Ontwerp-regeerakkoord nog niet op maat AGENDA WD is positief, CDA zegt nog geen „ja" Israël niet ELEKTRO LIEVENSE Aanleg Verkoop en reparaties Paus naar Libanon? Nobelprijs literatuur naar Garcia Marquez Brinkhorst ambassadeur van de EG in Tokio Amerika: Israël vertraagde vredesproces Recessie nauwelijks invloed op zuivelverkoop EG Amerikaanse kritiek op landbouwbeleid EG NIET TERECHT Brandbommen in Groote Keijser gevonden Kamer wil snelle behandeling RS V-rapport Geen uitspraak over loodsen op Westerschelde WEEKEINDE. ARTSENDIENST DIERENARTS APOTHEEK installatiebedrijf DEURLOO BV. Jeugdsozen in het weekeinde ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 om de sociale partners niet al te zeer tegen de haren in te strijken. Beide frakties staan in beginsel positief te genover het stil zetten van de klok gedurende enkele maanden, maar lieten donderdag weten dat het toch aankomt op de uitwerking. WARSCHAU - Danuta Walesa, de echtgenote van Lech Walesa die sinds 13 december vorig jaar geïnterneerd is, brengt deze week door bij haar DEN HAAG - Het ontwerp-regeerakkoord dat infor mateur Scholten woensdag aan de Tweede Kamerfrak- ties van CDA en VVD deed toekomen, blijkt nog niet ge heel aan de verlangens van de toekomstige koalitiepart- ners te beantwoorden. De frakties van CDA en VVD ga ven hun voorzitters donderdag de boodschap mee dat op uit ITU een aantal punten nog wijzigingen en verhelderingen zullen moeten worden aangebracht. De leden van de VVD-fraktie lieten hun opmerkingen vergezeld gaan van een unaniem „ja" tegen het beoogde kabinet van CDA en VVD, terwijl de christen-demokraten nog geen bevesti gend geluid lieten horen. Advertentie Elektr.- en waterinstallaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. 01114-1368 01119-1634 ROME - President Amin Gemayel van Libanon heeft paus Johannes Paulus II officieel uitgenodigd voor een bezoek aan zijn land. Dit is vrij dag uit diplomatieke kringen in Va ticaanstad vernomen, enkele uren voor het vertrek van Gemayel naar Beiroet. De Libanese president zou de paus donderdag toen zij een privégesprek hadden, hebben gevraagd naar Liba non te komen. De paus had gelijk in stemming betuigd met het idee en al leen om meer tijd gevraagd om een geschikte datum vast te stellen. STOCKHOLM - De Nobelprijs voor literatuur 1982 is toegekend aan de Colombiaanse schrijver Gabriel Garcia Marquez. Dit is donderdag in Stockholm bekendgemaakt. Garcia Marquez kreeg de prijs voor zijn romans en novellen die het fan tastische met het realistische kombi- neren en het leven en de konflikten van een heel kontinent laten zien, al dus de Koninklijke Zweedse Akade- mie van Wetenschappen in het jury rapport. De 54-jarige auteur is vooral be kend door zijn boek ,,Cien anos de Soledad" (honderd jaar eenzaam heid). Hij is de vierde Latijnsameri- kaanse schrijver die de prijs wint, en de eerste Colombiaan. De prijs be draagt dit jaar 1,15 miljoen Zweedse kronen (430.000 gulden). Scholten kon niets anders doen dan een nieuwe gespreksronde, ergens in de loop van vandaag (vrijdag), in te lassen. CDA-leider Lubbers zal daar na met het eindresultaat nog eens naar zijn fraktie terug moeten om het eindoordeel in ontvangst te nemen. Nijpels daarentegen heeft de han den vrij. Hij kreeg volmacht van zijn fraktie om in het overleg met Lub bers en Scholten naar goeddunken op te treden en die beslissingen te ne men die hem politiek van belang lij ken. Beide politieke leiders zetten don derdagavond de bezwaren van hun frakties uiteen, zonder in al te grote details te treden vanwege hun onder handelingspositie. Verschillen Daarbij kwamen verschillen van inzicht boven tafel over de aanpak van de financiële problematiek voor 1983, over de ombuigingsvoorstellen op de rijksbegroting en over de dui delijkheid van de cijfers die de soci- aal-ekonomische werkgroep onder leiding van de liberaal Van Aarden- ne heeft geproduceerd. Lubbers wil bij voorbeeld namens zijn fraktie vernemen hoe de vertaling van die cijfers luidt in gevolgen voor de inko menspositie van ambtenaren, trend volgers en de mensen die op sociale uitkeringen zijn aangewezen. Onderwijs Ook bleken beide heren behoorlijk geschrokken van de felle reakties uit de onderwijswereld, al wilde Nijpels dit niet toegeven. Wel wilde hij kwijt zo'n 75 telegrammen en reakties te hebben ontvangen van allerlei orga nisaties. Hoe dan ook, beiden vinden dat het onderwijspersoneel niet dub bel gepakt mag worden, maar over de manier waarop dat moet worden voorkomen bestaat geen over eenstemming. De adempauze Bij het invullen van de maatrege len die straks in de adempauze" een plaatsje moeten krijgen willen de fraktievoorzitters niet al te ver gaan BRUSSEL - Laurens-Jan Brink horst, de fraktieleider in de Tweede Kamer van D'66 en voormalig staats- sekretaris van buitenlandse zaken, belast met Europese zaken, wordt ambassadeur van de Europese Ge meenschappen in Tokio. Brinkhorst is voor die funktie voorgedragen door de Europese kommissaris voor buitenlandse betrekkingen, de Duit ser Wilhelm Haferkamp. Zijn benoe ming is woensdag door de Europese Kommisse in Brussel bekrachtigd. NAIROBI - Israël kan blijven deel nemen aan de vergaderingen van de VN-instelling Internationale Tele communicatie Unie. Dit nadat de ITU-konferentie in het Keniase Nai robi donderdagavond de paragraaf voor de uitsluiting van Israël in een Arabische ontwerp-resolutie met 61 tegen 57 stemmen had verworpen. De stemming vond plaats kort na dat uit ingelichte kringen van de VN in New York was vernomen, dat Ara bische afgevaardigden het plan had den laten vallen om een resolutie in te dienen voor de uitstoting van Is raël uit de algemene vergadering van van de Verenigde Naties. In Nairobi hadden de Verenigde Staten eerder gedreigd uit de ITU te stappen als Israël van vergaderingen zou worden uitgesloten. WASHINGTON - Het weer op gang brengen van het vredesproces in het Midden-Oosten wordt ernstig be moeilijkt door de voorwaarden die Israël stelt voor een terugtrekking van zijn troepen uit Libanon. Dit is donderdag in Washington in Ameri kaanse regeringskringen vernomen. Aan de vooravond van de bespre kingen tussen de Amerikaanse rege ring en een afvaardiging van de Ara bische Liga over de problemen in het Midden-Oosten, tonen Amerikaanse funktionarissen een diep pessimisme over de kansen op een akkoord dat moet leiden tot een spoedige terug trekking van de Israëlische troepen uit Libanon. BEILEN - De ekonomische terug gang op de wereld tast de afzet van Nederlandse zuivelprodukten in ei gen land en in de negen andere lan den van de Europese gemeenschap pen niet of nauwelijks aan. De voor zitter van het Produktschap voor Zuivel drs. H. Schelhaas heeft dit woensdag gezegd. Volgens hem zal de verkoop van kaas zelfs blijven stijgen. Het Neder lands Zuivelbureap heeft vorige week nog bekendgemaakt dat in Ne derland gedurende de maanden janu ari tot en met juni ruim drie procent meer kaas is verkocht dan in het eerste half jaar van 1981. De uitvoer ervan is in dezelfde periode met een kleine zes procent gestegen. De voorzitter van het Produkt schap voorziet daarentegen wel een daling van de export naar landen buiten de E.G. Minder vraag naar zuivelprodukten als gevolg van afne mende koopkracht en een groter aan bod op de wereldmarkt zullen twee oorzaken daarvan zijn, meent Schel haas. m ui OUWERKERK - De jeugdgroep wan de Culturele Verenigina te Ouwerkerk organiseerde voor donderdagmiddag herfstspelmiddag in het dorpshuis. Alle kinderen uit Ouwerkerk mochten hloemstukjes maken. Daarvoor maakte n en takl erfstsp' gebruik van bloeme een maakten ze (Foto: Zlerikzeesche Nieuwsbode) BRUSSEL - De problemen over staal die de EG en de Verenigde Sta ten met elkaar hadden en die dreig den uit te lopen op een reële staaloor- log, zijn uit de weg geruimd. Sinds donderdagmiddag drie uur bestaat er een overeenkomst tussen Europa en de V.S. die de staalexporten van de EG naar Amerika tot eind 1985 re gelt. DEN HAAG - De kritiek van de Verenigde Staten op het landbouw beleid van de Europese Gemeen schappen is niet terecht. Zelf heeft de Amerikaanse regering haar boeren in 1979 met gemiddeld 1760 dollar gesteund, terwijl de boeren in de EG 1441 dollar hebben gekregen. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Hiermee heeft voorzitter van het Europees Parlement P. Dankert don derdag duidelijk proberen te maken dat de dreigende taal waarmee de Amerikaanse minister van land bouw Block de laatste maanden de EG toespreekt over haar landbouw politiek, feitelijk nergens op stoelt. AMSTERDAM - De Amsterdamse recherche heeft bij haar onderzoek naar de brand die donderdag in het kraakpand De Groote Keijser in Amsterdam woedde, een aantal brandbommen op de zolderverdie ping aangetroffen. Dit heeft een poli tiewoordvoerder vrijdagochtend meegedeeld. Verder is gekonsta- teerd, dat men in het pand bezig is ge weest brandbommen te vervaardi gen, zei hij. Getuigen verklaarden donderdagavond, dat er voordat de brand uitbrak een voorwerp op de eerste etage naar binnen was ge gooid. Op die etage is een brand haard aangetroffen. De recherche vermoedt echter, dat er nog meer brandhaarden in het pand waren, al dus de woordvoerder. DEN HAAG - De vaste kamerkom missie voor ekonomische zaken heeft et donderdagochtend achter gesloten deuren bij demissionair minister Terlouw van ekonomische zaken op aangedrongen dat er snel een rege ringsstandpunt over het RSV-evalua- tierapport komt. De kommissie wil vlot nadat de mi nister van ekonomische zaken daaro ver een brief heeft gestuurd aan de Kamer een hoorzitting beleggen van alle betrokkenen, vakorganisaties, ondernemingsraad en raad van bestuur. Binnen een tijdsbestek van een be perkt aantal weken zal de kamer kommissie van ekonomische zaken vervolgens in een mondeling overleg met de minister - tenzij zich aanzien lijke vertraging in de kabinetsforma tie voordoet zal dat de opvolger van minister Terlouw zijn - over de pro blemen bij het RSV-koncern van ge dachten wisselen. Maandag zal de kommissie gede tailleerde afspraken maken over de te volgen procedure. DEN HAAG - De president van de rechtbank in Den Haag, mr. M. R. Wijnholt, heeft donderdag geen uit spraak gedaan in het kort geding dat de vereniging ,,De Nederlandse Loods" tegen de staat heeft aan gespannen. De rechter wil zich, voor hij een uitspraak doet, eerst persoon lijk op de hoogte stellen van de om standigheden' waaronder de loodsen op de Westerschelde hun werk moe ten verrichten. Mr Wijnholt zal daar om op 27 oktober naar het Zeeuwse afreizen. De loodsen stelden twee weken ge leden tijdens de zitting dat zij zonder portofoons niet verantwoord meer kunnen werken nu met ingang van 1 augustus een nieuw marifoon blok- systeem in het Zeeuwse scheepvaart gebied van kracht is geworden. Ver keer en waterstaat kan de loodsen niet voor medio volgend jaar met de ze apparatuur uitrusten. Daarom vragen de loodsen opschorting van de maatregel. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 22-10. Het K.N.M.I. deelt mede: De scheidingslijn tussen zach te lucht boven het grootste deel van West-Europa en koelere en droge oeeaanlucht komt vannacht boven ons land terecht en trekt vervolgens langzaam naar het oosten. Het bin nendringen van de koelere lucht ver oorzaakt veel bewolking waaruit enige tijd regen valt. Morgen bereiken ons in de loop van de dag weer opklaringen, het eerst in het westen. •Vannacht is er weinig wind en kan bij een temperatuur van omstreeks 10 graden in de regen mist ontstaan. Overdag wordt het ongeveer 13 gra den. dat is zo'n 5 graden koeler dan vandaag het geval was. De wind draait morgen naar het noordwesten en neemt toe tot matig. Zaterdag 23 en zondag 24 oktober Dokter H. J. M. Sleegers, Noordgou- we, tel. (01112) 1480, neemt waar voor dokter Bontkes, dokter Van Geer en dokter Vis ser. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondagmorgen van 11.00-11.30 uur. Dokter J. L. Flach, Jan van Renesse- weg 6, Renesse. Tel. (01116) 1280, neemt waar voor dokter Bruel, dokter Stenger en dok ter Van Beek-Verbeek. De weekenddienst loopt van vrijdag middag 18.00 uur tot maandagmor gen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zater dag, en zondag. Buiten spreek uurtijden alleen dringende gevallen. Dokter M. M. van den Berg, weth. v. Klinkenstraat 10, Nieuwer- kerk, tel. (01114) 1810, neemt waar voor dokter Dorrestein en dokter Speelman Tandarts mevr. H. A. Boom-Keizer, Westerbanweg 14 Burgh- Haamstede, tel. (01115) 3103, neemt waar voor geheel Schou- wen-Duiveland. De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag- en zondagmid dag van 17.00-17.30 uur. Zuster Du Croo, Kloosterweg 30, Haamstede, tel. (01115) 1535 neemt waar voor Zierikzee. Zuster A. C. M. Padmos, Molenweg 18, Bruinisse, tel. (01113) 1203, heeft dienst Duiveland en Bruinisse. Zuster T. van Duren, Schutterhof- straat 3, Zierikzee, tel. (01110) 5327 neemt waar voor Schou wen. Dierenarts M. K. Buth, Hogezoom 9, Haamstede (tel. 01115-2254) heeft dienst voor Schouwen- Duiveland. Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100)14444. Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, tel. 01113-2215. Vrijdag 22 oktober Zierikzee Bibliotheek, Groeneweegje. Poppen kastvoorstelling kinderboekenweek, 10.00 uur, kinderen van 6-8 jaar. Garage Braai. Inleveren goederen voor tweedehands wintersportbeurs. 17.00 - 20.00 uur. ,,De Lichtboei". Vakantiebijbelclub. 10.00 - 12.00 uur. Concertzaal. Film: „Strijd om het vuur". 20.00 uur, 12 jaar. Nieuwerkerk Kerk Gereformeerde Gemeente in Nederland. Ledevergadering Staat kundig Gereformeerde Studievereni ging. 19.45 uur. Oosterland Dorpshuis „Oosterhof". Nationale vogeltentoonstelling. 10.00 - 24.00 uur. Bruinisse Clubgebouw „De Nagtegaal". Leden vergadering. 20.00 uur. Zaterdag 23 oktober Zierikzee Sportpark Bannink. Klaverjasavond v.v. Zierikzee. 19.30 uur. Garage Braai. Tweedehands winter sportbeurs. 11.00 - 17.00 uur (inleve ren goederen 9.00 - 11.00 uur). Concertzaal. Film: „Strijd om het vuur". 20.00 uur, 12 jaar. Oosterland Dorpshuis „Oosterhof". Nationale vogeltentoonstelling. 10.00 - 21.00 uur. Bruinisse Dorpshuis. Open dag Rode Kruis. Vanaf 13.30 uur. Zondag 24 oktober Zierikzee Concertzaal. Film: „Strijd om hel vuur". 20.00 uur, 12 jaar. Maandag 25 oktober Zierikzee Pr. Julianaschool. Schrijfavond Am nesty International. Vanaf 19.00 uur. Poststraat 25. Kursus metamorfose. 20.00 uur. Mondragon. Vergadering ZOC. 20.00 uur. Chr. Gercf. Kerk. Ledenvergadering kiesvereniging R.P.F. Zierikzee e.o. 20.00 uur. Burgh- Haamstede Gemeentehuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Haamstede Rekreatiezaal Geref. kerk. Schrijf- Advertentie weekend servicedienst tel. (01110) 6255 avond Amnesty International. Vanaf 19.00 uur. Brouwershaven Geref. kerk. Bostonplein. Schrijf avond Amnesty International. Vanaf 19.00 uur. Dreischor Dorpshuis. Hoorzitting welzijn. 20.00 Middelburg Schouwburg. Vergadering Zeeuwse Vrouwenraad. 13.30 uur. Dinsdag 26 oktober Zierikzee Sporthal Onderdak. Onderling herfsttoernooi, Badmintonclub Zie rikzee. 19.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Vergade ring C.P.B. 19.45 uur. UW-gebouw. Kontaktavond UW. 19.30 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos. 14.30 uur. Burgh-Haamstede Slot Haamstede. Bezoek van de Ned. Ver. van Huisvrouwen afdeling Wes- terschouwen. 13.30 uur ingang Slot. Scharendijke Gemeentehuis. Gemeenteraadsver gadering Middenschouwen. 19.30 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis. Bijeenkomst NBvP. 20.00 uur. Woensdag 27 oktober Zierikzee „De Gekroonde Suikerbiet". Thema avond Vrouwencafé. 20.00 uur. Zonnemaire Openbare kleuterschool. Ouder avond. 20.00 uur. Dreischor Dorpshuis. NBvP. 20.00 uur. Nieuwerkerk O.L.S., Weststraat. Ouderavond. 20.00 uur. Leeszaal Bibliotheek. Schrijfavond Amnesty International. Vanaf 19.00 uur. Donderdag 28 oktober Zierikzee Bovenzaal Geref. kerk. Bazar dames- krans „Tryfena". Vanaf 10.00 uur. Haamstede Gemeentehuis. Openbare vergade ring kommissie openbare werken. 19.30 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Vergadering Ge meenteraad Duiveland. 20.00 uur. Vrijdag 29 oktober Zierikzee Herv. Verenigingsgebouw, 't Vrije. Bejaardenmiddag N.C.V.B. 14.30 uur. Renesse Motel de Zeeuwse Stromen. Mode show wintersport en demonstratie skigymnastiek door Sporthuis Zie rikzee. 20.00 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. Dc Pul (Bruinisse) Openingstijden: vrijdag 19.30 - 23.00 uur zaterdag 19.30 - 24.00 uur; zon dag gesloten. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uür zondag 15.00 -18.00 uur. Trace (Scharendijke) Gesloten wegens verbouwing. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17 30 uur (01110)5596 (01112) 1774, (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18 30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2