„Adempauze" voor diepgaand overleg met sociale partners Snippers uit ontwerp regeerakkoord Quest for Fire AGENDA Ontwerp-regeerakkoord Nederland gekozen in Veiligheidsraad Nobelprijs ekonomie George J. Stigler (V.S.) Aartsbisschop ontvoerd in Angola „Sneeuw-o-Zoog" Ir. L. A. G. Tacken naar Zeeland Koninklijk paar naar Denemarken Reakties op ontwerp- regeerakkoord IBI8IB Jeugdsozen in het weekeinde 2 DEN HAAG - De fraktievoorzitters van CDA en VVD willen vanaf 31 december een „adempauze" inlassen voor het voeren van diepgaand overleg met de sociale partners over het te voeren financieel en sociaal- ekonomisch beleid. In het overleg onder leiding van in formateur mr. Willem Scholten kwamen Lubbers (CDA) en Nijpels (WD) tot de konklusie dat de klok voor enige maanden moet worden stilgezet. Hoofdelementen van een zodanige adempauze, aldus mr. Scholten in een brief aan de Tweede Kamerfrak- ties van CDA en WD zouden kunnen NEW YORK - Nederland is dinsdag met ingang van 1 januari 1983 voor twee jaar gekozen tot niet- parmanent lid van de veiligheids raad van de Verenigde Naties. Neder land verkreeg in de tweede stemron de 103 stemmen, 1 meer dan noodza kelijk was. In de eerste ronde was het twee stemmen tekortgekomen. Nederland bezet zo een van de twee aan het Westen toegewezen niet- permanente zetels die tot eind van dit jaar in handen van Spanje en Ier land zijn. De andere kandidaten voor deze zetels waren Malta en Nieuw- Zeeland. Malta werd op de andere zetel ge kozen. Zimbabwe, Pakistan en - tot groot ongenoegen van de Verenigde Staten een opgetogen Nicaragua - werden gekozen op de zetels van Oe ganda, Japan en Panama. De permanente leden van de veilig heidsraad zijn de Verenigde Staten, Groot-Brittanië, Sowjet-Unie, Frankrijk en China. De vijf niet- permanente leden die tot eind 1983 lid van de raad blijven zijn Guyana, Jordanië, Polen, Togo en Zaïre. De veiligheidsraad heeft in totaal 15 le den. De zege van Nicaragua betekent dat de „socialistische" landen vol gend jaar vier vertegenwoordigende landen in de raad hebben: Sojwet- Unie, China, Polen e$ Nicaragua. STOCKHOLM - De Nobelprijs voor ekonomie 1982 is toegekend aan de Amerikaan George J. Stigler van de universiteit van Chicago. De prijs, waaraan een bedrag van 1.150.000 kronen (430.000 gulden is verbonden, zal op 10 december, de sterfdag van Alfred Nobel, in Stock holm door de Zweedse koning wor den uitgereikt. De „prijs voor ekonomische weten schappen van de bank van Zweden ter nagedachtenis van Alfred Nobel" werd door de Zweedse Rijksbank in gesteld n.a.v. haar 300-jarig bestaan. Hij werd in 1969 voor het eerst ver leend en wel aan de Nederlander prof. dr. Jan Tinbergen en de Nooree prof. Ragnar Frisch. Van de 19 vorige winnaars waren er tien afkomstig uit de Verenigde Staten. Prof. Stigler is in januari 1911 in Renton, Washington, geboren. Hij doceerde sedert 1958 in Chicago. LUANDA - De aartsbisschop van Lubango, monseigneur Alexandre do Nascimento, is afgelopen vrijdag met drie nonnen ontvoerd in de Zuidan- 'golese provincie Huila. Dit is woens dag vernomen in kerkelijke kringen in de Angolese hoofdstad Luanda. De ontvoering vond plaats op de weg van het stadje Xangongo in Huo- la naar Ondjiva in de provincie Cune- ne. Nascimento was hier op een werkbezoek, aldus de kringen. Over de identiteit van de ontvoer ders tast men vooralsnog in het duister. In het zuiden van Angola voert de guerrillabeweging Unita met steun van Zuid-Afrika strijd te gen de linkse regering in Luanda. CHAMBERRY. Frankrijk - Aan de universiteit uan Savoy in Chambery in de Franse Alpen kunnen studen ten tegenwoordig het diploma sneeuwoloog(nivoloaie) behalen De leerstoel h ondergebracht bij de faculteit van geologie De kanj bestaat ook voor niet-.itu- denten en mensen uan de praktijk om zich in kursussen over geologi sche, geneeskundige, biologische en meteorologische vragen in samen hang met sneeuw tot sneeuw specialisten te laten opleiden. zijn: een tijdelijke bevriezing van in komens en prijzen, ook die van de overheid, op het peil van begin de cember 1982, alsmede opschorting respektievelijk andere vormgeving van beleidsvoornemens van de rege ring, die voor de koopkracht van be tekenis zijn; de wettelijke maatrege len die daarvoor nodig zijn, zullen niet mogen betekenen dat de rechten op de zogenaamde prijskompensatie in de kollektieve overeenkomsten worden geschrapt; slecht de effektue- ring daarvan zou voorshands tot het einde van de adempauze moeten wor den opgeschort. Procedure Na het debat over de regeringsver klaring zou het nieuwe kabinet aan stonds met de Stichting van de Ar beid overleg moeten openen over de uitvoering van de adempauze alsme de over de procedure welke moet worden gevolgd voor besprekingen als hierboven aangeduiud. Bij dit overleg zal in het bijzonder aandacht moeten worden geschonken aan het onevenwichtige inkomensbeeld, dat zich in de miljoenennota en macro- ekonomische verkenning voor 1983 aftekent en dat ook naar het oordeel van de fraktievoorzitters wijziging behoeft. In de brief, die door Scholten ge voegd is bij het ontwerp- regeerakkoord dat hij aan de frak- ties van CDA en VVD heeft voorge legd, wordt voorts opgemerkt dat de fraktievoorzitters na zorgvuldige analyse tot de slotsom zijn gekomen dat, ook indien het thans beoogde ka binet op korte termijn tot stand zal komen, de problemen zo groot zijn dat het ondenkbaar is dat het nieuwe kabinet voldoende tijd zal hebben met de sociale partners de daarbij naar voren komende essentiële zaken naar behoren te kunnen bespreken. In dit verband dient daarbij onder meer te worden bedacht dat begelei dende maatregelen in de wettelijke sfeer onder alle omstandigheden on ontkoombaar lijken. Voorts hebben de fraktievoorzit ters van CDA en VVD overwogen dat in de gegeven situatie geen mogelijk heid onbenut mag blijven om de gro te problemen waarvoor ons land en volk staan, in solidariteit aan te pak ken. Antwoord Scholten heeft de frakties van CDA en VVD verzocht hem vóór vandaag, donderdag 21 oktober om 14.00 uur te willen meedelen of dit politieke oor deel van hun fraktievoorzitters door hen kan worden bevestigd. Zij heb ben reeds verklaard dat hun politie ke wil op de vorming van een zoda nig kabinet is gericht. In het regeerakkoord, dat groten deels is gebaseerd op de rapporten van twee werkgroepen uit de Tweede Kamerfrakties van CDA en VVD, staat dat het komende kabinet zich bovenal ten doel moet stellen de voorwaarden te scheppen voor her stel van de marktsektor en het sane ren van de politieke financiën. DEN HAAG - Commerciële pro gramma's met speciaal op Nederland gerichte reklame zullen worden ge weerd van het kabelnet. Wel zal een beleid met betrekking tot de toegang van buitenlandse programma's tot de Nederlandse kabelnetten in de ko mende kabinetsperiode met voortva rendheid ontwikkeld worden. Dit staat vermeld in het concept-regeer akkoord voor een kabinet van CDA en WD. Binnen drie maanden moét het nieuwe kabinet een inderdeparte- mentale studie hebben voltooid naar mogelijke ekonomische sankties te gen Zuid-Afrika. Ekonomische sank ties door Nederland op eigen verant woordelijkheid mogen niet bij voor baat worden uitgesloten. In de komende kabinetsperiode moet de groei van de kosten in de ge zondheidszorg (de ontwikkeling van de salarissen niet meegerekend) wor den teruggedrongen met drie miljard gulden. CDA en VVD villen zich voor wat het komend jaar betreft houden aan het door minister Nypels geraamde bouwprogramma van 138.000 wonin gen (105.000 nieuwbouw en 33.000 te renoveren woningen). In de drie jaar daarna willen beide partijen het aan tal nieuwbouwwoningeni echter te rugbrengen tot 87.000 per jaar. Het aantal op te knappen woningen wordt gehandhaafd. In het ontwerp-regeerakkoord wordt ondermeer melding gemaakt van de totstandkoming van een in terdepartementaal emancipatie beleidsplan. Er zullen plannen wor den gerealiseerd betreffende vrou wen uit minderheidsgroepen, vrou wen en werkgelegenheid, vrouwen hulpverlening en kinderopvang. Be langrijk uitgangspunt is de herverde ling van betaalde en onbetaalde ar beid tussen mannen en vrouwen. Over de financiering van eventuele zendtijd-uitbreiding van de landelij ke omroep heeft de door informateur Scholten in het leven geroepen werk groep geen overeenstemming be reikt. Wel heeft men zich kunnen vin den in een geleidelijke uitbreiding van de Ster-zendtijd, voorzover de pers daardoor niet onevenredig wordt geschaad. Jongeren die in dienst treden bij de overheid of bij gesubsidieerde instel lingen mogen maximaal 32 uur per week betaald werken. Ouderen die een vakaturen van een ambtenaar of semi-ambtenaar vervullen mogen niet meer dan 36 uur werken. In het ontwerp-regeerakkoord wordt dat gezien als een „voortrekkersrol" van de overheid op het punt van de her verdeling van arbeid. CDA en VVD achten een extra ta riefstijging van het openbaar ver voer onvermijdelijk om het voorzie ningenniveau te kunnen handhaven. Met ingang van 1 april 1984 willen beide partijen de tarieven van het stads- en streekvervoer jaarlijks met tien procent extra laten stijgen en de tarieven van de Nederlandse Spoor wegen met drie procent. Een nieuw kabinet van CDA en VVD zal zich gaan beraden op het wetsontwerp over de Postbank dat het kabinet Van Agt-Den Uyl eerder dit jaar opnieuw bij de Kamer heeft ingediend In het ontwerp regeerak koord staat vermeld dat het kabinet, „een nader standpunt zal bepalen". Als er de komende vier jaar een ka binet van CDA en VVD aan het be wind komt moet dit kabinet reke ning houden met een onvermijdelij ke overschrijding van de uitgaven van 750 miljoen per jaar, dus 3 mil jard gulden voor de hele kabinetspe riode. Tot die konklusie is de werk groep onder leiding van de VVD-er Van Aardenne gekomen. In de scenario's die de sociaal- ekonomische werkgroep van CDA en VVD ter beschikking stonden belie pen de ombuigingsbedragen voor de .rijksbegroting voor de sociale zeker heid en de salarissen in de kollektie ve sektor zes miljard gulden per jaar bij een matigingsbereidheid in het partikuliere bedrijfsleven van twee proc ent. Wat de rijksbegroting be treft komt dat uit op 30 miljard zon der loonmatiging en niet op 21 mil jard, welk laatste bedrag de voor keur heeft van de werkgroep. De bescherming van de veiligheid van de burger en het tegengaan van vandalisme krijgen de komende ka binetsperiode extra aandacht. In het ontwerp-regeerakkoord wordt even eens bijzondere aandacht aangekon digd voor de problematiek van de grote steden. Uit het ontwerp blijkt, dat daar waar nodig, de politie extra wordt uitgebreid. In het ontwerp-regerakkoord van CDA en VVD wordt „in overweging gegeven" om WWV-uitkeringen aan langdurig werkloze jongeren bene den de 23 jaar af te schaffen. Die jon geren zullen na de WW-uitkering van één jaar een RWW-uitkering in plaats van een WWV-uitkering krijgen. Vol gens jaar wordt daardoor al 50 mil joen gulden bespaard en over twee jaar al 325 miljoen gulden. De beoogde nieuwe regering van CDA en VVD ziet ervan af om de ver houdingen tussen inkomens tot zestig mille per jaar verder in elkaar te drukken. Dat staat in bet koncept regeerakkoord van de sociaal- financieel-ekonomische werkgroep. Maar de koopkracht van de minimu minkomenstrekkers zal „zoveel mo gelijk worden gehandhaafd". Het CDA-VVD-kabinet zal er naar streven nog voor september 1983 een defensienota te schrijven met visie op een samenhangend kernwapenbe- leid. In het ontwerp wordt voorgesteld tijdens de komende kabinetsperiode de jaarlijkse groei van het defensie budget te beperken tot twee procent. Nederland heeft de NAVO een reële stijging van drie procent per jaar be loofd. Het interim-kabinet-Van Agt gaat in de begroting voor 1983 ook van twee procent uit. De nieuwe regeringspartners wil len de ontwikkelingssamenwerking meer richten op arme landen waar mee een duurzame relatie kan wor den opgebouwd, zo blijkt uit het ontwerp-ak koord. In de komende kabinetsperiode zal er nog geen definitieve beslissing over de Middenschool worden geno men In de komende periode gaat het uitsluitend om experimenten en overleg, zo staat vermeld in de onder- wijsparagraaf CDA en VVD willen in de komende kabinetsperiode de normen voor de bescherming van het milieu niet ver soepelen, „tenzij nieuwe feiten of in zichten daartoe aanleiding geven". In het ontwerp-regeerakkoord is overeengekomen, dat het door het vorige kabinet voorgenomen milieu beleid ten minste moet worden uitge voerd, want daarmee wordt het risi- ko vermeden dat er in de toekomst extra geld moet worden uitgegeven. WENEN - De autoriteiten in Roe menië hebben een wetsontwerp op gesteld, dat arbeiders toestaat aan delen te komen in staatsbedrijven. Het ontwerp is eerder deze maand goedgekeurd door het centrale comi té van de communistische partij en zal later dit jaar aan het parlement worden voorgelegd, zo is dinsdag be kendgemaakt. Doel van het ontwerp is vergroting van de arbeidsproduk- tiviteit. Het is een onderdeel van de plannen van president Ceauceson om de noodlijdende ekonomie van het land weer aan de gang te krijgen. Roemenië gaat gebukt onder zware schulden aan het buitenland, het heeft een tekort aan voedsel en grote problemen met zijn handel. DEN HAAG - Ir. L. A. G. Tacken (34) van het ministerie van landbouw en visserij wordt 1 december hoofd- ingenieur-direkteur bedrijfsontwik keling in Zeeland van datzelfde de partement. Tacken is tien jaar gele den in Wageningen afgestudeerd in de landbouwhuishoudkunde. DEN HAAG - Koningin Beatrix en prins Claus zijn voornemens op uit nodiging van koningin Margrethe II en prins Hendrik van Denemarken van 9 tot 11 februari 1983 een staats bezoek te brengen aan Denemarken. De rijksvoorlichtingsdienst heeft dit woensdag meegedeeld. DEN HAAG - Het interim-kabinet moet voorkomen dat maatregelen die het nu neemt of niet neemt reëel en zinvol overleg tijdens een door het nieuwe kabinet afgekondigde adem pauze blokkeren. Dat heeft F.N.V.- voorzitter Wim Kok een delegatie uit het interim-kabinet woensdag in Den Haag dringend voorgehouden tijdens een oriënterend gesprek met werkge vers en werknemers over het te voe ren sociaal-ekonomisch beleid voor 1983. DEN HAAG - De P.P.R. vindt het voorstel van het C.D.A. en de V.V.D. om per 1 januari alle inkomens en prijzen te bevriezen „dubieus". Be vordering van de werkgelegenheid en versterking van de ekonomie zijn op onaanvaardbare wijze onderge schikt gemaakt aan bezuinigingen, zeggen de radikalen in een eerste reaktie op het ontwerp-akkoord. Het streven naar meerjarige afspraken met de sociale partners wordt daar door een illusie en de „adempauze" een loonmaatregel op korte termijn. - DEN HAAG - De P.v.d.A.-fraktie zal pas een oordeel geven over het ontwerp-regeerakkoord van C.D.A. en V.V.D.nadat die frakties hun standpunt hebben bepaald. P.v.d.A.- fraktieleider Den Uyl zegt in een woensdagavond uitgegeven verkla ring dat het akkoord niet ter beoor deling aan zijn fraktie is voorgelegd en dat de P.v.d.A. daarom eerst wil afwachten welke veranderingen C.D.A. en V.V.D. in het stuk van Scholten zullen aanbrengen. AMSTERDAM - De Algemene Bond van Onderwijzend Personeel (ABOP) vreest een aantasting van de kwaliteit van en het verlies van ze ker 20.000 arbeidsplaatsen in het on derwijs als de in het ontwerp-regeer akkoord voorgestelde plannen be treffende het onderwijs worden uit gevoerd. DEN HAAG - De Protestants- Christelijke Onderwijsorganisatie P.C.O. is diep geschokt over de in houd van het ontwerp-regeer akkoord omdat daarmee een „regel rechte katastrofe" wordt aangericht voor de werkgelegenheid in het on derwijs. De P.C.O. schrijft in een kommentaar dat als gevolg van de aangekondigde bezuinigingen meer dan 15.000 arbeidsplaatsen worden geschrapt. DEN HAAG - De S.G.P.-fraktie in de Tweede Kamer vreest dat de „adempauze" die C.D.A. en V.V.D. voorstellen geen volwaardig ant woord zal blijken te zijn op de slechte ekonomische toestand waarin ons land verkeert. De S.G.P. vraag zich in een voorlopig kommentaar op het ontwerp-regeerakkoord af hoelang een nieuw kabinet deze adempauze wil handhaven. UTRECHT - In de overheidssektor zijn niet alleen bij het openbaar ver voer, onderwijs, politie en energiebe drijven maar ook bij de PTT akties te verwachten als de plannen van het kabinet om de salarissen van ambte naren en trendvolgers niet van de baan gaan, aldus de ABVA/KABO, de FNV-bond van overheidsperso neel. AMSTERDAM Het regeerak koord is rampzalig voor de binnen landse media. Dat zegt het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) in een eerste, voorlopige reaktie op het voorgeno men mediabeleid van V.V.D. en C.D.A. zoals dat blijkt uit het concept-regeerakkoord. Dat voorge nomen beleid komt neer op een uit verkoop van de binnenlandse media aan de commercie, aldus de joumA- listenorganisatie. DEN HAAG - De tweede-kamer- frakties van R.P.F. en G.P.V. zien in het ontwerp regeerakkoord van in formateur Scholten voor- en nadelen. Beide partijen zijn blij met de „her bezinning" over het voorontwerp van wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Advertentie STICHTING THEATER vertoont in de concertzaal a.s. vrijdag 20.00 uur In de traditie van STAR WARS en RAIDERS OF THE LOST ARK de grote belevenis «STRIJD OM HET VUUR. IiMiöliirt regie Jean Jacques Annaud scenarioGoiard Buch »m gebarentaal Desmond Morris Anthony Burgess muziek Philippe Sarde soundtrack op nc/l Dü 12 jaar in dolby stereo Donderdag 21 oktober Zierikzee „De Lichtboei". Vakantiebijbelclub. 10.00 - 12.00 uur. Café 't Sloepje. Vergadering Aktie- groep Havenkwartier. 20.00 uur. Hervormd Verenigingsgebouw. Bij eenkomst Herv. vrouwengroep. 20.00 uur. Burgh Hervormde Kerk. Orgelconcert. 20.00 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Poppenkastvoor stelling, „Al te Klein". 14.00 uur. Oosterland Dorpshuis „Oosterhof". Nationale vogeltentoonstelling. 20.00 - 23.00 uur. Vrijdag 22 oktober Zierikzee Bibliotheek, Groeneweegje. Poppen kastvoorstelling kinderboekenweek, 10.00 uur, kinderen van 6-8 jaar. Garage Braai. Inleveren goederen voor tweedehands wintersportbeurs. 17.00 - 20.00 uur. „De Lichtboei". Vakantiebijbelclub. 10.00 - 12.00 uur. Concertzaal. Film: „Strijd om het vuur". 20.00 uur, 12 jaar. Nieuwerkerk Kerk Gereformeerde Gemeente in Nederland. Ledevergadering Staat kundig Gereformeerde Studievereni ging. 19.45 uur. Oosterland Dorpshuis „Oosterhof". Nationale vogeltentoonstelling. 10.00 - 24.00 uur. Bruinisse Clubgebouw „De Nagtegaal". Leden vergadering. 20.00 uur. Zaterdag 23 oktober Zierikzee Sportpark Bannink. Klaverjasavond v.v. Zierikzee. 19.30 uur. Garage Braai. Tweedehands winter sportbeurs. 11.00 - 17.00 uur (inleve ren goederen 9.00 - 11.00 uur). Concertzaal. Film: „Strijd om het vuur". 20.00 uur, 12 jaar. Oosterland Dorpshuis „Oosterhof". Nationale vogeltentoonstclling. 10.00 - 21.00 Dorpshuis. Open dag Rode Kruis. Vanaf 13.30 uur. Zondag 24 oktober Zierikzee Concertzaal. Film: „Strijd om het vuur". 20.00 uur, 12 jaar. Maandag 25 oktober Zierikzee Pr. Julianaschool. Schrijfavond Am nesty International. Vanaf 19.00 uur. Poststraat 25. Kursus metamorfose. 20.00 uur. Mondragon. Vergadering ZOC. 20.00 uur. Chr. Geref. Kerk. Ledenvergadering kiesvereniging R.P.F. Zierikzee e o. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Gemeentehuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Haamstede Rekreatiezaal Geref. kerk. Schrijf avond Amnesty International. Vanaf 19.00 uur. Brouwershaven Geref. kerk, Bostonplein. Schrijf avond Amnesty International. Vanaf 19.00 uur. Dreischor Dorpshuis. Hoorzitting welzijn. 20.00 uur. Dinsdag 26 oktober Zierikzee Sporthal Onderdak. Onderling herfsttoernooi, Badmintonclub Zie rikzee. 19.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Vergade ring C.P.B. 19.45 uur. Verenigingsgebouw. Bejaardensoos. 14.30 uur. Burgh-Haamstede Slot Haamstede. Bezoek van de Ned. Ver. van Huisvrouwen afdeling Wes- terschouwen. 13.30 uur ingang Slot. Scharendijke Gemeentehuis. Gemeenteraadsver gadering Middenschouwen. 19.30 uur. Woensdag 27 oktober Nieuwerkerk O.L.S., Weststraat. Ouderavond. 20.00 uur. Leeszaal Bibliotheek. Schrijfavond Amnesty International. Vanaf 19.00 uur. Donderdag 28 oktober Zierikzee Bovenzaal Geref. kerk. Bazar dames- krans „Tryfena". Vanaf 10.00 uur. Haamstede Gemeentehuis. Openbare vergade ring kommissie openbare werken. 19.30 uur. Vrijdag 29 oktober Renesse Motel de Zeeuwse Stromen. Mode show wintersport en demonstratie skigymnastiek door Sporthuis Zie rikzee. 20.00 uur. Ouwerkerk Ring 42. Demonstratie bloemschik ken, Kon. Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde. 20.00 uur. Maandag 1 november Zierikzee Poststraat 25. Lezing kruiden. 20.00 uur. Willibrordusschool. Jaarlijkse ouderavond R.K. kleuter- en lagere school. 20.00 uur. Dinsdag 2 november Burgh-Haamstede Gemeentehuis. Hoorzitting. 19.30 uur. Donderdag 4 november Zierikzee Stadhuis. Kommissie Financiën (be handeling begrotingsstukken). 19.30 uur. Noordgouwe Hotel v. d. Weijde. Vergadering On dercentrale V.V.D. 19.30 uur. Vrijdag 5 november Zierikzee 't Zeeuwse Pannekoekenhuys. Prijs- klaverjassen. 20.00 uur. Gemeentehuis. Raadsvergadering. 20.00 uur. Maandag 8 november Zierikzee Poststraat 25. Kursus kruiden. 20.00 uur. Big ,,S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 De Pul (Bruinisse) Openingstijden: vrijdag 19.30 - 23.00 uur, zaterdag 19.30 - 24.00 uur; zon dag gesloten. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Gesloten wegens verbouwing. (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE HUISAANSLUITINGEN Redakile (niet voor bezorging), na 17 30 uur (01110) 5396 (01112) 1774, (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2