üCola of Drink a g e Snel plannen maken voor groot projekt bij Oosterscheldewerken Gemeenteraad verlaagt tarief van onroerendgoed-belasting Aktie iepeziekte in Westerschouwen komt in jeugdjournaal GEZOND SLAPEN! Jtl«tnUi« DE ZIERIKZEESCHE COURANT Ledenvergadering Kamer van Koophandel Markerwaardeen konkurrent Na hertaxaties in Zierikzee ï£6f f ei ir r J SMv. Z1ERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 21 oktober 1982 139ste jaargang Nr. 23203 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Bodemonderzoek in Brouwershaven BURGH - „Als we niet dit jaar of begin volgend jaar met een bruikbaar, origineel idee komen voor een pro jekt, na het gereedkomen van de Oosterscheldewerken, dan missen we misschien een kans. Zo'n projekt wordt dan een speelbal voor politieke, planologische gedach ten". Deze waarschuwing werd dinsdagochtend in restaurant „De Hofstede" te Burgh gelanceerd tijdens de ledenvergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden- en Noord-Zeeland door ir. H. P. van Heel. Voorzitter J. Claas van de K.v.K. konstateerde, dat op dit gebied wel aktiviteiten worden ontplooid, maar dat ze te verspreid liggen om tot kon- krete plannen te komen. Sekretaris mr. R. de Blij, wees er op dat op aandringen van de K.v.K. de struktuurschets Westerschouwen was aangevuld met een verwijzing naar de mogelijkheid op het werk- eiland van de Oosterscheldewerken een slechtweervoorziening te realise ren. „Het eist blijkbaar veel fantasie deze gedachte nader uit te werken", aldus de sekretaris. Belangrijke voorzet De heer J. Deist (dir. vervoersmij. ZWN) was van mening, dat al een be langrijke voorzet was gegeven door het ministerie van ruimtelijke orde ning met het plan in 1984 een perma nent informatiecentrum met een op pervlakte van 2.000 m2 boven het be dieningsgebouw van de pijlerdam open te stellen. Het huidige informa tiecentrum zal dan verdwijnen, het nieuwe zal ook geëxploiteert worden door de Z.W.N. De heer Van der Lugt voerde aan, dat van de zijde van de K.v.K. druk uitgeoefend zou moeten worden op de Provinciale Raad voor de Rekrea- tie om met nadere voorstellen te ko men over hetgeen daar gerealiseerd zou kunnen worden. Daarnaast zou volgens hem ook de K.v.K. met kon- krete voorstellen kunnen komen uit gaande van het belang van be drijfsleven en werkgelegenheid. De heer E. T. Oosterhuis verwees in dit verband naar de pogingen van de Markerwaard daar een groots pu- bliektrekkend projekt gerealiseerd te krijgen. „De Markerwaard is wat dit betreft een gTote konkurrent en de Zeeuwen zouden moeten zeggen „ho, dit is een Zeeuwse aangelegen heid", aldus de heer Oosterhuis. De vergadering boog zich verder over een notitie betreffende de ex portbevordering in Midden- en Noord-Zeeland. Deze notitie werd opgesteld naar aanleiding van de ex portnota van de staatssekretaris van Economische Zaken. Doel van deze nota was te onderzoeken op welke wijzen het bedrijfsleven hulp gebo den kan worden bij het exploreren van buitenlandse markten. Dit op grond van het gegeven dat export nou eenmaal van zeer groot belang is voor het saldo van de betalingsba lans. Mr. De Blij lichtte toe, dat de auto matisering voor de afwerking van Advertentie I I buitenlandse aanvragen een goede ondersteuning zou betekenen. Tot op heden ontvangen 2000 vaste relaties van het ministerie van handel, die aanvragen; door genoemde automati sering zouden de aanvragen ook een ander deel van het bedrijfsleven be reiken. Door het opstellen van zoge naamde exportprofielen zouden spe cifieke gegevens kunnen worden vastgelegd van bedrijven, die expor teren of daar interesse voor tonen. Een en ander zal volgens de sekre taris extra werk met zich meebren gen voor de K.v.K. De afdeling han delsbemiddeling zal derhalve met één medewerker worden uitgebreid. Konklusies In de notitie betreffende de export in Noord- en Midden-Zeeland wordt gekonkludeerd, dat de export in dit gebied zowel in omvang als in waar de achterblijft bij het landelijk per centage; de helft van de bedrijven met export behoort tot de groothan delsbedrijven; met name in de be drijfsgroep „groothandel in landbouw- en visserijprodukten zit ten veel exporterende bedrijven; re latief gezien komen de meeste expor terende bedrijven voor in de bran ches „chemische industrie" en „machine-industrie". De heer W. Flohr zei in de nota de export van diensten te missen. Hij was van mening, dat transport toch ook een belangrijke bijdrage levert aan de export en liet verder de ver zuchting horen, dat de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Econo mische Zaken „vrolijk" langs elkaar heen lopen, waardoor transportbe drijven gekonfronteerd worden met „pesterijen" als verbod op invoer van bepaalde motorbrandstoffen e.d. SCHOUWEN-DUIVELAND - Suikerbietencampagne anno 1928, schitterend in beeld gebracht door de toenmalige be kende Zierikzeese fotograaf P. C. van Immerzeel. Hoe het er nu aan toe gaat is thans overal te zien, we zitten er weer middenin. Maar destijds kwamen er paarden aan te pas en geschiedde het vervoer per schip. Dat laatste is overigens niet helemaal verleden tijd, want op Brouwershaven gebeurt dat - gedeeltelijk - ook nog zo, voor zover we weten als enige plaats op Schouwen-Duiveland. Over de plaats waar de foto werd genomen zijn de meningen verdeeld. Het zou de oude haven van de Schelphoek kun nen zijn, of misschien die van Dreischor. Misschien valt het af te leiden uit het huisje van de weegbrug, rechts op de fo- to. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Gediskussieerd werd veryolgens Vervolg pag. 4 WESTERSCHOUWEN - De ge meente Westerschouwen heeft een aktie op touw gezet om de iepeziekte ZIERIKZEE - Het tarief van de onroerendgoed-belas ting in Zierikzee zowel voor eigenaar als gebruiker wordt met 8,5% verlaagd. Dit besluit werd maandagavond met algemene stemmen genomen door de gemeenteraad. Deze tariefsverlaging wil echter niet «eggen, dat alle bewoners nu ook een lagere aanslag voor de onroerend goed-belasting zullen ontvangen. Enerzijds werd het tarief verlaagd, anderzijds werden dit jaar hertaxaties uitgevoerd, die over geheel Zierikzee genomen, gemid deld 13,81% hoger liggen dan de eerdere taxaties vijfjaar geleden. :2\ BROUWERSHAVEN. In vele plaatsen te Schouwen-Duiveland worden in de herfstvakantie aktiviteiten georgani seerd om de jeugd bezig te houden. Zo ook in Brouwershaven, waarde film ..De bende van hiernaast" dinsdagmiddag veel toeschouwers naar Het Verenigingsgebouw lokte. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De opbrengst van de onroerend goed-belasting in de gemeente Zierik zee zal in 1983 dan ook f67.739,- meer bedragen dan in 1982. De heer D. v. d. Wekken (PvdA) pleitte b(j de wethouder van financiën de heer L. J. van Gastel dit naar de bevolking toe duidelijk toe te lichten, omdat men vaak schrikt als men iets te horen krijgt over aanzienlijke waardestty- gingen. De wethouder antwoordde dat het moeilijk is op dit punt algemene infor matie te verstrekken. In het ene geval zal iemand voordeel hebben van deze tariefsverlaging als zijn pand bij de hertaxaties vrijwel niet hoger is ge waardeerd, in het andere geval zal iemand met een hogere aanslag te ma ken krijgen, ondanks de tariefsverla ging als zijn pand bij de taxatie flink in waarde bleek gestegen. Overigens wees de heer Van Gastel op het feit, dat de afdeling financiën uiteraard al tijd bereid is mondeling toelichting te verschaffen. Parkeerruimte De raad besloot verder een krediet beschikbaar te stellen voor de sloop van opstallen op het voormalig terrein van transportbedrijf Van der Wekken aan de Rozemarijnstraat/Gat van West Noordwesten/Pieterseliestraat De heer H. Asma (PvdA) had er behoefte aan vraagtekens te plaatsen bij het voornemen een gedeelte van dit ter rein na de sloop van de opstallen een parkcerbestemming te geven. H(j achtte het voldoende als slechts een klein aantal parkeerplaatsen voor de eigen bewoners gekreëerd zou wor den. „Twaalf Jaar lang komen er uit uw hoek bezwaren tegen elke parkeer voorziening", merkte raadsvoorzit ter burgemeester Th. H. de Meester wat z.uur-zoet op. Hij Het weten, dat het kollege geen enkel bezwaar zou hebben als er ook eens iemand an ders dan een eigen bewoner MJn auto daar zou parkeren. Overeenkomstig de voordracht van het kollege wees de raad leden en plaatsvervangend leden uit het parti- kulier initiatief aan voor de gemeente lijke weizijnskommissie. Aangewezen voor deze kommissie werden: ir. J. de Vervolg pag. 4 BI) PAAUWE MEUBELEN to Zonnemalro vindt u alles wat u weten moet. Onthoudt u vast 28, 29 en 30 oktober Advertentie Restaurant Renesse voor reservering, let. 01116-1215 maandag gesloten Dit nummer bestaat uit 14 pagina's. Men kan de mensen alleen re geren door hen te dienen. Victor Cousin te lijf te gaan. Ondanks het rooien van besmette bomen woekert deze ziekte nog steeds voort. De grote boosdoener is volgens de gemeente het openhaardhout, een broedplaats bij uitstek voor ie- pespintkevers. Daar gaat de gemeen te nu een einde aan maken door een opvallende aktie. Vanmiddag zal burgemeester J. L. Niemantsverdriet-Leenheer in sa menwerking met een aantal school kinderen verdacht iepehout „brand merken" door een felrood pamflet op het hout te spijkeren. Vlam Deze pamfletten in de vorm van een vlam zullen op alle gesnoeide stammen geprikt worden, om ken baar te maken dat het hout absoluut niet geschikt is voor de openhaard. Deze aktie heeft ook de belangstel ling van de NOS, die vanmiddag hiervan opnamen zal maken voor het Jeugdjournaal en waarschijnlijk ook voor het weekjournaal. Er bestaat dus kans dat de gemeen te Westerschouwen met de iepeziekte-akties vanavond op tele visie komt. Ad verten lie •s Tl 4 ff Pl 1 Verwachting tot vrijdagavond: Perioden met regen Zwaar bewolkt en perioden met re gen; minimumtemperatuur ongeveer 11 graden, middagtemperatuur om streeks 14 graden; matige wind, eerst zuidelijk, later veranderlijk. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 25 okt. Zaterdag: Af en toe zon Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 8 gr. Middagtemp.: 13 gr. Windkracht: zuidwest 4 Zondag: Af en toe zon Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 8 gr. Middagtemp.: 13 gr. Windkracht: zuidwest 3 Maandag: Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 8 gr. Middagtemp.. 13 gr. Windkracht: zuidwest 3 ZON- EN MAANSTANDEN 22 okt. Zon op 7.16, onder 17.32 Maan op 12.57, onder 20.46 Eerste Kwartier: 25 okt. (1.08) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwatcr 22 okt. 5.42 18.18 11.57 Doodtij: 27 oktober HET WEEROVERZICHT DE BILT, 21-10. Het K.N.M.l. deelt mede: Morgen ligt de scheidingslijn tussen vochtige lucht boven west- Europa en drogere oeeaanlucht bo ven Nederland. Langs die schei dingslijn komt een brede wolken band voor waaruit regen valt. De oostwaartse verplaatsing van het ge heel is gering, zodat we een bewolkte dag krijgen en perioden met regen Vannacht wordt het niet koud: om streeks elf graden en de middagtem peratuur wordt ongeveer 14 graden. De wind is matig, waait eerst uit het zuiden en wordtin de loop van de dag veranderlijk van richting. ANKARA - De Nationale Veilig heidsraad van Turkije heeft de nieu we grondwet geratificeerd. Dit is van officiële zijde in Ankara bekendge maakt.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1