Meerderheid Z.O.C.-leden voor extra koopavond op toeristendag Gemeenten Sehouwen-Duiveland bestuderen kansen rekreatief projekt bij Oosterseheldewerken Weer verkeersdode op rijksweg 18 ■HP tK'i. GEZOND SLAPEN! DE ZIERIKZEESCHE COURANT Tijdens ledenvergadering Jtiotnieco Jongeman met mes zaait paniek in de Hema Vergadering Zierikzeesche Ondernemers Centrale PÊ Bitr .1,1' (I lLL Z1ERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110)6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling t 34,90, per jaar t 133,00. Losse- nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 26 oktober 1982 139ste jaargang Nr. 23206 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Toeristenbelasting Westerschouwen omhoog ZIERIKZEE - Het ziet er naar uit, dat Zierikzee in de topweken van het toeristenseizoen volgend jaar, naast de donderdagavond een tweede koopavond krijgt op de toeristen-dinsdag. Een meerderheid van de leden maan dagavond aanwezig tijdens een vergadering van de Zie- rikzeese Ondernemers Centrale in de bovenzaal van restaurant „Mondragon" bleek in principe bereid tot die tweede koopavond gedurende enkele weken. Advertentie Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten Zierikzee ZIERIKZEE - In het warenhuis He- ma te Zierikzee heerste maandag middag grote paniek toen een twin tigjarige jongeman L. d. K. uit Zie rikzee de winkel binnenliep met een mes in z'n hand. In het kantoor van de chefs zou hij de de heer D. met dit wapen hebben bedreigd. De rijkspolitie, die onmiddellijk werd gewaarschuwd, heeft de jongen aangehouden en verhoord, waarna hij werd vrijgelaten. L. d. K. zou met rancuneuze gevoelens het bedrijf zijn binnengewandeld om bepaalde werknemers van dit bedrijf „het één en ander duidelijk te maken". Het motief van deze aktie wilde de poli tie niet prijsgeven. CAIRO - De procureur-generaal in Egypte heeft een eind gemaakt aan de dagelijks in de nationale pers ver schijnende onthullingen over de van korruptie verdachte halfbroer van wijlen president Anwar El-Sadat. De kranten mogen, behalve wat officieel bekend gemaakt wordt, niets meer schrijven over het justitiële onder zoek tegen Esmat El -Sadat, zijn vier vrouwen en vijftien kinderen. De vraag werd aan de leden voor gelegd op verzoek van de heer H. Lindhout, voorzitter van de Evene mentenkommissie, belast met de or ganisatie van de Zierikzeese toe- ristendagen. De invoering van deze tweede koopavond vormde onderdeel van een geheel nieuwe opzet van de toe- ristendagen, die de Evenementen kommissie voor ogen heeft. De heer Lindhout gaf daar maandagavond een gedetailleerde toelichting op. Hij stelde voor in 1983 zeven toe- ristendagen te organiseren - op de dinsdagen van 12 juli t/m 23 au gustus - in verband met een langer seizoen tengevolge van de vakan tiespreiding. Verder kwam hij met het voorstel de toeristendagen niet 's ochtends om tien uur maar 's mid dags om één uur van start te laten gaan. Dit zou volgens hem de proble men van de winkelbevoorrading on dervangen en bovendien zou de eigen bevolking de kans krijgen in de och tenduren normaal inkopen te doen. „Ook 's avonds wat bieden" y•a.ler achtte hij het van belang, dat de toerist ook 's avonds in Zierik zee eens wat geboden wordt en op perde derhalve het evenement tot 21.30 22.00 uur te laten doorlopen met eventueel daaraan gekoppeld de openstelling van de winkels in de avonduren. De heer Lindhout pleitte verder voor een grotere deelname van eigen ondernemers aan de stand verkoop, zodat geen ondernemers van buitenaf meer aangetrokken moeten worden. Uit een oogpunt van financiering werd tot nu toe een groot aantal kra men verhuurd aan ondernemers van elders met als gevolg dat een deel van het in Zierikzee bestede geld af vloeit. De voorzitter van de Evenementen kommissie vond dat dit in de toe komst eigenlijk voorkomen moet worden en stelde voor, dat zoveel mogelijk eigen ondernemers een kraam zullen huren, zij het tegen een wat hogere prijs dan vorig jaar om fi nancieel toch rond te kunnen komen in de organisatie van de toeristenda gen. De toeristenmarkt zal op voor stel van de Evenementenkommissie verder worden uitgebreid naar de Poststraat, tweede deel St. Do- musstraat en Kraanplein. Dat zal ge realiseerd worden door een bredere opstelling van de kramen. Wettelijk mogelijk Z.O.C.-voorzitter de heer P. Verfla ge noemde de voorstellen een „ingrij pend gebeuren". Hij informeerde bij de - niet in groten getale - aanwezige leden hoe zij dachten over de extra koopavond op de toeristendinsdag. Wettelijk bestaat in Zierikzee de mo gelijkheid tot vijf extra koopavon den tijdens het toeristenseizoen. De ze bepaling werd opgenomen bij de vaststelling van de nieuwe win kelsluitingswet in 1978. Zoals gezegd verklaardde de meerderheid van de^ aanwezige leden zich akkoord met dé* door de heer Lindhout voorgestelde plannen. De Evenementenkommissie zal derhalve op deze basis verder werken aan de organisatie van de toeristendagen in 1983. BRUINISSE - De totaal vernielde personenauto, waarin de 63-jarige G. A. Backx uit Breda maandagmiddag bij een verkeersongeluk op rijksweg 18 om het leven kwam. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE - De gemeenten op Sehouwen-Duiveland verdiepen zich in samenwerkend overleg en in sa menspraak met E.T.I., V.V.V., Provincie en Rijkswa terstaat in een onderzoek naar de mogelijkheden tot het realiseren van een grootschalig projekt na het gereedko men van de Oosterschelde pijlerdam. Een projekt, dat kan aansluiten op het permanent voorlichtingscentrum, dat boven het bedieningsgebouw van de pijlerdam zal worden gebouwd. BRUINISSE - De 63-jarige G. A. Backx uit Breda is maandagmiddag om kwart over drie op rijksweg 18 dicht bij de sluizen te Bruinisse tijdens een inhaalma noeuvre verongelukt. De man reed met zijn auto richting Zierikzee en wilde een personenauto met aanhangwagen inhalen. Tijdens deze manoeuvre botste hij frontaal in op een tegemoetkomende vrachtwa gen, die was geladen met circa 25 ton bieten. De automobilist overleed ter plaatse. Het verkeer liep door het ongeluk vertragingen op. Doordat de brandstoftank van de vrachtauto was lekgeslagen, was de rijksweg spiegelglad geworden door de gasolie. De brandweer van Brui nisse heeft het wegdek schoongespo- ten, terwijl de rijkspolitie het ver keer over de paralelweg leidde. De totaal vernielde auto werd door garagebedrijf Ista weggesleept naai de gemeentewerf, waar door de brandweer het slachtoffer uit het wrak werd gehaald. Het stoffelijk overschot werd naar het Rode Kruis Ziekenhuis overgebracht. De Z W iV -lijndienst vervoert dagelijks vele bezoekers naar het voorlichtingscentrum op het werkeiland Neeltje Jans Z. W N -direkteur, de heer .J Deïst, noemt het bezoekersaantal van 230 000 dit jaar ..bescheiden" Een grootscheeps dagrekreatief projekt op deze plek moet na verloop van tijd - na 8 A 10 jaar - volgens hem ongeveer 1,5 miljoen mensen kunnen trekken Op de foto de bushalte bij de damaamet (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) „Het is echt niet zo dat we op bestuurlijk gebied het allemaal maar zitten af te wachten", liet burge meester Th. H. de Meester maandag avond weten tijdens een ledenverga dering van de Zierikzeesche Onder nemers Centrale (Z.O.C.) in de boven zaal van restaurant „Mondragon". Hij deelde mede, dat voortvloeiend uit het intergemeentelijke overleg, waar ook St. Philipsland aan deel neemt, nog deze week een schrijven uitgaat naar de minister van verkeer en waterstaat om aan te dringen op een versnelde uitvoer van de wegver- betering tussen Grevelingendam Kop van Schouwen. Tevens zal in dit schrijven worden gepleit voor een bredere weg over de stormstuwcais- sondam dan de rijksoverheid thans voorneemt te realiseren. De burge meester noemde het een „onverteer bare zaak" als niet voor een bredere weg toegankelijk voor alle verkeer zou worden,gekozen. „De miljoenen die thans bespaard zouden worden door die bredere weg niet aan te leg gen, zouden ons in de toekomst wel- cens duur kunnen komen te staan", aldus de heer De Meester. Reaktic Zijn woorden waren een reaktie op een inleiding van de heer J. Deïst, di rekteur vervoersmij. Z.W.N., die in verband met de afsluiting van de Oosterschelde sprak over „mogelijke ontwikkelingen in de toevoerstro men in relatie met Sehouwen-Duive land in de nabije toekomst en de ge volgen daarvan". De heer Deïst be trok uiteraard in die materie ook de mogelijkheden tot het realiseren van een grootschalig projekt voor dagre- kreatie in aansluiting op de Ooster seheldewerken. Met bundeling van krachten moet hal naar zijn mening mogelijk zijn daar een sleehtwcer- voorziening van internationale bete kenis van ae grond te krijgen. In vergelijking met voorzieningen als „De Eftelfng" en „De Beekse Ber gen" die jaarlijks 1.5 miljoen bezoe kers trekken, noemde de heer Deïst de 250.000 bezoekers, die dit jaar naar het voorlopige informatiecen trum op Neellje Jans kwamen „een bescheiden aantal". Vervolg pag. 3 Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat u weten moet. Onthoudt u vast 28, 29 en 30 oktober Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. WASHINGTON - De eerstkomende ekonomische topkonferentie van staatshoofden en regeringsleiders van de zeven grote industrielanden zal volgend jaar van 28 tot en met 30 mei worden gehouden in het Ameri kaanse Williamsburg, een toeristen centrum op 200 kilometer ten zuiden van Washington, zo heeft het Witte Huis bekendgemaakt. LONDEN - De Britse regering heeft een witboek over haar immi gratiebeleid ingediend dat in de con servatieve (regerings)partij een scherpe kontroverse teweeg heeft ge bracht. De rechtervleugel van De To ries heeft strijd in het Lagerhuis aan gekondigd daar er bepaalde verzach tende maatregelen voor immigrantie van echtgenoten en verloofden van Britse staatsburgeressen zijn voor gesteld. Verwachting tot woensdagavond: Veranderlijk Eerst veel bewolking en af toe re gen. Overdag opklaringen. Mini mumtemperatuur omstreeks 8 gra den, middagtemperatuur om en nabij 14 graden. Vrij krachtige zuidweste lijke wind, rond kracht 5, overdag draaiend naar het westen en afne mend tot matig, kracht 3 4. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 30 okt.: Donderdag: Perioden met zon Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 7 gr. Middagtemp.: 14 gr. Windkracht: west 3 Vrijdag: Perioden met zon Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 5 gr. Middagtemp.: 13 gr. Windkracht: zuid 3 Zaterdag: Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 6 gr. Middagtemp.: 13 gr. Windkracht: zuid 4 ZON- EN MAANSTANDEN 27 okt. Zon op 7.25, onder 17.22 Maan op 16.01, onder 00.44 28 okt. Zon op 7.27onder 17.20 Maan op 16.22, onder 01.54 Volle maan: 1 nov. (13.57) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 27 okt. 10.44 23.38 4.17 16.59 28 okt. 11.57 5.31 18.03 Doodtij: 27 oktober HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 26-10 Het K.N.M.l. deelt mede Het weer behoudt een wissel vallig karakter. Een diepe Oceaande pressie trekt ten westen van Ierland langs naar het noordoosten en wordt woensdagmiddag nabij IJsland ver wacht. Wolkengebieden van deze de pressie trekken in een zuidwestelijke stroming het land binnen. Het is mo gelijk dat er eerst af en toe regen uit deze bewolking valt. Later op de dag komen er meer opklaringen. De tem peratuur daalt vannacht tot 3 gra den Woensdagmiddag stijgt de tem peratuur tot om en nabij de 14 gra den. Aanvankelijk waait de wind uit het zuidwesten en is vrij krachtig.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1