hEtGEsdiEiMuis Porceleinen Bloemvazen 2 Exclusieve koffiemokken van Beiers porselein voor slechts f 7,902 D. E.'vrouwtjes öf voor 900 waardepunten. Zeeuwse boeken fRIES^ I I Douwe Egberts koffie, lekkere koffie. Mededelingen Gemeente Zierikzee JOH. DE VRIES keukencentrum ssastieleman bv melissant Lekkere koffie, uit een leuke mok. Douwe Egberts heeft originele koffie mokken ontworpen, die wat speelser van vorm zijn dan de gebruikelijke rechte modellen. Ze zijn gedecoreerd met het motief van een wilde roos. Deze mooie mokken zijn gemaakt van hoogwaardig Beiers porselein, en alleen bij Douwe Egberts verkrijgbaar. U kunt natuur lijk ook meerdere sets bestellen. Zo krijgt u de koffiemokken in uw bezit: U kunt het bestelformulier dar in de winkel voor u klaarligt opsturen, of de bon hieronder gebruiken. Maar u krijgt de mokken meteen in uw bezit door ze af te halen bij één van de onderstaande D.E.-geschenkencentra. (Doorlopend geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur; 's zaterdags gesloten.) Amsterdam: Stadionweg 168 Rotterdam: Meent 85 Den Haag: Theresiastraat 32 Utrecht: Vleutensevaart 3 (bij D.E. Keulsekade) Arnhem: Stationsplein 28 Enschede: Langestraar 54 Eindhoven: Hooghuisstraat 31 Heerlen: Het Loon, Apollolaan 32 Joure: D.E.-plein 3. Bestelbon: Stuur mij s.v.p. a f7,90 2 D.E.-vrouwtjes óf900 D.E. punten (per set van 2 koffiemokken): set(s) koffiemokken fóf D.E.-punten. Bijgaand: Betaling uitgeknipte D.E.-vrouwtjesingesloten mijn ingevulde en ondertekende (t.n.v. Douwe Egberts "koffiemokken", gironummer 79900, Utrecht) girobetaalkaart Bank- of Eurocheque giro- overschrijvingskaart. Het ingevulde bedrag op het betaalmiddel is f D.E.-waardepunteningesloten mijn D.E.-punten (gebundeld per 900 punten). Naam: Adres: Postcode: Plaats: Indien u deze bestelbon, het betaalmiddel de uitgeknipte D.E-vrouw- tjes en/of de D.E.-waardepunten samen in een enveloppe stuurt aan: Douwe Egberts "koffiemokken", Postbus 2076,3500 CB Utrecht, krijgt Burgemeester en wethouders van Zierikzee brengen ter openbare ken nis dat met ingang van 22 oktober 1982 gedurende drie maanden op de gemeentesecretarie, afdeling Alge mene Zaken, voor een ieder ter lezing ligt de door de gemeenteraad bij zijn besluit van 23 augustus 1982 opnieuw vastgestelde en gewijzigde Lozings verordening riolering. Deze gewijzigde verordening treedt in werking op 25 oktober 1982. Zij is hetzij in druk, hetzij in afschrift, te gen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar. Burgemeester en wethouders voor noemd, De burgemeester, TH. H. DE MEESTER De secretaris, A. G IZEBOUD Zierikzee, 21 oktober 1982 HINDERWET OPENBARE KENNISGEVING Op de secretarie van de gemeente Zierikzee ligt met ingang van 22 ok tober 1982 op werkdagen van 09.00 tot 12 00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur, alsmede op het politiebureau, op zaterdagen van 09.00 tot 12.00 uur ter inzage het verzoek met bijlagen van: l Automobielbedrijf De Nobel- poort b.v., Oudeweg 2-6, Zierik zee om vergunning tot het oprich ten en in werking hebben van een garage bedrijf met tankstation op het adres Oudeweg 2-6, ka dastraal bekend gemeente Zie rikzee, sectie H, nummer 153 Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de vergunning kunnen door een ieder gedurende een maand na dagtekening van deze kennisge ving schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter Inzage gelegd Indien daarom telefonisch wordt ver zocht (01110-3151, tst. 13) kunnen tot één week voor 23 november 1982 mondeling bezwaren worden inge bracht, waarbij dan tevens gelegen heid wordt gegeven tot een gedach- tenwisseling over de aanvraag tus sen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen. Beroep tegen de op het verzoek geno- men beschikking kan later, behalve door de aanvrager en de adviseurs slechts worden ingesteld door degene die binnen de gestelde termijn schrif telijk of mondeling bezwaren heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te die nen. Voorts ligt ter inzage het ontwerp van de beschikking op het verzoek van: 2. Schietvereniging „Schouwen- Duiveland", p/a Sloestraat 48, Zierikzee om vergunning tot het oprichten en in werking hebben van een schietlokaal op het adres Weg naar de Val 10, kadastraal bekend gemeente Zierikzee, sec tie K, nummer 296. Burgemeester en wethouders zijn voornemens op het verzoek positief te beschikken onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te voorkomen. Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschikking kunnen schrif telijk worden ingebracht door de aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of mondeling bezwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om vergunning en hen die daartoe re delijkerwijze niet (tijdig) in staat zijn geweest. De bezwaarschriften moeten bij bur gemeester en wethouders worden in gediend vóór 6 november 1982. Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gegevens van degenen die een bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daar toe moet schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij burge meester en wethouders worden inge diend. Burgemeester en wethouders van Zierikzee, TH. H. DE MEESTER, burgemeester A G. IZEBOUD, secretaris Zierikzee, 21 oktober 1982 Uit onze afdeling Kroniek van het land van de zeemeermin dl. 1 t/m6, per deelf 23,50 dl. 7 verschijnt binnenkort U kunt nu reeds bestellen Zeeland de parel van Nederland Fotoboek, groot formaatf 39,50 Kijk op Zeeland met 350 kleurenfoto's. f 35,00 Half 1983 verschijnt: KIJK OP HET GROENE ZEELANDf32,50 Anton Pleck -Droom In de delta f59,50 Deze en nog vele andere vindt u bil: Fa W.J GOUDZWAARD en Zn Noordstraat 33-35 - Haamstede Tel. 01115-1331 ADVERTEtit&SN,de eerste stap naar verkoop! pOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOj SPIERWIT In vele maten en modellen Zeer exclusief voor belachlijk lage prijzen Reeds vanaf 3.95 bij: \7 HAVENPLEIM 1-10 ZIERIKZEE TELEFOON (01110) 2S73 Burgh-Haamstede Zaterdag 23 oktober haalt de muziek weer oud papier op. Wilt u het om 8.30 uur gebun deld langs de weg zetten. Dank u! Kon. Muziekver. „Witte van Haemstede" Kado voor vreugde in het leven.... abonnement op de Nieuwsbode geven! De Delt» keuken van Keiler biedt u alle prakriache voordelen d*e de fraaie kunttMofThout komhinane ir> geliefd maken Flus natuurlijk een macht aan modem keukenkomfort, «amcngehracht achter een frontlengte H van 270 cm. Ook de Delta u uit re breiden tot elk gewenst formaat, ook 1. en t1 vormig. U herkent de Keller kwaliteir aan hei Keiler naam beeld op de «charmeren Let dut op de details1 OPENINGSTIJDEN rlirivt.vi l/m vrijdag 9 30 12 00 uur en 13 00 1700 uur raterdag 10 00 15 00 uur maandag de gehele dag ge «lot en Keiler keuken «wrtien van S nar fabnekagarwme V krijgt her rwan op «rilt geleden op C Overflakke* tuwn Middefhamu en Ouddorp

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8