Uw Gasbedrijf adviseert, Kollektie Maritiem museum onderbrengen in Gravensteen Voordracht nieuwe direkteur gemeentewerken zonder overleg Dakisolatie? Explosie in C.V.-ruimte Deltadienst Van Veenlaan Inspraak voor bewoners Mulockstraat over versmallen van trottoir Voornemen b. en w. Zierikzee: Kollege Zierikzee bezorgd over het uitblijven van weg- rekonstruktie en -verbetering STREEKNIEUWS Brandgevaarlijk palingvissers in Havenkanaal Kollege kreeg kritiek te verduren ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 19 oktober 1982 Nr. 23202 3 ZIERIKZEE - Het kollege van b. en w. van Zierikzee heeft het voornemen de kollektie van het maritiem mu seum, dat thans gehuisvest is in het Noordhavenpoort- komplex, onder te brengen in het Gravensteen, uiter aard na de restauratie van dit gebouw. Nog in de loop van het vierde kwartaal van dit jaar zal met de restaura tie van het Gravensteen worden begonnen. Dit staat ver meld in de aanbiedingsnota bij de gemeentebegroting 1983. Het kollege zegt uit financieel oog punt te hebben moeten besluiten voorlopig geen verdere stappen tot realisering van deze restauratie te ondernemen. Het bedrag, dat sinds 1 januari 1979 per jaar beschikbaar is voor de gemeente inzake rehabilitatie restauratie van woonhuismonumen ten zal dit jaar niet ten voile worden benut. Getracht zal worden om van het restant van het beschikbare bud get de restauraties van enkele pan den te subsidiëren, die geen woon- funktie zullen krijgen. Drie aanvragen Volgens de aanbiedingsnota zijn drie aanvragen ingediend, één ten be hoeve van de rehabilitatie van een woning. De twee overige aanvragen betreffen panden die geen woonfunk- tie hebben, t.w. Poststraat 37 (Leger des Heils) en het Gravensteen. Met de bouw van het nieuwe be jaardentehuis ter vervanging van de rusthuizen „Irene" en „Ons Huis" zal naar de verwachting van het kol lege, binnenkort een aanvang wor den gemaakt. B. en w. achten de rea lisering van dit projekt uiteraard in de eerste plaats van belang voor de bejaarden. Daarnaast betekent, vol gens het kollege, de totstandkoming van dit nieuwe tehuis een belang rijke bijdrage aan de zo noodzakelij ke stadsvernieuwing in dit deel van de binnenstad. Corneliastichting Ook de plannen van het bestuur van de Corneliastichting om te ko men tot de bouw van een verpleeg huis aan de Emil Sanströmweg, gren zend aan het Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis, vorderen gestaag. In de aanbiedingsnota staat een tijdsplan ning opgenomen: feb. '83: beslissing staatssekretaris op ingediend schet sontwerp; aug. '83: indiening beste- dingsgerede stukken bij staatssekre taris; dec. '83: beslissing staatssekre taris op ingediende stukken; feb. '84: aanbesteding; april '84: begin bouw verpleeghuis en april '86: ingebruik neming verpleeghuis. ledenvergadering houden voor in sei zoen in de vergaderzaal van de kerk van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Nieuwerkerk. De heer W. F. Sprengelmeijer uit Zierikzee zal tijdens deze bijeen komst spreken over de S.G.P. in ker kelijk Nederland. Na de pauze kan over dit onderwerp worden gedis- kussieerd. Bijeenkomst Gereformeerde Vrouwenvereniging Woensdag 20 oktober vergadert de Gereformeerde Vrouwenvereniging in de zaal van de Geref. Kerk aan de Badhuisstraat. Mevrouw Broere zal „De brief van Jacobus" behandelen. Verder zal mevrouw Molenaar een bijdrage verzorgen. HAAMSTEDE Ouderavond „De Kirreweie" De openbare lagere school „De Kir reweie" houdt op woensdag 27 okto ber in de school de jaarlijkse oudera vond. Het huishoudelijk gedeelte omvat de gebruikelijke punten. Voor de ouderraad zijn mevrouw Deurloo- Overbeeke en de heer R. v. d. Pol her kiesbaar. Niet herkiesbaar is me vrouw G. E. S. Muntendam-Vooistra. Na de pauze wordt een toelichting gegeven op het onderwerp „Beeld en geluid in het onderwijs". Dit onder werp is in het onderwijs niet meer weg te denken en het schoolteam zal de aanwezigen laten zien hoe radio, televisie, video en film gebruikt wor den. Enkele programma's zullen aan de ouders worden getoond. ZIERIKZEE - Het kollege van b. en w. van Zierikzee maakt zich zorgen over het feit, dat door de hogere over heden nog steeds geen grote spoed schijnt te worden be tracht met de uitvoering van enkele zeer belangrijke wegrekonstrukties en -verbeteringen. Het kollege maakt deze zorgen kenbaar in de aanbiedingsnota bij de gemeentebegroting 1983. De gedach ten van b. en w. gaan hierbij uit naar voor de gemeente Zierikzee en voor de regio van groot belang zijnde wer ken als: verbetering van de - thans nog -provinciale weg Zierikzee-Se- rooskerke door de aanleg van pa rallelwegen; rekonstruktie van de provinciale weg nr. 7 tussen De Val en Rijks weg 18; rekonstruktie van de rotonde in Rijksweg 18 ter hoogte van de No- belpoort. Fietspad Heuvelsweg Ten aanzien van de noodzakelijke doortrekking van het fietspad langs de Heuvelsweg, wordt medegedeeld dat het tot nu toe niet gelukt is met de betrokken grondeigenaren en - Brandweerkommandant: een waarschuwing gebruikers overeenstemming te be reiken. Op korte termijn zal de raad dan ook een onteigeningsbesluit ter vaststelling worden voorgelegd. Wat betreft de rekonstruktie Hoofdpoortstraat delen b. en w. me de, dat afhankelijk van het tijdstip van gereedkoming van de werkzaam heden van de diverse nutsbedrijven, eind 1982/begin 1983 met dit werk een aanvang wordt gemaakt. Evenals in het verleden zijn ook dit jaar weer vragen gerezen over het kreëren van een veilige oversteek plaats op de Calandweg ten behoeve van leerlingen, die in de nabije toe komst de nieuwe Theo Thijssen- school gaan bezoeken. Het kollege wijst erop, dat in het verleden reeds eren aantal oplossingen werd voorge dragen. Die oplossingen werden ech ter niet als afdoende beoordeeld. De kommissie verkeer zal het kollege wederom over dit vraagstuk gaan ad viseren. De mogelijkheden tot doortrek king van de looproute Westbrug- Weststraat-Kerkhof naar de Post straat, die volgens b. en w., vooral van belang is in verband met de toe- ristendrukte, worden nader bestu deerd. ZIERIKZEE - Maandagmiddag omstreeks kwart voor lyjggp ruillltC VOOI* vier vond in één van de C.V.-ruimten in het kantoor van de Deltadienst - Rijkswaterstaat aan de Van Veenlaan een explosie plaats, die veel roet- en rookontwikkeling tot gevolg had. De brandweer van Zierikzee werd gealarmeerd en was snel ter plaatse. Er behoefde niet geblust te worden, wel werd op verzoek een nader on derzoek ingesteld door de uitgerukte brandweerlieden ZIERIKZEE - In de loop van het volgend jaar wil het gemeentebestuur een plan opstellen voor de restauratie van de Vismarkt. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Het kollege heeft het voornemen de bénedengerdieping van het Gra vensteen na de restauratie in te rich ten als ruimte voor tentoonstellingen en in de overige ruimten de genoem de kollektie van het maritiemmu- seum onder te brengen. Voor de inrichting tot maritiem museum zal o.a. advies gevraagd worden van het Visserij museum te Vlaardingen en het Centraal Labora torium te Amsterdam. B. en w. hebben verder het voorne men in de loop van het begrotings jaar bij de raad kredieten aan te vra gen voor de opstelling van plannen voor restauratie van de Varreput en de Vismarkt met woning. Geen subsidie voor Grote Kerk In de aanbiedingsnota wordt erop gewezen, datde le fase van de restau ratie van de Grote Kerk nu voor 99 is gerealiseerd: De 2e fhse verkeert in een voorbereidend stadium. De staatssekretaris van c.r.m. heeft ech ter te kennen gegeven, dat het hem niet mogelijk is een subsidie in het vooruitzicht te stellen voor deze tweede restauratiefase (het interieur van de Grote of Nieuwe Kerk). De restauratiewerkzaamheden ten behoeve van molen „De Hoop" zul len, aldus het kollege, gedurende het vierde kwartaal van dit jaar worden voltooid. Deze korenmolen wordt voor de symbolische prijs van ƒ1,— per jaar verhuurd aan de heer T. van der Bok. De reeds vaak besproken restaura tie van de panden Meelstraat 11 tot en met 19 (pakhuizen aan de overzij de van het stadhuis) en het pand Pa ternosterstraat 1 (huidig onderko men Rode Kruis) zal voorlopig niet gerealiseerd worden. Pleidooi PvdA-fraktie ZIERIKZEE - Als het trottoir in de Mulockstraat met 60 cm wordt versmald, zullen de betrokken bewoners daar eerst over gehoord moeten worden. Deze mening verkondigde de heer H. Asma namens de P.v.d.A.- fraktie maandagavond in de Zierikzeese gemeenteraads vergadering. Dit punt kwam aan de orde bij het voorstel een krediet van 137.890,— te verlenen voor herbestra- tingswerkzaamheden in enkele straten van de wijk Mal ta. ZIERIKZEE Bijeenkomst „Wees een zegen" Op donderdag 21 oktober a.s. komt de Hervormde vrouwengroep „Wees een zegen" weer bijeen in het Her vormd Verenigingsgebouw. De aan vangstijd is ongewijzigd gebleven: 20.00 uur. Vergadering Aktiegroep Havenkwartier De Aktiegroep Havenkwartier ver gadert donderdagavond 21 oktober in café 't Sloepje. Op de agenda staan onder meer de bespreking van een onder bewoners gehouden enquête, het behandelen van de wensen ten aanzien van het vrijgekomen terrein in de Nieuwe Boogerdstraat na de sloop van de ou de school en het bespreken van de verbetering van de verkeerssituatie in het Havenkwartier en omliggende straten. Bevolkingsontwikkeling In de aanbiedingsnota bij de ge meentebegroting 1983 Zierikzee wordt een overzicht gegeven van de bevolkingsontwikkeling tussen 1 ja nuari 1976 en 1 september 1982. 1 januari 1976: 8816; 1 januari 1977: 8900; 1 januari 1978: 9178; 1 januari 1979: 9228; 1 januari 1980: 9323; 1 ja nuari 1981: 9422; 1 januari 1982: 9594; 1 september 1982: 9688. De bevolking is tussen 1 januari 1982 en 1 september 1982 derhalve toegenomen met 9688 - 9594 94 personen. In gemeentebegroting 1983 wordt rekening gehouden met een in wonertal per 1 januari 1983 van 9675. NIEUWERKERK Staatkundig Gereformeerde Studievereniging De Staatkundig Gereformeerde Studievereniging Schouwen-Duive- land zal vrijdag 22 oktober de eerste „Het is allemaal erg meegevallen", konstateerde ook brandweerkom mandant de heer D. Kouwenberg, maar tekende daar meteen bij aan, dat het allemaal veel erger had kun nen zijn. De brandweerkommandant gaf te kennen, dat Rijkswaterstaat drie jaar geleden reeds attent is ge maakt op de brandgevaarlijke situa tie in het houten kantoor aan de Van Veenlaan en op het ontbreken van noodzakelijke voorzieningen. „De eerste brandkraan bevindt zich op 400 m afstand van het gebouw", lichtte de heer Kouwenberg toe. Van brandweerzijde werd dan ook destijds reeds geadviseerd een brandvijver te kreëren. Een andere oplossing, volgens de kommandant zou zijn het aanbren gen van rookmelders binnen het ge bouw. Hij is van mening, dat deze zo genaamde rookmelders vroegtijdig een begin van brand doorgeven. De brandweer kan derhalve zeer snel ter plaatse zijn en voorbereidin gen treffen voor de bluswatervoor ziening. „Als een brand echter pas in een later stadium wordt ontdekt, zou die toevoer van bluswater een groot probleem kunnen vormen, meent de kommandant. „Wat gebeurt er als zo'n explosie 's nachts plaatsvindt", filosofeerde de heer Kouwenberg verder en hij hoopte de de klap maandagmiddag duidelijk genoeg was geweest voor Rijkswaterstaat. ZIERIKZEE - Voor de oost-zijde van het Havenkanaal worden geen vergunningen meer uitgegeven voor sportvissers: de visserij achter de keersluis is nu geheel verboden. Aan de westzijde van het Havenkanaal zijn vergunniningen uitgegeven aan zowel de beroepspalingvissers als aan de gelegenheids vissers. Het kollege van b. en w. deelt dit mede in de aanbiedingsnota bij de ge meentebegroting 1983. Van de zijde van de beroepspalingvissers werd het verzoek gedaan om vergroting van het viswater in het Havenka naal. De direktie van de visserijen kon zich met die wens verenigen. Verschillende besprekingen hebben naar de mening van het kollege, gere sulteerd in een compromis, waarbij ook belangen van het goede beheer van de haven en de goede bereikbaar heid voor de scheepvaart een rol heb ben gespeeld. ZIERIKZEE - De heer D. D. J. van der Poel werd maan dagavond door de gemeenteraad met algemene stemmen benoemd tot nieuwe direkteur gemeentewerken met in gang van I april 1983. Hij volgt in deze funktie de heer J. Louwerse op. Aan deze .eenstemmige benoeming ging echter een zeer scherpe diskussie vooraf naar aanleiding van de procedure, die tot de voordracht van de heer Van der Poel had geleid. P.v.d.A.-fraktie en in meerdere ma te nog de V.V.D.-fraktie toonden zich gebelgd over het feit, dat de beslissing tot deze voordracht door een niet voltallig kollege (wethouder Van Gastel was op dat mo ment afwezig) was genomen, zonder vooroverleg met de gemeenteraad of in het seniorenconvent. nodig was geweest, meende de heer Geleijnse. De heer W. F. Sprengelmeijer (R.U.) wat een geheel andere mening toegedaan en sprak over „een geluk kige beslissing van het kollege". Hij vond dat niet verder gezocht moet worden als een vakature binnen de eigen dienst kan worden vervuld. Dc fraktiewoordvoerdcrs spitsten de diskussie toe op die gevolgde pro cedure, om vooral niet de indruk te wekken iets tegen de persoon in kwestie te hebben. De heer D. v. d. Wekken (P.v.d.A.) noemde dc han delwijze van het kollege „volstrekt Advertentie De heer Asma gaf te kennen het krediet wel te willen verlenen, maar drong met klem aan op een hoorzit ting met de betrokken bewoners en op een bespreking binnen de ver- keerskommixsie. Hij herinnerde het kollege aan de belofte tot inspraak, die in het bestemmingsplan staat op genomen. De P.v.d.A.-fraktie was van me ning, dat hier duidelijk sprake was van een wijziging in het stratenpa- troon en vond dat de bewoners daar eerst hun zegje over moeten kunnen doen. Wethouder van publieke werken de heer P. de Rijke toonde zich niet gelukkig fnet deze wensen van de heer Asma. De wethouder voorzag langdurig oponthoud juist nu einde lijk met de herbestrating in Malta kon worden begonnen. „Dan hangen de werkzaamheden in Malta wel van de bewoners van de Mulockstraat af", hield hij de P.v.d.A.-woordvoer der voor. Toezegging Wal gelaten deed raadsvoorzitter burgemeester Th. H. de Meester de toezegging gaarne bereid te zijn „alle kommissies en betrokkenen" over deze zaak te horen. Hij was echter met de wethouder publieke werken van mening, dat niet meer in 1982 en zelfs niet in begin 1983 met de her bestrating in deze wijk begonnen kan worden. Wethouder J. Groen (P.v.d.A.) kreeg de indruk, dat de hele kwestie door deze diskussie wat werd over trokken. „Dc hele raad is het erover eens, dat er in Malta iets moet gebeu ren", meende de heer Groen. HIJ achtte het mogelijk dat zonder vertraging in de werkzaamheden nog overleg gevoerd kan worden met de verkeerskommissie en dc betrokken bewoners. De voorzitter deelde dat optimisme niet. Tot slot van deze diskussie formu leerde de heer Asma een voorstel be treffende het overleg vooraf met de bewoners in de Mulockstraat. Daar volgde geen konkrete stemming over. Het krediet van 137.890,— voor de herbestratingswerkzaamhe- den werd wel m.a.s. door de raad ver strekt. A Zonde, al die kostbare warmte die zo maar verdwijnt. Isoleren kan een uitkomst zijn. Alleen: hoe, watwaar? Informeert u eens bij uw Gasbedrijf. 1)11 iMtn publicatie van dc In VF.GIN samenwctkcndc Gaibcdrijven 1II onjuist". Zijn fraktie betreurde het ten zeerste dat geen open sollicitatie procedure had plaatsgevonden. Hij eiste een nadrukkelijke toezeg ging van het kollege, dat in de toe komst bij dit soort benoemingen wel vooraf overleg in het seniorencon vent zal plaatsvinden en dat ook die open sollicitatie-procedure gevoerd zal worden. Gegriefd Dc heer J. J. Geleijnse (V.V.D.) liet zich vervolgens in zeer scherpe be woordingen uit over de handelwijze van het kollege. Aan het einde van zijn crue uitspraken eiste dc V.V.D.- woordvoerder een principe-uit spraak, dat het in dc toekomst tot een goed benoemingsbeleid zou ko men. Raadsvoorzitter burgemeester Th. H. de Meester toonde zich zeer ge griefd over dc verwijten van de heer Geleijnse. Hij gaf hem te kennen dergelijke uitspraken aan de raadstafel niet te tolereren. De voorzitter verzocht de heer Geleijnse dringend zijn woor den terug te nemen. De V.V.D.-woordvoerder voldeed aan dat verzoek, maar hield staande, dat het kollege in deze zaak te impul sief had gehandeld. Door deze daad van B. en W. was de diskussie om trent de benoeming, ook onder het personeel veel groter geworden, dan „Goed eindprodukt" „Misschien mankeerde er hier en daar wat aan de vorm, maar het eind produkt is goed", konkludeerde de heer L. S. P. van Velthoven (C.D.A.). Hij kon zich de handelwijze van het kollege heel goed voorstellen en viel het dan ook veel minder zwaar aan. Wel vond ook de heer Van Velthoven, dat het beter was geweest als vooraf overleg in het seniorenconvent had plaatsgevonden. De voorzitter was van mening, dat de diskussie over de gevolgde proce dure eigenlijk niet los gezien kan worden van de persoon in kwestie. Hij wees op de staat van dienst van de heer Van der Poel en op het feit, dat deze man vijftien jaar geleden al in aanmerking kwam voor een derge lijke benoeming. „Moet je zo'n man dan nog voor de leeuwen gooien in een open sollicitatie-procedure?" al dus de voorzitter. Hij ontraadde de overige leden van het kollege ernstig op aandrang van de P.v.d.A.- en de V.V.D.-fraktie mei een soort schuldbekentenis le komen en bindende toezeggingen te doen over in de toekomst te volgen sollici tatie-procedures. „We moeien dat ge val voor geval bekijken", aldus de voorzitter. De heer Van der Wekken was het daar echter volstrekt niet mee eens. Hij bracht naar voren, dat staat van dienst en ervaring ook in een open sollicitatie-procedure een zeer be langrijke rol kunnen spelen en op kunnen wegen tegen „een diplomaat je" meer. Voordat deze raadsverga dering. die gedurende de gehele avond door een wat geladen sfeer werd gekenmerkt, nog grimmiger werd, kwam de heer Geleijnse met het voorstel nu te besluiten tot de be noeming van de heer Van der Poel en ovct de in de toekomst te volgen be noemingsprocedure nader te spreken in het seniorenconvent. Met dat voor stel kon de gehele raad zich vereni gen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3