Bedieningsgebouw p wordt genoemd naar ir. J. W. Tops Bedieningsgebouw pijlerdam wordt genoemd naar wijlen Echtgenote onthult naambord Dierenpark Wassenaar moet dicht „Opeten" eigen huis Rentedaling gaat voort Straatgeweld speelt rechts in de kaart Ivo Niehe geen hoofd amusement meer Klachten over politie-optreden D'66 zegt „neen" Journalistenforum vindt onderdak bij TROS-radio TROS boos op Veronica Kohnstamm kandidaat voorzitter D'66 Bodemonderzoek moet einde maken aan gezondheidsklachten Nadruk bij Caravan-RAI op tenten en autotoerisme i 5 NEELTJE JANS - Het in aanbouw zijnde bedienings gebouw voor de stormvloedkering op het werkeiland Neeltje Jans in de Oosterschelde zal worden genoemd naar de het vorige jaar overleden directeur-generaal van Rijkswaterstaat, ir. J. W. Tops. Donderdag 28 oktober onthult zijn echtgenote, mevrouw M. R. Tops-Franx, het naambord. In dit gebouw wordt ook een permanent in formatiecentrum over de Deltawerken en de Ooster schelde in het bijzonder ingericht. Het ontwerp van het bedieningsgebouw, zoals het er in de toeKomst uit zal gaan zien. Met de naamgeving „ir. J. \V. Tops- huis" wordt niet alleen tot uitdruk king gebracht, dat de voormalige di recteur-generaal grote zorg heeft besteed aan de uitvoering van de Oosterscheldewerken, maar tevens dat zijn opstelling een stimulans is geweest voor een grotere openheid van Rijkswaterstaat ten opzichte van de samenleving. WASSENAAR- De sekretaris-pen- ningmeester van de Stichting Dieren park Wassenaar, E. V. N. Louwman, heeft woensdag de vakbonden en het Arbeidsbureau laten weten dat de dierentuin begin volgend jaar de poorten zal moeten sluiten. Bij het dierenpark werken 45 mensen. „Als er geen wonder gebeurt is die renpark Wassenaar ten dode opge schreven. Exploitatie van een klassie ke, partikuliere, dierentuin is zonder omvangrijke steun van de overheid niet meer mogelijk", zegt Louwman. Volgens hem lopen de tekorten al ja ren in de miljoenen guldens en kan de Sticxhting deze verliezen niet meer opbrengen. In tegenstelling tot de twee andere grote dierenparken in Nederland, het Amsterdamse Artis en het Rotter damse Blijdorp, die jaarlijks twintig miljoen krijgen, moet Wassenaar zon der een cent overheidssteun tegen de recessie opboksen. Dit jaar zullen nog maar 24.000 mensen een bezoekje brengen aan de dierentuin tegen 325.000 in 1976. BREDA - De industriepastores in het bisdom Brada hebben de tweede- kamerfrakties van de drie grootste partijen woensdag schriftelijk ge vraagd te voorkomen dat werklozen hun huis moeten opeten" voor ze in aanmerking komen voor een uitke ring. De pastores zien dat „opeten" als een groot onrecht voor mensen met een eigen huis die werkloos wor den. „Mensen kunnen op die manier er volkomen onderdoor gaan", aldus de inustriepastores in hun brief. Zij konstateren dat voor oudere werk lozen, voor wie de kans op werk ga ring is, de problemen die hiermee sa menhangen een grote rol spelen al tij dens de beginperiode van het werk loos zijn. De Partij van de Arbeid heeft op :i0 oktober een gesprek over deze problematiek met het industrie- pastoraat AMSTERDAM - De tekenen van een voortgaande rentedaling in ons land blijven aanhouden Dinsdag maakten diverse instellingen, die be leggingspapieren als bank- en spaar- brieven bij het publiek plaatsen, weer een verhoging van de afgifte- koersen van de stukken bekend. De rendementen liggen nu tussen de 9,1 en 9,37 pet Df Rabohypotheekbank staakte de afgifte van de 9,5 pet-pandbrieven 1982 per 1987-1990 Deze hadden een rendement van rond de 9,6 pet. De Bondsspaarbank Midden. Noord en Oost-Nederland verlaagde in navol ging van anderen de hypotheektarie ven met een half proeent. Bij deze bank gelden nu percentages vanaf 9,75 pet Het bedienings- annex voorlich tingsgebouw, dat verrijst aan de zee zijde van de stormvloedkering op het werkeiland, wordt 15 meter hoog en 36 bij 36 meter in het vierkant. Vijf lagen Het krijgt vijf lagen. De bovenste twee verdiepingen zullen worden in gericht als permanent informatiecen trum. Op de bovenste verdieping komt ook een filmzaal voor honderd personen. De etages daaronder zijn bestemd voor werkplaatsen, maga zijnen en de dieselcentrale, voor kan toren en het bedieningscentrum voor de schuiven van de stormvloedke ring. Daar is ook een ingang, waar door het publiek via één van de werkruimten gescheiden gang via een lift of wenteltrap in het middel punt van het gebouw, het hoger gele gen informatiecentrum kan berei ken. Om er zeker van te zijn dat deze klachten terecht zijn, stelt het kolle ge van B. en W. de raadsleden voor een bodemonderzoek te laten plaats vinden. Hiervoor zal een krediet moeten worden verleend van 14.160,-. Dit zal in de raadsvergade ring van 1 november aan de orde ko men. Inmiddels heeft de gemeente met de eigenaar van het sproeibedrijf gesprekken gevoerd. Hij werd er op gewezen zorgvuldigheid te betrach ten met de behandeling van de Den Uyl: AMSTERDAM - Straatgeweld speelt rechts in de kaart Beslissingen van de rechter dienen te worden nageleefd. Dat is een grondregel. De geschiedenis geeft voorbeelden te over van wat er gebeurt en wat er allemaal wordt op geroepen als die grondregel wordt ge negeerd. Wy behoeven alleen maar te denken aan de ondergang van de Wei- mar-Republiek en de opkomst van Hitler in Duitsland in de jaren dertig. Het negeren van die grondregel roept weerwerk op, wat lijdt tot verloedering van de samenleving Deze uitspraken deed PvdA-voorman Joop den Uyl dinsdagavond op een bijeenkomst van de PvdA in Amsterdam, die rumoerig verliep en zelfs een half uur moest worden onderbroken in verband met een valse bommelding De PvdA had leden, kiezers en sym pathisanten opgeroepen deel te nemen aan deze vergadering belegd met het oog op de ongeregeldheden in Amster dam als gevolg van de ontruiming van de Lucky Lu ijk op basis van een ge rechtelijke beslissing vorige week. Als het bedieningsgebouw klaar is, gerekend wordt niet het jaar 1984, zal het tijdelijk informatiecentrum op Neeltje Jans aan de rand van de bouwput verdwijnen. HILVERSUM - De 36-jarige Ivo Niehe heeft in overleg met de leiding van de Tros, waar hij sinds 1974 werkt, besloten met ingang van 1 ja nuari zijn taak als hoofd amusement te beëindigen. Niehe, die in 1978 tot hoofd amusement werd benoemd en in die funktie programma's tot stand bracht als „De eerste de beste" en de „Showbizzquiz", blijft wel werk zaam bij de Tros, maar zal in het ver volg alleen nog programma's produ ceren en presenteren. Dit heeft de Tros woensdag meegedeeld. Niehe en de leiding van de Tros hebben hiertoe in „goed overleg" besloten, omdat Niehe het maken van programma's en het leiding ge ven aan de afdeling amusement niet langer kon kombineren, aldus een woordvoerster van de Tros. De leiding van de Tros zal op korte termijn een nieuw hoofd amusement aantrekken. AWMIWWWWWWWWIft 1 i Openingstijden j i I winkels j Sinterklaas- en Kerstperiode J i DEN HAAG - Het werkge- versoverleg detailhandel, het j i i orgaan waarin de werkgever- 1 isorganisaties in de detailhan- del samenwerken, heeft alle i bedrijven geadviseerd de win- 1 kels in de Sinterklaasperiode van maandag 29 november tot i en met vrijdag 3 december 1 open te houden tot 21.00 uur. Voor de Kerstperiode luidt i het advies de winkels tot 21.00 uur open te houden van dins- da& 21 december tot en met i donderdag 23 december en ze i 1 om vrijdag 24 december en vrijdag 31 december te sluiten i i om 17.00 uur in plaats van i 18.00 uur: «AAAA#yVVIAAAAAAAAAAA#V%A sproeimiddelen. Ook werd een glo baal onderzoek ingesteld en zover men heeft kunnen nagaan, worden er op het bedrijf geen handelingen ge pleegd die een direkt gevaar kunnen zijn voor de volksgezondheid. Omdat de gemeente niet kan beoor delen of de gezondheidsklachten aan de bedrijfsvoering van het loonbe drijf moeten worden toegekend, zal een bodemonderzoek moeten plaats vinden. De inspekteur voor de Volks gezondheid voor Zeeland heeft dit de gemeente Brouwershaven geadvi seerd. Het ziet er naar uit dat geen finan ciële bijdrage van het ministerie van Volksgezondheid kan worden ver wacht. Een minderheid van het kollege is van de noodzaak van het bodemon derzoek niet overtuigd. AMSTERDAM Bij het klachten- bureau politic-optreden in Amster dam zijn tot dusver 81 klachten bin nengekomen over de wijze waarop de politic zich heeft gedragen tijdens de ongeregeldheden op 12 en 13 oktober na de ontruiming van een aantal kraakpanden, waaronder I.ucky Luijk, in de hoofdstad. Dit is woensdag meegedeeld op eon perskonferentie van mensen die rond de rellen werden aangehouden. Ook vertegenwoordigers van onder meer het klachtenbureau waren op de perskonferentie aanwezig De klachten kwamen niet alleen van inmiddels weer vrijgelaten gear resteerden maar ook van mensen die toevallig in de buurt waren van de rellen kinderen die uit school kwa men, museumbezoekers, winkelende mensen en wandelende bejaarden, al dus werd meegedeeld. Er was in vele gevallen sprake van mishandeling door de politie, zo werd daaraan toe gevoegd PARIJS - De Franse regering heeft woensdag besloten tot een reeks maatregelen die verbetering moeten brengen in de handelsbalans. Het gaat daarbij om aanvullingen op het programma voor energiebesparing die de energie-import moeten ver minderen en om maatregelen die rechtstreeks van invloed zijn op de import en de expert. DEN HAAG - De tweede-kamer- fraktie van D'66 heeft woensdag avond besloten niet in te gaan op het voorstel voor een regeerakkoord tus sen C.D.A. en V.V.D. en eventueel D'66, zoals informateur Scholten dat heeft gedaan. De Democraten hebben in feite te gen alle onderdelen van het voorstel bezwaren, behalve waar het de besluitvorming over nieuwe kernwa pens betreft. Dit is woensdagavond laat duidelijk geworden in Den Haag. De formulering in het ontwerp-ak- koord over de besluitvorming over voorbereiding en stationering van kernwapens bleken de enige onder delen in het voorstel van informa teur Scholten, waar D'66-fraktie geen overwegende bezwaren tegen had. De rest van de voorstellen op het gebied van defensie, zoals het aanhouden van de al gelden kernwa- pentaken van Nederland, vorjnen voor de Democraten een argument om „neen" te zeggen tegen een coali tie met C.D.A. en V.V.D. Reaktie V.V.D. Fraktieleider van de V.V.D., Ed Nijpels, verwacht dat D'66 „vroeg of later" de rekening krijgt gepresen teerd nu de Democraten hebben besloten „neen" te zeggen tegen het ontwerp-regeerakkoord. Hij zei dit donderdagmorgen voor de NCRV- radio. Nijpels zei te betreuren dat D'66 niet de moed heeft gehad met C.D.A. en V.V.D. om de tafel te gaan zitten om te kijken of er politieke over eenstemming kan worden bereikt. HILVERSUM - Het Journalistenfo rum onder leiding van Dick Hou- waart, dat na tientallen jaren trouwe dienst door de NOS aan de kant werd gezet omdat deze organisatie nu de eigen omroepmedewerkers aan het woord wil laten, heeft onderdag ge vonden bij de TROS-radio. Vanaf maandag 1 november zal het forum wekelijks optreden op Hilversum 1 van 18.15 tot 18:45 uur in het pro gramma „Piekuur". In dé samenstelling-van het forum is door het bedanken van Philip van Tijn een wijziging gekomen. Zijn plaats zal worden ingenomen door oud-Tros-direkteur mr. Joop Landre. Het forum bestaat voorts uit Herman Bleich (korrespondent van buiten landse bladen), Constant van der Valk (Algemeen Dagblad), Kees Lunshof (De Telegraaf), Max de Bok (De Gelderlander), Pierre Huijskens (Elsevier Magazine), Wim Klinken berg (Free-lance) en Keimpe Koop- mans (Amersfoortse Courant/Veluws Dagblad). Van hen zullen er wekelijks vier onder leiding van Dick Houwaart ak- tuele problemen bespreken. Het in lassen van het journalistenforum heeft konsekwenties gehad voor de Tros-programma 's „Radiofeuilleton" en Tros-Country", die iets worden ingekort of ver plaatst. HILVERSUM - De voorzitter van de Tros heeft bij zijn kollega van Ver onica geprotesteerd naar aanleiding van volgens de Tros onoorbare prak tijken rond de première zondag van het VOO-televisieprogramma „De Hoezoshow" van Ilona Visser. Volgens de Tros zouden toen telefo nistes van Veronica, die gekonfron- teerd werden met talrijke klachten en opzeggingen, verwezen hebben naar het telefoonnummer van de Tros, dat maar weinig verschilt van dat van Veronica. De opbellers zou zijn aangeraden op dat andere nummer de klachten te deponeren en het lidmaatschap op te zeggen. De Tros vindt gezonde kon- kurrentie in Hilversum wel geoor loofd maar acht dit soort praktijken beneden de algemeen gangbare fat soensnormen. Bij Veronica was dins dagavond niemand bereikbaar voor kommentaar. Dit blijkt uit een mededeling van de Ral, die verder meldt dat de be langstelling voor de kampeertent als tijdelijk verblijf tijdens de autova kantie groeit. Dit soort vakantie wordt steeds po pulairder en de belangstelling voor de toerist gaat steeds meer uit naar het houden van individuele zomer en wintersportvakanties en wee kendtrips, zo meent de Rai. Ook wor den er meer zomervakanties in eigen land gehouden en gebleken is, dat veel kampeerterreinen de afgelopen maanden een hoge bezettingsgraad BERLIJN - De Volksrepubliek Chi na gaat zeer omzichtig te werk bij het aangaan van schulden en zodoende zal het land aan het eind van dit jaar een nettoschuld van niet meer dan 3,1 miljard dollar (8,4 miljard gulden) hebben. Dat schrijft het Deutsche In- stitut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlijn. AMSTERDAM - Oud-kamerlid mr. J. Kohnstamm uit Amsterdam heeft zich kandidaat gesteld als voorzitter van D'66. De funktie van partijvoor zitter komt op korte termijn vakant, nu de huidige voorzitter Van Berkom het voornemen heeft geuit zich terug te trekken. Kohnstamm keerde na de verkie zingen op 8 september niet in de Tweede Kamer terug. In kringen van D'66 wordt hij omschreven als een bindende figuur. De algemene leden vergadering van D'66 beslist volgen de week over de voorziening in de va- kature Van Berkom. De kandi daatstelling sluit volgende week woensdagavond. Een woordvoerder van het partijbestuur zei woensdag dat zich tot dusver een aantal kandi daten heeft aangemeld. Hoeveel dat er zijn en wie wilde hij niet zeggen. SCHEEPVAART Abida, 18-10 70 west Monrovia naar Lome Acila, 18-10 80 zuid west Colombo naar Singapore Acteon, 19-10 300 zuid Chittagong naar Chittagong Alnati, 18-10 van Amsterdam naar Antwerpen Aludra, 18-10 210 noord Curagao naar Kaapstad Atlantic Star, 19-10 van .Gothenburg naar Halifax Moordrecht, 18-10 van Balbao naar Yokohama Nedlloyd Adelaide, 19-10 730 west noord west Noumea naar Lyttleton Nedlloyd Amersfoort, 19-10 325 zuid west Quessant naar Bremen Neddloyd Barcelona, 19-10 125 zuid Jeddah naar Salaleh Nedlloyd Dejima, 19-10 van Rotter dam naar Hamburg Nedlloyd Rockanje, 19-10 70 zuid zuid oost Cartagena naar Malta Nedlloyd Tasman, 19-10 van Hoek van Holland naar Londen Ondina, 19-10 245 noord noord west Puerto Rico naar Curagao Vitrea, 18-10 te Amsterdam. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk "Bé^öé^ëri té GlijpSkérke ön't'e Kl'a- zinaveen-Zwartemeer (toez.): A. A. van Houwelingen, kand., Leiden; te Krimpen aan de Lek (toez.): A. Tromp, Renkum; te Bleiswijk (bui tengewone wijkgemeente) (toez.): J. W. Goossens, Mastenbroek; te Bos koop: G. H. Fredrikze, Hoornaar; te Groot-Ammers: J. P. Nap, Neder- langbroek; J. J. Ruitenberg, Vianen. Aangenomen naar Nigtevecht (Herv. Geref. Federatie): J. P. Neels, kand. te Utrecht, die bedankte voor Welsrijp-Baijum; naar Valkens- waard-Aalst-Waalre: J. H. van Leeu wen, Rozendaal; naar Gemert en Boekei: J. de Heer, kand., Lekker- kerk. Beroepbaarstelling: W. de Leeuw, kand., van Gaverenlaan 11, 4651 CS Steenbergen. Gereformeerde Kerken Beroepen te Marum: J. van Dijken, Avereest-Balkbrug. Aangenomen naar Hoogezand-Sap- pemeer: C. W. Plooy, Ulrum. Beroepbaar: T. H. Hibma, Ri- ouwstraat 45' 1094 XE Amster dam. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Spakenburg-Noord: H. de Vries, Hattem; te 's-Gravenhage- Zuid-Loosduinen: J. F. de Haan, kand., Leiden. Christelijke Gereformeerde Kerken Beroepen te Toronto (Ontario, Ca nada): drs. G. J. van Rookhuyzen, Maassluis; te Hilversum-Oost: J. van Amstel, Ede. Bedankt voor Zuidland: M. van der Sluys, Kerkwerve, Evangelische Lutherse Kerk Berocpbaargcsteld: J. Ph. Stoep- kcr, proponent te Amsterdam. Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland Bedankt voor Krimpen n.d. IJsscl: M. Pronk, Dordrecht. hebben gehaald. Dit ontleent de Rai aan een wBT-ondcrzoek. Een aantal buitenlandse verkeers bureaus neemt aan de expositie deel, zoals die van Italië, Joegoslavië. Zweden, Zwitserland en voor de eerste keer die van Groot Brittannië. Dit alles zal een plaatsje krijgen in zes hallen, die bruto 50.000 vierkante meter beslaan. Het aantal deelne mers zal in 1983 ruim 150 zijn. Het aantal bezoekers was verleden jaar 66.779. Dankdag voor gewas en arbeid NIEUWERKERK - Op woensdag 3 november wordt in Nieuwerkerk Dankdag voor gewas en arbeid ge houden. In de kerken van de drie verschil lende formaties (Geref. kerk, Geref. Gemeente en Geref. Gemeente in Ne derland) zullen die dag twee of drie kerkdiensten worden gehouden. Zie voor juiste aanvangstijden t.z.t. de predikbeurten. Dinsdag 26 oktober OOSTERLAND. Oud Ger, Gem., ds. M. Pronk, Dordrecht, 19.00 uur. ZIERIKZEE - De kerkeraad van de Gereformeerde Gemeenten in Neder land heeft tijdens een vergadering bij meerderheid besloten om aanslui ting te zoeken bij de Oud Gerefor meerde Gemeenten. Het kerkeraadslid en leden, die niet met dit besluit konden meegaan, maar in het verband van de Ger. Gem. in Nederland willen blijven, zijn nu door dit besluit zonder kerk gebouw. Vandaar dat zij na rijp be raad besloten hebben, met medewer king van de kerkeraad van de Ger. Gem. in Ned. te Bruinisse. vanaf aan staande zondag leesdiensten te hou den in Zierikzee. De Evangelisch Lu therse Kerk te Zierikzee heeft spon taan hun kerkgebouw voor dit doel beschikbaar gesteld. MARKTBERICHTEN Veemarkt Den Bosch DEN BOSCH, 20-10. Totaalaan- voer: 7354 stuks, waaronder: runde ren 2545, graskalveren 767, vette kal veren 36, nuchtere kalveren 2266, schapen 1213; geiten 92, slacht- varkens 708, Er waren 1403 slacht- runderen. Prijzen per stuk: Melk- en kalf- koeien 2250 - 3200; guiste koeien 1450 - 2000; kalfvaarzen roodbont 2200 - 3115; zwartbont 2050 - 2900; klam vaarzen 1650 - 2025; guiste vaarzen 1450 - 1950; pinken 900 - 1800; graskalveren 600 - 1200; nuchtere kalveren voor fok en mesterij roodbont 370 - 670; zwartbont 175 - 565; weidescha- pen 90 -ƒ 170; lammeren 80 - 160; vette schapen 140 - 210; vette lam meren 120 - 225. Prijzen per kilogram geslacht ge wicht; Stieren le 8,80 - 9,40, 2e 7,75 - 8,80; vaarzen le 7,70 - 8,75, 2e 7,05 - 7,70; koeien le 7,65 - 8,60, 2e 6,70 - 7,65, 3e 6,30 - 6,70; worstkoeien 5,60 - 6,85; dikbillen extra kwaliteit 9,40 - 13,40. Prijzen per kilogram levend ge wicht: vette kalveren le 6,65 - 6,80, 2e 6,50 - 6,65, 3e 6,15 -ƒ 6,50; slachtzeugen le 3,25 - 3,40, 2e 3,10 - 3,25, 3e 2,50 - 3,10. Overzicht: melk- en kalfkoeien: aanvoer kleiner, handel vlot, en prij zen hoger; guiste koeien: aanvoer kleiner, handel normaal, en prijzen gelijk; graskalveren: aanvoer groter, handel normaal, en prijzen gelijk; vette kalveren: aanvoer gelijk, han del vlot, en prijzen hoger; nuchtere kalveren: aanvoer kleiner, handel re delijk, en prijzen gelijk: schapen en lammeren: aanvoer groter, handel slachtschapen rustig, weideschapen levendiger, en prijzen gelijk tot iets hoger; slachtvee: aanvoer kleiner, handel lui, terughoudend, en prijzen lager, stieren gehandhaafd; en slachtzeugen: aanvoer kleiner, han del normaal, en prijzen gelijk. De Eierveilingen BARNEVELD. 20-10. Coöp. Veluw- se Eierveiling. Aanvoer 2.586.000 stuks. Stemming: redelijk. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 51-52 gram 9,65; 55-56 gram 9,85; 60-61 gram 10,20 -ƒ 10,30; 65-66 gram 10,40 - 11,00. Beursbericht Markt Goes van dinsdag 19 oktober 1982. Granen, zaden en peulvruchten Alle prijzen boerenschoon, franko leveringsplaats en per 100 kg: Tarwe, basis 16 uit opslag handel en coö peratie 50,50 - 51,25, uit eigen opslag 52,20; tarwe, basis 16 r/ruit eigen opslag, 52,20; zomergerst (brouwgerst), basis 16 Sr, 57,00 - 58,00; voergerst, basis 16 Gf 48,50; haver 46,80; erwten (kleine groene) 78,50 - 84,50; Capucijners 79,50 - 87,50; Schokkers 81.00 - 90,00; bruine bonen, vrij van grond en hal ve bonen, 18 Vr vocht, 160,00 - 167,50; karwij (boerenschoon) 240,00 - 245,00; karwij (prima doorsneekwaliteit) 257,50 -261,50; blauwmaanzaad, geschoond en droog 292,50 - 337,50. Exklusief b.t.w. Aardappelen Bintje, veldsgewas. direkte leve ring, op auto geleverd 16,00 - 17.00 per 100 kg. Bintje. 0 mm opwaarts, binnenlandse kwaliteitseisen 16,50 - 17,50 per 100 kg. Voederaardappc- len 9.00 - 10,00 per 100 kg Exklu sief b.t.w. Notering Rotteramsc Beurs dd 18 oktober 1982: Bintje 35-50 mm 19,00 - 19,50 per 100 kg; Bintje 50 mm op waarts/ 19,00-/ 20,00 per 100 kg. Ex klusief b.t.w. Uien Zaaiuien, veldgewas, f 0,15 f 0,165 per kg. Zaaiuien, 35 mm op waarts 0,16 - 0,17 per kg. Op auto geleverd en exklusief b.t.w Vlos Ongcrcpeld, uit de schuur, op auto geleverd, 0,40-/ 0,48 per kg. Exklu sief b.t.w Hooi en stro. Alle prijzen per 1 000 kg: Woide- hooi 275.- 325.-; dijkhooi 210,— 260,— Luzernehooi 300,— tarwestro 110.— - 120,—; gerstestro 130.- 140.— ha- verstro 100,— - 110,—Roodzwcnk 130,- 140.-. Rietzwenk 130,- - 140,—; Veldbeemd 160.— 180.—; Raaigrassen 140.— 165,—; erwtenstro 140,- 150.—; schokkerstro tot 100,— - 110,—; bruine bonenstro 120.— 135,—. Op auto geleverd. Exklusief b.t.w. Voorstel kollege Brouw: BROUWERSHAVEN - De gemeente Brouwershaven kreeg de afgelopen maanden diverse klachten binnen over het illegaal storten en het overwaaien van bestrij dingsmiddelen door een sproeibedrijf aan de Van der Kloosterstraat/Spuislop te Brouwershaven. AMSTERDAM Op de komende caravan- en camping Rai, die van 20 tot cn met 24 januari 1983 in het Rai-gebouw te Amsterdam zal worden gehouden, komt de nadruk te liggen op de tenten en het autotoerisme. Daarnaast wordt de hclanstelling voor de vouw-, toer-, sta- cn motorcaravan gestimuleerd.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5