„VERVOEX IS BEZIG RECHTEN TE KWEKEN EN DAT ZIT ME BEHOORLIJK DWARS" HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN Bodemonderzoek aan Nieuwe Boogerdstraat H. SCHOT: Dit biedt de beeldbuis H. Schot over zijn Oester-affaire" 4 BRUINISSE - „Met anonieme brieven, praatjes op de Kaai en alle publiciteit is men bezig om een politieke hetze teweeg te brengen. De aantijging, als zou ik mij schuldig hebben gemaakt aan een overtreding van de visserijwet, berust op vuilspuiterij". Dit zegt de heer H. Schot, palingvisser, en wethouder van de gemeente Bruinisse als antwoord op berichten in de landelijke- en regionale pers, die betrekking hebben op het feit dat hij oesters zou hebben opgevist uit het Grevelingenmeer, zonder daarvoor een vergunning te hebben. We doen een trekje met de kor voor bemonstering en daar ligt dus een hoopje oesters aan dek ,,Ik kan daar weinig tegenin brengen, want iedereen mag zeggen en schrij ven wat hij wil. Ik moet dat aksepteren. Het leidt er evenwel toe, dat niet al leen ik, maar ook mijn gezin over straat wordt gehaald. Schunnig mag ik wel zeggen." In een gesprek donderdagmiddag bij hem thuis geeft Schot zijn le zing van het gebeurde. ,,Op 30 september zijn we zoals ge bruikelijk met de Bru-11 gaan kijken waar we mee bezig zijn, onder andere naar het oesterbroed. We hebben in de Grevelingen drie percelen: 21, 22 en 23, die we van Domeinen huren". Mèt vergunning? „Daar heb je geen vergunning voor nodig, je huurt per celen en daar hoort alles bij. De pacht-aktie kan niet worden inge trokken." ,,Ter kontrole doe je dan een sleep met de kor, één kor wel te verstaan, want dat is voldoende om te kijken. Ik had wat schelpen gezaaid en dan kijk je wat er op komt: grote of klei ne oesters, ziekte of dat er eventueel iets dood is gegaan, onder het groen zit, of dat er zeesterren zijn. Je kijkt of de bakens er nog staan." Oesterbroed ,,Op weg naar perceel 21 (onder Ouddorp) was het ons bekend dat er daar een randje was, waar vorig jaar oesterbroed op was gevallen. Het was helder weer, helder water, je kon ze zo zien liggen. We doen een trekje met de kor voor bemonsteren en op een gegeven moment ligt er dus een hoopje oesters aan dek. want je maakt niet na elke trek het dek schoon. Opeens komt daar de ,,Dr. P. C. Hoek" (visserij-inspektie- vaartuig) aan. Ik zag hem komen en had makkelijk nog naar nummer 21 kunnen varen." Was u op dat moment buiten uw ei gen perceel? ,,Ja, zeker drie kilome ter". Mag iedereen daar vissen? ,,Nee, maar wij hebben als palingvis sers de hele Grevelingen in huur. In feite dus het visrecht voor de hele Grevelingen." ,,Als je nu weet, dat er een aanvra ge loopt bij de direktie visserij om dit najaar anderhalf miljoen oesters uit de Grevelingen te gaan vissen, dan snap je wel dat je er ook eens moet gaan kijken. Want dat er op die plek oesterbroed was gevallen, dat wist de inspektie niet eens!" „Enfin, daar komt de ,,P. C. Hoek" aan en Van Dijk (opziener der visse rij, red.) begint driftig foto's te ma ken, ook van dat hoopje aan dek, en zei: ,,Ik heb nu het bewijs. Hebt u daar een verklaring voor?" Oogkleppen Schot zegt op dat moment perplex te hebben gestaan en dat hij niets te verklaren had. Hij vertelde de heer J. van Dijk dat hij niet aan het vissen (Vervolg van pag. 1) Afbakening De werkzaamheden op het terrein in de Nieuwe Boogerdstraat trekken veel publieke belangstelling. Door enkele omwonenden werd donder dagochtend ook gemopperd over het feit, dat dit afgegraven gebied zeer gevaarlijk is voorspelende kinderen. Op dat moment was het terrein ook vrijwel nog niet afgebakend. Daar kwam 's middags verandering in toen de firma Troost er een stevige was, maar aan het kijken. En dat mocht volgens Van Dijk niet. Schot: „Ik heb nooit geweten dat ik met m'n ogen dicht de Grevelingen moet opvaren, of dat ik oogkleppen op moet hebben. Nou, in naam der wet werd mij toen meegedeeld dat hierbij mijn vergunningen werd in getrokken en of ik die aan boord had. Hij beweerde dat ik niet meer op m'n eigen percelen mocht vissen en zeker niet meer met de kor, die trouwens onklaar buitenboord hing. Als er van vissen sprake is, moet de kor in het water hangen". Vergunning' Eenmaal thuisgekomen is de heer Schot gaan zoeken naar de ingetrok ken vergunning en vond er een van vorig jaar. (Een vergunning om twee- en-een half miljoen oester uit het Grevelingenmeer te vissen.) „Anders had ik niet. En dat klopte ook, want toen ik de hele affaire meldde bij de direktie visserij zeiden ze daar dat er weieens over gesproken was om mij een vergunning te geven, maar daar was niet van gekomen. De heer Van Dijk heeft dus in feite een vergun ning ingetrokken die ik niet had." Dus u heeft het hele jaar zonder vergunning gevist, met medeweten van de direktie visserij en een opzie ner van die visserij trekt een niet bestaande vergunning in? „Ja, zo zou je het kunnen stellen. Trouwens die direktie heeft me ge zegd: als je morgen wilt gaan vissen krijg je die vergunning. En Van Dijk zei toen: dan stuur ik je een aangete kende brief dat je niet meer mag vis sen. Nadien heb ik niets meer verno men, noch Van Dijk, noch van de di rektie visserij, tot de landelijke pers er zich mee ging bemoeien met als re sultaat dat ik niet meer fatsoenlijk over straat kan gaan. Ik voel mij in mijn eer aangetast. Er zit politiek achter." Boot vol Mevrouw Schot valt haar man bij: „Het gaat er niet om of de berichten juist zijn of niet, maar om wat men er uit leest. Je krijgt de indruk alsof hij er een boot vol gevist heeft, en aan wal gebracht heeft en verkocht. Stond er nu mar: hij heeft alleen maar gemonsterd. Maar nee, alsof er gestroopt is en wel een boot vol. Dèt wordt er gezegd." Zeeuwse oesters Volgens Schot weten zelfs de men sen van Bruinisse niet waar er voor gevochten wordt op de Grevelingen. „Na verloop van tien jaar is er op de Grevelingen een polulatie van de Zeeuwse oesters ontstaan, omdat er nooit iemand aangezeten heeft, ook de palingvissers niet, en nu komen de mensen uit Yerseke (Vervoex) en die zeggen: dat is wel leuke „bisnis" voor ons." „Dan zeg ik: het Grevelingenmeer is het grondgebied van Bruinisse en als daar wat te vissen is, dan zullen de vissers van Bruinisse dat doen. Als ik vandaag of morgen een stel mensen die broedjes kan laten opra pen, dan is dat een stukje werkgele genheid en dat moet op Bruinisse blijven. En dür vecht ik nu tegen". Schot heeft dus geen vergunning (voor oesters): „Maar óók Vervoex niet, (De Vereniging Zeeuwse Oester kwekers), maar ze hebben wel drie weken geleden een miljoen oesters aan de wal gezet uit het Grevelingen meer, zonder vergunning, buiten hun percelen. Daar zit de inspektie dan de hele dag bij en doet er niets aan." Een strijd tussen de paling vissers en Vervoex dus? „Niet helemaal, want dat is dan het lage nivo, maar in feite is het een spel op hoog nivo." Rechten kweken „Simpel gezegd: Domeinen ver koopt die oesters aan de Vervoex. Domeinen weet dat wij er toe in staat zijn om ook oesters te vissen. En wat maakt het nu uit wie die oesters vist. Of Vervoex dat nu doet of de paling vissers. Maar ze verd. het gewoon, met als resultaat dat die lui tevens bezig zijn om rechten te kweken. Niet alleen om oesters er uit te halen, maar ook om rechten te kweken als straks de beslissing zout-zoet moet vallen, dan zeggen zij: ons ekono- misch belang in de Grevelingen is enzovoort. Dan tellen ze alle oesters bij elkaar op, a een rijksdaal der het stuk en zeggen we hebben zo veel belang bij de Grevelingen. De belangen van die tien palingvissers vallen daarbij in het niet." Vorig jaar werden in de Ooster- schelde Japanse oesters opgeraapt. Onlangs berichtte de „Visserijwe reld" dat er daar 40 miljoen van die oesters zijn. Schot: „Die hebben de mensen daar zomaar vrij mogen oprapen. En als je een oester van de Grevelingen zou oprapen ga je de ge vangenis inEen oester aan de dijk of een krukel heb je toch altijd al mo gen oprapen? En nu vaart daar een „P. C. Hoek" en zou dat niet meer mogen?" „Ik zal het nog sterker vertellen", gaat Schot verder. „Vorig jaar kreeg ik een verzoek van de Vervoex: ze hadden nog wat oesters tekort. Of ik nog wat wilde vissen. Ik doe dat. Een paar weken, elke dag een paar mand jes. Ik moet een keer naar Middel burg en vaar naar Zonnemaire waar m'n auto staat, spring van boord en niet te geloven: of ie uit de hemel kwam vallen, iemand van de A.I.D. stond daar op de kaai. Vraagt de Ver voex dus of ik voor hen oesters wil vissen staat er meteen een A.I.D.- man bij om Schot te pakken. Zo funktioneert dat daar". Oorzaak hiervoor is volgens de heer Schot de kontroverse tussen binnenvisserij en kustvisserij. Het was overigens ook de direktie visserij die de heer Schot adviseerde over deze hele affaire niets meer te zeggen. Maar vooral „de hetze tegen hem die nu aan de gang is, alsof hij een dief zou zijn", zit hem hoog en deed hem spreken: „Hopelijk tot meer begrip". Stropen waar hij in de volksmond van beticht wordt, is vol gens hem niet juist: „Als je oesters aan de wal wil brengen moet je met een vrachtwagen komen en niet met een mandje". Zaterdag 23 oktober omheining rondom aanbracht. Van dat moment af is ook de doorgang Nieuwe Boogerdstraat/Lange St. Janstraat weer te gebruiken. Verder werd ook extra politie-surveillance aangevraagd om een oogje in het zeil te houden op dit terrein. Een verzoek waar gehoor aan werd gegeven. De heren Beekman en Van der Sneppen doen dit opgravingswerk vanuit een persoonlijke hobby, hun betrokkenheid met de museumkom- missie en de waarde die ze hechten aan oudheidkundige zaken. f* ~v'r De heer P R. M. v d. Sneppen met twee .tcholieren. gravend in de blubber (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Ned. 1 9.30; 13.00; 18.23 uur Nieuws voor do ven. 10.30 uur Teleac. 16.00 uur Don Quichot, tekenfilm. 16.25 uur De Roze panter, tekenfilm. 16.45 uur De aanvaller. 18.28 uur Teleac. 18.58 uur Nieuws. 19.00 uur Neef van het platteland. 19.10 uur The Hunchback of the No tre Dame. De Amerikaanse versie van het beroemde boek van Victor Hugo „De gebochelde van de Notre Dame". De hoofdfiguur Quasimodo wordt vertolkt door Anthony Hop kins. 20.50 uur Kieskeurig, konsumenten- rubriek. 21.37 uur Journaal. 21.55 uur Studio Sport. 23.20 uur Journaal. 23.20 uur Journaal. 23.35 uur The day the Bubble burst. Een Amerikaanse tv film gebaseerd op het boek van Gordon Thomas. In deze rolprent staat centraal de gewel dige instorting van de Beurs Wallstreet in 1929. Ned. 2 13.00 uur Nieuws voor doven. 18.25 uur Paspoort. 18.35 uur Sesamstraat. 18.50 uur Toeristische tips. 19.15 uur Babbclonië, spelprogram- ma. 20.00 uur Journaal. 20.28 uur Mies, praatshow van Mies Bouwman. 21.30 uur Dallas. Cliff Barnes tracht JR een hak te zetten en Bobby valt van de ene verbazing in de andere bij het speuren in Kristins verleden. 22.20 uur Televizier Magazine. 23.00 uur Toestand in de wereld. 23.05 Sportpanorama. 23.35 uur Journaal. 23.40 uur Nieuws voor doven. 23.45 uur Studio sport. België BRT 1: 14.00 uur Open school. 16.00 uur Woestijnduivels. Engelse speelfilm ronde de slag van El Ala- mein in de tweede wereldoorlog. 18 00 uur Simon in het land van de krijttekeningen. 18.05 uur Het veenmysterie. Zevende aflevering van deze Vlaamse serie. Zondag 24 oktober, 21.00 uur Nederland 1: ,,Not the nine O'clock News". Fo to: Het team van dit Engelse satirische programma. 18.30 uur Harold Lloyd. 18.55 uur Dit leuke land. 19.30 uur Tiercé .lotto, mededelingen en morgen. 19.45 uur Journaal. 20.10 Matches. Een liedjestoto. 12 ar tiesten komen weer tegen elkaar uit. 21.20 uur TV-touché, een vrolijk ,,nieuws"-magazine. 21.45 uur Vreemden; Moeder en doch ter. Amerikaanse tv-film uit 1979 met Bette Davis als de moeder en Ge ne Rowlands, die na 20 jaar weer con tant met haar opneemt. 23.15 uur Tircé en journaal. BRT 2; Van 20.10-22.30 uur rechtstreekse re portage van de WK-turnen te Zagreb. Zondag 24 oktober Ned. 1: 9.30; 13.00; 17.55 Nieuws voor doven. 14.00 uur tros Sport extra. 16.00 uur Teleac. 17.00 uur Helmut Gollwitzer. 18.30 uur Teleac. 19.00 uur Nieuws. 19.05 uur Mr Merlin, Amerikaanse comedyserie. 19.30 uur Countdown, waarin opna men van de groep Level '42. 20.10 uur Dynasty. Hierin verschijnt Logan tot grote woede van Blake niet op de zitting. Nick tracht daar naast zijn vrouw Krystle te ontfutse len. 21.00 uur Noth the Nin O'clock news. Engels satirisch programma. 21.15 uur Strandmotorrace. 21.40 uur Duidelijk zo! Hoogtepunten uit het cabaretprogramma van Leen Jongewaard en Robert Long. 23.10 uur Agenda. 23.15 uur Journaal. Ned. 2 12.00 uur Capitool. 13.00 uur Nieuws voor doven. 15.30 uur Teleac. 16.00 uur Journaal. 16.05 uur De huilende baby. 16.40 uur Toppop, muziekprogram ma. 17.25 uur Studio Sport ectra. 18.00 uur Sprekershoek. 18.15 uur Sesamstraat. 18.30 uur De tweede natuur. 19.00 uur Studio Sport. 19.55 uur Lotto. 20.00 uur Journaal. 20.10 uur Panoramiek. 20.40 uur HV. 20.45 uur Cabaret de Nar. 21.40 uur Spiegels aan de Wand. Ne derlands tv spel. Hierin worden vooral de Miss verkiezingen gehe keld. 22.35 uur De verbeelding, kunstpro gramma. 23.25 uur Journaal. 23.30 uur Nieuws voor doven. België BRT 1: 11.00 uur Confrontatie. 12.00 uur Weekjournaal voor doven. 12.30 uur Open school. 14.00 uur Promonadeconcert door het Belgisch Blaaskwintet en Gabrieli Ensemble. 14.40 uur Opn school. 15.10 uur Het meisje met de mooiste ogen. Bulgaarse jeugdfilm over een huwelijksmakelaar. 16.30 uur W.K. turnen te Zagreb. 18.10 uur Sportuitslagen. 18.15 uur Simon in het land van de krijttekeningen. 18.20 uur Van Pool tot Evenaar. Toe ristisch spelprogramma van Nand Beart. 19.40 Mededelingen. 19.45 uur Journaal. 20.00 uur Sportweekend. 20.30 uur Made in Vlaanderen: Cello en contrabas. T.V.-film waarin een vader alles overheeft om van zijn zoon een beroemde cellist te maken. 21.30 uur Mezza musica, met operet temuziek van Johan Strauss. 22.30 Journaal. Maandag 25 oktober Ned. 1 9.30; 13.00; 18.23 uur Nieuws voor do ven. 10.00 en 14.00 uur Schooltelevisie. 16.00 uur Tineke, praatprogramma. 18.28 uur Teleac. 18.58 uur Nieuws. 19.00 uur De harmonika, tekenfilm. 19.10 uur Topkapi. Een film naar het boek The light of Day van Eric Am bler. Het verhaal gaat over een in braak in het Topkapi muzeum te Istanboel, waarbij een met saffieren bezette dolk gestolen moet worden. De plannen zijn ontsproten aan het brein van een voortvarende dame, gespeeld door Melina Mercouri. 21.10 uur Praten in het voorhuis over Praatprogramma o.l.v. ds Ype Schaaf. 21.37 uur Journaal. 21.55 uur Rondom tien. Een thema programma. 22.50 uur Journaal, 22.55 uur Nieuws voor doven. Ned. 2 13.00 uur Nieuws voor doven. 18.35 uur Sesamstraat. 18.50 uur Jeugdjournaal. 18.56 uur Maja de bij, tekenfilm. 19.25 uur De verborgen vallei, jeugd serie. 20.00 uur Journaal. 20.28 uur Terugkeer naar Brides- head. Sebastiaan heeft weer eens te diep in het glaasje gekeken, maar wijst de hulp van Charles af daar de ze hem ervan verdenkt spionage diensten voor zijn moeder te verrich ten. 21.25 uur Brandpunt, in de markt. Themaprogramma over woning bouw. 22.15 uur Marijke en Sieto Hoving, cabaretprogramma met als thema milieu. 22.50 uur Journaal. 22.55 uur Nieuws voor doven. België BRT 1: 14.00 en 17.00 uur Schooltelevisie. 18.00 uur Simon in het land van de krijttekeningen 18.05 uur Sesamstraat. 18.20 uur Klein, klein kleutertje. 18.35 uur Open school. 19.00 uur De schuchtere draak. Duits animatiefilmpje. 19.17 uur Uitzending door derden. 19.37 uur Toto, mededelingen en mor gen. 19.45 uur Journaal. 20.10 uur Weerman. 20.15 uur Een stukje hemel. In deze slotaflevering zijn de nonnen en de kinderen in een schooltje terecht ge komen in de provincie. Daar wachten zij de oorlog af en dan gaat Janine te rug naar Kalisz op zoek naar haar ou ders. Pas maanden leter beseft zij dat haar ouders dood zijn. 21.15 uur Sportshow. 22.00 uur Made in Belgium. De Belgi sche mode 1982. 22.40 uur Journaal. 22.55 uur Open school. 30 De achterdocht is bij Ina weer groei ende. Doch als haar man eindelijk de slaapkamer betreedt, houdt ze zich sla pende. Ze heeft er nu geen zin meer in hem terwille te zija Hoe zeer ze diep in haar hart ook verlangt naar zijn omhel zing, zijn lippen op de hare en zjjn zachte handen op haar lichaam. Morgen zal ze met hem praten, want zo kan het niet langer. Er verdwijnt plotseling iemand De volgende morgen is Ina in een gemelijke stemming. Ze heeft slecht geslapea Want Frans is nooit later thuis dan een uur of acht, half negea En dan heeft hij tevoren gebeld, dat het wat later wordt dan gewoonlijk. „Ge woonlijk" is doorgaans om een uur of zes. Doch deze vrijdagavond heeft hij helemaal niet gebeld en was om tien uur nog niet thuis. Ze is naar bed gegaan, maar had een hazeslaapje tot ze de Mercedes hoorde aankomea Op het wekkerklokje kijkend, konstateer- de ze, dat het ruim half één was. Het mankeert er nog maar aan, dat hij ge dronken heeft, dacht ze. Hoewel, het zou dan de eerste keer zijn, want Frans was helemaal geen drinker. Vast niet' Om half negen is ze die morgen opgestaaa Met hoofdpijn. Dat man keert er nog net aan. Komt natuurlijk door de emotie van de afgelopen dag en het feit, dat ze slecht heeft geslapen. In de keukenkast zoekt ze naar het doosje tabletten. Het is er niet Geljjk herinnert ze zich, dat ze deze week de laatste tabeltten heeft ingenomen en het plan had een nieuw doosje te ko pen. Maar ze heeft 't vergetea Ook dat nog Ze kijkt op haar horloge. Straks meteen maar even halen. Ze kan er immers niet buiten; als ze hoofdpijn heeft, is ze geen half mens meer. Werktuigli jk zet ze theewater op. En maakt wat brood klaar. Soms brengt ze Frans zaterdagsmorgens thee en be schuit op bed. En een eitje, dan blijft ze bij hem tot hiji het op heeft en dollen ze nog een poosje met elkaar. Waarom ook niet? Leveranciers komen er te genwoordig zaterdagsmorgens toch niet meer. En de post, als hij al wat heeft, gooit 't wel in de brievenbus. Waarom zullen ze zich niet uitleven, als het kan? Niemand zit zaterdagsmor gens op hen te wachten. Ja. deze och tenden zijn hoogtepunten in hun huwe lijksleven. Nu heeft ze er geen zin in. In niets. Als je honger hebt, kom je maar naar beneden, meneer. Had je gisteren maar moeten bellen, al s je van plan was later thuis te komen. Hij moet straks naar de zaak, dus meneer komt er heus wel tijdig uit En anders is het nog geen ramp. Boven wordt Frans een half uurtje later wakker en is slecht gehumeurd. Hij kijkt op het klokje op zijn nacht kastje en konstateert dat het bijna negen uur is. Het bed naast hem is leeg dus Ina is al beneden. Hij blijft nog wat nadoezelen. Straks zal hij met Ina pra- Door GRE DE BOER ten. Maar eerst naar de zaak. De direc teur verwacht hem tegen elven. Hij heeft financieel een geweldige week. Jammer, dat dit geduvel met Ina er bij gekomen is. anders had hij gezegd: Meid, kleed je mooi, rij' mee naar de zaak. Als ik klaar ben, trekken we er dit weekend samen tussen uit. Naar een knus hotelletje ergens in een mooie streek. Heb jij ook een paar gemakke lijke dagen. Maar onder deze omstan digheden voelt hij er weinig voor. Het zal zelfs de vraag zijn, of Ina zin heeft. Als ze een verhouding heeft met Bert, gaat ze wellicht liever met hem uit. Tegen half tien komt hjj uit bed. Ina zal wel de smoor in hebben, omdat ik te laat ben thuisgekomen en niet heb ge beld. Zal me een zorg zijn. Ik heb meer reden om sjachrijnig te zijn. En dat zal ik haar dan ook goed aan het verstand brengen. Ondanks het feit, dat hij gespannen is, maakt hij rustig zijn toilet» scheert zich zorgvuldig en neemt dan een bad. waarna hij zijn nieuwe kostuum aan trekt De baas staat er op. dat zijn vertegenwoordigers tot in de puntjes gekleed gaan. Daarom draagt hij zijn kostuums doorgaans door"elkaar. Het is over tienen, als hij beneden komt Gelijk hoort hij Ina wegrijden in haar wagen. De ontbijttafel staat nog gereed Het duurde haar vanmorgen zeker te lang naar haar zia Dan maar alleen eten. Natuurlijk, ze is boos. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4