Sfeervol diner in Vierschaar voor selekte groep Amerikanen Woningaanvraag Schouwen-Duiveland wordt slechts voor de helft gehonoreerd GEZOND SLAPEN! C DE ZIERIKZEESCHE COURANT 3000ste woning van Beter Wonen F. D. Roosevelt Centennial Commission Duitse schipper verdronken Aankondiging direkteur-generaal Volkshuisvesting Z1ERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 1 34,90, per jaar f 133,00. Losse- nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 18 oktober 1982 139ste jaargang Nr. 23201 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Sobere jubileumviering Onderdak BRU1NISSE - „Het zou best wel leuk zijn alle aanvragen voor woningbouw te honoreren. Het zou een oplossing kunnen zijn voor de grote werkloosheid in de bouw, maar het probleem zit in de begroting van het departement van volkshuisvesting", zei ir. J. M. Koopman vrijdagmiddag in het dorpshuis van Bruinisse bij de gelegenheid van de sleuteloverhandiging van de 3000-ste „Beter Wonen"-woning. „Er zijn dit jaar aanvra gen op het departement binnengekomen voor totaal 210.000 woningen in Nederland. Het aantal toe te wijzen woningen bedraagt 105.000. De helft toewijzen zoals een eenvoudig rekensommetje leert, zou al te simpel zijn. De toewijzing voor 1983, die binnen een maand bekendgemaakt zal worden, zal geschieden aan de hand van de berekende woning-behoefte-ontwikkeling, aangevuld door het inhaal-tekort, en gekor- rigeerd door al de grote verschillen ten opzichte van 1982". Ir Koopman zei verder te verwachten dat voor Zeeland het aantal toe te wijzen woningen gely k zal blijven aan dat van 1982, voor Schouwen-Duiveland zou dat neerkomen op 163. Dit komt overeen met ongeveer de helft van het aantal aangevraagde woningen. De gevolgen van het op regeringsnivo bezuinigen, dat overigens op Volks huisvesting nog wel meevalt, kunnen op plaatselijk nivo en met name op Schouwen-Duiveland naar de mening van de heer Koopman worden opgelost, indien de zes gemeenten zouden sa mengaan en met elkaar - per dorp - een nieuwbouwprojekt realiseren. Ir. Koopman, direkteur-generaal van de volkshuisvesting, zei - voorzichtig gezegd - niet zonder zorgen te zijn ten aanzien van de toekomst, met name op de lange termijn. „Voor de jaren vanaf 1984 ontbreekt een meerjarenraming. De voorgaande kabinetten maakten slechts plannen voor één jaar. Zou het Advertentie Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat u weten moet. Onthoudt u vast 28, 29 en 30 oktober nieuwe kabinet het oude nivo van '84 handhaven, voorzie ik een teruggang in de gesubsidieerde woningbouw met eenderde, en voor de renovatie van woningen zelfs een teruggang met de helft Het nieuwe kabinet zal aan reeële meerjaren planning moeten gaan doen, om de kritiek van uw voorzitter de kop in te drukken", besloot ir. J. M. Koop man zijn rede. Contingenten Voorzitter van „Beter Wonen", de heer F. K. Vos had tevoren inderdaad, kritiek geuit aan het adres van het de partement waar het gaat over het aantal toegewezen (contingent) woningen. „Het toekennen van meerjarencontin- genten met de vrijheid om contingenten te sparen voor bouw op een later tijd stip, zou bevorderlijk zijn voor een goed lokaal volkshuisvestingsbeleid", aldus de heer Vos. De beperkte contingentering is er ook de oorzaak van volgens de voorzit ter, dat de plannen die de woning bouwvereniging heeft voor de bouw van energie-arme woningen in Zierik zee (met een gemiddeld gasverbruik per jaar dat onder de 900 m3 ligt) op de tekentafel dreigen te verouderen. „Het verstrekken van extra woning contingenten voor energie-arme pro- jekten met een experimenteel karakter, zou een belangrijke bijdrage kunnen vromen voor het energiebesparingsbe- leid van de rijksoverheid". Verder acht te de heer Vos voor een planmatig tech nisch- en sociaal beheer van de wo ningen, het voor woningbouwcorpora ties noodzakelijk, dat voor meerdere jaren tegelijk nieuwbouw- renovatie- en isolatie contingenten worden ver strekt „De bewoners willen graag zeken heid over het tijdstip van renoveren. Bij de gesubsidieerde renovatie is die ze kerheid niet te geven, omdat de cor poratie volledig afhankelijk is van de jaarlijkse wisseling van de verdeling geldelijke steun uit 's Rijks kas. Wij hebben er wel begrip voor dat er gren zen zijn aan de mogelijkheden van het rijk. Toch blijven veel bewoners zitten met de simpele vraag of het nog wel zinvol is om in hun te renoveren woning te behangen of de vloerbedekking te vernieuwen". De bufferfunktie van de woning bouwvereniging tussen de huurder en overheid maakt dat de corporatie niet altijd geliefd is, bij huurders zowel als de overheid. „Beter Wonen" staat er financieel en onderhoudstechnisch gezien relatief goed voor", aldus de voorzitter. „Dit mag ons echter niet beletten om de pro blemen waarvoor woningbouwcorpora ties zich geplaatst zien, vandaag onder uw aandacht te brengen. Te vaak zwij gen ze en streven binnenskamers naar een „ad-hoc"-oplossing". De heer Vos toonde zich bijzonder ingenomen met de mededling van ir. Koopman, dat „Beter Wonen" in Den Haag erg goed bekend staat en als voorbeeld gesteld wordt Evenals alle sprekers deze middag ging ook burgemeester T. C. Hekman even terug in de tijd: de eerste kontak ten met „Beter Wonen" dateren wat Bruinisse betreft uit het begin van de zeventiger jaren. In 1972 werd door „Beter Wonen" voor het eerst in Bru gebouwd, gevolgd door de besprekin gen tot overname van de woningwet woningen in de gemeente. De burgemeester: „In 1972 werd de woningbouwvereniging al gezien ais een krachtige corporatie. Vandaag zijn wij er getuige van dat zij die kracht nog steeds bezit". Verder zei Hekman bijzonder trots te zijn dat juist de 3000-ste woning in Bruinisse staat, maar noemde deze aangelegenheid geen louter Bruse zaak maar van groot belang in regio naal verband. Gefrustreerd bouwoverleg Burgemeester Th. H. de Meester sprak namens alle kolega's en kolleges als voorzitter van de Ver. van B.W. en S. Het bouwoverleg noemde de heer De Meester enigszins gefrustreerd vanwege de bijzondere gecompliceerd heid, en pleitte vervolgens voor een snellere, doelmatiger aanpak. „De ge meenten inventariseren, maken be stemmingsplannen waar vervolgens door de minister drastisch een streep door wordt gehaald". De oplossing die ir. Koopman tevoren aandroeg, de zes gemeenten van Schouwen-Duiveland moeten gaan samenwerken, noemde Zierikzee's burgervader „verdrietig^', zonder daar nader op in te gaan. Meerjaren-planning Blij was de heer De Meester over hetgeen ir. Koopman gezegd had over de wenselijkheid van meerjarenplan ning waaraan het nieuw te vormen ka binet zal gaan moeten doen. Tot slot van zijn betoog zei De Meester dat wo- BRUINISSE - In de Prinses Irenestraat staat het 3000-ste huis van de Woning bouwvereniging Beter Wonen". Het echtpaar Hoek kreeg uit handen van direkteur-generaal van de Volkshuisvesting, ir. J. M. Koopman de sleutel overhandigd. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ningbouw een zinvolle bestrijding van de werkloosheid is en sprak de wens uit, dat het nieuwe kabinet er ook zo over denkt Vervolg pag. 2 ZIERIKZEE - Zaterdagavond werd in de Vierschaar van het Zierikzeese stadhuis een diner gegeven voor de leden van de Franklin Delano Roosevelt Centennial Commission. Eerder op de dag waren deze mensen ook aanwezig bij de uitreiking van de Four Freedoms Awards in de Koorkerk te Middelburg (zie ook elders in dit nummer). Het diner zaterdagavond in de Vierschaar vond plaats op initiatief en uitnodiging van de provin- Na een welkomstwoord van burge meester Th. H. de Meester begaf het gezelschap zich naar de trouwzaal voor een aperitief. Tevens werd daar een groepsfoto gemaakt, die alle le den aan het einde van de avond mee kregen als tastbare herinnering aan deze avond in het Zierikzeese stad huis. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. De bouwkunst is tot op zekere hoogte de uitdrukking van de beschaving van een volk. Balzac Het Amerikaanse gezelschap met de gastheren en -dames bijeen tn de trouwzaal van het Zierikzeese stadhuis (Foto's. Zierikzeesche Nieuwsbode) Het diner in de Vierschaar werd verzorgd door restaurant Mondra- gon. Tijdens de maaltijd werden toespraken gehouden door mr. Willi am J. v. d. Heuvel, voormalig ambas sadeur van de V.S. bij dc Verenigde Naties; door de heer Bumb, dirckteur van Dow Chemical en door burge meester De Meester. Dankwoorden werden gesproken door Zeelands kommissaris dr. C. Boertien en door miss Jackie de Vries. Namens de provincie werden ook geschenken aangeboden: een glas-in- Iood raam met het wapen van Zee land voor enkele heren en zilveren Zeeuwse knoppen voor enkele dames uit het gezelschap. Wcstkappels koor In de sfeervolle entourage van de Vierschaar, die nog was verrijkt met kaarsen en bloemen, trad ook het Westkappels dameskoor op. Het koor zong onder meer het Zeeuws Volkslied. Voor de muzikale omlijsting deze avond zorgde het ensemble van Riet van den Dungon, bestaande uit: Wil lie Bil (clavecimbel), Josca van Dui- vendijk (viool). Patricia Tanis (cello) en Riet van den Dungen (fluit). Deze avond in het Zierikzeese stad huis vormde voor de delegatie van het Roosevelt Herdenkingscomité de Onder de leden van hel Roosevelt herdenkingscomité bevond zich ook mrs. Jean Kennedy Smith, zuster van, wijlen president John F. Kenne dy. Op de foto: Mrs. Kennedy Smith met haar echtgenoot mr. Smith (I.) en kommissaris dr. C. Boertien. afsluiting van een druk programma zaterdag. 's Ochtends werden de leden in de Statenzaal te Middelburg door kom missaris Boertien voorgesteld aan prinses Juliana, vervolgens vond dc uitreiking van genoemde Four Free doms Awards in de Koorkerk plaats. Na een informele lunch in dc Staten zaal werd een bezoek gebracht aan Tholen, waar het gezelschap werd ontvangen door burgemeester E. Baerends. In Oud-Vossemeer werden het Ambachtsheronhuis en de Gere formeerde Kerk bezocht. Tenslotte kwam het gezelschap naar Zierikzee. ROTTERDAM - DU de Derde Pe- troleomhaven in Rotterdam is zon dag het stoffelijk overschot gehaald van de 40-jarige Westdultse binnen schipper Wilfried Hauch uit Heidel berg. De man werd al gtrulmt tijd vermist, aldus de politie. Verwachting tot dinsdagavond: Zonnige perioden Zonnige perioden met kans op hier en daar een bui; in de ochtend kans op mistbanken; minimumtempera tuur 8 graden, middagtemperatuur 14 graden; naar zuidwest draaiende wind, windkracht 4. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt- Verwachting t/m vrijdag 22 okt. Woensdag: Af en toe zon Kans op neerslag: 70%. Minimumtemp.: 9 gr. Middagtemp.: 14 gr. Windkracht: zuid 5 Donderdag: Af ert toe zon Kans op neerslag: 70%. Minimumtemp.: 9 gr. Middagtemp.: 14 gr. Windkracht: zuidwest 5 Vrijdag: Kans op neerslag: 70%. Minimumtemp.: 9 gr. Middagtemp.: 14 gr. Windkracht: zuidwest 5 ZON- EN MAANSTANDEN 19 okt. Zon op 7.10, onder 17.39 Maan op 9.41, onder 19.05 Eerste Kwartier: 25 okt. (1.08) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 19 okt. 4.29 16.38 10.12 22.24 Springtij: 19 oktober HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 18-10. Het K.N.M.I. deelt mede: Tijdens het afgelopen week einde werd het weer in west-Europa bepaald door een zeer diep en om vangrijk lagedrukgebied, waarvan het centrum boven de oceaan ten westen van Ierland en Schotland lag. Maandag begon het lagedrukgebied in betekenis af te nemen. Een randstoring trekt in de nacht van maandag op dinsdag over ons land naar het oosten weg en veroorzaakt eerst nog regen of een bui. Daarna komt een hogedruk-uitloper via de Golf van Bisraje naar ons toe en deze zorgt ervoor dat de zon nu en dan zichtbaar is. In de met zuidwesten wind aangevoerde lucht kan nog wel een bui voorkomen, vooral in de na nacht en vroege ochtend in de kustge bieden. In het temperatuurverloop komt weinig verandering, de tempe ratuur is In de middag ongeveer 14 graden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1