RSV -Vlissingen bevindt zich in strukturele verliessituatie Stoppen met roken duur voor het land Minder arbeidsplaatsen in zuivelindustrie AGENDA Landelijk weer duizend banen weg Politiebonden tegen bevriezing salarissen Begin wijst Reagan's vredesplan af Aardbeving treft Midden-Italië Bos bij huis belangrijk Nederland vrijwel zeker van zetel in Veiligheidsraad LAATSTE NIEUWS RSV-topman stelt funktie ter beschikking Gemeenteraad Enschede akkoord hasjverkoop in jongerencentrum ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 ROTTERDAM - Bij het momenteel in ernstige moei lijkheden verkerende Rijn-Schelde-Verolmeconcern moeten de komende jaren opnieuw duizend banen ver dwijnen. Dat is de belangrijkste konklusie uit het rap port „De huidige positie en toekomst van RSV", dat de concernleiding in opdracht van het ministerie van eko- nomische zaken heeft vervaardigd en dat dinsdagmor gen aan minister Terlouw is overhandigd. De klappen zullen vooral vallen bij de machinefabriek Thomassen in Amsterdam. De RSV-top acht de kans op rendementsherstel bij dit bedrijf van dien aard dat aan sluiting van Thomassen-Amsterdam niet te ontkomen valt. Voorts zijn, zo wordt in de sterkte zwakte-analyse gekonstateerd, ..kapaciteitsaanpassingen" nodig bij enkele sektoren van Wilton Fije- noord in Schiedam en de Rotterdam se Droogdokmaatschappij RDM in Rotterdam (machinebouw en scheepsreparatie), bij de machinefa briek Verolme IJsselmonde (VMIJ) en bij de machinefabriek van de Ko ninklijke Maatschappij De Schelde in Vlissingen. Heroriëntatie nodig Over dit Vlissingse RSV-bedrijf schrijft de raad van bestuur in het rapport dat het zich in een strukture le verliessituatie bevindt, waardoor een volledige heroriëntatie nodig is. Voorts moet op (gering) banenverlies worden gerekend bij de montage- en de elektrogroep van RSV. Als gevolg van ingrijpende reorga nisaties is het aantal werknemers bij het RSV-concern in de jaren 1975- 1980 in Nederland al teruggelopen met 10.000 tot ongeveer 17.000. Sinds 1980 is het aantal medewerkers bij de tientallen tot het concern behorende bedrijven, vrijwel constant geble ven. RSV kreeg de laatste jaren bijna twee miljard gulden overheidssteun. Marinebouw In het rapport wordt ook met enige vrees gesproken over de toekomst van de sektor Marinebouw van het concern. In de komende jaren zal het perso neelsbestand bij de IVIarine- afdelingen van De Schelde in Vlissin gen in de RDM in Rotterdam vermoe delijk ongewijzigd kunnen blijven, UTRECHT - De hoofdbesturen van de politiebonden van CNV en FNV, de Algemene Christelijke Politie bond ACP en de Nederlandse Politie bond NPB hebben maandag besloten tot een landelijke aktiedag als de re geringsplannen om de ambtenaren salarissen te bevriezen niet worden ingetrokken. De beide bonden, die samen ongeveer 95 procent van het politiepersoneel (zo'n 40.000 mensen) organiseren, willen in de loop van november een ..modelaktie" voeren van 24 uur, gelijk met de stakingsdag voor het openbaar vervoer die de Vervoersbonden FNV en CNV heb ben aangekondigd, aldus voorzitter H. Teeuwen van de ACP. KANSAS CITY, Missouri - Bess Truman, de weduwe van de vroegere Amerikaanse president Harry Tru man, is in de nacht van zondag op maandag in een ziekenhuis in Kansas City op 97-jarige leeftijd overleden door een hartstilstand. Harry Tru man. president Van 1945 tot 1953, stierf in 1972. indien aansluitende orders van de Nederlandse Marine kunnen worden verkregen. Het gaat hier om twee onderzeebo ten van de Walrus-klasse in 1983 voor de RDM en om vijf M-fregatten voor De Schelde in 1983/1984. Als deze bestellingen echter achteruit worden geschoven - hetgeen volgens RSV ge zien de besluitvorming tot dusver binnen defensie zeker niet onmoge lijk is - en indien geen exportorders kunnen worden verworven ontstaat een situatie die de continuïteit van de Marinebouw bij RSV ernstgi in ge vaar brengt. Bij zowel De Schelde als bij RDM ontstaan dan grote onderbe- zettingsverliezen die door RSV niet meer kunnen worden gedragen. Dat zou leiden tot beëindigen van de bouw van marineschepen in Neder land, zo meent de RSV-top. Hoewel een aantal konkrete moge lijkheden bestaat voor het aantreken van exportorders is het volgens RSV nu onmogelijk voorspellingen te doen over tijdstip en omvang van eventuele bestellingen uit het buiten land. Internationaal Om tot verbetering van de positie van het concern te komen is het vol gens de raad van bestuur nodig om goed lopende sectoren van RSV ver der te versterken. In de strekte zwakte-analyse schrijft de raad van bestuur voorts dat RSV moet worden veranderd van een Nederlandse on derneming met een beperkt aantal buitenlandse aktiviteiten tot een werkelijk internationaal ingestelde onderneming. Ekonoom: UTRECHT - De overheid is weliswaar bezig met anti-rookcampagnes in de verwachting dat dit in de kollektieve sektor besparingen zal opleveren, maar het tegendeel zou wel eens het resultaat kunnen zijn. Gezond, en dus langer le ven, kost geld en het is de vraag of onze ekonomie dat wel aankan. Hierop komt, kort samengevat, een beschouwing neer van Hans Hagen, ekonoom en stafmedewerker van de Stichting Sociale Gezondheidszorg, over de gevolgen voor onze ekonomie als iedereen met roken zou stoppen. miljarden guldens groter. Daar ko men dan nog eens bijna twee miljard gulden bij aan gederfde accijnsop brengst. In het maandblad van de Nationale Kruisverenigingen zegt hij, dat in de eerste plaats de gevolgen voor de werkgelegenheid erg negatief zouden zijn. Bij de produktie van sigaretten zijn ruim 9000 mensen betrokken, maar bij het verplegen, behandelen en verzorgen van mensen die door het roken kanker, hart- en vaatziek ten en aandoeningen aan de ademha lingswegen krijgen, naar schatting tien tot vijftien keer zoveel. Bovendien zouden er arbeidsplaat sen verloren gaan in de tabaksdistri butie en komen er werklozen bij om dat mensen niet (voortijdig) overlij den. Een ander gevolg is dat het aan tal AOW-ers toeneemt. Al met al wordt de druk op de kollektieve sek tor (belastingen en'premies) enkele jfiW.. .infiL Vier miljard De 5,2 miljoen rokers in Nederland hebben in 1981 ruim vier miljard gul den uitgegeven aan tabaksartikelen. Dat is zo'n 750 gulden per roker. In 1975 werd er door de rokers nog maar 2,7 miljard gulden aan het roken besteed. Circa zeventig procent van de tota le bestedingen aan tabaksartikelen wordt aan sigaretten uitgegeven. De prijsverhogingen van de laatste zes jaren betekent dat het roken zestig procent duurder is geworden. RIJSWIJK - Hoewel de zuivelindustrie tot de sterkste sektoren van de Ne derlandse ekonomie behoort, stoot ook zij voortdurend werkgelegenheid af. Dit blijkt uit een nota van het Produktschap voor Zuivel, waarin staat dat het aantal arbeidsplaatsen in deze industrie tussen 1979 en 1985 met acht procent daalt. In 1979 waren er volgens de nota ruim 27.800 mensen werkzaam in de zuivel. Eind 1984 zal dit aantal vol gens de voorspelling zijn gedaald tot iets meer dan 25.600. Als belangrijkste oorzaak van de teruglopende werkgelegenheid in de zuivelindustrie noemt het Produkt schap de stijgende arbeidsprodukti- viteit. Dat wil zeggen dat steeds min der mensen nodig zijn voor eenzelfde hoeveelheid werk. Gelukje Volgens de nota hangt deze toene mende produktuviteit nauw samen met de ontwikkeling dat kleinere melkfabrieken verdwijnen en grote re steeds groter worden. Daarnaast heeft de automatisering een negatie ve werking op'de werkgelegenheid in de zuivelverwerkende bedrijven. De nog elk jaar toenemende melk- produktie kan het verlies van banen volgens het Produktschap niet goed maken. De organisatie vindt de bin nen eigen gelederen plaatsgrijpende daling van de werkgelegenheid nog een geluk bij een ongeluk: „Bij de te ruggang in andere industriële sekto ren steekt dit cijfer (acht procent in zes jaar) voor de zuivelsektor goed af", aldus de nota. PARIJS - In Parijs is de Franse oud-premier Pierre Mendes-France overleden, zo heeft de Franse televi sie bekendgemaakt. Hij was 75 jaar. Onder het premierschap van Mendes- France trok Frankrijk zich na een he vige strijd uit Indo-China terug. STOCKHOLM - De Nobelprijs voor scheikunde voor 1982 is toege kend aan de in Zuid-Afrika geboren Aaron Klug, verbonden aan de uni versiteit van Cambridge in Groot- Brittannië. Hij heeft de prijs gekre gen voor zijn ontwikkeling van de elektronische microscopie en zijn ontdekkingen over de struktuur van biologisch interessante zuurverbin- dingen in de celkern. JERUZALEM - Premier Begin van Israël heeft maandag president Rea- gans vredesplan afgewezen als een recept voor een Pa lestijnse staat en eeuwig durende oorlogen in het Midden-Oosten. In een belangrijke politieke rede zei Begin in een verwijzing naar Rea- gans pleidooi voor het federeren van Jordanië met een palestijnse „enti teit" op de westelijke Jordaanoever en in Gaza (door Begin aangeduid met de Bijbelse namen Judea en Sa maria): „Er is geen Jordaanse optie". Medeplichtig „Iedereen die achter de groteske suggestie staat van re-annexering van Judea en Samaria bij het Hasje- mitische koninkrijk Jordanië, is me deplichtig aan de vestiging van een Palestijnse PLO-staat", zei Begin. De Israëlische eerste - minister opende de wintervergadering van het parlement met een frontale aanal op het pleidooi van de socialistische oppositie voor het ruilen van Ara bisch grondgebied tegen een vredes verdrag met Jordanië, dat van 1948 tot 1967 heerser over de westelijke Jordaanoever was. Begin noemde de kwestie van de omstreden gebieden een „funda menteel nationaal debat", dat „de toekomst van de natie en haar veilig heid" zou bepalen. PERUGIA - Een krachtige aardbe ving heeft maandag de streek Urn- brie in het midden van Italië getrof fen. De seismologische waarne mingspost in Perugia deelde mee dat de schok een kracht had van 8 op de schaal van Mercalli. Er werd alleen materiële schade aangericht. Sinds zaterdag is in de gebied een honderdtal schokken geregistreerd. De beving van maandagmiddag was de krachtigste. Honderden mensen renden in paniek de straat op en veel van hen wilden niet meer hun huis UTRECHT - Vermindering van de koopkracht, verkorting van de werk week en stijging van de energie kosten zullen besteding van vrije tijd dichtbij huis doen toenemen. Daar om moeten er meer bossen en andere rekreatiegebicden in of bij steden worden aangelegd. Dat heeft direkteur-generaal dr. ir. W. M. Otto voor landinrichting, grond- en bosbeheer (ministerie van landbouw en visserij) gezegd op de vakbeurs Tuin en Park in Utrecht. Nieuwe bossen in de onmiddelijke omgeving van grote bevolkingscen tra moeten volgens Otto twee funk- ties krijgen: een rekreatieve en een produktieve. Dat wil zeggen dat, zij behalve ontspanning ook hout moe ten leveren. Als een bos in voldoende mate hout produceert, kan het betaalbaar blij ven met het oog op de rekreatie, stel de de topambtenaar. NEW YORK - Denemarken heeft zijn kandidatuur voor een niet-per- manente zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties terugge trokken, zo is uit kringen bfj de Deen se VN-delegatie vernomen. Dit houdt in dat Nederland zo goed als zeker is van de zetel die - vooreen periode van twee jaar - doorgaans voorbehouden is aan de landen van Noordwest' Europa. Denemarken maakte met Neder land, Nieuw-Zeeland en Malta kans op een van de twee zetels die vrijkomen als het mandaat van Spanje en Ierland eind dit jaar afloopt Er zijn dus drie kandidaten voor twee zetels maar Ne derlands kansen worden hoog aange slagen en legt volgens diplomatieke kringen vrijwel zeker beslag op een zeteL De assamblee van de VN kiest van daag (dinsdag) de vijf niet-permanente leden van de raad Tot nog toe heeft de Afrikaanse groep één kandidaat aan gewezen, namelijk Zimbabwe dat de zetel van Oeganda moet overnemea Cuba en de Dominicaanse Republiek zijn in de markt voor de opvolging van Panama en Pakistan en Sri Lanka din gen naar de zetel die Japan op het ogenblik bezet Koninklijke trein bekogeld LIVERPOOL - De Engelse jongetjes die bij Liverpool treintje bekogelen speelden hadden pech. Hun stenen trof fen uitgerekend de koninklij ke trein. De rechter moet dat majesteitschennis hebben ge vonden, ivant hij legde de ou ders een schadevergoeding van 265 pond sterling op, hoewel de schade beperkt was gebleven tot een paar deukjes in het dak. De ouders kwamen er pas laat achter dat hun kroost de koninklijke trein had beko geld, zelfs de rechter had dat in het midden gelaten. ,,Wij hadden ons al afge vraagd waarom de rekening zo hoog is", zei een vader. ROTTERDAM - De voorzitter van de raad van bestuur van RSV, ir. A. Stikker, heeft dinsdag in Rotterdam meegedeeld dat hij zijn funktie als president-direkteur bij RSV ter be schikking heeft gesteld. De raad van kommissarissen heeft dit verzoek in gewilligd. Stikker blijft in funktie tot in zijn opvolging is voorzien, uit erlijk tot de jaarlijkse aandeelhou dersvergadering in 1983. Stikker stelde ter toelichting dat „het klimaat dat rond RSV is ont staan" tot zijn besluit heeft geleid. Dinsdag 19 oktober Zierikzee Intergemeentelijke Sociale Dienst. Vergadering. 19.15 uur. Burgh „De Hofstede". Ledenvergadering Kamer van Koophandel Midden- en Noord-Zeeland. 9.30 uur. Brouwershaven Verenigingsgebouw. Jeugdfilm „De bende van hiernaast". 14.00 uur. Nieuwerkcrk Dorpshuis. Poppenkastvoorstelling, „Al te Klein". 14.00 uur. Woensdag 20 oktober Zierikzee Bibliotheek, Groeneweegje. Kinder- ZIERIKZEE - Het ensemble van Riet van den Dungen speelde zaterdagavond in de Vierschaar van het stadhuis tijdens diner op uitnodiging van de provincie. Dit diner gold als afsluiting van het bezoek van een delegatie van het Franklin D Roosevelt herdenkingscomitt. Op de foto Riet uan den Dungen (fluit). Josca van Duivendijk (viool), Willie Bil (cla- vecimbel) en Patricia Tanis (cello). (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De verkoop van de hennepproduk- tcn zal gebeuren door een aparte stich ting genaamd Iris. Hierdoor wordt een scheiding bereikt tussen het financiële beheer van het „huisdealerprojekt" en dat van het jongerencentrum. De stich ting Iris zal het kollege van b. en w. inzicht geven in haar boekhouding De Keuringsdienst van Waren van de ge meente Enschede verleent medewer king aan het projekt door op verzoek van de stichting de voor verkoop be stemde hennepproduktem op kwali teit te kontroleren. Met het raadsbesluit zal de gemeen te Enschede proberen de handel in soft drugs zoveel mogelijk uit de cri- boekenweek, film: „Op jacht in Hol land", 14.00 uur, voor kinderen van 8 tot 12 jaar. „De Lichtboei". Vakantiebijbelclub. 10.00 - 12.00 uur. Nieuwerkerk Kerk Badhuisstraat. Vergadering Gereformeerde Vrouwenvereniging. 19.45 uur. Donderdag 21 oktober Zierikzee „De Lichtboei". Vakantiebijbelclub. 10.00 - 12.00 uur. Café 't Sloepje. Vergadering Aktie- groep Havenkwartier. 20.00 uur. Hervormd Verenigingsgebouw. Bij eenkomst Herv. vrouwengroep. 20.00 Brouwershaven Tonnenmagazljn. Poppenkastvoor stelling, „Al te Klein". 14.00 uur. Oosterland Dorpshuis „Oosterhof". Nationale vogeltentoonstelling. 20.00 - 23.00 Vrijdag 22 oktober Zierikzee Bibliotheek, Groeneweegje. Poppen kastvoorstelling kinderboekenweek, 10.00 uur, kinderen van 6-8 jaar. Garage Braai. Inleveren goederen voor tweedehands wintersportbeurs. 17.00 - 20.00 uur. „De Lichtboei". Vakantiebijbelclub. 10.00 - 12.00 uur. Nieuwerkerk Kerk Gereformeerde Gemeente in Nederland. Ledevergadering Staat kundig Gereformeerde Studievereni ging. 19.45 uur. Oosterland Dorpshuis „Oosterhof". Nationale vogeltentoonstelling. 10.00 - 24.00 Bruinisse Clubgebouw „De Nagtegaal". Leden vergadering. 20.00 uur. Zaterdag 23 oktober Zierikzee Sportpark Bannink. Klaverjasavond v.v. Zierikzee. 19.30 uur. Garage Braai. Tweedehands winter sportbeurs. 11.00 - 17.00 uur (inleve ren goederen 9.00 - 11.00 uur). Oosterland Dorpshuis „Oosterhof". Nationale vogeltentoonstelling. 10.00 - 21.00 uur. Bruinisse Dorpshuis. Open dag Rode Kruis. Vanaf 13.30 uur. Maandag 25 oktober Zierikzee Pr. Julianaschool. Schrijfavond Am nesty International. Vanaf 19.00 uur. Poststraat 25. Kursus metamorfose. 20.00 uur. Mondragon. Vergadering ZOC. 20.00 uur. Haamstede Rekreatiezaal Geref. kerk. Schrijf avond Amnesty International. Vanaf 19.00 uur. Brouwershaven Geref. kerk, Bostonplein. Schrijf avond Amnesty International. Vanaf 19.00 uur. Dreischor Dorpshuis. Hoorzitting welzijn. 20.00 Dinsdag 26 oktober Zierikzee Sporthal Onderdak. Onderling herfsttoernooi. Badmintonclub Zie rikzee. 19.00 uur. Verenigingsgebouw. Bejaardensoos. 14.30 uur. Burgh-H aam stede Slot Haamstede. Bezoek van de Ned. Ver. van Huisvrouwen afdeling Wes- terschouwen. 13.30 uur ingang Slot. Scharendijke Gemeentehuis. Gemeenteraadsver gadering Middenschouw^n. 19.30 ENSCHEDE - De gemeenteraad van Enschede heeft maandagavond een voorstel aanvaard waardoor het mogelijk wordt dat in het Jongerencentrum „De Kokerjuffer" onder bepaalde voorwaarden hennepprodukten worden ver kocht De fraktics van CDA, D'66 en GPV stemden tegen het voorstel Voor stemden de PvdA en WD (die samen in het kollege zitten), alsmede CPN en PPR Woensdag 27 oktober Bruinisse Leeszaal Bibliotheek. Schrijfavond Amnesty International. Vanaf 19.00 uur. Vrijdag 29 oktobar Renesse Motel de Zeeuwse Stromen. Mode show wintersport en demonstratie skigymnastiek door Spdrthuis Zie rikzee. 20.00 uur. Maandag 1 november Zierikzee Poststraat 25. Lezing kruiden. 20.00 uur. minele sfeer te halen en met name pro beren jongeren te beschermen tegen malafide praktijken van de illegale handeL Voorliehtingskampagne Het gemeentebestuur start op korte termijn een voorliehtingskampagne over drugs waarvoor de kosten op tien duizend gulden per jaar worden ge raamd. De voorlichting heeft onder andere tot doel het gebruik van versla vende middelen tegen te gaan en aan de bevolking duidelijk te maken dat de verkoop In de Kokerjuffer niet be doeld is om het gebruik te stimuleren. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17 30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774. (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18 30 uur K h

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2