SHIRTREKLAME i Amateursektie van de KNVB: financiële buitenkans was voor klubbestuurrjers belangrijkerdar] een goede afwikkeling Natas ja Alkemade eerste HSD-lid in selektie Zuid- Nederland ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 22 oktober 1382 Nr. 23204 5 J ZIERIKZEE - Het is bepaald niet de plaats vanwaar je het allemaal zou kunnen ver wachten, maar in Oude Pekela begon voor de shirtreklame de viktorie in het amateur voetbal. In deze Groningse gemeente lanceerde de plaatselijke voetbalvereniging het idee, of het niet mogelijk c.q. gewenst was, dat het amateurvoetbal min of meer vaste verkering zou gaan krijgen met het fenomeen shirtreklame. De Groningse roep werd zelfs zo luid, dat de sektie amateurvoetbal van de KNVB op 15 mei 1982 het besluit nam om deze nieuwe geldstroom aan te boren. Tot ieders verrassing was ze er zelfs nog net een fraktie eerder bij dan de betaalde kollega's, die eerst diverse interne en exter ne hindernissen hadden op te ruimen. Inmiddels draagt om en nabij de vijftig procent van de 5.000 amateurverenigingen - inklusief het afdelingsvoetbal - shirtreklame. In totaal is daar naar de huidige schatting om en nabij de drie miljoen gulden mee ge moeid. Ongeveer een kwart daarvan wordt uitgekeerd als kleedgeld, schoeisel, uit rusting en wat er zoal meer komt kijken om een voetbalteam in de wei te krijgen. Het Sportcentrum in Zeist wordt sinds de start van het seizoen met de regelmaat van de klok overstelpt met verzoeken om uitgebreide informatie. Als in verloop van tijd alle verzoeken worden omgezet in voetballende reklamezuilen dan zal er voor een dikke tien miljoen gulden in het amateurvoetbal zijn gepompt via shirtreklame. En wij sim pele zielen dan maar denken, dat het er met onze ekonomie inderdaad zo beroerd voor staat als dat de politici willen laten voorkomen. Ook op Schouwen-Duiveland zijn mo menteel al enkele verenigingen waar het shirtreklame-syndroom zijn intreden heeft gedaan. Het komende weekeinde komen er weer een paar bij. We peilden rechts en links de meningen over shirtreklame en natuurlijk bleven de eventuele „echte" voor delen ook niet onaangeroerd. Aanvankelijk had het amateur- bestuur nogal wat bezwaren tegen de wervende teksten op de borsten van de spelers, maar moest deze bezwa ren snel overboord zetten, toen er vanuit diverse verenigingen werd aangevoerd dat in het georganiseer de zaalvoetbal Jan en alleman met shirtreklame rondloopt. Zelfs in de officiële uitslagenlijsten kwamen op een bepaald moment alleen nog maar namen van cafetaria's, groenteboe ren en buurtcafé's voor. De amateur sektie stelde een studiekommissie in en deze kon geen overwegende be zwaren bespeuren. Aanvankelijk ging het alleen om de standaard elftallen en de hoogste jeugdteams, maar later gooide een amandement van de afdeling Zeeland alle remmen los. Het gevolg is, dat binnen een ver eniging twee of meer sponsors kun nen optreden en de shirts van ver schillende leden van een en dezelfde vereniging met verschillende spon sornamen zijn opgesierd. Gemeenschap ,,We zijn aanvankelijk wel op zoek geweest naar één overkoepelende sponsor, die alle teams voor zijn re kening zou nemen", vertelt VV Zie- rikzee-bestuurslid Joop Kouijzer, ..maar de gemeenschap is daarvoor duidelijk niet groot genoeg en ook de bedrijven niet. dus moesten we wel wat anders". De Nederlandse Sport Federatie is er niet zo gelukkig mee, dat één ver eniging meerdere sponsors er op na houdt. Herman Belinfante. publici teitsmedewerker van de NSF: ..Door het hoge tempo, waarin het proces zich voltrekt is deze merkwaardige diversiteit van sponsors aan de aan dacht ontsnapt. In de naaste toe komst moet dit zonder twijfel weer worden recht getrokken. Er is duide lijk een hausse ontstaan en in eerste instantie is voor diverse klub- bestuurders het financiële buiten kansje belangrijker gebleken dan een korrekte afwikkeling van zaken. Stond de telefoon in Zeist roodgloei end. de modelovereenkomstcn met de sponsors kwamen slechts drup pelsgewijs binnen. De onbekendheid met de materie en de zucht naar geld waren zo groot dat de scheidsrechters uiteindelijk werd gevraagd op de achterkant van de wedstrijdformu- lieren te vermelden wat zij hadden aangetroffen". Een brief met het verzoek de kon trakten door de bond te laten keuren had als eerste poging om enige orde in de chaos te scheppen weinig suk- ses opgeleverd ..Wij hebben gewoon een soort vraagbrief gestuurd aan al le ondernemen in Renesse om te pei len of er eventueel geïnteresseerden waren voor shirtreklame", legt Jo- han van de Vaate, sekretaris van zon dag de eerste klasser Renesse uit. „Daar zijn verrassend genoeg vol doende gegadigden uitgekomen om alle teams met reklame te laten lo pen en daar dan ook wat revenuen van te trekken. Vijf sponsors zorg den ervoor dat de vier veldteams en het ene zaalteam in het nieuw wer den gestoken en bovendien ving de penningmeester nog een redelijk be drag waar de vereniging in z'n totali teit weer mee gebaat is. Dit had ik persoonlijk vooraf niet verwacht, maar het is jammer dat het allemaal weer sponsors zijn, die ons daarvóór al op andere manieren steunden. Het was zo mooi geweest als zich eens een paar nieuwe gezichten gemeld had den. Dan had je de indruk gehad, dat de vereniging leeft in de gemeente. Maar desalniettemin is de shirtrekla me best een verrijking van het bestel". Dubbele benaming Er bestond in het verleden al een reglement, dat een klub na drie jaar samenwerking met een grote dona teur ook de naam van de sponsor mocht voeren, zij het niet op het shirt Van dit reglement werd erg weinig gebruik gemaakt. Een van de opmerkelijkste is wel Hubert Sneek. ..We zijn er binnen het sektiebestuur van overtuigd, dat de dubbele bena ming ook over twee of drie, of tien jaar weinig voor zal komen", denkt voorlichter Ger Stolk van de ama teursektie. ,,De kluhs blijven de eigen identi teit belangrijker vinden. Iets als Verwljs-Mevo of *t SchultJe-SKNWK is onbestaanbaar. We hebben ook op de gevaren van een dergelijke ont wikkeling gewezen. De kandi daatsponsors zien golven van rekla me voor zich, maar als oud-sportjour nalist weet ik maar al te goed hoef bij de meeste kranten over spons*" namen gedacht wordt. Het worden de krant dan toch weer Mevoen SKNWK. De sponsornamen hore/op andere pagina's, die van de ad vWen- ties, wordt daar geredeneerd, /ant daar moet een krant het ten/otte van hebben. Dat het wel een/ave- rechts zou kunnen werken, fa de sponsornamen wel vermeld Auden worden op de sportpagina's/^ordt hoe dan ook over het hoofd gpien of doodleuk genegeerd". Zoals van alle inkomste/m°eten de penningmeesters van d vereni gingen ook van de shineklame- revenuen drie procent Afdragen. Hierdoor wordt het amatnrvoetbal tezijnertijd zo'n slordige fie ton rij ker. Een van de bestPrders op Schouwen-Duiveland, diJop dat ge bied nogal terughoudends, is Mevo- voorzitter Leo van den (uden. Hij is zeer waarschijnlijk niepe enige als zodanig, maar meer daiwte ook ven tileert Van den Ouden eze mening. „De KNVB is niet 4 scheutig als het er om gaat geld ,an de vereni gingen terug te betalt, als dit moet gebeuren. Vandaar dt wij ons ook bijzonder terughoujknd opstellen. Wij prijzen ons gelkkig een voor- treffelijkpponsor te hebben gevon den in Bfkerij Kees Verwijs. Ver wijs gaat'le seniorenteams - op veld en in de/al - volledig in het nieuw steken; i/denk, dat wij de enige ver eniging op Schouwen-Duiveland met ééj enkele sponsor voor alle teams, pk voor de invoering van de shirtre/ame hadden wij goede kon- taktennet Verwijs. Toen de gelui den oy invoering veelvuldiger wer den \<s een kontrakt slechts een kwesp van eikaars wensen en mo gelij lieden naast elkaar leggen". iteklame-kampagne Ipvo heeft zich verzekerd van een v©>intenis voor drie jaar, maar alle v<plichtingen van de kant van de sjTnsor worden in de vorm van kle- cjig c.q. materialen verstrekt. „Er limt geen kontant geld aan te pas en At maakt natuurlijk ook totaal iets uit", meent Van den Ouden. ,Wij hoeven nu gewoon bepaalde za- ocen niet aan te schaffen en dat is in principe precies hetèelfde".' Mevo zorgt via de shirtreklame overigens voor een unikum op Schou wen-Duiveland. „Wij werken ook be hoorlijk naar de sponsor toe. Alle spelers komen via de reklame- kampagne van bakkerij Verwijs in de kranten-advertenties terug. Jant je eet bolussen van Verwijs en Pietje vindt de appelflappen zo vreselijk lekker, zo ongeveer. Op een dergelij ke manier is het duidelijk een kwestie van geven en teruggeven". Ook Jan Tierie van SKNWK stelt, dat het vreselijk belangrijk is, dat de vereniging wat terug doet naar de sponsor toe. „Wij hebben een mooi kontrakt afgesloten met Bistro 't Schuitje in Zierikzee. De looptijd is drie jaar. Naast prachtige shirts krij; gen we ook een geldbedrag in drie termijnen. Wij als bestuur vinden het niet meer dan billijk, dat wij als ver eniging wat trachten terug te doen. Tenslotte moet sponoring een echte wisselwerking zijn. De sponsor gooit een spierinkje uit om in ieder geval minimaal een klein kabeljauwtje op te halen. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn". NSF-publiciteitsmedewerker Her man Belinfante; „De werkelijke winst bij de klubs zal beslist niet zo groot worden dan men denkt. De goe de heertjes van vroeger willen nu beslist waarvoor hun geld en dat kan ook. Het is overigens logisch, dat het amateurvoetbal over zou gaan tot in voering. Met de stijgende rekenin gen, die de verenigingen krijgen, is iedere bron van inkomens van harte welkom". De profafdeling heeft gezien de enorme versnippering van de rekla- megelden weinig konkurrentie van de amateurs te verwachten. Wel wordt de marge om - verboden - beta lingen te verrichten, aanmerkelijk verruimd. Dit wordt door Ger Stolk van de amateursektie overigens bestreden. „De bedragen zijn daar voor in de meeste gevallen te klein. Ze variëren van duizend gulden tot dertig mille met een enkele uitschie ter, maar iedere cent moet volledig worden verantwoord. Er valt dus bij zonder weinig te rommelen". Klubkleuren Met de kompositie van de tekst op de hemden kunnen de amateurs ver schillende kanten op. De profs heb ben een regel van tien centimeter. De niet-betaalden daarentegen kunnen kiezen; één regel van acht centime ter, twee van zes, of een vlak van 240 vierkante centimeters. Duidelijk is, dat lang niet alle verenigingen zich aan deze normen willen houden. „Een regelmatig voorkomend eu vel is ook dat verenigingen vergeten, dat er wel degelijk moet worden uit gegaan van de officiële klubkleuren. Vaak speelt daar ook de sponsor een grote rol in. Grote bedrijven werken reklame-technisch ook met eigen kleuren en dringen de eventueel te sponsoren verenigingen dan ook de bedrijfskleuren op. De besturen stemmen daar dan in toe om de spon soring niet voor dit facet te missen, maar het is wel fout. De klubkleuren moeten hoe dan ook gehandhaafd worden. Door de enorme vlucht, die de shirtreklame genomen heeft, zijn er heel wat excessen ontstaan, maar die zullen hoe dan ook terug gedraaid moeten worden", stelt Ger Stolk. ondanks het feit, dat er diverse verenigingen op Schouwen-Duive land op vrij korte termijn sponsors gevonden werden, zijn er toch ook verenigingen, die er om allershande redenen niet slagen om tot een ver bintenis te komen. Zo is zondags tweede k,lasser Dreischor wel rond met betrekking tot het tweede en derde veldteam en het zaalvoetbal team, maar is er nog steeds geen sponsor voor de hoofdmacht van deze vereniging. „Het grote probleem in deze is, dat we buiten de thuis wedstrijden niet een keer op het ei land in aktie komen", meent Drei- schor-penningmeester Cor van der Werve. „Al onze kompetitie-tegen- standers zitten elders in Zeeland. Het reklame-aspekt is daardoor nage noeg te verwaarlozen. Bij de lagere teams speelt dit niet". Het Dreischor-bestuur heeft wel kontak ten gehad met een kandidaat-sponsor en daar de wensen voorgelegd, maar de kontakten sprongen af op het te geringe respijt uit de eventuele shir treklame. Bruse Boys, de hoogst spelende Schouwen-Duivelandse voetbalver eniging, heeft zich ook nog steeds niet verzekerd van een sponsor. „Na tuurlijk niet vreemd ook, want er worden nauwelijks pogingen onder nomen om er een te vinden", meent sekretaris Cees van den Bos van Bru se Boys. „Bovendien is het in Brui- nisse erg moeilijk om een goede, in onze kraam te pas komende sponsor te vinden". SCHUDDEBEURS - Eigenlijk is het een opmerkelijk geval met Na- tasja Alkcmadc. De in Schuddcbeurs woonachtige Haagse werd woens dagmiddag in Breda gekozen in het Zuid-Nederlandse A-junioren hoc keyteam. Zij werd daarmee het eerste lid van de Zierikzeese hockeyve- reniging HSD, dat het zo ver bracht. Nog nooit eerder kwam een HSD- spelcr of -speelster in het Zuid-Nederlandse selektieleam; wel mochten eerder anderen sclckticwcdstrijdcn daarvoor spelen als lid van de Wcst-Brabant/Zecland-sclcktic, maar dan hield het wel op. Natasja Al kcmadc heeft nu deze barrière doorbroken. Om diverse redenen is de selektie van de 14-jarige speelster opmerke lijk. Allereerst is daar haar leeftijd. Officieel is zij niet eens gerechtigd om in een A-juniorenteam te spelen, maar het reglement van de Konin klijke Nederlandse Hockey Bond stelt, dat als leeftijd wordt aange merkt, de leeftijd, die de speler of speelster heeft aan het eind van het kalenderjaar. Vandaar dat Natasja Alkemade net in aanmerking kon komen, doordat zij op 1 november 15 jaar oud wordt. Nog opmerkelijker wordt evenwel de selektie als zij opmerkt nog nooit getraind te hebben voor haar sport. „Ik ben drie jaar geleden lid geworden van HSD, maar wij wonen op doordeweekse dagen in Den Haag, waar ik ook op school zit. Alleen in de weekeinden zijn we in Schuddcbeurs. Dus van trainen bij HSD komt niets terecht. De wedstrijden tellen voor mij tegelijk als training". Binnenkort gaat hier vergadering in komen, want via haar selektie in het West-Brabant/Zee landteam kwam zij via via in kontakt met hockeyvcreniging Kraaien- hout in Den Haag, waar zij binnenkort geheel vrijblijvend mee mag gaan trainen. „Dat is wel het allerlaatste waar ik op gerekend had. Natuurlijk weet ik wel. dat ik redelijk met een hockeystick overweg kan. maar scholing heb ik in feite totaal niet gehad. Leuk is dat toch". Natasja Alkemade speelde de afgelopen week samen met teamgenote Anneke Vlieger uit Oude Tonge voor het A-juniorenteam van HSD selektie wedstrijden, zo wel voor het veld- als zaalteam van Zuid-Nederland. Bij de jongens was tijdens de veldselektiewedstrijden ook B-jongen Mark van Doorne voor de Zierikzeese vereniging van de partij. „Ik had noch in de een, noch in de ander een selektie verwacht, maar nu ik in de zaalselektieploeg ben gekozen zal ik er ook alles aan doen om mezelf zo goed mogelijk te presenteren. Tenslotte is het een belo ning voor je inzet en opgedane hockey kennis", legt Natasja Aikemade lachend uit. Op maandag 8 november wordt de HSD-speelster in Breda verwacht voor de eerste training van het Zuid-Nederlandse team.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5