gewoon mooi ploegstoffen REIZEND VOLKSTONEEL ANTWERPEN BRENGT „DRIEKONINGENAVOND" Regionale Ploegwedstrijd moest andermaal worden uitgesteld GEZOND SLAPEN! DE ZIERIKZEESCHE COURANT Toestand Sjtsjaranski zeer slecht genoemd Reisburo van Oeveren b.v. Israëlische regering besluit tot opheffing „El Al" Dinsdagavond in de Concertzaal: Komedie van Shakespeare Wegens zware regenval and Z1ERIKZEESCHE NIEUWSBODE HEDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar f 133,00. Losse- nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 25 oktober 1982 139ste jaargang Nr. 23205 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Rekreatievaart sluis Bruinisse ZIERIKZEE - De ploegwedstrijd om het kampioen schap van Schouwen-Duiveland moest zaterdag voor de tweede maal worden uitgesteld. Aanvankelijk was het de bedoeling deze regionale ploegwedstrijd te houden op zaterdag 16 oktober. Dat kon wegens de slechte weers omstandigheden geen doorgang hebben. Vrijdagavond jl. nog was het de be doeling dit evenement zaterdagmid dag te laten plaatsvinden, maar toen vrijdagnacht en zaterdagochtend Pluvius zich van zijn zeer royale kant toonde, besloot de organisatiekom missie de wedstrijd weer een week op te schuiven naar zaterdag 30 okto ber. Woordvoerder van de organisatie- kommissie de heer J. F. v. d. Velde liet desgevraagd weten, dat het niet verantwoord zou zijn de negentien deelnemers na zoveel regenval in ak- tie te laten komen. „Tankslag" ..Het land zou er na afloop dan uit zien alsof er een tankslag had plaats gevonden", aldus de heer Van der Velde. De regionale ploegwedstrijd zal dit jaar gehouden worden op een perceel PARIJS - De Russische dissident Anatoli Sjtsjaransky, die in een werkkamp al ruim een maand in hon gerstaking is, is er zeer slecht aan toe. Het comité voor solidariteit met de Joden in de Sowjet-Unie heeft zon dag in Parijs meegedeeld dat Sjtsja ransky „stervende is". Het comité zegt de informatie te hebben gekregen van een getuige die uit de Sowjet-Unie terugkeerde en van de vrouw van de Dissident, die in Is rael woont Sjtsjaransky, een Russis che Jood die vijftien jaar strijdt voorde mensenrechten in de Sowjet-Unie en voor het recht van Russische Joden naar Israel te emigreren, begon op 23 september in het kamp bij Perm in de Oeral een hongerstaking. Daarbij protesteert hij tegen de om standigheden van zijn detentie en de weigering van de autoriteiten hem naar Israel te laten vertrekken. De dissident heeft volgens de informatie uit de Sowjet-Unie, sinds het begin van dit jaar geen bezoek of post mogen ontvangen. grond van de heer A. v. d. Hoek aan de Oude Nieuwlandweg onder Nieu- werkerk. Het uitstel heeft overigens geen verstrekkende gevolgen. Degene, die zich ploegkampioen van Schouwen- Duiveland mag noemen, gaat vol gend jaar deelnemen aa de provincia le kampioenschappen. Vóór die pro vinciale wedstrijd gaat plaatsvinden zal de kampioen 1982 in deze regio in middels ook wel bekend zijn. Vorig jaar tijdens de ploeg wedstrijd van Schouwen-Duiveland op een stuk grond van de heer C. W. den Boer aan de Heuvelsweg/Tel- lersweg ging de eerste prijs naar de heer Joh. Hoogenboom uit Noord- welle. Met 225 Vi pnt. wist hij toen zijn titel te prolongeren. Op de pro vinciale kampioenschappen vorig jaar behaalde hij een tweede plaats. De heer Hoogenboom gaf in een vraaggesprek met de Z.N. toen te kennen dat ploegen echt heel wat meer is dan zomaar een stuk land om gooien. „Ploegen is geen sluitstuk, maar juist de start voor de oogst van volgend jaar", aldus de regionale kampioen. In Zeeland worden al zeer lange tijd ploegwedstrijden gehouden. Op Schouwen-Duiveland kwam dit eve nement pas in 1970 van de grond op initiatief van de promotor de heer J. H. Zwart van de Landbouwvoorlich ting. Ge propageerd werd in dit verband steeds dat goed ploegen later in het seizoen minder inspanning betekent bij het zaaiklaar maken van de grond. Het is zoals gezegd nu de bedoe ling, als het weer een beetje mee werkt, dat op zaterdag 30 oktober weer om het ploegkampioenschap van Schouwen-Duiveland wordt gestreden. Advertentie is nu ook OFFICIEEL AGENT VOOR DE N.C.R.V. (Nederlandse Christelijke Reisvereniging) (ook Voor de programma's en boekingen: BRUINISSE - In het Dorpshuis was zaterdagmiddag een ..open huis" om meer bekendheid te geven aan het Rode Kruis-werk. Op de foto een demonstratie met de beroemde oefenpop. Jammer dat er zo weinig belangstellenden kwa men opdagen, (zie ook elders in dit nummer). (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) JERUZALEM - De Israëlische rege ring heeft zondag tijdens het weke lijkse kabinetsberaad besloten de na tionale luchtvaartmaatschappij ,,E1 Al" op te heffen. Dit heeft de Israëli sche radio gemeld. Het proces van de sluiting moet, meldde de radio, de komende drie weken ingezet worden. Kort voor het besluit hadden ver scheidene vakbonden van werkne mers van de luchtvaartmaatschappij nog een voorstel van de direktie van „El Al" aanvaard om de wer komstandigheden te verbeteren. Advertentie Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat u weten moet. Onthoudt u vast 28, 29 en 30 oktober LONDEN - De Russische diplo maat Wladimir Kuzislkin heeft van de Britse autoriteiten toestemming gekregen voor een voorlopig verblijf in Groot-Brittannië. Zijn verzoek om politiek asiel is niet ingewilligd. ZIERIKZEE - Het Reizend Volkstoneel uit Antwerpen geeft dinsdagavond in de Concertzaal een uitvoering van Shakespeare's komedie „Driekoningenavond". Het Antwerper Volkstoneel is in Zierikzee geen onbekende, het trad al enige malen met groot sukses in de Concert zaal op. De voorstelling vindt plaats onder verantwoor delijkheid van S.C.Z.-Uit in Zeeland. William Shakespeare gaat in zijn komedies een heel andere weg op dan in zijn bekende tragedies, waar de konfliktcn in de maatschappij wor den behandeld. In de komedies toont hij een wereld waar de droom werke lijkheid wordt. De fantasie vervangt de gangbare logica. De romantische, ontluikende lief de, de weerloze verliefdheid is het centrale thema. De problemen van de hoofdpersonen hebben hier rechtstreeks mee te maken, hoewel er aan die problemen niet te zwaar wordt getild. Het klimaat in „Drie koningenavond" is opvallend mild: het is goed leven in zijn droompara- dijs. Viola, een jonkvrouw, maakte op zekere dag met haar broer een verre zeereis. Het reisdoel werd echter Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. De stem der natuur laat zich niet overschreeuwen. Wieland nooit bereikt; een opstekende storm deed het zeilschip reddeloos verloren gaan. Viola spoelde aan op een onbe kende kust, van haar broer Sebasti- aan geen spoor. De kapitein van het schip stelde Viola gerust: hij had Se- bastiaan drijvend aan een stuk wrak hout gezien. Om zich tc beschermen tegen de voor haar vreemde omgeving (Illy- ric, het geboorteland van de kapi tein) vermomde Viola zich als jongen en noemde zich Cesario. De hertog van Illyrië „viel" op de gratieuzc houding van „de jongen" en benoem de hem tot zijn schildknaap. Viola werd door de hertog te hulp geroepen om te bemiddelen tussen hem en zijn liefde, de mooie Olivin. Viola, niet in haar schik met de op dracht, voerde haar taak toch uit, zonder sukses overigens maar niet zonder merkwaardig resultaat: Oli via wees voor de zoveelste keer de Vervolg png. 3 Verwachting tot dinsdagavond: Wisselvallig Wisselvallig en af ten toe regen maar later perioden met zon en droog. Middagtemperatuur ongeveer 13 graden. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 29 okt. Woensdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 40%. Minimumtemp.: 3 gr. Middagtemp.: 13 gr. Windkracht: west 4 Donderdag: Perioden met zon Kans op neerslag: 207c. Minimumtemp.: 5 gr. Middagtemp.: 13 gr. Windkracht: Var. 3 Vrijdag: Kans op neerslag: 10%. Minimumtemp.: 5 gr. Middagtemp.: 13 gr. Windkracht: Var. 2 ZON- EN MAANSTANDEN 26 okt. Zon op 7.23, onder 17.24 Maan op 15.37, onder HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 26 okt. 9.19 22.20 2.59 15.43 WARSCHAU - De ondergrondse leiding van het opgeheven Poolse vakverbond Solidariteit heeft haar houding tegenover de regering van generaal Jaruzelski verhard. Jhngfuutb.y ,enpark 2B zierikzee ZIERIKZEE - Danni Heylen en Frans van de Velde in een scène uit Shakespeare's Driekoningenavond Advertentie

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1