjaranski werd in 1978 tot dertien jaar gevangenisstraf veroordeeld we gens wat werd genoemd spionage. Sjaranski, die al jaren vecht voor een uitreisvisum naar Israël, is ongeveer een maand in hongerstaking. Rab bijn Soetendorp heeft het afgelopen weekeinde berichten ontvangen dat Sjaranski stervende zou zijn. NEW YORK/LONDEN - De aande lenkoersen op de effektenbeurs in New York hebben maandag een forse daling te zien gegeven. Bij een niet al te grote omzet daalde de Dow Jones- index voor industriële aandelen maar liefst 36,33 punten tot onder de magische grens van 1000 om uit te ko men op 995,13. Alleen op 28 oktober 1929 was er met 38,33 punten een grotere daling. De daling vindt haar oorzaak in te leurstelling bij de handelaren over de ogenschijnlijke stagnering van de rentedaling in de Verenigde Staten. Weliswaar verlaagde Chemical Bank vrijdag haar prime rate opnieuw met een half procent tot 11,5 procent, maar de andere grote banken hebben dat voorbeeld tot nu toe niet gevolgd. Ook van de kant van de centrale ban ken in de V.S. zijn geen tekenen ge komen die grond geven voor het ver wachten van een verdere renteda ling. ,,Het aantal alternatieven is wel aardig ingekrompen", zo heeft de woordvoerder van de informateur in de nacht van maandag op dinsdag meegedeeld na een beraad tussen de drie, dat dinsdagmorgen werd voor tgezet. Dat tijdstip was afhankelijk van de duur van de wekelijkse vergade ringen van de frakties. De meeste po litieke frakties in de Tweede Kamer houden hun wekelijkse vergadering op dinsdagmorgen, voor dat 's mid dags de vergadering in de Kamer be gint. Belastingtabellen Nog niet duidelijk was welke rol in de onderhandelingen het debat zal spelen, dat de Kamer dinsdagmiddag hield over de nog vast te stellen be lastingtabellen voor lonen en in komsten. Het opnemen van de infla- tiekorrektie daarin was een wens van de V.V.D.het C.D.A. was voor aanpassingen die de hoogste inko mens minder begunstigen. Ook het al of niet voortzetten van de solidariteitsheffing, afkomstig uit het tweede kabinet Van Agt (C.D.A. P.v.d.A. en D'66), zou onderwerp van diskussie zijn. V.V.D.-onderhandelaar Nijpels, die opereert met volledig mandaat van zijn fraktie, werd maandag avond terzijde gestaan door op het onderhavig terrein deskundigen uit de fraktie van de liberalen. „Zij wa ren in de buurt", zo verklaarde de woordvoerder van de informateur. DELFT - Het gasbedrijf Delfland gaat volgende week bij 27 tuinders in Berkel en Pijnacker de gaskraan dichtdraaien omdat zij rekeningen van het vorige stookseizoen niet heb ben betaald. Woordvoerder A., Erme- rins van de gasleverancier heeft dit bekendgemaakt Het gaat in totaal om een bedrag van één miljoen gulden. Het Delftse gasbedrijf schat de kans dat de tuin ders alsnog zullen betalen niet groot. Volgens de woordvoerder zijn het ,,de zwakke broeders" onder de tuin ders van het Westland en omgeving. Het gasbedrijf meent met de maat regel de betrokken tuinders te behoe den voor een verdere teloorgang van hun bedrijven. Waarschuwing Ermerins verklaarde dat de ban ken het gasbedrijf hebben gewaar schuwd niet langer te leveren. Het gasbedrijf is niet onwillig, aldus Er- merings, maar de tuinders zijn niet kredietwaardig om (nieuwe) lenin gen bij banken af te sluiten. Volgens de woordvoerder hebben de 27 tuinders een half jaar de tijd ge had om hun gasrekeningen te vol doen. MOSKOU - De Sowjetautoriteiten zijn begonnen aan een perscampagne om het aantal echtscheidingen te ver kleinen en het aantal kinderen in Russische gezinnen te vergroten. C.D.A.-leider Lubbers stond er al leen voor, aangezien hij het onder handelingsresultaat toch nog aan zijn fraktie ter goedkeuring zal moe ten voorleggen. Moeilijkste dag Het was maandag de moeilijkste dag in de informatie tot dusver, al dus de woordvoerder van de infor mateur. In de loop van de middag nam de „spanning" die de onderhan delingen in de loop van de ochtend had gekenmerkt wat af. 's Middags werd er ook wat voortgang gemaakt met enkele andere zaken van ge wicht. Waar die zaken betrekking op had den werd door de woordvoerder niet meegedeeld. Wel is het zo dat twee fraktiespecialisten die zich bezighou den met ontwikkelingssamenwer king een bezoekje hebben gebracht aan de informateur. Het zijn Gual- therie van Weezei (C.D.A.) en de V.V.D.-er Voorhoeve. BERN - Zwitserland heeft besloten geen toestemming te geven voor ver hoging van het aantal buitenlandse werknemers in het land. De regering zei dat er in de komende 12 maanden evenveel vergunningen zullen wor den verstrekt als afgelopen jaar. Toen was er een quotum van 10.000 vastgesteld. WASHINGTON - De Amerikaanse president Reagan zal eind november of begin december een bezoek bren gen aan Brazilië en een aantal andere Latijns-Amerikaanse landen. Dit hebben regeringsfunktionarissen ge zegd. Deze conclucies trekt het konsu- menten kontakt uit een onderzoek naar de opbouw van de elektriciteits tarieven in Nederland. De resultaten van het onderzoek staan in het novem bernummer van koopkracht, het maandblad van kk. In drie jaar tijd, van begin 1977 tot eind 1981, is de elektriciteitsrekening met gemiddeld tweehonderd gulden per huishouden per jaar gestegen, een verhoging van 41 procent, aldus kk. Ten eerste komt dit doordat de elektri citeitsmaatschappijen hun afschrijvin gen in de stroomrekeningen bereke nen op grond van vervangingsinveste ringen. Nu het elektriciteitsgebruik in Nederland niet langer toeneemt vindt kk dat dit niet redelijk is. Afschrijvin- Niet alleen partikulier verzeker den voelen veel voor zo'n volksverze kering, maar ook veel ambtenaren (die nu eigen regelingen hebben). Dat blijkt uit een onderzoek dat het bu reau Inter/view B.V. heeft uitge voerd in opdracht van het blad „In zet" van de VNZ, de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen. MADRID - Een debat voor de tele visie tussen de vijf belangrijkste po litieke leiders in Spanje gaat niet door. De uitzending had het hoogte punt moeten zijn in de campagnes voor de verkiezingen van donderdag. Reden voor het niet doorgaan van het programma is dat de betrokkenen geen overeenstemming konden berei ken over de regels van de diskussie. VALENCIA - De autoriteiten van de Spaanse provincie Valencia heb ben de verantwoordelijkheid van de staat ter sprake gebracht bij de ern stige overstromingen waarbij de af gelopen week zeker 50 mensen zijn omgekomen. De provinciale vergade ring van Valencia is van plan schade vergoeding te vragen bij het ministe rie van openbare werken, dat eige naar is van een stuwdam die onder de druk van het wassende water is be zweken. TILBURG - De Beekse Bergen bij Tilburg, een van Nederlands grootste toeristische trekpleisters, heeft over het boekjaar 1981 een verlies geleden van 625.000 gulden. Het negatieve be drijfsresultaat is voor het grootste gedeelte veroorzaakt door tegenval lend bezoek aan het rekreatiepark.. Er kwamen vorig jaar ruim 1.500.000 mensen naar de Beekse Bergen, 150.000 minder dan begroot. Met name de belangstelling voor het Safaripark liep vorig jaar sterk terug. Het rekreatiegedeelte daaren tegen trok meer belangstelling. Het verlies komt volledig voor rekening van de twee eigenaren van het park, de gemeenten Tilburg en Hilvaren- beek. Via het zogenaamde egalisatie fonds van beide gemeenten kan het verlies evenwel voor het grootste ge deelte worden weggewerkt. In dat fonds zijn in de voorgaande jaren de winsten van de Beekse Bergen opge nomen. gen moeten worden gebaseerd op de historische waarde. Inflatie Daarnaast meent kk dat de elektrici teitsbedrijven de inflatie dubbel door berekenen in de kosten. Tenslotte ligt een derde prijsopdrijver in de, in ver gelijking met de ons omringende lan den, gigantische overcapaciteit van e- lektriciteit De gezamelijke bedrijven hebben volgens de organisatie de mogelijk heid 68 procent meer stroom te produ ceren dan wordt verkocht Dat kost kapitalen aan afschrijvingen en onder houd. Aanleiding tot het onderzoek was de financiële situatie binnen de zie kenfondsverzekering. Het tekort van de verplichte verzekering (werkne mers) wordt eind dit jaar op 1,3 mil jard geraamd. Ruim tweederde van de Nederlanders is - verplicht, vrij willig of als bejaarde - via het Zie kenfonds verzekerd. Op de vraag, hoe de financiële pro blemen al op korte termijn moeten worden opgelost, reageerden de geënqueteerden verschillend. Onge veer een kwart (29 procent van de zie kenfondsverzekerden en 18 procent van de „partikulieren") sprak zich uit voor verhoging van de premies, 18 procent voor minder voorzienin gen en 30 procent voor eigen bijdra gen. Bijna 30 procent (bij de zieken fondsverzekerden meer, bij de ande ren minder) gaat met geen van deze drie oplossingen akkoord. Basispakket Een „volksverzekering met ba sispakket" is onlangs voorgesteld door onder meer de wetenschappelij ke raad voor het regeringsbeleid en algemeen sekretaris J. de Vries van de VNZ. Ook de minister van volks gezondheid heeft een wijziging van het verzekeringsstelsel in die rich ting aangekondigd. Van zestien voor zieningen konden de ondervraagden aangeven, of die volgens hen in het „basispakket" moeten. JERUZALEM Het bezoek dat de Israëlische minister van buitenland se zaken, Yitzhak Shamir, onlangs bracht aan Costa Rica heeft de aan dacht gevestigd op de Israëlische mi litaire hulp aan regimes in Midden- Amerika. PARIJS De mensen in de Verenig de Staten en West-Europa maken zich het meeste zorg om de werkgele genheid Daarna komen de stijgende kriminaliteit en de inflatie Onder de ondervraagden tonen de Nederlan ders zich het meest bezorgd over kernwapens Dit blijkt uit een opi niepeiling die het in Parijs verschij nende Amerikaanse dagblad „Inter national Herald Tribune" in zeven landen heeft laten houden. Ongelukken in privé-sfeer AMSTERDAM - Jaarlijks komen er 2,3 miljoen ongevallen voor in de privésfeer, waarbij de hulp van een arts ingeroepen moet worden. Dit is tien maal zoveel als in de bedrijf s- en verkeerssektor tezamen. Dit konklu- deert het veiligheidsinstituut in een rapport over een onderzoek naar on gevallen in de privésfeer. Dit onder zoek werd tussen februari 1981 en fe bruari 1982 gehouden onder ruim 18.000 Nederlandse huishoudens. Volgens het rapport, dat maandag gepresenteerd werd, heeft bijna de helft van alle medisch behandelde ongevallen in de privésfeer (in en om het huis, tijdens sport, spel of recrea tieve aktiviteiten) betrekking op kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0 tot en met 20 jaar. Na het 70ste jaar gebeuren er slechts weinig onge vallen maar de ongevallen die wel gebeuren hebben altijd ernstige ge volgen en blijken fataal te zijn, aldus het rapport. De belangrijkste oorzaken van de ongevallen zijn sport-aktiviteiten ruim een half miljoen letsels), spel van kinderen (ruim 400.000 gewon den) en doe-het-zelf bezigheden (een kwart miljoen letselsaldus het rap port. Konsumenten Kontakt: DEN HAAG - Candybars (Mars, Nuts, Milky Way, Snickers, Bounty, Banjo, enz.) zijn slecht voor het gebit, bederven de eetlust en zijn naar ver houding duur. Dat zegt Konsumen ten Kontakt in het novembernum mer van Koopkracht. K.K. wil dat het aanprijzen van „extra gewicht voor dezelfde prijs voortaan achterwege blijft. Dit is flauwekul, want de verhoging van gewicht wordt altijd gevolgd door weer een gewichtsverlaging. Van die gewichtsverlaging maken de fabri kanten nooit melding, aldus de orga nisatie. Verhouding zoek Uit het onderzoek naar Candybars blijkt volgens K.K. verder, dat de verhouding prijs-kwaliteit bij Tam, Caddy, Duplo, Kitkat en Banjo en in mindere mate bij Milkyway wel erg zoek is. Snoepende konsumenten be talen voor deze produkten de prijs van luxe bonbons, terwijl ze daar voor een uitermate „luchtige" Can- dybar krijgen. Konsumenten Kon takt verbaast zich er over, dat in de warenwet nog steeds niets is gere geld over Candybars, zodat de fabri kant vrij spel heeft in het bepalen van de kwaliteit. DEN HAAG - Het overleg van on derhandelaars Nijpels (WD) en Lub bers (CDA) met informateur Schol ten over een te formeren CDA-WD- kabinet is dindsdagmorgen om streeks half twaalf hervat. WD- fraktieleider Nijpels merkte na af loop van het WD-fraktieberaad op dat met de WD te praten valt over een beperking van de inflatiecorrec tie tot tachtig procent. Maar dan moet wel rotsvast veran kerd worden dat de bezuinigingen in de komende jaren op de overheids uitgaven zullen worden opgevoerd als de beoogde loonmatiging mislukt. De WD interpreteert het concept-regeerakkoord als een be vestiging dat in de jaren 1984 tot en met 1986 bij een eventuele misluk king van de loonmatiging geen zeven maar tien miljard gulden per jaar zal worden omgebogen. Het CDA vat het concept-regeerakkoord zo niet op. „Het is nu geen kwestie van ja of nee zeggen," aldus Nijpels „op het pak ket zoals het er nu ligt kunnen wij geen ja zeggen." Dinsdag 26 oktober Zicrikzcc Sporthal Onderdak. Onderling herfsttoemooi, Badmintonclub Zie- rikzee. 19.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Vergade ring C.P.B. 19.45 uur. UW-gebouw. Kontaktavond UW. 19.30 uur. Concertzaal. „Driekoningenavond" door het Reizend Volkstoneel uit Antwerpen. 20.00 uur. Kcrkwcrve Verenigingsgebouw. Bcjaardensoos. 14.30 uur. Burgh-Haamstede Slot Haamstede. Bezoek van de Ned. Ver. van Huisvrouwen afdeling Wes- terschouwen. 13.30 uur ingang Slot. Scharend tjke Gemeentehuis. Gemeenteraadsver gadering Middenschouwen. 19.30 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis. Bijeenkomst NBvP. 20.00 uur. Bruinisse Ned. Herv. Verenigingsgebouw. Le zing Herv Vrouwenvereniging „Helpt ElkandeT". 19.30 uur Woensdag 27 oktober Zierikzee „De Gekroonde Suikerbiet". Thema avond Vrouwencafé. 20.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw, 't Vrije. Bejaardenmiddag N.C.V.B. 14.30 uur. Zonnemaire Openbare kleuterschool. Ouder avond. 20.00 uur. Dreischor Dorpshuis. NBvP. 20.00 uur. Nieuwerkerk O.L.S., Weststraat. Ouderavond. 20.00 uur. Bruinisse Leeszaal Bibliotheek. Schrijf avond Amnesty International. Vanaf 19.00 uur. Donderdag 28 oktober Zierikzee Bovenzaal Geref. kerk. Verkoping dameskrans „Tryfena". Vanaf 10.00 uur. Haamstede Gemeentehuis. Openbare vergade ring kommissie openbare werken. 19.30 uur. Scharendijke Hervormd Verenigingsgebouw. Dia avond Werkgroep Evenementen Scharendijke Ellemeet. 19.30 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Vergadering Ge meenteraad Duiveland. 20.00 uur. Vrijdag 29 oktober Zierikzee „Huis van Nassau". Jaarvergadering K.V. All Ready. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Bingo-avond voor leden, buurtvereniging „De Maltezers". 20.00 uur. Haamstede Gereformeerde kerk. Israël-avond, lezing mevrouw H. Stranders. 19.30 uur. Renesse Kantine sportpark „De Laone". Jaarvergadering voetbal afd. S.V. Renesse. 19.30 uur. Motel de Zeeuwse Stromen. Mode show wintersport en demonstratie skigymnastiek door Sporthuis Zie rikzee. 20.00 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Modeshow. 20.00 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Dans- en bingo avond Bond van Opzichzelfstaanden. 20.00 uur. Ouwerkerk Bruinisse Dorpshuis. Tentoonstelling „De Nag- tegaal". 19.00 tot 22.00 uuur. Zaterdag 30 oktober Haamstede Gereformeerde kerk. Israël-avond, lezing mevrouw H. Stranders. 19.30 uur. Nieuwerkerk Ophalen oud papier. Vanaf 8.00 uur. Bruinisse Dorpshuis. Tentoonstelling „De Nag- tegaal". 14.00 tot 22.30 uur. Maandag 1 november Zierikzee Poststraat 25. Lezing kruiden. 20.00 uur. Willibrordusschool. Jaarlijkse ouderavond R.K. kleuter- en lagere school. 20.00 uur. Brouwershaven Stadhuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Dinsdag 2 november Zierikzee Stadhuis. Openbare vergadering kommissie financiën. 19.30 uur. Burgh-Haamstede Gemeentehuis. Hoorzitting. 19.30 uur. Donderdag 4 november Zierikzee Stadhuis. Kommissie Financiën (be handeling begrotingsstukken). 19.30 uur. Wcsterschouwen Gemeentehuis. Kommissie Midden- en Kleinbedrijf. 15.00 uur. Noordgouwe Hotel v. d. Weijde. Vergadering On dercentrale V.V.D. 19.30 uur. BRUINiSSE - Verkeersravage. op rijksweg 18 Het brandweerkorps van Bruinisse spoot maandagmiddag net met gas- olie bedekte wegdek schoonnadat een personenauto frontaal op de vrachtwagen links op de foto was ingereden De bestuurder van de personenauto kwam hij de botsing om het leven. (Zie ook voorpagina). (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) HUISAANSIUITINGEN Redaklie (niet voor bezorging), na 17 30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774. (01110) 6564 Advertenties (01119)1660 na 16 30 uur Bezorging (01119) 1660 UTRECHT - Ruim de helft van de bevolking - 49 procent van de zieken fondsverzekerden en 66 procent van de niet bij een ziekenfonds verzekerden - is voor een beperkte volksverzekering tegen ziektekosten met een voor ieder gelijk „basispakket". Daarnaast moet wel de mogelijkheid bestaan, overblij vende risiko's bij te verzekeren. De elektriciteitstarieven in Nederland zijn onnodig hoog. Deze hoog tarie ven worden veroorzaakt doordat elektriciteitsbedrijven bij het berekenen van de prijzen uitgaan van de voor de konsument zeer ongunstige rekenmethode. Daarnaast hebben de centrales een gigantisch grote en dure overcapaciteit opgebouw. •«Ring 42. Demonstratie bloemschik ken, Kon. Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde. 20.00 uur. i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2