Beperking vakonderwijs ook in Zierikzee noodzakelijk Kinderbraderie in Bruinisse Brogunt en Carls berg liggen elkaar Politie maant boeren tot schoonmaken wegdek Bezuiniging op rijksvergoeding STREEKNIEUWS Kapitaalwerken '83 Zierikzee Advocaat uit de kleren Grote LSD-vondst in Amsterdam Jaarvergadering linie van Waterschappen Nederlandse rockformatie hoort bij toppers ZIERIKZEE - Het vakonderwijs op de lagere scholen zal in de komende jaren aanzienlijk in omvang worden teruggebracht. Van rijkswege worden vergaande bezui nigingen ten aanzien van het vakonderwijs toegepast en de gemeente zal zich uit financiële overwegingen derhal ve aan die situatie moeten aanpassen. Het kollege van b. en w. van Zie rikzee heeft, na gevoerd overleg met de hoofden van de openbare lagere scholen en de besturen van de bijzon dere lagere scholen, inmiddels beslo ten tot een gefaseerde afbouw van de huidige omvang van het vakonder wijs. DUIVELAND Programma Bond van Plattelandsvrouwen Het programma voor het komen de seizoen van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afdeling Duiveland ziet er als volgt uit: Bijeenkomst dinsdag 26 oktober om acht uur in het dorpshuis te Nieu- werkerk. Op deze avond zal voor de vereniging optreden de cabaretgroep „Capritholen", die bestaat uit bond- leden uit Tholen. Velen zullen zich deze groep herinneren door hun op treden tijdens het jubileum van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in de Flevohof, en in de Veilinghal len te Goes. Ook kwamen ze voor de Bondsfilm die in maart jl. werd ver toond. Thans brengen ze een geheel nieuw programma onder de titel Overspanning", een dag uit het le ven van de vrouw. Verder worden de leden uitgeno digd voor een bijeenkomst op woens dag 17 november in het dorpshuis te Ouwerkerk, aanvang 19.30 uur. De heer en mevrouw Van der Linde uit Rotterdam, vroeger wonende te Nieuwerkerk, zullen een dia-serie over Mexico vertonen, terwijl er in de pauze bingo gespeeld zal worden. Verder hoopt men op dinsdag 23 november a.s. een bezoek te brengen aan de Suikerfabriek te Dinteloord. Dit in het kader van het project ,,De boer u buurman. De groep mag uit 40 personen bestaan, zodat er ook nog ruimte is voor andere belangstellen den. Om 13.00 uur wordt er uit Zie rikzee (station) vertrokken, en komt de bus langs Nieuwerkerk en Ooster- land. Kosten alles inbegrepen 10,—. Opgave voor deze trip kan bij me vrouw C. Slootmaker-Manni op maandag 25 oktober van 19.00 - 21.00 uur. Voor de Provinciale Studiedag te Middelburg met als thema „Energie de wereld en wij" kan men zich opge ven bij mevrouw W. van der Linde- Zoeter, tel. 01114-1400. OOSTERLAND Opbrengst kollekte Nierstichting Onder leiding van mevrouw J. Ista- Both werd weer gekollekteerd ten bate van de Nierstichting „Neder land". Het bedrag dat opgehaald werd was in totaal, met Sirjansland erbij, de mooie som van 1.212, Een dankwoord aan de milde geefsters en gevers en aan de leiding en de kollektanten is zeker wel op zijn plaats. BRUINISSE Hoorzitting In het gemeentehuis van Bruinisse wordt maandag 22 november een hoorzitting gehouden in het kader van het ontwerpprogramma 1983 sociaal-kulturele aktiviteiten. Voor tijd: zie agenda. Vergadering „De Nagtegaal" Vrijdag 22 oktober a.s. houdt de vogelvereniging „De Nagtegaal" een ledenvergadering in het klubgebouw aan de Molenweg. Vooral de komen de tentoonstelling is een belangrijk punt op de agenda. (Vervolg van pagina 1) In de aanbiedingsnota bij de ge meentebegroting wordt zeer uitvoe rig ingegaan op de financiële verhou ding tussen het rijk en de gemeente. De nota biedt een toelichting op de huidige maatstaven, die bepalend zijn voor de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds en op de moge lijke veranderingen, die doorgevoerd zouden kunnen worden in verband met de nieuwe financiële verhou dingswet. Verfijningsregeling Volgens het huidige wetsontwerp zou in de toekomst de verfijningsre geling historische stadskern komen te vervallen. De gemeente Zierikzee ontvangt uit die verfijningsregeling thans een bedrag van 2.686.000,—. (De geraamde totale opbrengst van de algemene uitkering uit het ge meentefonds in 1983 bedraagt 9.455 000,—). Het kollege spreekt de hoop uit, dat het nieuwe wetsont werp in een voor de gemeente Zierik zee gunstige zin zal worden bij gesteld. Op 7 september jl. aanvaard de de gemeenteraad daartoe al een motie tegen bedoeld wetsontwerp. Dit wordt medegedeeld in de aan biedingsnota bij de gemeentebegro ting 1983. Begin volgend jaar zal de gemeenteraad nadere voorstellen over deze kwestie kunnen verwach ten. Stichtingskosten De gemeente heeft overigens niet alleen te maken met bezuinigingen op het vakonderwijs. De vergoeding van de stichtingskosten van alle les- en gymnastieklokalen die op de peil datum 16 oktober 1983 voor vergoe ding in aanmerking komen, zal ook in het uitkeringsjaar 1983 slechts de helft van de jaarlijkse vergoeding be dragen voorzover het lokalen betreft met het stichtingsjaar 1983. In het uitkeringsjaar 1984 zal voor deze lo kalen de volledige stichtingskosten vergoeding worden verstrekt. Verder zal de rijksvergoeding voor de vervoerskosten van leerlingen met ingang van 1983 van het ministe rie van financiën worden overheveld naar het ministerie van onderwijs en wetenschappen. Gelijktijdig zal op de rijksvergoeding struktureel een bedrag van 30.000.000,— worden bezuinigd. SCHOUWEN-DUIVELAND - De rijkspolitie heeft maandag drie land bouwers gewaarschuwd wegens het onzorgvuldig schoonmaken van het wegdek na bietenvervoer. Met mod der bedekte wegen kunnen vooral 's avonds voor levensgevaarlijke situa ties zorgen. Voor de boeren is een drukke tijd aangebroken en de politie heeft er al le begrip voor dat vooral in natte tij den de wegen wat modderig kunnen worden. Het is volgens adjudant Theunissen echter noodzakelijk dat Op welke wijze deze bezuiniging zal worden doorgevoerd en wat daar van de consequenties zijn voor de ge meenten is momenteel nog niet be kend. Het kollege verwacht, dat als gevolg van deze bezuiniging een her bezinning op de uitgaven zal moeten plaatsvinden. Uit de begroting 1983 blijkt dat het nadelig saldo ter zake van het lager onderwijs, dat ten laste van de ge meente komt 515.061,80 bedraagt. Dat is 231.217,74 meer dan het nade lig saldo in 1982. BRUINISSE Open dag Rode Kruis Aanstaande saterdag, 23 oktober, houdt het Rode Kruis, afdeling Brui nisse, een open dag in het Dorpshuis. Op deze middag hopen de afd. Wel fare, de Colonne en het Jeugd Rode Kruis de bezoekers duidelijk te ma ken hoe het Rode Kruis reilt en zeilt. Zo zal de Welfare present zijn om de artikelen die door de medewer kers thuis en in „In 't Opper" zijn ge maakt, ter verkoping aanbieden. De Colonne is aanwezig om o.a. het Rode Kruis materiaal te demonstreren wat ingezet kan worden bij ongelukken, kalamiteiten en rampen. Ook de pop die gebruikt wordt bij de E.H.B.O.- opleiding voor het mond- op mond- beademen kan bekeken worden. Het bestuur hoopt op flink wat be langstelling zaterdagmiddag, waar iedereen welkom is. Voor tijd: zie agenda. na de werkzaamheden de wegen weer worden schoongemaakt. Mod der op de wegen veroorzaakt glad heid en dat kan gevaarlijke verkeers situaties opleveren. Maandag heet de politie drie land bouwers verzocht het door hen ge bruikte wegdek weer schoon te ma ken. Met giertanks, gevuld met lei dingwater, werd het wegdek daarna schoongepoetst. Het bleef nu bij een waarschuwing, maar volgens de rijkspolitie zal men de volgende keer een proces verbaal moeten uitschrij ven. Klompen waren favoriet schoeisel bij de leerlingen. Op het schoolplein dan ook een geklepper van jewelste, overstemd door de tonen van het draaiorgel uit Zierikzee. Rond het or gel werd menig rondedans uitge voerd. Op het plein verder de brade rie. Bloemen, planten, uien en aard appels gingen grif van de hand. Spel letjes waren er ook: hoepelen (hoe kan het anders) sjoelen, touwtrekken en het aloude knikkerpoortje, nu vervangen door tennisballen. De op brengst van de braderie zal worden besteed voor het verfraaien van de speelplaatsen. LONDEN - Twee van de grootste textielondernemingen in Groot-Brit- tannië, Carrington-ViyellaenVantona, zullen fuseren. Onder het (goede) motto: „Eten wat de pot schaft", was er omstreeks het middaguur een gaarkeuken in de school. De heer J. H. de Geest van de „Stoofpolder" droeg het noenmaal aan: erwtensoep. Aangevuld met brood en een appel en prima maal om de hongerig geworden magen te vul len. Vóór het ronddelen van de soep, werd het ene lied na het andere ge zongen, met als tophit het Bruse volkslied. Dat ze van Bru komen en van niks weten schalde door de klas sen, alsof 400 jaar onderwijs géén vruchten had afgeworpen Eenmaal aan de maaltijd werd het direkt stil in de klas: als de katjes muizen dan mauwen ze niet In die tussentijd werd duidelijk dat het feest in z'n algemeenheid een grandioos sukses is geworden. Niet in de laatste plaats door de volle me dewerking van veel ouders, vooral de moeders, die waar nodig een hand je uitstaken. Ook'de tentoonstelling trok veël aandacht, en terecht: een prachtig staaltjewerk. Hier waren het vooral de oude schoolfoto's die bijzonder in de smaak vielen. Vooral de ouderen wisten precies (soms na zeventig jaar!) Wie er op de foto's stonden. De iets jongere generatie wat minder. AMSTERDAM - Burgemeester Po lak van Amsterdam heeft Kabel Tele visie Amsterdam (KTA) opdracht ge geven alle uitzendingen van de tv-pi- raat De Vrije Keyser, de zender van de kraakbeweging, totnaderordervande kabel te weren. Ook uitzendingen van andere piraten die de openbare orde aantasten, moeten geweerd worden. DEN HAAG - Ten overstaan van het gerechtshof in Den Haag verwisselde de Amsterdamse advocaat, Mr. L de Vos, maandag toga en kolbert voor twee authentieke Pakistaanse smok- kelvesten. Hij wilde daarmee aanto nen dat de 3,5 kilo heroine, die volgens justitie door de 27-jarige en uiterst slanke S. B. vanuit Pakistan naar Ne derland is gesmokkeld, net zo goed door iemand anders kan zijn inge voerd. Hoewel de vesten ook nog vol doende plaats bleken te bieden voor enkele stukken papier raakte de pro cureur-generaal bij het hof, Mr. K. H. Meijring, niet onder de indruk. Hij eiste tegen de verdachte en haar even eens 27-jarige vriend S. H. zeven jaar gevangenisstraf. De rechtbank in Rot terdam had eerder dit jaar dezelfde straf voor het tweetal in petto. AMSTERDAM Bij ccn inval in ccn woning in dc Tuinstraat in Amsterdam heeft de politic 43.000 LSD-pillcn aangetroffen, dc grootste partij die ooit in de hoofdstad in beslag is genomen. In verband hier mee werden twee mensen aangehou den. Dit heeft de Amsterdamse poli tic maandag meegedeeld. De verdachten zijn de 28-jarige Amerikaan R. G. H., die in de wo ning aanwezig was. en de 27-jarige Amsterdammer E. H. L., die aange houden werd in zijn woning aan de Brouwersgracht. Volgens de politie leverde dc Amsterdammer de pillen aan de Amerikaan. De Amsterdamse politie probeerde in samenwerking met de Engelse po litie al geruime tijd een vinger te krijgen achter de handel in en aan maak van LSD-pillen. De zaak kwam echter goed aan het rollen toen de Engelse politie vorige week dins dag in de Londense wijk East Sheen een laboratorium vond. waar LSD werd vervaardigd in pillen en zoge naamde „sheets". Na de maaltijd genuttigd te hebben waren de leerlingen voor de rest van de dag vrij, gevolgd door een week uitrusten in de herfstvakantie. BRUINISSE Seizoensafscheid „Bru-Tén" Zaterdag 16 oktober heeft de tennisvereniging „De Bru-Tén" uit Bruinisse voor de leden een af- scheidsdag voor het seizoen '82 geor ganiseerd. 's Middags, nog profite rend van het onverwachts fraaie herfstweer, werden er mixed wedstrijden gespeeld waarbij het ge- zelligheidsaspekt de boventoon voer de. 's Avonds was het verzamelen ge blazen in bowlingcentrum De Punt waar de sportieve inzet van de leden op een andere manier werd getest. De ballen waren hier namelijk een stuk groter en zwaarder dan 's middags. Na dit gezellige intermezzo ging het ruim 60 personen sterke gezel schap buitendijks naar Sailor's Inn waar de tafels gedekt stonden voor een heerlijke mosselmaaltijd. H. Groeneveld, de voorzitter van „De Bru-Tén", reikte vervolgens de be kers uit aan de winnaars van de klubkampioenschappen, in septem ber gespeeld. Hij bedankte de leden van de diverse kommissies voor hun inzet en overhandigde hen een fles wijn als stoffelijke blijk van waarde ring. Aan de winnaars van het mixed - toernooitje van 's middags kon John Deering, lid van de wedstrijdkom missie, Joke Groeneveld als dame met de meeste punten een fles wijn overhandigen. Erik Korstenje over kwam dit bij de heren. De Bru-Tén kan terugzien op een fijne dag en een bijzonder geslaagd tennisseizoen 1982. Aanvulling 3000-ste woning „Beter Wonen" Bij het verslag van de feestelijke sleuteluitreiking van het 3000-ste „Beter Wonen"-woning, vrijdagmid dag in Bruinisse, is een uitspraak van de burgemeester van Zierikzee, de heer Th. H. de Meester, niet hele maal uit de verf gekomen» Het laatste deel van het verslag: „De oplossing die ir. Koopman tevo ren aandroeg: de zes gemeenten van Schouwen-Duiveland moeten gaan samenwerken noemde Zierikzee's burgemeester „verdrietigfzonder daar nader op in te gaan. klopt niet. Daarom deze aanvulling ter verdui delijking: die gemeentelijke samen werking is er al, zoals tevoren door verscheidene sprekers in blle toon aarden tot grote tevredenheid was gezegd. Ook de heer De Meester noemde in dit verband verschillende overlegsbesturen. Het is Uiteraard niet zo, dat de heer De Meesier tegen stander van zo'n samenwerking zou zijn: integendeel, hij juicht ,deze van harte toe. Zijn opmerking waarin het woord „verdrietig" werd gebruikt, sloeg op de toewijzing van een kleiner contin gent woningen voor 1983, dön de ge meenten hebben aangevraagd. TRONDHEIM - In Noorwegen is het proces begonnen tegen de bejaarden verzorger Arnfinn Nesset, die er van wordt beschuldigd zeker 25 bejaarden te hebben vermoord. UTRECHT - De jaarlijkse algeme ne vergadering van de Unie van Wa terschappen wordt op maandag 8 no vember gehouden in het jaarbeurs Congrescentrum in Utrecht Voorzit ter L. J. de Ruiter houdt zijn jaarre- de. gevolgd door inleidingen van de minister van financiën lover de financieel-ekonomische problema tiek van dc lagere overheden onder de titel „Beheren en keren") en van de heer P. O. Lindenbergh, lid van het dagelijks bestuur en voorzitter van de Uniekommissie waterschaps- financièn. die specifiek zal ingaan op de waterschapsfinancicn onder de ti tel „Dijken of wijken". \?n oi-' ZIERIKZEE - De Zierikzeese jeugdsoos Brogum kreeg afgelopen zaterdag bezoek van de voortreffelijke rock groep Carlsberg. Een bezoek overigens, dat uitstekend bevallen is. Carlsberg blijkt inNederland duidelijk onder gewaardeerd te zijn. „Misschien moeten we de schuld hiervan voor een belangrijk deel bij ons zelf zoeken", vertelt zanger Rob Kruisman, de onbetwistbare topper van de groep. „Toen we in 1980 plotseling sukses kregen in Duitsland hebben we ons voornamelijk gericht op dat land. Het heeft ons beslist geen windeieren gelegd, maar we zijn het Nederlandse rock and roll-publiek min of meer kwijtgeraakt Op zich wel jammer, maar het is een kon sessie, die je op een bepaald moment moet doen en die we ook graag gedaan hebben". Carlsberg brengt een fiks stukje rock and roll, waar de vonken van af vliegen. Met name Rob Kruisman hoeft niet meer uitgelegd worden, wat rock and roll inhoudt „We zijn ongeveer zeven jaar geleden begonnen als gein tje", vertelt hij. „Aanvankelijk bestond de groep uit vijf jongens zo maar van de straat, die voor hun tijdsverzet wat op gammele instrumenten rammelden, maar al vrij vlot bleken we elkaar lekker aan te voelen en werd er beslo ten eens een keertje op te treden. In de begintijd hebben we nogal eens een keer gespeeld in Paradiso in Amster dam. Dat kostte niet zo veel, want daar stond een komplete installatie opge steld Indirekt is uit deze optredens ons eerste singletje ontstaan". Grote sukses In februari 1978 kwam Carlsberg met How Can I Say op de markt en de verkoopcijfers vielen niet eens tegea Met name in de Randstad en rond Amsterdam bereikte de single aardige resultaten. „Uit de zeker niet kolossale op brengsten hiervan hebben we toen een professionele installatie gekocht, met watleenwerk erbij natuurlijk, en daarna ging het plotseling in een snel treinvaartje bergopwaarts. In 1979 kwam de eerste LP met de alleszeg gende titel No Credit Card. Hiervan werd de single All The President's Men getrokken. Misschien zijn er tien van verkocht, maar er kwam er toevallig wel een van by de producer van Uriah Heep terecht, die ons prompt arrangeerde als voorpro gramma voor deze sterke Engelse top-act. Dat betekende het begin van het grote sukses". Sindsdien kan het vooral in Duits land niet meer kapot met Carlsberg. Nadat er aanvankelijk nog wat strub- belingetjes waren door een paar wis selingen in de groepssamenstelling steeg de ster van Carlsberg naar grote hoogte, toen Rob Kruisman, Willem Visser, Burt van der Mey en Jaap Cas- tricum plotseling de juiste samenstel ling bleken te vormen. Dit viertal gaf in Duitsland een hele serie konserten, waarbij de groep uitgroeide van voor programma-act bij Uriah Heep tot hoofd-act met andere groepen als om lijsting. „We hebben in Duitsland ont stellend veel geleerd", weet Rob Kruis man. „We gaan nu proberen of we met deze kennis ook in Nederland wat pot ten kunnen breken. De volgende maand komt onze nieuwe LP uit en als die een beetje aanslaat, komt er onmiddellijk na een single in omloop". BRUINISSE - Dat men in Bru heel wat mans is, is bekend. Maar dat men blijkbaar ook het weer naar de hand kan zetten had niemand vermoed: pre cies tussen alle najaarsbuien door konden alle buitenaktiviteiten in het kader van het 400 jaar onderwijs-feest als gepland doorgaan. Donderdagochtend bleek dit al met lawaaioptocht, ook vrijdagochtend gloorde een zonnetje over het schoolplein, waar de kinderbraderie werd gehouden. i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4