gewoon mooi ploegstoffen Oudheidkundig bodemonderzoek terrein Nieuwe Boogerdstraat Gemeente Westerschouwen gaat de strijd aan tegen iepeziekte GEZOND SLAPEN! DE ZIERIKZEESCHE COURANT Na sloop oude school Zoeken naar resten van Predikhere-klooster De vlam erin? UW TAXATEUR MC Bitr Z1ERIKZEESCHE NIEUWSBODE REOAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: 2ie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling t 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 22 oktober 1982 139ste jaargang Nr. 23204 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: H. Schot over zijn oester-affaire ZIERIKZEE - „Er moet in Zierikzee nog zoveel waar devols in de bodem zitten", meenden de heren P. R. M. v. d. Sneppen en F. Beekman. Nu, na de sloop van de school in de Nieuwe Boogerdstraat, de kans zich voordoet daar eens letterlijk en figuurlijk in te duiken, zijn ze meteen aan de slag gegaan. Het sloopterrein zal waarschijnlijk niet tot in lengte van dagen braak blijven liggen, hoewel echte definitieve plannen voor de herinrichting nog niet rond zijn. „Als er echter ooit weer gebouwd wordt, komt er niks meer van opgravingen", dachten genoemde heren en verzochten het gemeentebestuur hen daar thans toestemming voor te verlenen. Die toestemming kregen ze tot 1 ja nuari 1983, na die datum heeft de fir ma Troost-Pernis de opdracht het ter rein te egaliseren. „Voor ons zit het er over twee weken voorlopig dus op", liet één der leden van het sloop- team van de firma Troost weten. Donderdagochtend begon men met het afgraven van de fundering van de oude school. Er moet daartoe op een diepte van 2,5 3 m worden gegra ven. De heren Van der Sneppen en Beekman zijn op dat moment ook met hun historische opgravings werkzaamheden begonnen. Beide he ren zijn werkzaam in het onderwijs en wisten een groep leerlingen en thousiast te maken voor dit karwei. Deze scholieren werken dan ook met veel inzet mee nu tijdens de herfstva kantie en straks na schooltijd, op de woensdagmiddag en zaterdags. Garancinefabriek De heer Van der Sneppen, evenals de heer Beekman lid van de museum kommissie in Zierikzee, is ervan overtuigd, dat dit terrein interessan te vondsten zou kunnen bieden. Voordat de openbare lagere school hier stond, was er een garacinefa- briek gevestigd, een meekrap ver werkend bedrijf. Veel belangwek- Advertentie kender zijn echter de gegevens over het Predikhere-klooster dat onge veer van de 13e tot de 16e eeuw in de ze omgeving was gevestigd. „Iets meer de kant van het stadhuis op", denkt de heer Van der Sneppen zelf, afgaand op de summiere aanwijzin gen op een oude kaart uit 1550-van Jacob van Deventer. Mochten er nog funderingen van dit klooster in de bodem aanwezig zijn, dan verwacht hij die op niet al te grote diepte aan te treffen. De heer Van der Sneppen legde in het recente verleden ook fragmenten van de fun dering van het Driekoningen-kloos ter bloot. Die bevonden zich op 60 a 70 cm. Hij gaat met zijn kollega en pupil len gebruik maken van de sleuven, die de mannen van Troost graven voor het verwijderen van de school- funderingen. „Het mooiste zou zijn als we in die sleuven al aankno pingspunten vinden om verder te graven", zegt de heer Van der Snep pen. Gebeurt dat echter niet dan zal kruisvormig op die sleuven verder worden gewerkt. Eerste vondsten Het bodemonderzoek had donder dagmiddag al wat aardige dingen op geleverd. Een stukje plavuizen- vloer, waarschijnlijk afkomstig van genoemd garancinefabriekje en een polygoon tulpentegeltje, volgens on ze woordvoerder daterend uit begin 17e eeuw. Als de opgravingen belang rijk genoeg zijn, zullen ze worden overgebracht naar het depot van de gemeente en misschien, afhankelijk van omvang en waarde, worden ze ooit wel eens tentoongesteld. ZIERIKZEE - Op zoek naar waardevolle zaken in de bodem op de plaats, waar eens de school aan de Nieuwe Boogerstraat stond. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De opgravingen van de heren Van der Sneppen en Beekman werden aangemeld bij de Rijksdienst Oud heidkundig Bodemonderzoek, waar ook een kantoor van in Middelburg is gevestigd onder leiding van dr. Trippe-Burger. Vervolg pag. 4 Advertentie E van onroerende goederen in geheel z.w.-Nederland KIEEUS/DB KOEPEL. Breda Roosendaal 076-222511 01650-40150 Bergen op Zoom Haamstede 01640-41900 01115-1224 RENESSE - De gemeente Westerschouwen gaat sinds gisteren op opvallende wijze de strijd aan tegen de iepe ziekte. Felrode pamfletten in de vorm van een vlam, zul len op alle besmette bomen (ook reeds gesnoeide bomen) gespijkerd worden, met als boodschap: afblijven! Don derdagmiddag gaf burgemeester J. L. Niemantsverdriet- Leenheer al het goede voorbeeld in Renesse. Geas sisteerd door een aantal schoolkinderen, bracht zij enke le „vlammen" aan op aangetaste bomen. Ook de NOS was hierbij aanwezig om opnamen te maken voor het jeugdjournaal. Als wellicht bekend, heerst al en kele jaren de iepeziekte. Deze boom ziekte, die alleen iepen aantast, wordt verspreid door de iepespintke- ver. Dit insekt legt haar eitjes juist onder de schors en scheidt dan een schimmelachtige stof af, waardoor de sapstromen worden geblokkeerd. woekert deze ziekte nog steeds voort. Bij diverse instanties (Staatsbosbe heer, gemeentewerken) is het ver moeden gerezen dat de opslag van haardhout hierbij een grote rol speelt. Om deze reden werd het verleden jaar verboden om iepehout (onge schild) in bezit te hebben, te vervoe ren of te verhandelen. De kans was namenlij k groot dat tussen het openhaard-hout bij partikulieren aangestast iepehout aanwezig zou zijn, waaruit in het voorjaar zwer men kevers kunnen uitvliegen. Om dus bevolking maar ook va kantiegangers te attenderen op de ri- siko's die opslag van icpehout met zich meebrengt, heeft de gemeente deze aktie op touw gezet. Vertegenwoordigers van Staats bosbeheer, die deze week een bezoek aan de gemeente Westerschouwen brachten, hebben zeer enthousiast gereageerd op dit initiatief. Het ziet er dus naar uit dat binnen kort elders in het land deze alarme rende vlammen op zieke iepen ver schijnen. Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat u weten moet. Onthoudt u vast 28, 29 en 30 oktober Burgemeester J. L. Niemantsverdriet-Leenheer gaf als eerste het goede voorbeeld en spijkerde een rode vlam op een aangetaste iep Tientallen kinderen volgden daarna haar voorbeeld, terwijl de NOS opnamen maakte voor het jeugdjournaal (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Er is eigenlijk maar één afdoende bestrijding van iepezickte mogelijk, namelijk, „de vlam erin", meent de gemeente Westerschouwen. Er wer den de afgelopen jaren in deze ge meente duizenden iepen gerooid en vernietigd. Dit bestaat uit het onder gronds storten van iepehout op de vuilnisbelt, waardoor aanwezige lar ven en kevers niet opnieuw kunnen uitvliegen. Ook worden besmette bo men na het rooien meteen verbrand. Openhaard-hout Ondanks als deze maatregelen Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. J Het geluk is geen gebeurtenis, C het is een bekwaamheid. C Etienne Rey %AAAA WA> ffir PÊ Verwachting tot zaterdagavond: Later opklaringen Eerst veel bewolking en enige tijd regen: in de middag van het westen uit opklaringen: temperatuur in de nacht ongeveer 10 graden en kans op mist; middagtemperatuur ongeveer 13 graden; matige naar noordwest draaiende wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 26 okt.: Zondag: Perioden met zon Kans op neerslag: 23%. Min.temp.: 8 gr. Middagtemp.: 13 gr. Windkracht: zuidwest 4 Maandag: Veel bewolking Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: 8 gr. Middagtemp.: 13 gr. Windkr.: west 4 Dinsdag: Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 7 gr. Middagtemp.: 14 gr. Windkracht: zuidwest 3 ZON- EN MAANSTANDEN 23 okt. Zon op 7.18, onder 17.30 Maan op 13.49, onder 21.35 24 okt. Zon op 7.20, onder 17.28 Maan op 14.32, onder 22.32 25 okt. Zon op 7.21, onder 17.26 Maan op 15.08, onder 23.36 Eerste Kwartier: 25 okt. (1.08) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 23 okt. 6.17 18.57 0.12 12.32 24 okt 7.01 19.51 0.55 13.22 25 okt 8.01' 21.00 1.50 14.26 Doodtij: 27 oktober Vervolg pag. 2 MOSKOU De Verenigde Staten voeren een politiek van konfrontatie en zij willen een eind maken aan de ontspanning Dit heeft president Le onid Brezjnjev van de Sowjet-Unie donderdag verklaard. Restaurant Renesse voor reservering tel. 01116 1215 maandag gesloten

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1