Meer binnenlandse vakanties: buitenlandse stagneren STREEKNIEUWS Nieuwe politieke presentatoren bij NOS-journaal Nieuwe poging Reagan om graanboeren te paaien Ontwikkeling energiemarkt KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG SUCCESJES Reparaties ONZE PUZZELRUBRIEK ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 22 oktober 1982 Nr. 23204 7 DEN HAAG - Er hebben dit jaar meer Nederlanders de zomervakantie in eigen land doorgebracht dan voor gaande jaren. Het toerisme naar het buitenland bleek duidelijk te stagneren. Dit zijn de uitkomsten van een donderdag gepubliceerd onderzoek, dat werd uitgevoerd door het Nederlands Research Instituut voor Toerisme in Breda samen met het Bureau Interact. Het zogenoemde kontinu vakantie- onderzoek, waarbij vier keer per jaar het vakantiegedrag van de Nederlan ders wordt bekeken. Zowel de korte verblijven in eigen land tijdens de afgelopen zomer (2 tot 4 dagen) als de echte vakanties (vijf dagen of meer) zijn .aanzienlijk" gestegen. Er was volgens het onder zoek sprake van vijftien procent meer korte zomervakanties in verge lijking met 1981, hetgeen in absolute cijfers neerkomt op 300.000. Het toerisme naar het buitenland bleek duidelijk te stagneren. De kor te verblijven vertoonden deze zomer nog een geringe groei (40.000), maar de lange vakanties liepen terug met 200.000 (een daling van vier procent) in vergelijking met vorige zomer. ZIERIKZEE Thema-avond Vrouwencafé Het Vrouwencafé te Zierikzee houdt woensdag 27 oktober in de Ge kroonde Suikerbiet een thema-avond ,,Ken je recht". Er bestaat nog steeds veel onduidelijkheid over sociale- en rechtspositiezaken. Martha Blom van de Dienstenbond FNV uit Goes praat over pensioen-AOW, getrouwd- ongetrouwd-samen wonend, kost winnerschap en uitkeringen, en over de rechtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Voor tijd: zie agenda. In november wordt een thema avond over literatuur gehouden. Ver der is er elke woensdag van 10.00 - 11.45 uur een informatieve koffie ochtend. Kontaktavond UW De UW, afdeling Zierikzee houdt dinsdag 26 oktober in het UVV- gebouw een kontaktavond. De heer J. A. van Bleiswijk, direkteur van het dagverblijf Brugzicht houdt een inleiding over de zwakzinnigenzorg in het dagverblijf. Voor tijd: zie agenda. komst. Op de avond wordt een voor dracht gehouden over ,,Kind in ziekenhuis", begeleid door diabeel- den. Voor tijd: zie agenda. nieuwerkerk Bijeenkomst NBvP De Ned. Bond van Plattelands vrouwen, afdeling Duiveland houdt een bijeenkomst op dinsdag 26 okto ber in het dorpshuis te Nieuwerkerk. De cabaretgroep Capritholen, bestaande uit leden van de afdeling tholen verzorgt een optreden. Het programma O verspanning" belicht een dat uit het leven van de vrouw. Voor tijd: zie agenda. Het was de haven Schelphoek middelburg Veel reakties kregen we op de foto uit 1928 van het bietenrooien, met in formatie. Het was inderdaad de oude haven van de Schelphoek, met op de achtergrond het kolenpakhuis van Van Landegent. De plaats werd ge maakt ter gelegenheid van het jubi leum van havenmeester Marinus Beije en de heer P. Finson uit Eiker zee is te herkennen op de foto. BURGH Ned. Ver. van Huisvrouwen De afdeling Westerschouwen van de Ned. Ver. van Huisvrouwen hield een verpozingsavond voor leden, huisgenoten en adverteerders in het verenigingsblad. De presidente, me vrouw Den Hamer-de Féijter, sprak een welkomstwoord, waarna eigen leden de vrolijke één-acter „Rhapso- die in Rood" opvoerden. Er ontstonden grote problemen in de modesalon van madame Doré (een fijne rol voor mevrouw Vos-Simons) toen juist twee dure klanten dezelfde bijzondere hoed wilden kopen. Deze hoed was gecreëerd door een van de werksters voor de bruiloft van haar dochter. Mevrouw Fokker dankte de speelsters voor hun bijdrage aan deze avond ,,wat ons de dagelijkse zorgen even deed vergeten" en overhandig de hun bloemen en een attentie. Na de pauze vertelde de heer Mat thews over: De wonderlijke wereld van de honingbij, toegelicht door een dia-serie. Bijen voeren een vrou- wenstaat en zijn ouder dan de mens heid. Iedere bij heeft een eigen taak. Ze leveren gezonde produkten: ho ning, stuifmeel, propulus en bijen was. Op het dia-scherm werd de sa menstelling van de bijenstaat ge toond in alle fasen, van eitje tot vol wassen bij. Veel vragen werden gesteld en naar genoegen beant woord. Het imkeren is een mooie hobby, maar men moet wel zorgen voor goede beschermende kleding. De presidente dankte spreker voor zijn causerie en bood hem een atten tie aan. BROUWERSHAVEN Modeshow boetiek Liselotte Boetiek Liselotte uit Brouwersha ven houdt vrijdag 29 oktober in het Tonnenmagazijn een modeshow. Me dewerking verlenen Pro Acoustic sound and Lightproductions en vier professionele mannequines. Voor tijd: zie agenda. DREISCHOR Bijeenkomst NBvP De Ned. Bond van Plattelands vrouwen. afdeling Noordgouwe e.o. houdt woensdag 27 oktober in het dorpshuis te Dreischor een bijeen- Vergadering Zeeuwse Vrouwenraad In de Schouwburg te Middelburg vindt op maandag 25 oktober de openbare vergadering van de Zeeuw se Vrouwenraad plaats. De bijeenkomst zal een feestelijk karakter dragen in verband met het 10-jarig bestaan van de raad. Spreekster is mevrouw Eegje Schoo, voorzitter van de Emancipatieraad. Zij zal spreken over de aktuele stand van zaken met betrekking tot het emancipatieproces. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan een forum waarin zitting hebben: Mw. E. M. Schoo (voorzitter Emancipatieraad); mw. E. Maris-Koster (gedeputeerde, belast met emancipatiezaken); mw. H. Comet-Duvekot (een „gewone" vrouw uit de provincie); mw. L. de Wijn (konsulente vormingswerk en volwassenedukatie). Het forum staat onder voorzitter schap van mw. S. van Heemskerck Pillis-Duvekot, ex-beleids medewerker van de ZV. Voor tijd: zie agenda. JOHANNESBURG - Als de Zuidaf- rikaanse regering blijft weigeren haar rassenbeleid te veranderen, is een explosie van geweld onvermijde lijk. Dit heeft de voormalige Ameri kaanse minister van defensie en voorzitter van de Wereldbank, Ro bert McNamara, donderdag gezegd tijdens een gastkollege op de Witwa- tersrand-Universiteit in Johannes burg. HILVERSUM - Als opvolgers van Charles Schwietert, die hoofd-voor- lichting van het ministerie van finan ciën wordt, heeft de NOS voor de ver- slaggeverij en de presentatie van het politieke nieuws in het Journaal de 32-jarige Gerard van de Wulp en de 33-jarige Gerard Arninkhof aange trokken. Van der Wulp is thans voor lichter bij de Tweede-Kamerfraktie van het CDA, Arninkhof werkt al sinds het begin van dit jaar bij de journaalredaktie van de NOS. Er zijn twee mensen aangenomen in verband met de komst van een jour naal om 22.30 uur vanaf 1 januari. In die Haagse journaalredaktie zal vanaf volgend jaar Jaap van der Ploeg nog slechts incidentieel als ver slaggever optreden. Hij gaat zich voornamelijk bezighouden met de leiding van de redaktie. WASHINGTON De Amerikaanse president Ronald Reagan heeft woensdag aangekondigd dat er een driejarig programma van 1.5 miljard dollar (ruim 4.1 miljard gulden) komt voor subsidiëring van de Amerikaan se export van landbouwprodukten naar ontwikkelingslanden. Hij deed dit tijdens een verkie zingstournee door het midden westen van de Verenigde Stoten, waar de be langrijkste graanstaten liggen. Het is Reagans tweede poging bin nen een week om de kiezers in de graanstaten gunstig te stemmen voor de verkiezingen voor het Congres op 2 november. Afgelopen vrijdag maakte hij bekend dat de Sowjot- Unie in het op l oktober begonnen begrotingsjaar 23 miljoen ton Ameri kaans graan mag kopen tegen nor maal acht miljoen ton. De hoeveel heid is vergroot „omdat de Ameri kaanse boeren het verdienen vrij toe gang te hebben tot de wereldmarkt", zo verklaarde Reagan toen. Het gaat bij het woensdag aange kondigde programma om kredietver lening op gunstige voorwaarden aan landen die Amerikaanse landbouw produkten willen kopen. Het komt erop neer dat de rente op de export kredieten omlaag gaat. Van de 1,5 miljard dollar zal 500 miljoen dollar onmiddellijk beschikbaar komen. De verhouding tussen het aantal binnenlandse- en buitenlandse zo mervakanties is vergeleken met een jaar geleden ook veranderd. Was de ze vorige zomer 54,6 pet. binnenland tegenover 45,5 pet. buitenland, voor de zomer 1982 lag de verhouding op 57,5 pet. tegen 42,5 pet. Meer per auto Andere uitkomsten van het onder zoek waren: nog meer mensen gingen met de auto op vakantie. In het bin nenland een groei van zes procent en naar het buitenland een groei van drie procent. De ontwikkeling naar goedkopere logiesvormen zet zich door ten nadele van hotel en bunga low en ten faveure van caravan en vouwwagen. AMSTERDAM - Het verbruik van energie in de Europese Gemeen schappen is sinds 1979 aanzienlijk verminderd, vooral het verbruik van olie. Ook dit jaar is er sprake van een vermindering. Het is evenwel moei lijk om vast te stellen hoe groot de in vloed van de recessie is en in hoever re er sprake is van een strukturele verandering in aanbod en verbruik. Een analyse van de situatie is uiterst gekompliceerd en de Europese Com missie kan dan ook nog lang geen be vredigend antwoord geven op de vraag hoe de energiemarkt zich zal ontwikkelen. Ook de olie-industrie zelf weet niet welke kant het zal op gaan. Dit heeft C. J. Audland, direkteur- generaal voor energie van de Europe se Commissie, woensdag gezegd tij dens een Energie-konferentie in Amsterdam. INGEZONDEN STUKKEN Veel dieren en vogels slachtoffers hedendaags verkeer Wanneer men zich regelmatig op en langs de Nederlandse wegen bevindt, dan ziet men tot zijn onsteltenis dat er regelmatig vele dieren en vogels het slachtoffer zijn geworden van ons hedendaags verkeer. Met behulp van verzamelde gegevens komt men voor Nederland op een berekening van ruim 650.000 vogels en ongeveer 160.000 zóogdièren per jaar. Allen slachtoffers op de wegen. Er is helaas nog weinig tegen te doen. Maar opvallend is dat hoe ho ger de snelheden waarmee gereden wordt, des te minder kans heeft het dier. De meeste dieren worden midden op de weg of aan de kant gevonden. De aanwezigheid van voedsel op de weg blijkt veel slachtoffers te veroorza ken. U als weggebruiker hebt misschien ook wel eens een dier aangereden. En anders kan het u waarschijnlijk nog wel eens overkomen. Dieren schieten soms op de meest onverwachte ogen blikken uit de bermen. Toch is reageren soms mogelijk. Doe dat nooit abrubt. Laat het gaspe daal los, rem pompend, voorzover de verkeerssituatie dat toelaat, en waarschuw het bedreigde beest via licht en claxonsignalen. Indien u echter toch het dier mocht aanrijden breng dan op zijn minst de beleefdheid op, de wagen aan de kant te zetten en het slachtoffer op te zoe ken. Leeft het dier nog dan kan medi sche hulp nog helpen. Is het dier echter gesneuveld, leg het dan in de berm van de weg. Ten eerste omdat andere dieren (aaseters) dan nog in de verleiding komen om ook de weg op te gaan, zodat u voor komt dat er nog meer slachtoffers vallen; ten tweede omdat het een le vend schepsel betrof, dat alleen al uit humane overwegingen beter lot ver diend dan op een snelweg te worden geplet. Moge dit schrijven er toe bijdragen dat er minder slachtoffers onder de dieren en vogels vallen door ons snel verkeer. Hoogachtend, P. J. HEIJBOER vert, van de Sophia- Vereniging tot bescherming van dieren, Esdoornstraat 33, Nieuwerkerk, tel. 01114-1583 SCHEEPVAART Abida, 20-10 te Lome MARKTBERICHTEN Paardenmarkt Den Bosch DEN BOSCH, 21-10. Aanvoer: 220 stuks. Prijzen per stuk: Luxe paarden 1800 - 3000; voljarige 1600 - 2400; 2-jarige, luxe (merries) 1400- 2100; 2-jarige luxe (hengsten) 1300- 2000; 1-jarige, luxe (merries) 800 - 1650; 1-jarige, luxe (hengsten) 750- 1500; veulens, luxe merries 550 - 1200; veulens, luxe hengsten 550 - 1100; hitten 475 - 1400; Shetland- se pony's (ruins) 200 - 400; Shet- iandse pony's (merries) 210 - 450. Prijzen per kg: Jonge slachtpaar- den 5,90 - 6,80; oude slachtpaar- den 5,00 - 6,50. Handel: lui. De Eierveilingen BARNEVELD, 21-10. Coöp. Veluw- se Eierveiling: Aanvoer 5.720.409 stuks. Stemming: redelijk. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 10,30; 55-56 gram 10,35; 60-61 gram 10,45 - 10,85; 65-66 gram 10,70 -ƒ 11,40. Eierveiling: Aanvoer 1.106.550 stuks. Stemming: redelijk. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 51-52 gram 9,85 - 10,00; 56-57 gram 10,30 - 10,45; 61-62 gram 10,50 - 11,35; 66-67 gram 10,65 -ƒ 11,50. Eiermarkt: Aanvoer ca. 850.000 stuks. Handel: matig. Eieren van 48-54 gram 9,75 -ƒ 10,85 per 100 stuks, kg-prijs 2,03 - 2,01; 57-61 gram 11,25 - 11,90 per 100 stuks, kg-prijs 1,97 - 1,86; 64- 67 gram 12,25 - 12,50 per 100 stuks, kg-prijs 1,91 - 1,86. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde' Kerk Beroepen te Amsterdam-Water- graafsmeer: J. Folkertsma, Huizum. Toegelaten tot Evangeliebedie ning: Mevr. A. L. Barnhoorn, Smidstraat 2, 9147 BK Hantum. Toegelaten tot Evangeliebediening en beroepbaar gesteld: C. Bergström, Boerhoorn 63, 7861 BX Oosterhesse- len; E. J. Hefting, Timorstraat 53, 6715 LX Groningen; O. C. Kerssen, Hazelaarstraat 45, 3434 TB Nieuwe- gein; A. Maarsen, Boterbloempad 4, 3202 GJ Spijkenisse; mevr. Y. M. Vóórhaar, Vinkelaan 16, 6581 CK Malden. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Lutten: J. F. de Haan, kand., Leiden. Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur ds. De Rooij. 11.00 uur ds. G. Kaay, Goe dereede. 17.00 uur interkerkelijke dienst in Geref. Kerk. Kerkwerve: 11,00 uurds. Duk. Serooskerke: 10.00 uur ds. Bolijn; 11.30 uur zondags school. Burgh: 10.00 uur ds. Baas. Haamstede: 10.00 en 19.00 uur kand. E. G. H. Laseur, Beekbergen. Renes- se: 9.30 uur ds. C. den Engelse, H.D. Noordwelle: 11.00 uur ds. H. F. Mei er. Scharendijke: 9.30 uur ds. Duk, gezinsdienst, m.m.v. W. Hoogerhei- de, trompet, zanggroep, zondags school. Brouwershaven: 11.00 uur mevr. A. S. de Boon-Tol, Spijkenisse. Zonnemaire: 9.30 uur mevr. A. S. de Boon-Tol, Spijkenisse; 11.00 uur zon dagsschool. Noordgouwe: 9.30 uurds. Geers. Dreischor: 11.00 uur ds. Geers; 17.00 uur zondagsschool kleinen, 19.00 uur zondagsschool groten. Ouwerkcrk: 10.00 uur de heer Rouw; 10.00 uur zondagsschool. Nieuwer kerk: 10.00 uur ds. Van den Ban. Oos- terland: 10.00 uur ds. Plante; 18.00 uur eerw. heer W. Jumelet, Grijps- kerkc. Sirjansland: 10.00 en 18.30 uur ds. Van der Valk. Bruinis.se: 10.00 uur eerw. heer J. C. Mesu, Wemeldin- ge; 17.00 uur ds. Teekens. Lutherse Kerk Zierikzee: Geen dienst. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur ds. Blokland; 17.00 uur int. dienst ds. G. Brucks van YFC, thema „Het gelukkige ge zin m.m.v. Leonie v. Loo en Coricn de Waay, altblokfluiten. Haamstede: 10.00 uur ds. G. Kalsmn, Vlissingen; 19.00 uur ds. I. Noordhof, 's-Graven- polder. Scharendijke: 10.00 en 19.00 uur ds. H. Eikelboom. Vlaardingen. Brouwershaven /Zonnemaire: 10.00 uur ds. Stutvoet; 18.30 uur ds. A. v. d. Waal, Middclharnis. Nieuwerkerk: 10.00 uur de heer A. W. Mol. Roosen daal; 17.00 uur ds. P. Joosse, Vlissin gen Brulnis.se: 10.00 uur ds. A. J. Bakker, Schiedam; 17.00 uur kand. A. W. Mol, Roosendaal. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 en 18.30 uur ds. M#ij#r. Te koop: Hoek-bankstel (stof) 1350,-; 3, 2-zits bankstel 1495,-. Duivelands Meubelhuis B.V., tel. 01114-1213 of 1113-1513. Aardappelen, groente, fruit en eieren. A. Neerhout, Oude- weg 9, Zierikzee. Leder handschoenen voor fiets - brommer - motor, 3 ma ten. Hese Tweewielers, Zie rikzee, tel. 01110-2022. Plasman trein met toebeho ren. Tel. 01110-4836. Opel Rek. Diesel 23 D 1981; Renault 18 TL 1981; Honda Civic 1979; Mitsubishi Lancer Combi 1977; Peugeot 304 GL Break Diesel 1977; Ford Escort 1976; Datsun 160 B 1976. Bovag-garantie, finan ciering. Benzine 6 cent kor ting. Autobedr. v. d. Have, St. Joostdijk 45, Oosterland, tel. 01114-1743. Kompl. drive-in disco-inst.. Te bevr. 01119-1495. Prijs n.o.t.k. Juwelier Briljant v/h Jac Mourer Westdijk 13-19, Middel- harnis, tel. 01870-3665. Struytsehoek 88. Helle- voetsluis, tel. 01883- 18566. Havenplein 1, Zie rikzee, tel. 01110-5900. Verzorgt alle soorten re paraties aan horloges, sieraden en klokken. Ook al heeft u deze niet bij ons gekocht. Gratis prijsopgave. Uit het grote aantal korrekte in zendingen werden weer twee prijs winnaars geloot, die zo spoedig mo gelijk de boekenbon van 10,— krij gen toegestuurd. Eerste prijs: W. Dooge Jonkersweg 1 4307 NJ Oosterland Tweede prijs: Silya de Jonge Fokkerstraat 7 4301 MD Zierikzee De oplossing van puzzel nr. E 503 luidt als volgt: HORIZONTAAL: 1. lenteklokje; 11. manier; 12. ornaat; 14. p.a.; 15. gek; 17. gom; 18. op; 20. ANP; 22. reepnet; 25. KMA; 26. tien; 28. Nepal; 29. waar; 30. ratel; 32. net; 33. getal; 34. ijk; 35. git; 37. pad; 38. te; 39. be ton; 40. super; 41. PS; 43. ree; 45. Ier; 46. pi; 47. oever; 49. por; 51. roman; 53. Oran; 54. cadet; 56. merk; 57. rok; 58. languit; 60. Ede; 61. te; 62. oom; 63. ren; 65. er; 66. nadoen; 69. kaneel; 71. regenmantel. VERTIKAAL: 1. la; 2. eng; 3. nier; 4. teken; 5. er; 6. L.O.; 7. orgel; 8. knot; 9. jam; 10. e.a.; 11. maniak; 13. tomaat; 14. patrijspoort; 16. appel; 19. parlevinker; 21. pet; 23. een; 24. nat; 25. kat; 27. negeren; 29. weder om; 31. liter; 33. gaper; 36. toe; 37. pui; 42. seroen; 44. Dodge; 46. pardel; 48. vak; 49. pan; 50. reu; 52. mee; 54. camee; 55. tiran; 58. loog; 59. tent; 62. ode; 64. nee; 68. ar; 68. NN; 69. ka; 70. el. DE NIEUWE PUZZEL Nr. 1908 E Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur ds. De Graaf. Kerkwerve: 10,00 en 18.00 uur Van der Sluys. Haamstede: 11.00 en 17.00 uur kand. J. Trommel. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 15.00 uur ds. E. Venema. Nieuwerkerk: 9.30 en 15.30 uurds. Van Gelder. Oosterland: 10.00 en 14.30 uur leesdienst; 18.30 uur Van Gelder. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst, in de Lutherse kerk. Nieu werkerk: 9.45 en 15.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur lees dienst. Oud-Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst. Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Remonstrants Ger. Gemeente Sommclsdljk: 10.00 uur ds. F. Knop pers, Hoorn. Leger des Hcils Zierikzee: 10.00 uur samenkomst. Rooms-Katholickc Kerk Zierikzee: za. 19.00 uur, zo. 9.30 uur. Haamstede; zo. 11.30 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: Dc diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37. Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing. 11.00 uur Wachttorenstu die. Donderdag. 19.30 uur Theokrati- sche school; 20.30 uur dienstvergade- Ting Rode Kruis Ziekenhuis '8.15 uur ds. Stutvoet. HORIZONTAAL: 1. uiting van ver zet; 6. vrucht; 12. reeks naast elkaar geplaatste zetels in een bioscoop; 13. metaal; 15. vierhandig dier; 16. op de ze wijze; 17. boomloot; 19. soort wil de gans; 22. blad papier; 23. zijrivier van de Moezel; 25. stad in Frankrijk; 26. dapper krijgsman; 27. zwaard met één snede; 29. met water gemengd beestevoer; 30. verworpeling (figuur lijk); 31. persoonlijk voornaam woord; 32. dichtbehaarde huid van sommige dieren; 34. wild zwijn; 36. voorzetsel; 37. troep honden voor een drijfjacht; 38. jaargetijde; 40. hoofd deksel; 41. Hebreeuwse muziekteken in de Psalmen; 43. plaats in Gelder land; 46. vreemde taal; 49. óór de middag (afk. Latijn); 51. ver (Grieks) (voorvoegsel in diverse samenstellin gen); 52. stad in Zweden; 53. soort on derwijs (afk.); 54. allereerste deel van iets; 56. koor en koorzang in het 17e eeuwse drama; 58. adreskaartje met oog; 60. afscheidsgroet; 61. letter v.h. Griekse alfabet: 63. staketsel van bamboe voor de visvangst; 64. erg los (b.v. van aarde); 65. dikvloei- bare massa, die bij de suikerberei ding overblijft; 67. deel van het hoofd; 68. boom; 69. drank; 70. rnad- geving; 72. lidwoord; 73. looistof; 74. lettersoort, o.a. voor het drukken van misboeken. VERTIKAAL: 1. zedelijke druk. dwang; 2. vaartuig; 3. bekend sport evenement (afk.); 4. boom; 5. knevel; 7. wapen met metalen punt; 8. lokspijs; 9. per procuratie (afk.); 10. vrouwelijk dier; 11. militair; 14. ver schil waarmee de reële waarde de no minale overtreft; 18. aanhangend strookje (b.v. aan een postzegel); 20. zijrivier van de Maas in België; 21. breedvoerig, omstandig: 22. afgele gen; 24. proefuitvoering van een in gestudeerd stuk; 26. kaart van hel kaartspel; 28. plaats in Utrecht; 30. fijn, zeer dun kwastje; 33. militaire rang (afk.); 35. van een (afk.); 37. in houdsmaat; 39. schoenmakerspriem; 42. genre van lichte vermaakskunst; 44. ofschoon, hoewel; 45. vogel; 46. vreemde taal; 47. eminentie (afk.); 48. hoofdofficier; 50. één der Gorgonen (mythologie); 53. hoofdstad van ge lijknamige Spaanse provincie; 55. doordringende kreet; 57. bezielheid; 59. snavel (van vogels); 61. Europea an; 62. stad in Italië; 65. maand van het jaar; 66. vordering krachtens recht of macht; 69. met name (afk.); 71. naschrift (afk. Latijn).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7