Beslissing over „Uit in Zeeland" uitgesteld Reservering van ruim drie ton voor nieuwe kapitaalwerken in 1983 SPRUIT GROEIDE ALS KOOL GEZOND SLAPEN! DE ZIERIKZEESCHE COURANT Raad Zierikzee jlittniii» Aanbiedingsnota gemeentebegroting Zierikzee ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling t 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 19 oktober 1982 139ste jaargang Nr. 23202 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Maritiem Museum in Gravensteen ZIERIKZEE - De gemeentebegroting 1983 van de ge meente Zierikzee sluit met een saldo onvoorzien van 386.153,98. De gewone dienst van de begroting geeft een totaal aan ontvangsten van 24.313.231,89; de uitga ven bedragen 23.927.075,91. Genoemde saldo onvoor zien wordt verdeeld in 86.155,98 voor onvoorziene uit gaven en 300.000,— wordt bestemd als reservering voor rente en afschrijving met betrekking tot voorgenomen kapitaalwerken, alsmede reservering voor lasten van overige voorgenomen beleidsbeslissingen. Met de begro tingswijziging 1983 zal dit bedrag nog worden verhoogd met 68.000,—, wegens meer-opbrengst uit de onroe- rendgoedbelasting in het komend jaar. Het kollege van b. en w. deelt in de aanbiedingsnota bij deze begroting 1983 mede, dat de uitgaafposten, evenals vorig jaar, kritisch werden bezien, waar na de ramingen zo scherp mogelijk zijn gesteld. Ten aanzien van de ont vangstramingen is, uitgaande van een reële benadering, een zo hoog mogelijk bedrag opgevoerd. Een en ander heeft volgens het kollege tot gevolg, dat op .meevallers" bij de funktionele posten in feite niet mag worden gerekend. Er moet, aldus b. en w., derhalve van worden uitgegaan dat er in 1983 meer dan in vorige jaren een beroep op de post „onvoorziene uitgaven" zal moeten worden gedaan. De ra ming voor 1983 van 86.155,98 is in verband met deze situatie dan ook 15.802,70 hoger in vergelijking met 1982. Advertentie Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat u weten moet. Onthoudt u vast 28, 29 en 30 oktober Bestedingsplan Voor de besteding van genoemde 300.000,— verwijst de nota naar het bestedingsplan 1983, opgenomen in het meerjarenperspektief 1983 t/m 1986. Dit bestedingsplan vermeldt de voor 1983 voorgenomen investerin gen. Voor stedebouwkundige maat regelen wordt een bedrag van 135.000,— opgevoerd. De verbouw en inrichting van de panden Meelstraat 4-6 (na verhuizing van de Intergemeentelijke Sociale Dienst) vergen een investering van 165.000,—. Voor schilderwerk aan de stadhuistoren wordt 60.000,— opgevoerd. Een bedrag van 425.000,— zal geïnvesteerd worden in de herinrich ting van het voormalig bedrijfster rein Van der Wekken. In de aanbie dingsnota wordt opgemerkt dat aan een deel van dit terrein aan de Roze marijnstraat een parkeerfuntkie zal worden gegeven. Voor herbestrating van bestaande wegen en straten wordt in het ko mend jaar 40.000,— uitgetrokken. Voor aanschaf materiaal voor de dienst gemeentewerken wordt 28.000,— opgevoerd. De bouw van een bergschuur voor gemeentewer ken zal 40.000,— vergen. Voor de aanschaf van een stencilmachine voor de openbare lagere school Bin nen de Veste wordt 2.250,— opge voerd. Een bedrag van 750.000,— staat in het bestedingsplan vermeld voor het eerste gedeelte aanleg nieuw sportveld. Verder staan opge nomen een bedrag van 11.000,— voor verbouw onderhoud Poststraat 43a (het voormalig over blijflokaal van de R.S.G.) en 50.000,— voor energiebesparende maatregelen. Restauratie Bakkersschool In 1984 komt volgens het huidige bestedingsplan de restauratie ver bouwing van het pand Kerkhof N.Z. 8 (denpendance lagere techni sche school) aan bod. Er wordt een bedrag van 450.000,— opgevoerd voor deze restauratie verbouwing, voor het 2e gedeelte van de aanleg nieuw sportpark vermeldt het beste dingsplan 1984 een bedrag van 250.000,—. Volgens dit plan zal ook de brandweer in 1984 de beschikking krijgen over een pneumatisch hef- kussen 5.800,—) en een snijbran derset 800,—). Ook in het bestedingsplan 1985 is rekening gehouden met de wensen van de brandweer: een tirfortakel 2.800,een doorslijpapparaat 1.700,—), en een motorkettingzaag 2.300,-). Voor aanschaf materiaal gemeente werken wordt in 1985 een bedrag van 60.000,— opgevoerd, ook de realise ring van een toiletakkommodatie Oude Haven 54 ter hoogte van de nieuwe passantensteiger staat voor 250.000,— in het bestedingsplan, van 1983 vermeld. Voor datzelfde jaar wordt een in vestering van 750.000,— voorgeno men voor vernieuwing en aanpassing ZIERIKZEE - De Varreput zal in de toekomst hoogstwaarschijnlijk gerestaureerd worden. Het bestedingsplan 1986, opgenomen in het meerjarenperspektief van de gemeente Zierikzee, vermeldt een investering van 330.000,— ten be hoeve van die restauratie. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) riolering binnenstad. In 1986 zal de gemeente, volgens het beste dingsplan voor dat jaar, te maken krijgen met de vervanging van de office-computer 70.000,—), vervan ging offsetmachine 41.000,—) en de vervanging hulpverleningswagen 35.000,—). In het bestedingsplan 1986 wordt ook vermeld de restaura tie Varreput, die een investering van 330.000,— zal vergen. Voor de ver nieuwing pompinstallatie rioolge maal Zuidhoek wordt in 1986 300.000,— opgevoerd. Vernieuwing en aanpassing riolering binnenstad staat in het bestedingsplan 1986 op genomen voor 500.000,—. Alle bestedingsplannen voor de ja ren t/m 1986 vermelden verder ook bedragen voor stedebouwkundige maatregelen, herbestrating van bestaande wegen en straten en ener giebesparende maatregelen. Vervolg pag. 4 ZIERIKZEE - De gemeenteraad van Zierikzee besloot maandagavond het voorstel tot het aangaan van een overeenkomst tot subsidiëring van de Stichting Theater bureau Uit in Zeeland aan te houden. In het algemeen kwam het er op neer, dat enige frakties nog wat details geregeld wilden zien en dat het stuk wat vragen opriep. Burgemeester Th. H. de Meester was bijzonder teleur gesteld over deze reakties. RENESSE - Dat de mooie zomer, die we achter de rug Hebben een groeizame zomer is geweest staat inmiddels wel vast. Dat hebben ook de mensen, die sinds dit voor jaar een volkstuintje in Renesse hebben goed gemerkt. Toch keek de heer C Verloo uit Renesse wel even raar op toen hij bij een bezoek aan 2ijn tuintje een spruit ontdek te, die qua grootte overeenkwam met een flinke kool. Nu wordt wel gesproken van spruitkool maar een dergelijke spruit is toch wel bijzonder. Uiteraard hadden de andere spruitjes aan de plant geen schijn van kans gekregen van hun grote broer, die 1 kg en 21 gram bleek te wegen (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) In januari had de raad verklaard achter het volgen van deze procedure te staan, waarbij een aantal gemeen ten in Zeeland zowel uit financiële als praktische overwegingen zou sa menwerken ten behoeve van het uit voerend werk op het terrein van de podiumkunsten. Die intergemeentelijke samenwer king tussen Goes, Middelburg, Vlis- singen en Zierikzee (Terneuzen trok zich helaas terug) resulteerde in de nu ter tafel gebracht ontwerpover eenkomst. Het voorstel tot aanhou den kwam in eerste instantie van C.D.A.-fraktievoorzitter L. S. P. van Velthoven, die overigens de P.v.d.A. en de R.U.-frakties achter zich vond staan. Speciale kommissie Van Velthoven suggereerde de nu op schrift gestelde overeenkomst (die door de vier deelnemende gemeenten moet worden goedgekeurd) te laten behandelen door een kommissie, sa mengesteld uit één lid van alle frak ties onder voorzitterschap van burge meester De Meester, zodat het onder werp goed kan worden uitgespit. Hij vond de ontwerp-overeenkomst iets te verstrekkend. R.U.-raadslid K. T. de Jonge had naast principiële ook financiële be zwaren. dat laatste omdat hij door het kleine aantal gemeenten het draagvlak te smal vond geworden. Kuituur belangrijk Mevrouw M. R. de Jong-van Loo (P.v.d.A.) vond dat het stuk nog een aantal vragen opriep. Zij achtte het belangrijk dat er kuituur blijft wor den geboden in Zierikze, maar wilde dat er „wat voetangels en klemmen" tijdens een door het CDA. voor gestelde (openbare) commissieverga- Hi Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01118-1215 maandag gesloten Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. Men moet de moed hebben om te blijven wat men is, tegeno ver wie ook. C. Wagner dering werden opgeruimd. Ook miste zij aandacht voor school voorstellingen, waarover de raads voorzitter later opmerkte dat deze nu nog niet aan de orde zijn. „Het gaat nu om de personele opzet, de school voorstellingen worden in een later stadium - uiteraard - geregeld", ver klaarde hij. De heer J. J. Geleijnse (V.V.D.) had er moeite mee het stuk terug te geven naar een kommissie. Hij wilde het nu graag in de raad behandeld zien. Burgemeester De Meester wilde beslist geen tweede of derde gespreksronde, als de raad toch van plan was het voorstel aan te houden. Hij herinnerde aan de kostbare her- strukturering van het beleid, dat de provincie in eerste instantie voor stond en waartegen - gelukkig - be zwaar was gemaakt. Garantie Daarna is dit minder ambitieuze plan gemaakt, dat voldoende voor stellingen garandeert en dat nu fi nancieel aantrekkelijk is geregeld. „Dc zaak moet wel dit jaar afgerond zijn", oordeelde hij, „het is nu te laat om er weer aan te gaan sleutelen", waarmee hij doelde op de liquidatie van de S.C.Z. (De Stichting Cul tuurspreiding Zeeland), die op 1 ja nuari 1983 zijn beslag gaat krijgen. De S.C.Z. zou volgens de voorgestel de overeenkomst dan worden „omge bouwd" tot de Stichting Theaterbu reau Uit in Zeeland. De raadsvoorzitter had graag ge zien dat deze technische zaak op deze raadsvergadering was geregeld. „Dan was de zaak gered en daar had den we blij mee moeten zijn", was zijn oordeel. Verwachting tot woensdagavond: Toenemende bewolking In de nacht opklaringen maar ook hier en daar mist en minimumtempe raturen omstreeks 8 graden; overdag toenemende bewolking en in de mid dag en avond mogelijk motregen; middagtemperatuur ongeveer 15 gra den; wind uit zuidwest tot zuid, bo ven land matig, aan de kust vrij krachtig. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 22 okt.: Donderdag: Af en toe zon Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 9 gr. Middagtemp.: 17 gr. Windkracht: zuid 4 Vrijdag: Af en toe zon Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 11 gr. Middagtemp.: 14 gr. Windkracht: zuidwest 3 Zaterdag: Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 9 gr. Middagtemp.: 15 gr. Windkracht: zuidwest 3 ZON- EN MAANSTANDEN 20 okt. Zon op 7.12, onder 17.36 Maan op 10.51, onder 19.33 21 okt. Zon op 7.14, onder 17.34 Maan op 11.57, onder 20.06 Eerste Kwartier: 25 okt. (1.08) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 20 okt. 4.38 17.14 10.50 22.59 21 okt. 5.06 17.46 11.26 23.35 Doodtij: 27 oktober HET WEEROVERZICHT DE BILT. 1910. Hel KNMI deelt mede: Een hogedrukgebied boven Frankrijk neemt in betekenis toe en trekt langzaam naar het oosten. Het zorgt in dc nacht voor opklaringen, tijdens welke de temperatuur tot om streeks 8 graden daalt. Plaatselijk kan daarbij mist worden gevormd, die in de loop van de ochtend weer oplost

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1