HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN ZEEUWSE OESTERKWEKERS BESCHULDIGEN PALINGVISSERS VAN VANGST OP OESTERS Stroomgeulen in Oosterschelde worden levensgevaarlijk Dit biedt de beeldbuis De Ruiter: Regeling nodig voor „thuiskopiëren" Politie-aktie tegen hennepveld Aanleg vaste oeververbinding Westerschelde zeer nabij Havenblokkade in Ierse republiek Sociale zaken waarschuwt tegen voedertanks onder druk Overstroming in Kenia eist mensenlevens Prins Claus knapt op Op nieuw scheepsramp in Indonesië ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 21 oktober 1982 Nr. 23203 9 YERSEKE/BRUINISSE - De Zeeuwse oesterkwekers, verenigd in de Vervoex, zijn boos op de voorzitter van de Bond van Palingvissers uit Bruinisse. Voorzitter H. S. werd vorige week op de Grevelingen betrapt bij het op vissen van jonge en volgroeide Zeeuwse platte oesters, zonder dat hem daarvoor ontheffing was verleend. De Grevelingen is de kraamkamer van de Zeeuwse platte oester. Daar de oesterkweek in de Oosterschelde al enkele jaren is verboden als gevolg van een besmettelijke oesterziekte zijn de Zeeuwse oesterkwekers volle dig afhankelijk van de Grevelingen. AMSTELVEEN - Het zogenaamde thuiskopiëren"het thuis op band zetten van muziek en film, vindt in een zodanige omvang plaats dat de wetgever moet ingrijpen met een wij ziging van de wet die deze, overigens niet onwettige, vorm van kopiëren onderwerpt aan een vergoedingsre geling. Dit zie minister De Ruiter van justitie bij de officiële opening van de nieuwe behuizing van de aute- rusrechtorganisaties Buma Stemra in Amstelveen. De Ruiter verklaarde aan de be treffende organisaties toegezegd te hebben met een wetsontwerp hiero ver te komen. Minder zeker was hij van een oplossing voor andere onge wenste praktijken, zoals de piraterij van grammofoonplaten, cassettes en films, die gevolgen hebben voor de incasso van de krachtens de auteurs wet verschuldigde bedragen. De mi nister prees de Buma Stemra overi gens voor het snelle inspelen op nieu we ontwikkelingen op mediagebied, zoals de kabeltelevisie. LIENDEN - Bij een inval op een 6.000 vierkante meter groot hennep veld in het Betuwse Lienden heeft de rijkspolitie dinsdagmiddag twaalf mensen gearresteerd. Bij huiszoe king in de woning van een van de verdachten in Buren vond de politie bovendien hennep in alle onder de opiumwet vallende stadia van be werking met een totaal gewicht van ongeveer 1,5 ton. De totale markt waarde van de partij hennep heeft de politie nog niet kunnen vaststellen. De voorraad is in beslaggenomen. Het hennepveld in Lienden werd al enige tijd door de rijkspolitie in de gaten gehouden. Tot de aktie van dinsdagmiddag werd besloten toen enige dagen gelden de oogst bleek te zijn begonnen. De hennep die nog op het veld staat zal worden vernietigd. SCHETTENS - Een hevige brand heeft dinsdagmiddag een boederij in Schettens (Fr) praktisch geheel ver woest. In de vlammen kwam ook 9 stuks jong vee om. Ieder jaar vragen zij bij de direktie Domeinen vergunning aan om jonge oesters te mogen opvissen uit de Gre velingen. Volgens sekretaris P. Verwijs van de Vervoex is dat voor dit jaar nog niet gebeurd omdat enorme schade claims worden gevreesd van de zijde van de palingvissers, die samen met een sportvissersorganisatie de Gre velingen hebben gepacht als viswa ter. Schadevergoeding- Op oesters mag door paling- en sportvissers niet worden gevist. De dienst Domeinen van het ministerie van visserij en landbouw verleent slechts ontheffing aan oesterkwe kers. De schade, die tijdens dat op vissen aan de palingstand in de Gre velingen wordt toegebracht, wordt door Vervoex vergoed. De hoogte van dat schadebedrag wordt vast gesteld door de vorige week betrapte voorzitter van de palingvissers. De oesterkwekers vragen zich nu, volgens Verwijs, af of in het verleden niet te hoge schadeclaims zijn be taald. ,,Waar blijven we," zegt Ver wijs, ,,als de schadebepaler zelf scha de kan toebrengen, waarna hij de re kening nog eens bij ons kan indienen". Twijfel Volgens Verwijs bestaat er al lan gere tijd twijfel over de handelswijze van palingvissers. ,,De laatste jaren worden we op Schouwen-Duiveland en in België regelmatig gekonfron- teerd met een aanbod van partijen platte Zeeuwse oesters, die de helft goedkoper zijn dan dezelfde oesters die wij kunnen aanbieden. De her komst van die oesters hebben wij door de voorzichtige manier van ver handelen nog steeds niet kunnen ach terhalen", aldus Verwijs, die er aan toevoegt er vrijwel zeker van te zijn dat de oesters afkomstig zijn uit de Grevelingen. DEN HAAG - De kans op de aanleg van een vaste oeververbinding door een brug-tunnel kombinatie over en door de Westerschelde is groot geworden. Dat bleek dinsdag na afloop van de besprekingen, die minister Zeevalking van verkeer en waterstaat en Van der Stee van financiën hebben gevoerd met het Zeeuwse college van gedeputeerde staten. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat maandag zullen de kontrakten voor de aanleg van de oe ververbinding binnen drie weken on dertekend worden. Dat zou beteke nen dat volgend jaar met de aanleg van de oeververbinding, de zoge naamde VOW, begonnen kan wor den. De kosten daarvan zullen rond de 900.000 tot een miljard gulden be dragen. Voorwaarden Vorig jaar hadden de beide ministers aan de bouw van de VOW enkele ver- bindinde voorwaarden gesteld. Zo zou de rente van het te lenen bedrag niet hoger mogen zijn dan tien pro cent. Ook zouden voor onderteke ning van de kontrakten alle Zeeuwse vergunningen die de bouw mogelijk maken aanwezig moeten zijn. DUBLIN - Woedende vissers hand haafden woensdag hun blokkade voor veertien havens in de Ierse re publiek. Ze eisen opheffing van het EG-verbod op de haringvangst in de wateren voor de Zuidierse kust. Als gevolg van de aktie, die dinsdag om 12.00 uur begon, strandden duizen den reizigers. Onder de getroffen havens zijn die van Dublin, Loaghaire (ten zuiden van Dublin), Cork en Galway. De veerdienstonderneming ,,Sea-Link" annuleerde in verband met de blok kade al haar diensten. De voor de scheepvaart afgesloten stroomgeulen Hammen en Schaar van Roggeplaats in de Ooster schelde worden per eind oktober levensgevaarlijk gebied voor pleziervaart, sportvissers en beroeps vaart. Sedert 1979 is de scheepvaart door de geulen Hammen en Schaar gestremd in verband met de werkzaamheden voor de bouw van de Stormvloedkering in de Oosterschelde. Tegen de verbods bepaling in vond tot nu toe inci denteel toch doorvaart plaats met name door pleziervaart en sport vissers. Te beginnen per eind oktober komen de werken aan de Storm vloedkering in en fase die absolu- te afsluiting van de geulen nood zakelijk maakt. Deze afsluiting ontstaat door van oever tot oever lopende verankeringsdraden van de werkschepen. Doorvaart wordt daarmee levensgevaarlijk c.q onmogelijk. Met name ont staat gevaar voor sportvissers die gewend zijn met kleine open bo ten de stroomgeulen te passeren. Kabels Te meer bestaat dit gevaar daar de kabels zich vaak vlak onder de waterspiegel bevinden. Met klem wordt daarom een ieder die be kend Is met de situatie verzocht om er attent op te zijn om kollega's, vissers of plezlervaar- ders te wijzen op de gevaren. Ter ondersteuning van het ahso- O O O O <t yi mmmmjjmn Aan de Oosterscheldezijde wor den pontons verankerd met waar- schuwingsseinen. Aan de Noord zijde komen de signalen aan de hulpbrug. lute vaarverbod en om het gevaar extra te beklemtonen zullen zo wel aan de Noordzijde als aan de Oosterscheldezijde signalen wor den uitgezet. Deze signalen bestaan ovderdag uit vier hori zontaal naast elkaar geplaatste rode ballen en 's nachts uit vier rode lichten. De doorvaart van en naar de Noordzij blijft in 1983 wel onver kort mogelijk door een aangege ven corridor in de stroomgeul Roompot. Deze corridor zal eind 1983 worden verlegd naar de in aanbouw zijnde schutsluis aan de Noordzijde van de Roompot. Volgens de Zeeuwse commissaris van de koningin, dr. C. Boertien, ligt Zeeland wat dat betreft helemaal op schema. Boertien zei dat de bespre kingen van dinsdagmiddag en de on dertekening van de kontrakten de verwezenlijking van de VOW zeer dichtbij hebben gebracht. DEN HAAG - De Arbeidsinspektie en de Dienst voor het stoomwezen van het ministerie van sociale zaken hebben een waarschuwing laten uit gaan tegen het gebruik van voeder tanks onder druk. Deze tanks wor den met name in varkenshouderijen gebruikt, waarbij het voeder door de buizen van de voederinstallatie wordt geperst. De tanks blijken ech ter vaak niet bestand tegen de hoge druk, met alle gevaar van ontploffin gen. Bedrijven die met zo'n tank wer ken doen er dan ook goed aan zich in verbinding te stellen met de Arbeids inspektie of de Dienst voor het stoomwezen, aldus het ministerie van sociale zaken. NAIROBI - In de Turkana-half- woestijn in het noorden van Kenia zijn ten minste 75 mensen verdron ken nadat de rivier de Tarach door zware regenval buiten haar oevers trad en een in het dal gevestigde ne derzetting van Turkana-nomaden overstroomde, zo is van de politie vernomen. Tot nog toe zijn vijftien lijken ge borgen. Er zouden er onder het zand nog tientallen liggen. De overstro ming gebeurde vorige week dinsdag. Hulpverleners konden echter door de aanhoudende overstromingen niet eerder het ruim 700 kilometer ten noorden van de hoofdstad Nairobi gelegen gebied bereiken. Het Turkana-gebied is de laatste jaren herhaaldelijk geteisterd door droogte en hongersnood. Duizenden mensen en tienduizenden stuks vee kwamen daarbij om. De jaarlijkse regenval bedraagt er gemiddeld elf centimeter. De laatste jaren viel er niet meer dan twee centimeter. WARSCHAU - Twee Polen die heb ben deelgenomen aan demonstraties op 31 augustus in Wroclaw en 1 sep tember in Czesochowa, zijn veroor deeld tot respektievelijk vier en drie jaar gevangenisstraf, zo heeft het of ficiële persbureau PAP gemeld. „Flitsen" uit het buitenland LUXEMBURG De Europese land- bouwraad heeft besloten 10.000 ton graan ter beschikking te stellen van Sri Lanka. Het is hulp die dat land nodig heeft omdat er als gevolg van een grote droogte onvoldoende voed sel is. WASHINGTON - De Amerikaanse president, Ronald Reagan, heeft de president van Libanon, Amin Ge- mayel, tijdens een ontmoeting in het Witte Huis sten toegezegd bij het her stellen van de Libanese soevereini teit en onafhankelijkheid. Beide staatshoofden eisten de terugtrek king van alle buitenlandse troepen uit Libanon. BRUSSEL - De Vlaamse schrijver Paul Lebeau, doctor in de Germaanse filologie en gedurende een groot deel van zijn leven docent in de moderne letterkunde in Brussel, is in een zie kenhuis in de Belgische hoofdstad op 74-jarige leeftijd overleden. ATHENE - Premier Andreas Pa- pandreou van Griekenland heeft ge zegd dat de Amerikaanse militaire bases in zijn land het defensiebelang ervan niet dienen en dat als geen ak koord wordt bereikt over hun status, zij gesloten zouden worden. Papan- dreou zei op een persconferentie dat de bases de soevereine rechten van Griekenland beperkten en dat zij niet pasten in het kader van de ver plichtingen die Griekenland heeft tegenover de NAVO. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG - Nationale Nederlan den en de ABN gaan in principe door aannemingsmaatschappij Hillen en Roosen in Amsterdam een kantoren- komplex van ruim 100 min. laten bouwen aan het Amsterdamse Bijl merplein voor het gekombineerde metro- en NS-station Bijlmer. Het projekt, dat de NAM krijgt van Nieuw-Amsterdam, omvat 40.000 m2 kantoren, 400 m2 winkels en 600 par keerplaatsen. HEERENVEEN - Fietsenfabriek Batavus Intercycle BV in Heeren veen gaat 145 werknemers ontslaan. Wegens een stagnerende afzet, vooral naar het buitenland, is het volgens Batavus noodzakelijk dat de produk- tie wordt teruggebracht van 1300 naar 1100 rijwielen per dag. De ont slagen zulen vooral vallen onder het produktiepersoneel. ARNHEM - Gedeputeerde staten van Gelderland hebben minister Zee valking van verkeer en waterstaat per brief laten weten ernstig veront rust te zijn over de gebleken stagna tie in de verbetering van rivierdijken in ons land. Volgens gs is het zicht op de voltooiing van de rivierdijkverbe tering binnen een bepaald tijdbestek nu „mistiger dan ooit". HILVERSUM - De Telecommunica tie Divisie van Philips heeft van de Zweedse PTT-een opdracht gekregen ter waarde van f 12 min voor de leve ring en de installatie van een systeem voor zogenaamde Message Management Services-diensten. Daarbij wordt binnen het Zweedse communicatienet een samenwerking mogelijk tussen telex-, data-, teletex- en videodiensten, aldus een medede ling van Philips. DEN HAAG - De politiekorpsen in gemeenten met een zeer snel groeien de bevolking mogen beperkt worden uitgebreid. De uitbreiding geldt al leen voor die groeikernen waar de sterkte van de politiekorpsen met meer dan 5 procent zou toenemen op grond van de bevolkingsgroei. De uitbreiding van de korpsen wordt door het ministerie van binnenland se zaken vervolgens voor 90 procent toegewezen. Minister Rood heeft dit meegedeeld. Vrijdag 22 okotober, 23.45 uur, Nederland 1: Maria Stuart, Koningin van Schotland. Links Vanessa Redgrave als Maria Stuart en rechts Glenda Jackson als Koningin Elizabeth van Engeland. Vrijdag 22 oktober Ned. 1 9.30; 13.00; 18.23 uur Nws v. doven 16.00 uur Ja, natuurlijk 18.58 uur Nieuws 19.00 uur De ballon 19.10 uur Tedshow, quizprogramma met als gasten Anita Meijer en André van Duin 20.40 uur Maggie Forbes. Maggie For bes de politie officier raakt verwik keld in een probleem rond heroïne- verslaafden. 21.37 uur Journaal 21.55 uur Momentopname. Een pro gramma over alternatieve leef- en re latievormen. 22.45 uur Aan onze ouders. Een IKON programma waarin kinderen op de grens van volwassenheid vertellen wat hen wezenlijk bezig houdt. 23.35 uur Praten met de minister-pre sident 23.45 uur Maria Stuart, Koningin van Schotland. Een Engelse film uit 1971 over de ongelukkige koningin in 1570. De hoofdrollen worden ver tolkt door Vanessa Redgrave als Ma ria Stuart en Glenda Jackson als Ko ningin Elisabeth van Engeland. Ned. 2 13.00 uur Nws. v. doven 18.25 uur Pastpoort 18.35 uur Sesamstraat 18.50 uur Jeugdjournaal 18.56 uur Smurfen, tekenfilm 19.22 uur Vijf tegen vijf, spelpro- gramma van Willem Ruijs 20.00 uur Journaal 20.28 uur Achter het Nieuws 21.10 uur Chartreuse van Parma. Gi- na begint langzamerhand in te zien dat Fabrizio van Cielia houdt. Palla vermoordt de prins en graaf Mosca weet een volksopstand te verijdelen. 22.00 uur De ombudsman 22.30 uur Het zoete linkse leven. Ho ward heeft het in deze aflevering moeilijk omdat hij door George Car- mody gechanteert wordt. 23.30 uur Nieuws, 23.35 Nws. v. do ven. EMMEN - Bij het textielbedrijf Danlon in Emmen, onderdeel van Jansen de Wit in Sehijndel, is voor het totale personeel van 330 mensen werktijdverkorting aangevaagd. De uitzonderlijk goede zomer is er vol gens vakbondsbestuurders Ton Woonings de oorzaak van dat Danlon met grote afzetproblemen kampt van damespanties. België BRT-1: 14.00 Schooltelevisie; 18.00 Simon in het land van de krijtteke ningen; 18.05 Sesamstraat; 18.20 Klein klein, kleutertje: 18.35 Open school; 19.07 Uitzending door derden; 19.37 Mededelingen en morgen; 1.9.45 Journaal; 20.10 Weerman; 20.15 Heer lijke Jack; 22.05 Het klinkende be wijs; 22.40 Journaal. BRT-2: 19.00 De mysterieuze wereld van Arthur C. Clarke; 19.27 Lieve plantjes; 20.15 The forsyte saga; 21.05 Turnen. FINSTERWOLDE - De vier C.P.N.- raadsleden die eind augustus van de provincie Groningen ieder een boete van 1500 gulden opgelegd hadden ge kregen, hoeven deze niet te betalen. De boete is hen kwijtgescholden na een gesprek met het provinciaal bestuur, waarin de vier toegaven on eigenlijk gebruik te hebben gemaakt van de Gemeentewet. DEN HAAG - Prins Claus voelt zich met de dag beter. De prins zelf verwacht binnen enkele weken naar huis terug te kunnen gaan, zo heeft een woordvoerder van de Rijksvoor lichtingsdienst bevestigd. Volgens de woordvoerder heeft de echtgenoot van koningin Beatrix meegedeeld re gelmatig een partij tennis of een par tij golf te spelen. Ook heeft hij in middels een concert bezocht. De prins verblijft inmiddels twee en een halve week in de psychiatri sche universiteitskliniek van de Zwitserse stad Bazel, waar hij in ver band met klachten van depressieve aard wordt behandeld door de psy chiater prof. Paul Kielholz. De Rijksvoorlichtingsdienst gaat er van uit dat prins Claus koningin Beatrix van 16 tot 20 november zal kunnen vergezellen op het staatsbe zoek aan Groot-Brittannië. Volgens de woordvoerder is er trouwens nooit sprake van geweest dat de prins niet mee zou gaan. ,,In geen en kele fase van de voorbereiding is ook maar een verandering aangebracht in de oorspronkelijke plannen", al dus de woordvoerder. JAKARTA Een Indonesische vrachtboot met aan boord 120 men sen Is in de Java-Zee gezonken. Van de opvarenden werden er 31 door bo ten in de buurt uit hot water gered. De overige 89 worden vermist, zo heeft het Indonesische persbureau Antara woensdag bekendgemaakt. Het was de tiende scheepsramp in In donesië dit jaar. Het was niet bekend wanneer het schip is gezonken en wat de oorzaak is. Het was op weg van Surabaya op Java naar Banjarmasin in Zuid- Kalimantan toen het 200 mijl voor de kust van Kalimantan zonk. Volgens Antara had het schip een tijdelijke vergunning om passagiers te vervoe ren. 29 „Je moet het niet opkroppen, jonge a Daar ga je op de duur aan kapot En dan denk je er over gekke dingen te doen. Praat het met haar uit Vanavond of morgenochtend. In elk geval dit week einde. Als het blijkt, dat ze genoeg van je heeft kun je er toch niets meer aan doea Tenzij je haar kunt overtuigen van haar dwaasheid. Want dat is het natuurlyk." Het was ver over tienen, toen hij overeind kwam. „Ik moet gaan, WiL Je reputatie staat anders op het spcL" Ze glimlachte. „Ze kennen me hier in het dorp. Dat loopt dus wel los. Overi gens, hier gaat men doorgaans vroeg naar bed. Heb je nergens trek in? Zal ik een hartig hapje voor je klaarmaken? Je hebt daarginds enkel een uitsmijter gegeten." „Heb je dat?" Hij voelde zich inder daad flauw en ellendig. Met een ruk kwam ze overeind. „Dat is zo klaar. Neem toch een drankje, jó. Eentje kan geen kwaad. En schenk mij dan een Martini in, als je wilt" Uiteindelijk was het elf uur, toen hij afscheid nam. Hg stak zijn hand uit doch de vrouw sloeg haar armen om zgn hals en kuste hem, hongerig en verlangend. „Als je als je nergens meer heen kunt jongen, dan kun je hier altijd terugkomen, versta je? Doe dus geen domme dingen en houd je positieven bij elkaar. Je weet het nu: hier ben je altijd welkom, al is het midden in de nacht Tegen half één rijdt Frans ter Scheu- re de wagen in de garage. Bij de buren brandt nog licht In de grote salon. Frans sluit de garage. In zgn eigen huis is alles donker. Ina ligt ongetwijfeld al lang in bed. Morgenochtend is ze nij dig. Dat weet hij. En zal ze tekst en uiUeg vragen. Maar hij heeft haar ook wat te vragea Het gesprek, dat hij met Wil van der Ven hoeft gehad, werkte verhelderend. Hij is niet van plan er aan te gronde te gaan. Dit moet uitge praat worden. En hij zal het uitpraten. De resultaten, die dit gesprek zullen opleveren, moet hij dan mnar afwach ten. Nog een keer kijkt hij naar de ver lichte salon bij Bert en Jannie. Als door een ingeving loopt hij erheca Voor- Zich tig. In de heg is een opening. Mot beider goedvinden gemaakt, zodat men gemakkelijk bij elkaar kan ko- mea Stap voor stap loopt hij naar het raam en blijft op enige afstand achter een struik staan. En hij ziet, dat Bert met grote passen door de kamer beent, handen in de zak, een zwarte sigaar in de mond. Jannie zit in haar stoel. Blijk baar huilt ze, want ze heeft een zak doekje in haar hand. Frans kan niet verstaan wat ze tegen elkaar zeggen. Hij ziet enkel, dat Bert zijn mond beweegt Af en toe neemt de man een hand uit zijn zak en maakt er bewegingen mee. Alsof hg kracht bij zijn woorden wil zetten. Jannie geeft hem van repliek. Kennelijk op scherpe Door GRE DE BOER wijze. Dat verraden de bewegingen en, die zij maakt Ze gesticuleert op een drukke manier. Eén keer wijst ze naar het grote ranm. Frans schrikt en trekt zich schielijk terug. Als Jannie naar het raam wijst, bedoelt ze ons huis, weet Frans. Waarschijnlijk hebben ze ruzie om Ina Is het dan toch waar? Verwijt Jannie Bert z'n slippertjes met de buurvrouw? Het lijkt er op. Gedurende enige minuten staat Frans zo te kijken. Bert schenkt zich zelf nog een borrel in, onderwijl pra tend. Opeens springt Jannie op, gaat naar de man en zegt hem wat in zijn gezicht Ze ziet rood van woede. Bert doet onwillekeurig een paar passen terug Het volgende moment rent Jan nie de kamer uit en is verdwenen. Bert ziet even later boven een licht op gaan. Jannie is dus op haar kamer. Bert haalt zijn schouders op, drinkt zijn glas leeg en steekt zijn uitgegane sigaar op nieuw aan. Dan gaat hij zitten. Langzaam loopt Frans terug naar zijn eigen woning Wat hij niet gezien heeft is, dat Ina in het donker achter een kier van het gordijn gezien he--ft, dat Frans naar het raam van de buren is gelopen en daar een hele tijd heeft staan kijken. Want ze is wakker ge worden. toen Frans eindelijk met de Mercedes kwam aanrijden. En omdat hij niet dadelijk het huis betrad, is ze uit bed gestapt en zag ze hem naar het huis ven de buren lopen. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9