KUNSTHANDEL/LIJSTENMAKERIJ VAN DE VEN IN NIEUW PAND Toeristenbelasting met 11.11 verhogen Opvallende schilderijen in galerie Borsboom Suksevol JOTA-weekend voor Mr. Bakkergroep Naar overzijde van de straat GEREGELDER KONTAKT GEWENST TUSSEN I.S.D. EN „BETER WONEN" SOCIALE DIENST HEEFT VEEL WERK AAN EENMALIGE UITKERINGEN STREEKNIEUWS ZIERIKZEESGHE NIEUWSBODE Donderde 21 oktober 1982 Nr. 23203 Het interieur (met kijkje naar buiten) van het nieuwe pand van Kunsthandel Van de Ven. ZIERIKZEE - Kunsthandel en lijstenmakerij Van de Ven is verhuisd: niet naar een ver gelegen oord, maar naar de overzijde van de straat. Was de winkel eerst ge vestigd in het pand op de hoek Korte St. Janstraat/St. Domusstraat, van heden (donderdag) af kan het publiek terecht in het schuin tegenover gelegen pand op de hoek Lange St. Janstraat/Fontein. kollektie reprodukties, fraaie aqua rellen van Zierikzee en ook enkele schilderstukken. „Voor elk wat wils", vindt de heer Van de Ven zelf. De lijstenmakerij vormt uiteraard ook een belangrijke pijler van zijn bedrijf: men kan er terecht voor lijsten in vele soorten en afmetingen. De werkplaats is gevestigd bij de wo ning van het echtpaar Van de Ven in Kerkwerve. Werden jaren geleden vooral wite lijsten gevraagd, tegen woordig gaat de belangstelling veel Fraaie ornamenten In de winkel hangen ook enkele goudkleurige exemplaren met fraai gekrulde ornamenten. Die worden niet zelf gemaakt; ze worden met be hulp van een mal fabrieksmatig ver vaardigd. ,,Soms bestaat ^er nog angst voor afbrokkelen van dit soort lijsten, maar dat gebeurt niet meer, want ze worden niet meer van gips gemaakt", licht Van de Ven nog toe. Zijn ega houdt zich niet intensief be zig met het lijstenmaken, maar spant wel vaak borduurstukken, die inge lijst moeten worden. Het echtpaar toont zich best tevre den met het nieuwe onderkomen. De verbouwing heeft het gewenste re sultaat opgeleverd en men kreeg ook de beschikking over 15 m2 meer vloeroppervlakte dan voorheen. Voorstel b. en w. Westerschouwen Maandag 25 oktober zal de R.P.F. kiesvereniging Zierikzee e.o. haar le denvergadering houden. Naast de gebruikelijke zaken, zal ruime aandacht geschonken worden aan het kader- en vormingswerk. Te vens zal er een korte terugblik op de afgelopen verkiezingen van de Twee de Kamer worden gegeven. Gezien de groei van de kiesvereni ging en het aftreden van enkele bestuursleden zal er bestuursverkie zing zijn. Het bestuur zal met een aantal personen worden uitgebreid. De vergadering zal plaatsvinden in een van de zalen bij de Chr. Geref. Kerk. WESTERSCHOUWEN Lepelaars op „Neeltje Jans" Dinsdagmiddag signaleerde Ted Sluiter van dei Vogelwacht Schou^ Wen-Duiyeland op het werkeiland Neeltje jans een bijzondere vogel trek van vijf lepelaars. Lepelaars zijn in ons land zeldzaam: nog slechts drie kolonies verblijven hier. Eén van deze kolonies, waarschijnlijk de noordelijkste, is dus vertrokken, op weg naar Spanje of Afrika. BURGH ZIERIKZEE - In galerie Borsboom te Zierikzee is tot en met 10 november een expositie ingericht van aquarellen, pentekeningen en schilderijen van Trees Willigen uit Middelburg. Verder zijn er, alvast als voorproefje op een expositie die pas voor volgend staat gepland, bizarre schilderijen te bezichti gen van Ton van Ee. BURGH-HAAMSTEDE - Het kollege van b. en w. van de gemeente Wester schouwen stelt de raad maandag 25 oktober voor de toeristen- en de woonfo- rensenbelasting met 11,11 te verhogen. Het is de laatste jaren gebruikelijk dat de woonforensenbelasting met hetzelfde percentage wordt verhoogd als de toeristenbelasting. Voor 1982 was het tarief per persoon per overnachting 0,45. In verband met de nog steeds stijgende kosten voor de gemeente in de toeristische sfeer, onder andere het struktuurplan, distributie planologisch onderzoek, kampeerplaatsenplan verkeersonderzoek en het ontwerpen van bestemmingsplannen, besloot het kollege tot genoemde verhoging. De totale opbrengst voor 1983 wordt op 890.000,— geraamd. Vol gens de nieuwe modelverordening is voor zomerhuisjes, vakantiebunga lows, appartementen, enz. een be drag verschuldigd per slaapplaats, afhankelijke van de periode dat de ruimte wordt gebruikt. Voor zomer huisjes, welke naast de vaste periode van 1 april t/m 1 oktober worden PvdA-raadslid 99 ZIERIKZEE - Volgens P.v.d.A.-raadslid D. van der Wekken Is een beter, ge regelder kontakt gewenst tussen de I.S.D. Zierikzee en de woningbouw vereniging Beter Wonen. V. d. Wekken kaartte deze kwestie aan tijdens de Raadsvergadering van maandag, omdat de ontwerpbegroting '83 van de Socia le Dienst bij de Ingekomen Stukken was. verhuurd, zal op verzoek een afwij kende regeling worden getroffen. Onroerendgoedbelasting Het kollege wil ook de onroerend goedbelasting verhogen. Het is in de gemeente Westerschouwen de ge woonte dat de tarieven jaarlijkse met 5 worden aangepast, met uit zondering vhn de jaren dat de grondslag wordt aangepast. Deze verhoging oftewel 0,15 per eenheid voor de gebruiker en 0,20 per een heid voor de eigenaar geeft een ge raamde opbrengst voor 1983 van 1.128.000,—. Verder staat op de agenda van de raadsvergadering goedkeuring onthouding bestem mingsplan Scholderlaan te Renesse, begrotingswijzigingen, voorlopige vaststelling van de gemeentereke ning 1981 en de voorlopige vaststel ling van de uitgaven van het open baar lager onderwijs 1981. Voor tijd: zie agenda. ZIERIKZEE - De éénmalige uitkeringen voor mensen met de laagste inko mens scheppen problemen voor de Intergemeentelijke Sociale Dienst Schou- wen-Duiveland St. Philipsland, aldus een mededeling van voorzitter J. Groen dinsdagavond tijdens de vergadering van de dienst. Ondanks het feit dat de komst van de éénmalige uitkeringen ruim van te voren bekend was zijn er geen maatregelen getroffen om een en ander van te voren te regelen. Voor de heer J. van de Ven en zijn echtgenote mevrouw J. van de Ven van Wees betekende die verhuizing een maand van heel hard werken om een kaal pakhuis om te vormen in een sfeervolle winkel. Het is allemaal prima gelukt, niet in de laatste plaats door de geweldi ge inzet en hulp van de eigen kinde ren, vrienden en bekenden en het aannemingsbedrijf Fierens-Kloet. Niet alleen in het interieur, maar ook aan de buitenkant veranderde er nogal wat. De houten' deuren aan de zijde van de Fontein werden vervan gen door een deuren een etalageruit en ook aan de kant van de Lange St. Janstraat werden ramen ingezet. Reden De reden van deze oversteek? ..Eind juli werd ons medegedeeld, dat we een jaar de tijd hadden naar een ander pand om te zien", vertelt mevrouw Van de Ven. Het voormali ge pand werd gehuurd van schoen hersteller de heer C. W. Bom. Hij wil deze ruimte in de nabije toekomst echter zelf gaan benutten. Het echt paar Van de Ven had overigens wei nig tijd nodig een nieuw onderkomen voor hun bedrijfje te vinden. Reeds de volgende dag kon onderhandeld worden over de huur van het tegeno ver gelegen pakhuis en die zaak was snel geregeld. Nu, na een ingrijpende verbou wing. opent kunsthandel en lijsten makerij Van de Ven de deur van de nieuwe huisvesting. In tegenstelling tot voorheen toen de zaak drie halve dagen per week open was, kan men er thans terecht van dinsdag tot en met vrijdag van tien tot vijf uur. De kunsthandel biedt een grote Hij vond deze zaak van zodanig be lang dat hij van het gemeentebestuur uit deze opmerking graag zag overge bracht aan ..Beter Wonen", omdat hij de indruk heeft ,.dat Beter Wonen voor veelvuldiger kontakt een zeke re huiver heeft en blijkbaar bang is voor betutteling". Slepende zaak Wethouder J. Groen gaf toe dat de ze kwestie al enkele malen aan de or de is geweest bij de ISD. De Sociale Dienst, is van mening, dat bepaalde problemen fb.v door huurach terstand te constateren) eerder kun nen worden gesignaleerd, wanneer deze bijtijds worden doorgespeeld. ..Mensen kunnen eerder worden ge holpen bij een beter kontakt dat ech ter maar niet van de grond wil ko men", aldus Groen. VVD-er L. Becu gaf aan, dat Groen de kans moet hebben over deze kwestie met de woningbouwvereni ging te praten. Energiekosten Huurachterstand kan tegenwoor dig ook veroorzaakt worden omdat de energiekosten van de kleinver bruikers tegenwoordig steeds oplo pen. Daarom vond Van der Wekken het van belang, dat de PZEM zich reali seert dat elke tegemoetkoming, die van winst kan worden uitgekeerd, voor deze mensen van betekenis is. Hij maakte deze opmerking naar aanleiding van een motie van Veere van deze strekking, die voor kennis geving werd aangenomen, omdat een dergelijke motie Bruinisse reeds eer der werd ondersteund. Overblijflokaal Mevrouw M. R. de Jong-van Loo (PvdA) wees op het nijpend tekort aan een multifunktionele akkommo- datie in de binnenstad nu het oude overblijflokaal van de RSG (Poststraat 43a) weer in handen van de gemeente is gekomen Over de bestemming kon wethouder P. de Rijke nog niets zeggen. Er hebben zich gegadigden gemeld 2oals het Le ger des Heils dat om de ruimte heeft gevraagd omdat de peuterspeelzaal te klein is en ook de wereldwinkel had belangstelling. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) meer uit naar bruine lijsten, aldus de konstatering van de heer Van de Ven. ZIERIKZEE Botsing bij verkeerslichten Bij de verkeerslichten op het kruispunt De Tol te Zierikzee zijn woensdag twee auto's tegen elkaar gereden. Over Rijksweg 18 reed B. V. uit Zierikzee in de richting Zierikzee, gevolgd door mevrouw L. R.-H. uit Zierikzee. V. stopte voor het oranje licht. Automobiliste R.-H. stopte niet op tijd en botste tegen de auto van V. Benzinetank leeggehaald De benzinetank van de auto van P. A. B. uit Zierikzee is dinsdag leegge haald. B. had de auto geparkeerd op een parkeerplaats bij de Zevcnge- tijstraat. Bazar damaskrans „Tryfena" Dameskrans „Tryfena" houdt don derdag 28 oktober een bazar van zelf gemaakte goederen in de bovenzaal van de Gereformeerde kerk Allerlei praktische artikelen kun nen er worden gekocht, evenals ge haakte, gebreide en geborduurde handwerken. Verder poppen in kle derdracht, oliebollen, babbelaars, koeken etc. Van tien uur af kan men er terecht. Film in het weekend Stichting het Theater vertoont vrij dag, zaterdag en zondag de film .Quest for Fire" of ook Strijd om het vuur". Het verhaal speelt zich in de oer tijd af en gaat over een wilde Nean- dertalerstam, de Wagoboes, die een andere stan, de Oelams, aanvallen. Tijdens het woeste gevecht worden de Oelams bijna uitgeroeid en verder wordt hun belangrijkste bezit ver nietigd: het vuur. De overlevende Oelams beseffen dat zij zonder vuur geen enkele hoop meer hebben en daarom sturen zij hun sterkste drie mannen op zoek naar vuur. Hun reis is vol schokkende avontu ren. De gebieden waar zij doorheen trekken zijn woest en onherberg zaam. Voor tijd: zie agenda. Kóp-staart aanrijding Dinsdagmiddag omstreeks 16.50 uur reed A. H. uit Den Haag met zijn auto over het Kraanplein. Hij werd daarbij achterop gereden door J. V. uit Zierikzee. V. zou niet opgemerkt hebben, dat H. vaart minderde, waarna hij achter op de wagen van de Hagenaar botste. Beide auto's werden respektievelijk voor en ach ter licht beschadigd. Vergadering C.P.B. Op dinsdag 26 oktober houdt de C.P.B.-afdeling Schouwen-Duive- land haar maandelijkse vergadering in het Hervormd Verenigingsgebouw in 't Vrije te Zierikzee. Spreker zal zijn de heer Amir, als psychiater ver bonden aan het psychiatrisch zieken huis Zeeland over jeugd- en adole scentie problemen. Ledenvergadering Kiesvereniging R.P.F. Avondmuziek in Burgh Donderdagavond 21 oktober wordt op en rond het historisch orgel in de Ned. Herv. kerk te Burgh een conert gegeven door Rien Balkenende (or gel), Myra van Groenendael (viool) en Dik de Koning (gitaar). De samenstelling van dit trio biedt uitzicht op een afwisselend progra ms, dat voor liefhebbers van „schone kunsten" zeker de moeite waard zal zijn. SEROOSKERKE Frontale botsing Automobilist J. T. uit Zuid-Schar- woude reed dinsdagavond rond 19.00 uur over de Stolpweg bij Seroosker- ke. T. wilde de Serooskerkseweg oprijden. Maar door de regen en de gladheid van de weg schoot de auto door en kwam midden op de Seroos kerkseweg tot stilstand. Bestuurder A. C. B. uit Zuidhorn greep met zijn wagen de auto van T. Uit de richting Burgh-Haamstede naderde bestuur der A. C. B., die met zijn wagen de auto van T. greep. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd en werden weggevoerd door Jan de Jonge uit Zierikzee. BROUWERSHAVEN Aanrijding Op het brede deel van de Haven Noordzijde te Brouwershaven raak ten woensdagmiddag een bromfiet ser en een automobilist betrokken bij een aanrijding. J. N. v. N. uit Brouwershaven, bestuurder van de auto, wilde op het brede deel keren. De achter V. N. rijdende bromfietser J. J. v. B. uit Brouwershaven raakte in moeilijkheden en kwam na nog even de auto te hebben geraakt ten val. De brommer raakte beschadigd. OUWERKERK Demonstratie bloemschikken De Koninlijke Maatschappij Tuin bouw en Plantkune nodig voor vrij dag 29 oktober mevrouw Puts uit, die een demonstratie bloemschikken zal geven in het pand Ring 42 te Ouwer- kerk. Zij demonstreerde op de Flori- ade waar zij piepkleine bloemstukjes maakte. Ze werkt met allerlei mate rialen uit de wegberm, zoals wilde planten en grassen, maar ook met planten uit tuin of gekocht bij de bloemist. Het is kortom zeker de moeite waard har aan het werk te zien. Belangstellenden die niet over ei gen vervoer besehikken kunnen kon takt opnemen met de heer Van Leeu- In eerste instantie was besloten om de zaak aan de ADZ uit te besteden, maar de RWW en ABW-uitkeringen worden misschien toch door de dienst zelft verwerkt. „We streven er toch naar om de zaak buiten de deur te houden, want er zit wel degelijk werk aan", aldus de heer J. A. v. d. Broeke, direkteur van ISD. Als een soort protest besloot de vergadering dat he), bestuur een brief opstelt, waarin bezwaar wordt aan getekend tegen de gang van zaken. Nieuw kantoor De verbouw van het pand Oude Haven 54, het toekomstige kantoor van de ISD, verloopt voorspoedig. Het metselweik van het nieuw aan gebouwde gedeelte is bijna klaar en het aantal verborgen gebreken van het pand valt erg mee. Wel zijn op di- ZIERIKZEE - Op 16 en 17 oktober jl. deden de verkenners van de mr. Bakkergroep voor het eerst mee aan de JOTA, de jamboree On The Air. Doel van dit gebeuren was, dat scou- tingleden, in samenwerking met zendamateurs, „door de lucht" kon takten konden leggen met scouting- leden elders in de wereld. Tijdens dit weekend zijn er vanuit klubhuis „De Lelie" radioverbindin gen geweest met zo'n 30 soutinggroe- pen uit heel Nederland, onder meer uit Den Helder, Zwolle, Sittard en al le deelnemende groepen uit Zeeland. Daarnaast zijn er ook kontakten ge weest met zendamateurs uit België, Duitsland en Frankrijk. wen, 01115-1959 voorde Westhoek; de heer Van der Velde, 01110-4334 voor Zierikzee en mevrouw Kik, 01113- 1380 voor Bruinisse en omstreken. Ton van Ee maakt opvallende schilderijen die hij zelf aanduidt als fantastisch-realisme. Het zijn beel den die zouden passen in een science fiction verhaal. Ton van Ee om schrijft zijn werken als „Twilight Zo ne". Er hangen originele werken bij zoals een paardenhoofd, opgebouwd uit tientallen rennende paarden of de clown, waarin men vele lichamen kan ontdekken. Ton van Ee is autodidact. Hij ver liet op jeugdige leeftijd Nederland om door Azië en de Oriënt te zwer ven. Na zijn terugkeer exposeerde hij met veel sukses in Alkmaar, De Bilt en Wurzburg (Did.). Zijn schilderijen zijn grillig en soms angstaanjagend, maar zeker de moeite waard om eens te bekijken. Een aantal pentekeningen van Trees Verwilligen die Borsboom ex poseert, zal worden gebruikt voor de PZEM-kalender voor 1983, met als onderwerp Schouwen-Duiveland. Borsboom is van dinsdag tot en met zaterdag geopend van tien tot vijf uur en op zondag van twee tot vijf uur. verse plaatsen lekkages gekonsta- teerd. Het werk is voor een bedrag van 198.000,— aanbesteed (exk. b.t.w.) aan bouwbedrijf Prince uit Burgh-Haamstede. De verwarming is voor 33.000,— aanbesteed aan Korporaal en de stoffering wordt voor t 36.000,— geleverd door Deurloo aan de Appelmarkt. De heer v. d. Broeke zei dat sommi ge ruimten qua oppervlakte iets te gen vallen. De aangebrachte isolatie neemt nogal wat ruimte in beslag. Voor de plaatsing van de archief kasten kan dat misschien moeilijk heden opleveren. Het verwachte tijdstip van opleve ring is begin 1983. Tijdens de verga dering werd de begroting 1983 vast gesteld. Om verbindingen over grotere af standen te kunnen maken moest men de beschikking hebben over een kor te golfzender, maar dat was helaas niet mogelijk. Wel was er een korte golfontvanger, en daarop werden on der meer gesprekken gehoord uit Noorwegen, Rusland, Engeland, Griekenland, enz. De benodigde an tennes waren bevestigd aan een (mo biele) lichtmast, die voor deze gele genheid naast het klubhuis was op gesteld. De antennes zaten op 16 me ter hoogte, en dit, in samenwerking met de goede weerskondities vrij dagavond en zaterdag, hebben zeker bijgedragen aan de vele radioverbin dingen. Behalve het zenden zelf waren er nog verscheidene andere evenemen ten georganiseerd, zoals een vosse- jacht in Zierikzee. Zowel de verken ners als de zendamateurs hebben een bijzonder fijn weekend gehad, en naar alle waarschijnlijkheid zullen ze ook volgend jaar weer meedoen. Vrouw in Zeeuwse klederdracht van Trees Verwilligen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De clown, een opvallend werk ran Ton ran Ee (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3