Wim Schot wint met Rufus B2-klasse met 120 punten ERIC DE NOORMAN Mededeling van het postkantoor. Teelt wintertarwe nam grote vlucht GEMEENTE BRUINISSE Herenschoenen nu 98,75 Hage's Schoenen SUCCESJES ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdas 19 oklober 1982 Nr. 23202 7 Dressuurwedstrijden PPC Schouwen-Duiveland BRUINISSE - Wim Schot van Paarden- en Ponykiub Schouwen-Duiveland heeft met zijn paard Rufus een van de vier verreden rubrieken gewonnen van een door zijn vereniging georganiseerde dressuurpromotiewedstrijd op mane ge De Korenzolder in Bruinisse. Schot kreeg voor zijn goed uitgevoerde proef in de B2-klasse 120 punten op zijn konto van jury mevrouw L. de Bruin. Dit puntentotaal leverde Schot bovendien twee winstpunten op. In de andere drie kategorieën - B4, L2 en L4 - gingen de oranje rozetten allemaal naar vertegen- woordigers van de Qud-Beijerlandse Paardenklub De Mustang. In de B2-klasse was de tweede prijs voor Kitty Boogert met Argus van de RC Rockanje met 114 punten, het geen aantoont, dat Wim Schot in deze rubriek een klasse apart was. Hugo Knape werd met Amanda de sukses- volste Mustang-equipe in de lichte B- rubriek met 111 punten. De vierde plaats werd ingenomen door Edith Joziasse met Trekkie van Ruiterver- eniging Middelburg. Zij kreeg 110 punten op haar startkoepon en kreeg evenals Hugo Knape en Kitty Boogert een winstpunt. Geen winst punten waren er voor Hanneke Vijf winkel met Unita-Utopia van De Zil veren Trens uit Haamstede en voor Coen Honig met Masterpiece van de organiserende vereniging, maar met een vijfde en zesde prijs mochten zij toch tevreden zijn. Tweede plaats In de B4-klasse was de zege wegge legd voor Hugo Knape met Amanda. Met 116 punten bleef hij de volledige konkurrentie voor. Uitstekend was in deze rubriek het optreden van Zilveren Trens- amazone Hanneke Vijfwinkel. Zij bleef een punt achter op de winnaar. Met 114 punten ging de derde prijs naar Edith Joziase met Trekkie en op de vierde plaats klasseerden zich de kombinaties Rina ten Hoorn met Reggy van de RV Middelburg en Coen Honig van de PPC SD. Beide kombinaties totaliseerden 113 pun ten. Alle voornoemde kombinaties inkasseerden met hun puntentotaal een winstpunt. Petra Rouwit viel met Rufus net buiten de winstpun ten. Als zesde eindigend kreeg de PPC SC-kombinatie 109 punten. In de L2-klasse eindigden Schou- wen-Duivelandse kombinaties op de plaatsen vier, vijf en zes. Winnares werd Davine Blaak met Obligaat van De Mustang met 126 punten en een winstpunt. Met een punt minder ging de tweede prijs naar Corine Wondergem van de RV Middelburg. Met Jacqueline bleef zij de favoriete kombinatie Yvonne Vos met Hoekhors-Kasmir nog ruim voor. De Mustang-kombinatie .pakte" 121 punten. Op de vierde plaats kwam Erica Butler met Ramona terecht. AMSTERDAM - De FGH Hypo theekbank voert besprekingen met het Algemeen Burgerlijk Pensioen fonds over de toekomst van het Hoog Catharijne-komplex in Utrecht Vol gens een woordvoerder van de FGH kan niets worden gezegd over de rich ting waarin de besprekingen voeren. FGH is voor de helft eigenaar van Hoog Catharijne, hetBredero-concern voor de andere helft INGEZONDEN STUKKEN Praatgroep voor vrouwen Fiom-Zeeland en Stimezo-Zeeuws Vlaanderen starten op 26 oktober as. met een groep voor vrouwen die een abortus hebben gehad Beide instel lingen kregen van enkele vrouwen de vraag of er mogelijkheden waren om met andere vrouwen te praten over hoe zij de abortus-ingreep hadden er varen en om elkaar te helpen met de verwerking. De buitenwereld kan soms erg afwij zend en hard reageren en weinig be grip tonen voor die gevoelens. In de eigen omgeving is soms niemand met wie hierover gepraat kan worden. Vrouwen die een abortus hebben ge had weten dat de beslissing om de zwangerschap af te breken niet zo maar genomen is. Er gaat meestal heel wat aan voorat Praten erover kan hel pen om deze periode in je leven te verwerken. Daarom wordt iedere maand op de 4e dinsdag een avond gehouden in Oostburg, bij de Stichting Maatschap pelijke Dienstverlening, Nieuwstraat 7. De eerste keer is op 26 oktober as. Stimezo Zeeuws Vlaanderen, tel 01171-1550 en Fiom-Zeeland, tel 01180-27311. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Lopik (toez.): Drs. M. D. Geuze te St. Annaland; te Rockan je: G. H. Frederikze te Hoornaar. Gereformeerde Kerken Beroepen te Bussum: G. Bakker te Ede Aangenomen naar Coevorden: F. de Jong te Leek. naar Rotterdam- Charlois: B, J Oldenhuis te Zuid- horn. Christelijke Gereformeerde Kerken Beroepen te Ulrum: H R. H A. de Boer kand. te Hulzen; te Eindhoven voor de evangelisatie in Deurne-Ant- werpen: K Groeneveld kand. te Ant werpen. die die beroep heeft aange nomen; te Heerenveen: W. Quak, kand. te Apeldoorn. Bedankt voor Zwijndrecht: G. Bij kerk te Enschede-Oost. Gereformeerde Gemeente Beroepen te Randburg Transvaal (Zuid-Afrika): A. Moerkerken te Nieuw-Beijerland. Bedankt voor Almelo-Wierden. L. Blok te Nunspeet. Met 120 punten pakte de RV Renesse- equipe nog net een winstpunt mee voor promotie naar een hogere klas se. Helga van de Berg klasseerde zich met Simpel zeer verdienstelijk op een vijfde plaats met 111 punten en SD-klubgenote Annelies de Koning werd met Tanagra zesde met 108 pun ten. Trilogie Winnares in de L4-klasse werd wel Yvonne Vos met haar prachtige paard Hoekhors-Kasmir. Met 121 punten was zij in deze rubriek de eni ge kombinatie, die een winstpunt meepakte Met haar zege voltooide zij de Mustang-trilogie. De tweede plaats was in deze zware L-klasse voor Da vine Blaak met Obligaat. Zij kreeg 115 punten op haar konto. Als derde kwam Marion Zandee met Oprimo- patra van de RV Middelburg uit de bus met 111 punten. Met 109 punten reikte Jan Meijer met Dessertsand van de RV Seros naar de vierde prijs en als vijfde kwam Corine Wonder gem met Funny uit de bus. Haar pun tentotaal 105 punten. Erica Butler kwam met Ramona in deze rubriek niet verder dan een tiende plaats met 95 punten. SCHEEPVAART Aludra, 15-10 150 Nw Kp San Anto nio naar Kaapstad Nedlloyd Adelaide, 16-10 240 W Str. Torres naar Lyttleton Nedlloyd Amersfoort, 18-10, 190 Zw Flores naar Bremen Nedlloyd Dejima, 17-10, te Hoek van Holland Nedlloyd Delft, 18-10, te Fos sur Mer Nedlloyd Rockanje, 16-10, 120 O Azo- ren naar Malta MARKTBERICHTEN Veemarkt Leiden LEIDEN, 18-10. Aanvoer totaal 1469, waarvan: slachtrunderen 1119, schapen en lammeren 350. Prijzen per kg: Stieren le 8,70 - 9,50, 2e 8,20 - 8,65; vaarzen le 7,50 - 8,70, 2e 6,50 - 7,40; koeien le 7,50 - 8,75, 2e 6,90 - 7,40, 3e 6,10 - 6,80; worstkoeien 5,50 - 6,70; dikbillen extra kwaliteit 9,30 - 14,00. Prijzen per stuk: Schapen 180 - 220; lammeren 190 - 250. Overzicht: slachtrunderen: handel stieren stabiel, slachtrunderen ma tig, en prijzen lager; schapen en lam meren: handel gelijk; en prijzen sta biel. Aardappelbeurs Rotterdam ROTTERDAM, 18-10. Konsumptie- aardappelen, los verladen af bedrijf, per 100 kg, exklusief b.t.w. Klei-aardappelen binnenland: Bintje 35-50 mm 19,00 - 19,50; Bintje 50 mm opwaarts 19,00 - 20,00; Bintje 35-55 mm 19,00 -ƒ 20,00; Eigenheimer 35 mm op waarts in zakken 27,00 - 30,00. Zandaardappelen: Bintje 35-50 mm 13,00 - 17,00; Bintje 50 mm op waarts 17,00 - 18,50. Export, blankschillige rassen van de kleigrond voor overzee: 40 mm op waarts in zakken 18,00 - 19,00; Bintje 45 mm opwaarts in zakken voor Italië 21,00 - 21,50. Voeraardappelen 8,00 - 10,00. De stemming rustig. Land- en tuinbouw Onder invloed van de toenemende opbrengsten (waarbij de grens van 10 ton per ha steeds vaker wordt over schreden) heeft de teelt van winter tarwe in Nederland een steeds grote re vlucht genomen. Nederlandse landbouwers gebruiken elk jaar on geveer 15.000 ton goedgekeurde zaai- tarwe. Het meest verbreide en meest ge vraagde wintertarweras in Neder land is Arminda. Jaren aaneen was de vraag naar dit ras zo groot, dat het veredelingsbedrijf Van der Have uit Kapelle de laatkomers moest te leurstellen. Het ras is vroeg rijp, een faktor, die van belang is voor de groenbe- mesting. Arminda is geschikt voor de teelt op alle beschikbare gronden. Arminda bloem wordt in de IJssel- meerpolders verbakken tot het vol korenbrood Polderbruin, een merk dat steeds meer bekend en gevraagd wordt in ons land, zodat ook de war me bakker een meelsoort heeft ge vonden, die onvermengd tot een goe de kwaliteit brood kan worden ver bakken. Andere rassen Twee andere rassen, die in de be- langstelling staan zijn Okapi en Marksman Okapi is strorljker dan Arminda, dit ras heeft een prachtige korrel en levert (mits met zorg be handeld) toch een hoge opbrengst. Marksman Is een in Engeland ge kweekt ras. dat wat minder winter hard is dan Okapi en Arminda. Het verlangt veel stikstof, maar de op brengst is aan de hoge kant. 38. Het zijn twee mannen, van zijn eigen schip, ook Joms. die de schipbreukeling tege moet komen. Ze brengen hem naar een plek tussen de rotsen, waar een stille gedaante ligt, Erwin. „Wat moeten we met hem beginnen?" zegt een der Joms, „hij leeft nog wel maar als we hem naar de burcht brengen en hij sterft onderweg, wie zal daar dan geloof hechten aan on2e woorden?" „Laat me hier", klinkt de stem van de prins zacht, „dat is beter. Niemand mag het weten, behalve mijn moeder, ga naar haar toe'" Hij zwijgt even. „Nee, dat zou haar een grote schrik bezorgen, neem haar raadsman in ver trouwen, en zeg het tegen geen ander dan hem". Hij zwijgt uitgeput en de Joms staren elkaar even beteuterd aan. „Nou, dat moet dan maar", mompelt er een, „laat een van ons hier bij hem blijven". En zo komt het. dat niet lang daarna een van Gurds eigen krijgsknechten met een verbaasd gezicht de komst van twee haveloze Joms meldt, die hem en hem alleen willen spreken. „Twee Joms?". mompelt Gurd. razend snel nadenkend. „Dat is vreemd! Spreek er met niemand over en breng ben hier Dat kon wel eens een zeet beslissend bezoek zijn De huid van de heer Hartelijk dank voor de kaar ten, kado's en giften die wij mochten ontvangen ter gele genheid van onze verloving HANS BONGERS CAROLIEN DE RIJKE Oktober 1982 Voordeel aanbieding De burgemeester van Brui nisse maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22, lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, be kend dat de raad in zijn ver gadering van 1 oktober 1982 heeft besloten: A. I. te verklaren dat voor het gebied gelegen tussen en/of aan de Dorpsweg, de Burg. Hagelaan, de Schip- perslaan, de Pr. Ma- rijkestraat, de Pr. Wilhelminalaan, de Boomdijk en de Mo lenweg, zoals is aan gegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaar merkte tekening een bestemmingsplan wordt voorbereid; II. te bepalen dat het verboden is binnen het onder I. van dit besluit genoemde ge bied zonder of in af wijking van een schriftelijke (aanleg-) vergunning van bur gemeester en wethou ders de hierna ge noemde werkzaam heden uit te voeren: 1. de gronden te ont ginnen of afgra vingen te doen plaatsvinden; 2. terreinen of paden te verharden dan wel funderingen of betonvloeren aan te brengen; 3. het oprichten en exploiteren van vuil- en afval- stortplaatsen en opslagterreinen. III. te bepalen dat onder II, genoemde werken en werkzaamheden slechts toelaatbaar zijn indien en voorzo ver daarvoor de mo gelijkheid tot uitvoe ring van de in het on der I, van dit jaar besluit bedoelde bestemmingsplannen aan te wijzen bestem mingen niet zal wor den bemoeilijkt of belemmerd. B. te verklaren dat voor een gebied gelegen nabij de Beursstraat, Kerkstraat en Bergstraat, nader aan gegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte te kening, een herziening van het „Herbouwplan Bruinisse" wordt voorbe reid. De voorbereidingsbesluiten liggen ter gemeentesecreta rie, afdeling Algemene Za ken, voor een ieder ter inza ge. De burgemeester voornoemd, T. C. HEKMAN Bruinisse. 13 oktober 1982 Personeel aangeboden: Voor ramen wassen, tevens schoonmaak werkzaamheden belt u 01114-1813. Schoon maakbedrijf De Jong, van huis uit schoner. Ook voor reiniging van uw dakgoten. Met droefheid geven wij u kennis, dat na een kortstondig ziekbed de Heere van onze zijde heeft weggenomen, onze lieve en zorgzame vader, behuwd-, groot- en overgrootva der izaAk ZORGE weduwnaar van HERMINA ADR1AANTJE SLAAGER op de leeftijd van ruim 90 jaar. Handmade met speciale steun normaal 128,75 Nieuwerkerk Telefoon 1416 Plaats uw familieberichten In de Zierikzeesche Nieuwsbode Correspondentie-adres: Molenweg 10, 4307 AJ Oosterland De teraardebestelling zal plaatshebben donderdag 21 ok tober a.s. om 14.15 uur op de algemene begraafplaats te Zierikzee, voorafgegaan door een rouwdienst in de Groe ne zaal van het bejaardencentrum, aanvang 13.30 uur. Gelegenheid tot condoleren in bovengenoemde zaal, na afloop van de begrafenis. Voorde vele blijken van medeleven ons betoond na het over lijden van DINA FONTEINE-KNULST betuigen wij onze oprechte dank. Ook bijzonder dank aan het verplegend personeel van de Cornelia Stichting. Familie KNULST Familie FONTE1NE Oktober 1982 Wegens onderhoud zal het rijdend Post kantoor op woensdag 20 oktober 1982 de gebruikelijke route niet uitvoeren. Op deze wijze willen wij graag iedereen hartelijk bedanken voor de gelukwensen en attenties, in welke vorm dan ook, die wij bij ons huwelijk mochten ontvangen. HENK en MARLEEN POSTHUMA-BOOT Op D.V. 23 oktober hopen onze ouders en grootouders L. W. BOOT W. BOOT-v. d. VELDE de dag te herdenken dat zij 40 jaar geleden in het hu welijk werden verbonden. Dat de Heere hen nog lang voor elkaar en voor ons mo ge sparen, is de wens van hun dankbare kinderen en kleinkinderen. Na een liefdevolle verpleging in de „Samaritaan" te Sommelsdijk, is na een langdurig gedragen lijden van ons heengegaan mijn innig geliefde vrouw en onze zorgzame moeder en oma JACOBA JACOMINA DELST-GELUK op de leeftijd van 69 jaar. A. J. DELST C. H. KUYPER A. J. KUYPER-DELST JACQUELINE MARIANNE Zonnemaire, 15 oktober 1982 Kruisweg 4 De crematie heeft in alle stilte plaatsgevonden. Oktober 1982 Kamiilestraat 20 4322 BZ Scharendijke Klein- en achterkleinkinderen Zierikzee, 18 oktober 1982 Bejaardencentrum „Borrendamme" Scheldestraat 2 Oosterland: A. P. J. FIERENS-ZORGE H. FIERENS Rijswijk: J. H. VAN AST-ZORGE J. VAN AST Naaldwijk: P. C. BOLKENBAAS-ZORGE J. W. BOLKENBAAS M. P. RAVIA C. RAVIA-SNIJDERS Zierikzee, oktober 1982 Ravenstraat 11 Voor de goede zorgen van doktoren en verplegend personeel en de belangstelling, in welke vorm dan ook, tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis te Zierikzee hartelijk dank. Vele soorten voer voor uw hond of kat en nu bij on&oolf Royal Canin". Diep- vriesprodukten ook per volle doos verkrijgbaar (met kor ting). Tevens bijbehorende artikelen laag in prijs. Na tuurlijk bij: Bolle, Zuidwel- lestraat 14, Zierikzee, tel. 01110-3272. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE uw grootouders lazen hem al! Lijsterbesstraat 23, Nieuwer kerk. Groot bedrijfspand met bovenwoning. Totale opp. 200 m2. Prijs 110.000,— k.k. Te bevr. Unastraat 42, 01114-1265. Bruidsjaponnen, nieuw en niet gedragen. Showmodel len 50% van de nieuwprijs. Ook alle accessoires. Prijzen vanaf 100,-. Bel voor een af spraak. Tel. 01874-1552, Bea- trixstraat 6, Oude Tonge, b.g.g. 010-381718. Kinderwagen, half jaar ge bruikt. Tel. 01114-2098. Toyota Carina, b.j. '74; 2 x Renault 6, b.j. '74. Telefoon 01112-1548. Slagerij Leen Simmers, Sint Domusstraat 26, telef. 2588. 1 kg magere fricandeau 17,48; 1 kg magere speklap pen 7,98; woensdag 1 kg ge hakt 8,80. Renault 16, b.j. '74. WN-keu- ring aanwezig. Vr.pr. 500,—. Verseputseweg 4, Kerkwerve. Meer dan 100 m3 open haard- hout vanaf 40,-, bij aankoop van 5 m3 gezaagd hout, grote bijl gratis!!! Bij aankoop openhaard of voorzethaard 2 m3 hout gratis!!! Alle bouw materialen tegen voordelige prijzen!!! Ook voor reparaties in en om het huis uw adres!!! Metselwerk, timmerwerk, te gelwerk, verbouw, nieuw bouw, ramen en kozijnen, bel 01114-2134. Union fietsen: lichtlopend en erg goed. Hese Tweewielers, Zierikzee, Weststraat 5-7. Hoge Kerkstraat 10, Nieu werkerk. Grote bedrijfs ruimte, eventueel te verbou wen tot zeer groot woonhuis met zonnige tuin en houten schuur op 261 m2. Prijs 55.000,— k.k. Te bevr. Unastraat 42, 01114-1265. Mooie bloembollen, groot as sortiment. Verder: potgrond, compost, tuinturf, turfstrooi- sel, kunstmest, stalmest. Uw adres: Bolle, Zuidwellestraat 14, Zierikzee, tel. 01110-3272. Te koop gevraagd: 2e hands dames bromfiets. Graag reakties op tel. 01110- 6733. RINUS en ANNIE Leon, Harold Kortgene: MAATJE en JAN Jakko, Mieke, Leo Gelegenheid tot feliciteren zaterdag 23 oktober van 16.00-17.30 uur in de zaal van de Geref. Gem., Anker- weg 10, Haamstede. Oktober 1982 Zeeanemoonweg 26 4325 BZ Renesse Te koop: „Duivenvoeders". Reeds vanaf 24,— per 25 kg, mooie kwaliteit. Ook voor vogelza den en -accessoires naar: Bol le, Zuidwellestraat 14, Zie rikzee, tel. 01110-3272. Vloerbedekking kamerbreed in nylon 69,-, 75,- per m. Wol-Nylon 159,-, 165,-p.m. Wol 195,-, 240,- p.m. Alles uit voorraad en vakkundig gelegd. Zelf leggen 10% kor ting en franko thuisbezorgd. Tuinman Zierikzee, Mol 19, tel. 01110-2887. Vogue patronen voor kleding maken. De gehele maand okt. halve prijs. St. Jan, Korte St. Janstraat 8, Zierikzee. Vlissingen: Haamstede: Renesse: RIA en AD ADRIE en ANTON Stefan, Mieneke, Wim COR Haamstede: Op 25 oktober a.s. zijn onze ouders M. MOL P. M. MOL-HANSE 25 jaar getrouwd. We willen dit vieren op zaterdag 23 oktober in „Ons Dorpshuis" te Nieuwerkerk. Wie onze ouders wil komen feliciteren is welkom van 16.30-18.30 uur. Hun kinderen: RIEN CONNY PAULA Oktober 1982 Burg. Boumanstraat 2 4306 CR Nieuwerkerk Hoge Kerkstraat 12, Nieu werkerk. Groot woonhuis met zonnige tuin, grote woonkeuken met openhaard, achterkamer, 6 slaapkamers. Totale opp. 271 m2. Prijs 95.000,— k.k. Te bevr. Unastraat 42, 01114-1265. Leder handschoenen voor fiets - brommer - motor, 3 ma ten. Hese Tweewielers, Zie rikzee, tel. 01110-2022. Nieuwste brilmonturen, alle prijzen, verrekijkers. Berg mans Brillen, tel. 2029, Zie rikzee, levert aan alle zieken fondsen. Hang-legkasten vanaf 149,-, kasten op maat en in ieder ge wenste uitvoering verkrijg baar. Hubo Karweishop Re nesse, tel. 01116-1343. Fotoboek Schouwen-Duive land. Prijs 24,90. De Zeeuw- sche Boekhandel, Zierikzee. Telefoon (01110) 2754. Bloembollen - bloembollen: Grote sortering, extra kwali teit tegen scherp concureren- de prijzen. Tuincentrum „Sluijs", Hogezoom 44, Haamstede. Oktober 1982 Middenweg 7 4306 NP Nieuwerkerk C. HEIJBOER Mede namens onzé kinderen vele kaarten, bloemen en bij ons 30-jarig huwelijk. ggen wij u allen dank voor de >'s die wij mochten ontvangen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7