UI Verkeersveiligheid en speelruimte belangrijke wensen van de bewoners Plannen voor nieuwbouw bejaardencentrum definitief HOLTY'S YOUNG SHOP Aanleg parkeerplaats voor vrachtwagens en bouw kleedakkommodatie WARMING UP 3 Uitslag enquête Aktiegroep Havenkwartier ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 22 oktober 1982 Nr. 23204 ZIERIKZEE Voorstel gemeenteraad Duiveland DUIVELAND - Het kollege van B. en W. van Duive land vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met een kapitaalsinvestering van 300.000,- ten behoeve van zo wel de aanleg van een parkeerterrein voor vrachtwagens te Nieuwerkerk als het realiseren van een kleedakkom modatie voor de tennisvereniging, eveneens in Nieuwer kerk. Dit voorstel komt aan de orde tijdens de gemeente raadsvergadering op donderdag 28 oktober. bewoners vonden van de werkwijze van de Aktiegroep Havenkwartier, kwamen vrijwel geen negatieve an- woorden. Wel adviseerden de geën quêteerden de positieve benadering naar de gemeente toe te bewaren. De laatste vraag op de lijst was: Heeft u nog suggesties voor nieuwe dingen, waarmee de aktiegroep zich zou kunnen bezighouden?" Die had den de bewoners wel, in de uitslag van de enquête komen alle suggesties aan bod. Ten slotte werd er nog ruim te open gelaten voor het maken van verdere opmerkingen en ook daar werd gretig gebruik van gemaakt. Eén verzuchting daarin was: ,,geen beddegoed aan de voorkant uit de ra men" en een lollige suggestie was: „Zorgen dat ieder zijn auto voor de deur kwijt kan, dan kunnen parkeer terreinen omgebouwd worden tot speelplaatsen voor kinderen". Voorzitter van de Aktiegroep Havenkwartier, de heer L. 't Mannetje overhandigt burgemeester Th. H. de Meester de uitslag van de enquête. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE - Een speelplaats voor de kinderen en ver betering van de verkeersveiligheid zijn de belangrijkste wensen, die leven bij de bewoners van het Havenkwar tier en van het omliggend gebied. Dat blijkt uit het re sultaat van een enquête, die door de Aktiegroep Haven kwartier onder de bewoners van genoemd stadsgedeelte werd gehouden. Van de uitgedeelde vragenlijsten kwam ongeveer 85 ingevuld terug, zodat volgens de voorzit ter van de aktiegroep de heer L. 't Mannetje de uitslag van deze enquête een duidelijk beeld geeft van hetgeen onder deze bewoners leeft. Donderdagmiddag overhandigde hij de resultaten van de enquête, sa mengevat in een gedetailleerd rap port aan burgemeester Th. H. de Meester en aan ing. Ph. H. van Door- ne, direkteur van woningbouwver eniging ..Beter Wonen". Hij deed dat met het verzoek een vruchtbaar ge bruik te maken van de gegevens, die nu uit de bevolking naar voren zijn gekomen. Inhakend op het feit, dat er voor dit gedeelte van de binnenstad nogal wat plannen vastgesteld moeten worden in de nabije toekomst (bestemmingsplan Binnenst ad-Zuid- West, herinrichting terrein Nieuwe Boogerdstraat) drong de voorzitter er bij de burgemeester op aan de be woners vroegtijdig bij het opstellen van die plannen te betrekken en zo veel mogelijk rekening te houden met de wensen en suggesties, die nu in deze enquête naar voren zijn geko men. Klachten Tevens bracht de heer 't Mannetje de klachten van enkele bewoners over. betreffende de, volgens hen, slechte afbakening van het sloopter- xein in de Nieuwe Boogerdstraat. En kele verontruste ouders hadden hem verzocht dit kenbaar te maken aan het gemeentebestuur. Verder kondigde de voorzitter van de Aktiegroep aan, dat het bestuur het voornemen heeft aan de hand van de enquête-uitslag een plan voor ver betering van verkeersveiligheid in het Havenkwartier en omgeving op te stellen. Burgemeester De Meester gaf hem daarop nu reeds de waarschuwing geen wonderen te verwachten van een dergelijk plan en adviseerde geen onvervulbare wensen op te stel len. De voorzitter van de aktiegroep is echter van mening, dat er eerst maar eens een globaal plan opgesteld moet worden, zodat er iets konkreets op tafel ligt om over te praten. In nader overleg met de deskundigen in de ge meentelijke verkeerskommissie kan het dan volgens hem op de haalbaar heid worden getoetst en zonodig wor den bijgesteld. „Wapenfeit" Speelruimte voor de jeugd is, zoals gezegd, een andere belangrijke wens onder de geënquêteerden. De aktie groep kan wat dat betreft reeds bo gen op een wapenfeit, want na over leg met „Beter Wonen" en het ge meentebestuur is het mogelijk geble ken, dat die speelplaats in het Ha venkwartier er inderdaad zal komen, op een stukje grond in het Lange Groendal. Omwonenden van het sloopterrein in de Nieuwe Boogerdstraat bleken van mening, dat een gedeelte van de vrijgekomen ruimte na de sloop van de oude school aldaar ook als speel plaats dient te worden ingericht. Vele anderen voelen ook voor het opvullen van deze kale vlakte met de bouw van de bibliotheek al dan niet in kombinatie met woningbouw. In dit verband wordt dan ook de be hoefte aan behoud of uitbreiding van parkeerruimte kenbaar gemaakt. Velen bleken ook voorkeur te heb ben voor groenvoorziening en de aan leg van een park op dit terrein. Een originele suggestie was. die van „een kruidentuin met fontein". Bij enke lingen ging de gedachte verder uit naar: „een evenemententerrein": „een klubhuis"; „een fietscrossbaan", „een hondentoilet"; „een open markthal" en „een open bare lagere school" Andere wensen Andere wensen, die leven bij de be woners in het Havenkwartier, maar vooral in de omliggende straten zijn het kreëren van een achteruitgang van woning of tuin, het plaatsen van banken voor ouderen en in enkele straten verbetering van de openbare 1 verlichting. Overlast zeggen sommige bewo ners te ondervinden van nachtelijke herrie door cafébezoekers, van loslo pende katten- en honden, van moto reigenaren en van voetballende kin deren. Op de vraag in dc enquête wat de Tegenstrijdig of eensgezind Zoveel hoofden, zoveel zinnen vele wensen en ideeën van de be woners staan lijnrecht tegenover el kaar, anderzijds bestaat op vele pun ten grote eenstemmigheid. Voorzit ter 't Mannetje heeft er alle vertrou wen in, dat door het sluiten van com promissen de bewoners best op één lijn te krijgen zijn, zodat er doeltref fend plannen gemaakt kunnen wor den. Het onderzoeksgebied voor deze enquête besloeg de straten: Nieuwe Boogerdstraat, Lange Groendal, Mo lenstraat, Korte Groendal, Kapel- lestraat, Lange St. Janstraat, St. Do- musstraat, Nieuwe Haven, Ven kelstraat, Karsteil en St. Ja- cobsstraat. De uitvoering van dit onderzoek was in handen van een speciale En quêtekommissie Havenkwartier, bestaande uit drie leden en de voor zitter van de aktiegroep. Opbouw werker Ad Boonman begeleidde het geheel en druk- en typewerk werd verricht bij de Stichting Samenle vingsopbouw Schouwen-Duiveland. „Stevig" Op de ingevulde vragenlijsten komt meerdere malen tot uiting, dat sommige bewoners de naam Aktie groep niet zo prefereren en liever over een Belangengroep zouden spre ken. Geeft dat aanleiding om de naam inderdaad te wijzigen? „Wat mij betreft niet", zegt Leo 't Mannet- je: „Aktiegroep klinkt stevig en dat zijn we ook". EMMEN - De gewestelijke arbeids bureaus in Assen, Emmen en Hooge- veen gaan tot eind van dit jaar 1.400 bedrijven en winkels benaderen. De vraag zal worden voorgelegd of er mogelijkheden bestaan binnen de be drijven voor het scheppen van ar beidsplaatsen voor jongeren. Het kollege stelt de raad voor het parkeerterrein aan de Stolpweg en de kleedakkommodatie voor de ten nisvereniging gelijktijdig uit te laten voeren. Zou alleen de kleedakkom modatie gerealiseerd worden, zou den volgens de toelichting van het kollege, extra kosten ontstaan. De ontsluiting zou dan vanuit de Burg. Van Eetenstraat moeten komen, waarbij een verharding van alle nutsvoorzieningen aangebracht zou den moeten worden over grote af stand. Het parkeerprobleem zou in dat geval, volgens B. en W., ook aan zienlijk groter worden dan het nu reeds is en tenslotte zou op kosten van de gemeente het terrein van de firma Van der Have, waar vrachtwa gens thans geparkeerd staan, een be tere verharding moeten krijgen. Met het gelijktijdig laten uitvoeren van nieuw parkeerterrein en kleedak kommodatie zouden die problemen niet spelen. Verbouwingskrediet Het kollege vraagt de raad verder een voorbereidingskrediet van 10.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de verbouw van de bij zondere lagere school te Nieuwer kerk. Het betreft hier een wat afwij kende procedure, waarbij het school bestuur de bouw in eigen hand zal ne men, met daaraan verbonden de kon- sekwenties van veel werk en kosten van voorfinanciering. „Ter verkrij ging van een betere greep op zowel het werk als de kosten hadden wij dit liever in eigen hand gehad", aldus het kollege in de toelichting op het voorstel. Gezien de lange voorberei dingstijd zouden B. en W. het school bestuur toch ter wille willen zijn. Een ander voorstel betreft de sub sidiëring van de Stichting Begelei dingscentrum Gereformeerd Schoolonderwijs over 1982. Het kol lege zegt het bijzonder te betreuren, dat niet met één schoolbegeleidings dienst (R.P.C.Z.) kan worden volstaan, docht dat ook op dit gebied een splitsing wordt doorgevoerd. NOORDGOUWE - Aardappels rooien met de hand, dachten we (donderdag) dat deze foto voorstelde. Mis - het betreft het uithalen van winterwortelen op het land van H. van der Wekken, wonende aan de Kloosterweg. Het ging er niet om dat de grond drassig was, dat komt daar niet veel voor, maar landbou wer Van der Wekken vindt het uithalen met de hand veel beter, omdat de wor telen bij machinaal uithalen te veel worden beschadigd. Dus ieder herfstva kantie, al vier jaar lang worden zijn kinderen met hun vrienden ingeschakeld om het land (1 ha) leeg te maken. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) B. en W. achten liet echter een bil lijke zaak, dat het principe van sub sidiëring per in de gemeente ge vestigde leerling ten opzichte van het B.G.S. wordt gehandhaaft Zij stel len de raad dan ook voor een subsidie te verlenen van 20,- per in de ge meente Duiveland woonachtige leer ling, die een bijzondere school voor kleuter- of gewoon lager onderwijs in deze gemeente bezoekt De agenda vermeldt verder onder meer een voorstel tot verkoop van een strook grond aan de heer L. Knop te Oosterland; de vaststelling van een verklaring in verband met zone ring van wegen op grond van de wet Geluidhinder en de aanbieding van de gemeentebegroting 1983. Advertentie in div. modekleuren broek 89 gulden chintz blouse 89 gulden ZIERIKZEE - Als alles volgens plan verloopt gaat de gemeente in november starten met de sloop van panden aan de Baden Powellweg en de Hogemolenstraat, waar mee de weg wordt vrijgemaakt voor de bouw van het nieuwe bejaardencentrum dat „Irene" en „Ons Huis" gaat vervangen. Precies een jaar geleden werden de eerste plannen hiervoor bekend gemaakt op een bijeen komst in het Hervormd Verenigingsgebouw. De toen nog voorlopige plannen zijn nu definitief, zij het dat zowel de rijks als proviciale overheden het laatste woord hebben. Bestuurslid van „Ons Huis" C. Berrevoets meldde desgevraagd echter van deze zijde geen hinder nissen meer te verwachten. „Als die goedkeuringen binnen maakt kan in februari '83 begonnen zijn en het terrein bouwrijp is ge- worden met de bouw, die naar ver wachting voor het tehuis anderhalf jaar in beslag zal nemen en voor de zorgwoningen nog eens een jaar. De oorspronkelijk geplande oplevering in 1985 zal naar alle waarschijnlijk heid nog gehaald kunnen worden," aldus de heer Berrevoets. De aanbesteding in september le verde als laagste inschrijver de firma Van der Poel uit Terneuzen op. De bouwsom wordt vooralsnog niet be kend gemaakt, maar deze loopt in de miljoenen. Moeilijk projekt Het zal naar dc mening van de heer Berrevoets een moeilijk projekt wor den voor de aannemer, vanwege de nauwe straatjes waardoor aan- en af voer van bouwmateriaal moet ge schieden. Heipalen zal men echter niet zien: er werd gekozen voor bo ren, inplaats van heien. Deze tech niek spaart de omgeving, want bij deze manier van funderen komen geen trillingen vrij. Eerst wordt een gat geboord, op diepte, waarna onder hoge druk beton wordt ingebracht. De verwerving van de grond, die aanvankelijk nog een hinderpaal was, is nu rond. Het huis van Beek man komt vrij en de garages werden eveneens aangekocht. De slopersha mer zal het bouwterrein slechten. Kleine wijziging Ten opzichte van dc eerste tekenin gen is alleen de gevel iets gewijzigd, op voorschrift van stedebouwkundi ge aard. Dc raampnrtijen ondergin gen een wijziging, alsook het meest rechter deel van het komplex, waar nog een woninglaag op komt: drie la gen inplaats van twee. In totaal zal het bejaardentehuis plaats bieden aan 58 bewoners, de zo genaamde „zorg-woningen" kunnen 40 mensen herbergen. Aanvragen voor een plaatsje in de nieuwbouw zijn er al: 15 mensen staan op de lijst. „Dat betekent", zegt Berrevoets, „dat we eigenlijk al vol 2itten. „Irene" en „Ons Huis" hebben nu samen ongeveer 65 bewo ners, plus die 15 op de lijst is 80, en dat voor 58 plaatsen". Indeling De kamers in de nieuwbouw wor den 3,66 bij 4,25 meter groot, vast gesteld volgens de huidige normen. Daarbij komt de zogenaamde „natte groep": douche, toilet cn wastafel plus een klein keukentje. Er komen overwegend êénpersoonskamers, maar ook een aantal tweepersoons kamers. De ingang van het komplex komt aan de Hogemolenstraat. Tijdens de bouw blijven „Irene" en „Ons Huis" gewoon in gebruik. Die worden pas afgebroken als de eerste fase achter de rug is om plaats te ma ken voor de zorgwoningen. Architektenbureau Klundcr te Rotterdam maakte het ontwerp, het overkoepelend orgaan van bejaar dentehuizen (N.C.H.B.) te Amster dam wordt de eigenaar van het ge bouw, terwijl de Zierikzeese stich ting het gaat exploiteren.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3