GEMEENTE WIL AKTIEF WORDEN BIJ EXECUTORIALE VERKOOP VAN GEMEENTE-GARANTIE WONINGEN Zierikzee verlaagt tarief onroerend goedbelasting Snel plannen maken voor Oosterschelde-pr o j ekt Raadsvergadering Bruinisse: STREEKNIEUWS Drie generaties Rudolf v. d. Bijl Juwelierswinkel met stijl gerestaureerd 4 BRUINISSE - Op de eerstkomende raadsvergadering van de gemeente Bruinisse, vrijdag 5 november, prijkt een voorstel van b. en w. om dit kollege te machtigen tot aan- en verkoop van onroerende goederen, de „garantie woningen" in geval van executorale verkoop. Verder wil het kollege de beschikking hebben over een krediet ad 150.000,— ten behoeve van deze eventuele aankopen. In een toelichting stelt het kollege, dat de gemeente zich de afgelopen 10 jaren voor een groot aantal woningen garant heeft gesteld voor de hypothe caire leningen, totaal voor een be drag van 4.000.000,—. Het is de laatste tijd meermalen voorgeko men, dat de gemeente door de kre dietgever op de hoogte gesteld werd dat er aflossingsachterstand is ont staan. Slechts éénmaal kwam het voor, dat tot verkoop moest worden overgegaan. Gelet op de huidige ver slechterde ekonomische situatie ver wacht het kollege dat het aantal exe cutoriale verkopen zal toenemen. Het verlies komt voor 50 voor re kening van de gemeente, het rijk wordt voor een gelijk bedrag aan gesproken. Tot heden toe opereerde de gemeente niet als aktieve partij, maar het kollege acht het niet denk beeldig dat in de toekomst het te ver kopen onroerend goed ver beneden de marktwaarde zal worden ver kocht en wil in voorkomende geval len als aktieve partij kunnen optre den. Hiervoor wordt van de raadsle den een machtiging gevraagd plus een krediet. Uitgaven scholen Ter goedkeuring wordt aangebo den de voorlopige vaststelling van het bedrag voor het openbaar kleuteronderwijs over 1981 en de vaststelling vergoeding exploitatie kosten over 1981 van de Christelijke lagere school ,,Op Dreef". Het kollege stelt de raad voor tot het vaststellen van een algemeen kasgeldleningbesluit over te gaan. Hoewel het kollege niet verwacht dat er op korte termijn behoefte aan kasgeld zal zijn (als gevolg van al af gesloten leningen elk 1 miljoen) acht het kollege het toch wenselijk dat voor 1983 een kasgeldbesluit wordt vastgesteld. Per 1 september verliep de termijn waarvoor de voormalige peu terspeelzaal aan de Molenstraat is verhuurd aan de afdeling Bruinisse van het Nederlands Rode Kruis. Het kollege stelt de raad voor deze huur termijn te verlengen en de basis van de huurvergoeding ongewijzigd te la ten, hoewel de kosten vrij hoog zijn: lasten 4938,44 en baten 2.000, De voorgestelde periode is drie jaar. ZIERIKZEE Prijzen best onderhouden tuin De Stichting Nutstuingrondverhu- ring heeft een wedstrijd uitgeschre ven voor de best onderhouden tuin aan de Sandströmweg en Zandweg te Zierikzee. De eerste prijs is voor A. Blom- maert, Bagijnestraat 40. De tweede prijs gaat naar L. C. v. d. Hoek, Kaer- semakerstraat 20, de derde prijs is toegekend aan C. v. d. Welle uit de Mulockstraat 74 en de vierde prijs is voor C. L. v. d. Hoek uit De Cra- nestraat 60. De vijfde t/m zevende prijs gaat naar A. Ravia uit de Caustraat 14, W. Snijders uit de Vis- sersdijk 24 en J. den Haan uit de Bo gaardstraat 18. De prijzen worden vrijdag 5 no vember uitgereikt in de hal van de Nutsspaarbank om 19.00 uur. Geslaagd Ariene van Westen uit Zierikzee slaagde deze week voor haar kandi daats Frans aan de universiteit van Utrecht. NIEUWERKERK Ouderavond O.L.S. Woensdag 27 oktober wordt de jaarlijkse ouderavond gehouden van Verder staan een aantal wijzigin gen op de raadsagenda: de 24ste van het algemeen ambtenarenreglement, de verplaatsingskostenregeling, de uitkeringsverordening, de studiefa ciliteitenverordening, de bezoldi gingsverordening en de 25e wijziging van het algemeen ambtenarenregle ment. Erfpachtscanon Voor het bedrijfsterrein van de fa. M. A. Mol en zn. stelt het kollege een herziening van het erfpachtscanon voor. De canon bedraagt nu 6.708,30 en wordt indien de raad hier zijn goedkeuring aan hecht 8.389,04. De fa. Mol heeft intussen al ingestemd met de verhoging. de Openbare Lagere School ,,De Dobbelsteen", in een lokaal van de school aan de Weststraat. De heer Lindhout uit Zierikzee zal spreken over: goed speelgoed. Na de pauze zal het hoofd van de school, de heer A. P. Provoost, mededelingen doen. Ver der op de agenda: bestuursverkiezin- Tot slot zal de raad zich buigen over de agendapunten: verdaging vaststelling algehele herziening bestemmingsplan ,,West", de vaststelling van een voorbereidings- besluit (art. 19 procedure) en de 17e wijziging van de gemeentebegroting. Er zijn plannen om op deze verga dering de begroting voor 1983 aan te bieden. gen. Aftredend en herkiesbaar is de voorzitter D. Haak. Voor tijd: zie agenda. OOSTERLAND Grote opbrengst bieten per ha Het rooien van bieten, aardappelen en gladiolen wordt door de vele re genval niet makkelijker gemaakt. Het zal de suikerfabrieken waar schijnlijk veel moeite kosten om vast te houden aan het schema, volgens welke de bietenoogst voor Kerstmis zal moeten zijn beëindigd. Ook de steeds groter wordende hoeveelheid bieten per ha speelt een rol bij het op tijd afleveren van de oogst. Werd 1981 een topjaar ge noemd, het ziet er nu naar uit dat dit jaar de opbrengst nog groter zal zijn. In 1981 was het gemiddelde 55,6 ton per ha. De verwachting voor dit jaar is 60 61 ton per ha. Voor het uitzaaien van wintertar we moet nog geduld worden uitgeoe fend. De beste tijd hiervoor is mid den oktober. (Vervolg van pagina 1) Kreuk (plv. A. M. P. v. d. Schelde); R Kroesbeek (plv. W. M. J. T. ten Haaf); M. C. P. Kieboom-Vos (plv. M. A. Bij de Vaate-Rozendaal); R. Kok (plv. B. D. Schot) en B. v. d. Lelie (plv. C. J. Geluk). Mevrouw M. R de Jong-van Loo(PvdA) was het aanvankelijk niet eens met deze voordracht van het kollege. Zij stelde voor mevrouw J. C. Geluk op grond van haar deskundigheid (voor zitter Stichting Samenlevingsopbouw en konsulente Stichting Peuterspeel- zaalwerk) als lid aan te wijzen en de heer Van der Lelie als haar plaatsver vanger. tfi. „Trouw lid" De heer J. J. Geleijnse (WD) was het daar niet mee eens. De heer Van der Lelie was naar zijn mening altijd een trouw lid van de welzijnskommis- sie hij had geen behoefte hem nu plot seling als plaatsvervanger aan te wij zen. Ook de heer L S. P. van Velt- hoven (CDA) was die mening toege daan en voelde er niks voor de heer Van der Lelie een stapje tehig te laten doen. De voorzitter wees mevrouw De Jong erop, dat niet op deze wijze ver anderingen in het voorstel van b. en w. konden worden aangebracht „Het gaat hier om een voordracht niet om een aanbeveling. U kunt uw mening kenbaar maken door te stemmen of u van stemming te onthouden", aldus de voorzitter. De heer W. F. Sprengelmeijer(RU.) merkte op, dat de vijf voorgedragen leden voor de welzijnskommissie allen allochtone bewoners waren, terwijl de autochtone Zierikzeëenaars niet ver der kwamen dan een aanwijzing als plaatsvervangend lid. „Ik heb er geen moeite mee, het valt me alleen maar op", aldus de heer Sprengelmeijer. De voordracht van het kollege werd ten slotte door de gehele raad overgeno- Banenplan Tijdens de rondvraag wilde de heer C. Legemaate (CDA) van het kollege weten of ook in Zierikzee de bereid heid bestaat te onderzoeken of hier een tijdelijk banenplan voor jongeren ontwikkeld kan worden en zo ja of het kollege bereid is jonge mensen tij delijk te plaatsen op de dienstgemeen- tewerken en sociale zaken. Hij stélde deze vragen naar aanleiding van be richten over enkele gemeenten in Ne derland waar jongeren, die langer dan negen maanden werkloos zijn, een tij delijke baan krijgen aangeboden met behoud van hun uitkering. Wethouder van sociale zaken de heer J. Groen antwoordde dat de dis- kussie over een dergelijk projekt nog volop aan de gang is. Vaak lukt het niet werkloze jon geren een baan aan te bieden omdat het konkurrentie- of subsidieverval send zou zijn of omdat een vaste arbeidsplaats in het geding zou zijn. De wethouder toonde zich wel bereid deze zaak nader te onderzoeken. Een volgende aanvaring tussep de heer Asma en de raadsvoorzitter'ont stond toen de PvdA-woordvoerder op merkte, dat het hoofd van de politie wat meer bekeuringen zou moeten uit delen wegens het aan twee zijden par keren in de Lange Nobelstraat. De voorzitter zei geen exposé te gaan ge ven over de moeilijkheden met de per soneelsbezetting bij de politie, omdat die reeds lang bekend zijn. De vraag van de heer Asma betrof of het nu geen tijd werd in de verkeerskommissie en de kommissie Publieke werken eens te gaan praten over de herinrichting van de Lange Nobelstraat Verder drong de heer Asma erop aan de kwestie van officiële uitwisselings- bezoeken in het kader van de jumela- ges wederom in het seniorenkonvent te bespreken- Raadszetels De heer Sprengelmeijer kreeg des gevraagd de mededeling, dat de ver lichting van de wijzerplaten van de stadhuistoren er nu echt aan zit te komen. Ten slotte gaf de KU.-woord- voerder te kennen niet zo gelukkig te zijn met de verplaatsing van de raads zetels. Hij zei gehecht te zijn aan de plek, die hij jarenlang aan de raadstafel had bezet en waar hij deze avond af scheid van had moeten nemen. Verder betreurde hij de scheiding tussen hem en de C.D. A-fraktie, die hij zo vaak „op het rechte pad" had weten te houden. Het was de C.D.A.-fraktievoorzitter Van Velthoven uiteraard toevertrouwd daarop met een alert antwoord te ko men. Er kon toen tenminste ook even gelachen worden tijdens deze raads vergadering. SCHOUWEN-DUIVELAND. Vele handen maken licht werk, een spreekwoord dat met deze opname uitstekend wordt geïllustreerd Waarschijnlijk ten gevolge van de hevige reaenval de laatste dagen, koos deze boer voor het met de hand rooien van de laatste aardappels Groot materieel zoals doorgaans gebruikt wordt, strandt veelal in de drassige ak kers Voor de ..aardappel lezers" blijft er echter op deze manier niet veel over. Lezen - het oprapen van achtergebleven aardappelen is een verschijnsel, dat als gevolg unn de teruglopende ekonomie, en dus ook een minder gevuld loonzak je. hand-over-hand toeneemt De boeren hebben daar geen enkel probleem mee: ze liggen toch voor het oprapen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De aardappelen en de uien zijn voor het grootste gedeelte uit de grond. In de aardappelhandel is mo menteel een lichte prijsstijging merkbaar. Brandweeroefening Verleden week werd het personeel van de firma Freriks opgeschrikt door een explosie in het machinecom partiment van een geheel nieuwe ma chine voor Airconditioning. Tijdens het afstellen van de machine vond een en ander plaats, waarbij zich per soonlijke ongelukken voordeden bij enkele medewerkers (8) van genoem de firma. Er was een begin van brand en veel rookontwikkeling. Terstond werd de brandweer van Oosterland gewaarschuwd, die gezien de om standigheden slechts met één een heid hoefde te komen. Daar er sprake was van gewonden gaf de brandweer dit meteen door aan de Rode Kruis colonne van Brui nisse. In verband met de festiviteiten in ,,Bru" (400 jaar onderwijs) waren er in het begin enige strubbelingen, maar weldra ging alles op rolletjes. Onder leiding van groepscomman dant W. Koster werd de eerste hulp gegeven. Gelukkig betrof het een oefening. Er is echter wel gebleken dat twee verschillende, niet op elkaar in gespeelde ploegen, namelijk de brandweer Oosterland en Rode Kruis Bruinisse, perfekt met elkaar samenwerkten. Een nuttige en geslaagde oefening. BRUINISSE Tennisen op klompen Woensdag werd de gehele dag ge tennist door de jeugd van de tennis vereniging ,,De Bru-Tén" uit Bru. De jeugdkommissie had een leuke dag voor de jongeren georganiseerd, wel ke in het teken stond van het seizoen- afscheid. 's Ochtends waren 30 jongeren (la gere schooljeugd) present die gedeel telijk spelletjes met bal, racket en andere attributen, en kleine wedstrijdjes speelden. Grappige bij komstigheid was dat deze jeugd alle maal hun kleren aan hadden van het schoolfeest, vorige week, al waren de klompen dan vervangen door tennis schoenen. Het stak wel fraai af, zwarte kousen en witte gymschoe nen. Tussen de middag werd er in 't Mep'uusje voor friet en fris gezorgd. 's Middags was de jeugd vanaf het middelbaar onderwijs aan de beurt. Allereerst werd de uitgestelde meis jesdubbel voor het jeugd-klub- kampioenschap gespeeld. Deze ging tussen Charlotte Groene veld Mir jam Muller en Ella v. d. Velde Moni que Abrahamse. Het werd een ener verende eerste set waarbij pas in de tie-breack de beslissing viel ten voor delen van Charlotte en Mirjam, 7-6. De 2e set kwamen Ella en Monique er minder aan te pas; 6-1. De middag werd verder gevuld met onderlinge mixed-wedstrijden en tot besluit een gezamenlijk etentje. De dames van de jeugdkommissie had den het prima voor elkaar. Exposities gemeentehuis De hal van het gemeentehuis van Bruinisse wordt momenteel ver fraaid met werken van Rianne Pleu- ne, uit Bruinisse, derde jaars studen te op de Akademie van Beeldende Kunsten in Rotterdam. Deze expositie, welke weer drie maanden blijft hangen, geeft werk van Rianne te zien uit de 2e en 3e klas van de Akademie. Het zijn illustra ties, grafisch- en typografisch werk met herkenbare plekjes (o.a. de Bru- se haven), figuren (Leen van Zuid- land en Margareth Tatcher). In het eerste jaar op de Akademie zijn 7 vakken verplicht, waaronder modeltekenen, perspektief, lijnteke nen en plastische vormgeving. Na dit eerste jaar kan gekozen worden voor o.a. de vakken beeldhouwen, mode, interieur ontwerpen, tekenen, schil deren en visuele kommunikatie (ook wel publiciteit genaamd) het vak waarvoor Rianne gekozen heeft en mee exposeert. Dit jaar kwam voor haar het vak advertising erbij. Dit is een opleiding tot Art Direktor van een advertentieburo. Dit vak bestaat voor een gedeelte uit het bedenken van ideetjes voor reklamekampag- nes, b.v. advertenties, stickers (Ster)spotjes. Ook van dit werk laat ze zien op de expositie. Inbraak Maandagavond tussen 18.00 en 23.00 uur is er ingebroken in het ge- bouwenkomplex aan de jachthaven van Aquadelta in Bruinisse. Er wer den 4800 kwartjes ontvreemd uit een geldwisselautomaat en het apparaat werd voor 1000 gulden beschadigd. Ook een speelautomaat moest er aan geloven. Het apparaat werd voor 75 gulden beschadigd en de geldla werd geledigd: schade 200 gulden. Nationale Kollekte Gehandikapten De Nationale Kollekte Gehandi kapten heeft in Bruinisse het bedrag van 1120,56 opgebracht. Gevers en kollektanten worden hartelijk dank gezegd voor het bereikte resultaat. BONN - Het Westduitse kabinet heeft woensdag onder voorwaarden ingestemd met een beperking van de Europese staalexport naar de Vere nigde Staten. LONDEN - De oppositie voerende Britse Labourpartij heeft iets van de kiezersgunst teruggewonnen nadat op het jaarkongres de radikale vleu gel van deze partij was weggezui verd, zo blijkt uit een woensdag ge publiceerde opiniepeiling. BONN - Burgers van 75 staten moe ten voortaan al aan de grens van de Bondsrepubliek een visum laten zien als ze langer dan drie maanden in dat land willen blijven. De Westduitse regering heeft dit woensdag besloten om de toevloed van buitenlanders te verkleinen. Binnen vijf weken was de winkel van Rudolf en Teunie v. d. Bijl sfeervol vernieuwd. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE - Het voorheen piepkleine winkel tje van juwelier R. v. d. Bijl aan de Appelmarkt te Zierikzee is na een grondige restauratie, weer ge opend. De zaak is iets groter geworden, maar heeft door de verbouwing niets aan sfeer inge boet. Volgens eigenaren Rudolf en Teunie v. d. Bijl was de winkel totaal versleten. Het pand gaar dan ook al tientallen jaren mee en het is misschien wel aardig hierbij te vermelden dat de familie v. d. Bijl al 70 jaar in deze zaak de scepter zwaait. In 1912 begon grootvader Ru- dolf als juwelier en hij werd in 1954 opgevolgd door zijn zoon, die eveneens Rudolf heet. Kleinzoon werd ook al Rudolf genoemd, de huidige eigenaar sinds 1969. Jammer ,,In eerste instantie vonden we het bijzonder jammer onze zaak te moeten vernieuwen, maar we zakten zo nu en dan echt door de vloer. Het hout zat vol met houtworm. We moesten wel," vertelt Teunie. Achteraf zijn de eigenaren bijzonder tevreden met het resultaat van architekt Pieter Tieleman en aannemer Quant. Achter de oorspronkelijke winkelruimte, lag een opslagkamer, die nu ook als winkel is ingericht. Op de vloer werden mooie oude plavuizen gelegd, waardoor het idee wordt gewekt alsof het altijd al zo geweest is. Met opzet is de muur tussen beide ruimten niet wegge broken om de gezellige sfeer in deze zaak te behouden. Zeeuwse sieraden Deze juwelier staat bekend om de grote sortering in Zeeuwse sie raden. Zowel Rudolf als Teunie zijn zeer geïnteresseerd in de origi nele Zeeuwse klederdrachten en dus ook in de daarbij behorende sie raden. Vandaar ook dat bijvoorbeeld de Zeeuwse knopen in alle ma ten en vormen in de zaak zijn vertegenwoordigd, maar ook de bloed koralen en granaten. Voor klokken, een oud-Hollandse of gewoon een wekkertje, kan men na de verbouwing op de eerste verdieping terecht. (Vervolg van pagina 1) over de vraag of van de K.v.K. uit aktie ondernomen diende te worden om genoemde ministeries tot koördi- natie aan te zetten. De heer C. Oreel liet weten een beetje koel te staan tegenover dit soort pogingen. ,,Het betekent alleen extra werk op pa- piergebied en de uitkomst is meestal nihil", aldus de heer Oreel. Voorzit ter Claas was het met deze spreker eens, dat in elk geval kritisch beoor deeld moet worden of een dergelijke poging van de K.v.K. kans van sla gen zou kunnen hebben. Overslag-aktiviteiten Ir. Van Heel liet weten het te be treuren dat in de exportnota de over slag-aktiviteiten buiten beschou wing werd gelaten. Hij was van me ning, dat dit exportprodukt ook in de cijfers tot uiting zou moeten komen. Medewerker van de K.v.K. de heer Bruurs kondigde aan, dat dergelijke gegevens moeilijk zijn los te krijgen. Een diskussie ontspon zich daarop over de vraag of de nota met de cij fers van opsjag-aktiviteiten wel of niet aangevuld diende te worden. Ook de gegevens van export van technische know how zouden vol gens de heer Oreel in de nota thuisho ren. MALMOE - Een Pools vliegtuig met twintig personen aan boord is dinsdagavond onverwacht geland op het vliegveld van de Zweedse stad Malmoe. Volgens de verkeersleiding heeft de bemanning te kennen gege ven dat de inzittenden allen vluchte lingen zijn. Volgens de autoriteiten op het vliegveld gaat het niet op een kaping. Bestuurslid de heer P. Schotte voerde aan, dat de K.v.K. maar beter met de voelen op de grond kon blij ven staan door te trachten meer aan dacht te geven aan kleinere bedrij ven. die niet of nauwelijks exporte ren. Hij was van mening dat de Kamer met de voorlopige konklusies toch best uit de voeten kon. De heer Schotte toonde zich geen voorstander de nota met genoemde inventarisatie aan te vullen. Drs. R. A H. van Schalkwijk deelde die mening met de heer Schotte en pleite ervoor, dat de K.v.K. op basis van de huidige ge gevens een akticplan ontwikkelt. Oninbare bijdragen De vergadering stelde verder de be groting voor 1983 vast. De voorzitter lichtte desgevraagd toe, dat een re serve werd gevormd voor oninbare bijdragen. Het niet-betalen van de bijdragen is een euvel waar de K.v.K. in toenemende mate mee wordt gekonfronteerd. De voorzitter deelde mede, dat thans nog ongeveer 90.000.— open staat aan bijdragen over 1982. Niet zonder wat trots wees de heer Claas op het feit. dnt de heffing van de K.v.K. in Midden- en Noord- Zeeland 89,4 7r bedraagt van het toe gestane maximum voor het handels register. Dat kon, volgens de voorzit ter, gerealiseerd worden door een zuinig beheer van de Kamer. In verband met de bouw van het nieuwe kantoor wordt de heffing in 1982 en 1983 verhoogd met een extra heffing van 15 Het oude kantoor dat enige tijd geleden nog op 809.909.— werd gelaxeerd Is nu voor ren speciale prijs van 475.000,— te koop aangeboden. Het F.N.V. heeft inmiddels belangstel ling getoond voor dit gebouw

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4