H O Chr. MAVO en LHNO eindelijk onder één dak in Huybertstraat INTEGRAAL DORPENPLAN GAAT NU VAN START GEZOND SLAPEN! TUINMAN DE ZIERIKZEESCHE COURANT School gerenoveerd Leefbaarheid centraal Projektgroepen voor eerste maal bijeen mt- Koningin met kinderen op vakantie PLOEG over gordijnen meubelstoffen tapijten O ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda" Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar 1 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 15 oktober 1982 139ste jaargans Nr. 23200 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Westhoekse jeugd promoot aktie Tankslag ZIERIKZEE - Het gerenoveerde gebouw van de Chr. Scholengemeenschap voor MAVO en LHNO aan de Huy bertstraat wordt vanmiddag (vrijdag) officieel geopend. Op 1 september 1978 fuseerden de Chr. MAVO te Zierik zee en de Chr. LHNO te Bruinisse. Eind december van dat jaar verhuisde de LHNO naar het nieuwe houten ge bouw aan de Schuurbeque Boeijestraat. Na de renovatie van het pand aan de Huybertstraat kon de LHNO- afdeling eindelijk onder een dak met de Chr. MAVO. Ter gelegenheid van dit heuglijke feit is een herdenkingsboekje uitge geven. J. de Bruine schreef de tekst en J. N'auta verzorgde het fotomate- rieel. De heer C. Bij de Vaate, voor zitter van de Chr. Scholengemeen schap, reikt vanmiddag het eerste exemplaar uit. In 1890 werd in een vergadering van het bestuur van de vereniging voor christelijk schoolonderwijs te Zierikzee de wens uitgesproken christelijk voortgezet onderwijs in Zierikzee mogelijk te maken. Het was financieel al een zware opgave het christelijk lager onderwijs in stand te houden In 1920 kwam de fi nanciële zorg voor het basisonder wijs voor rekening van de gemeente en het rijk. Na een lange en zorgvuldige voor bereiding werd op 1 september 1933 begonnen met het ULO-onderwijs, in het gebouw van de lagere school in 't Vrije. Wegens ruimtegebrek werd zes jaar later het gebouw aan Kerkhof NZ betrokken. In 1955 voldeed ook deze ruimte niet meer. Er werd ge werkt aan de totstandkoming van een nieuw gebouw in de na de ramp ontstane nieuwe wijk Malta. Het ge bouw moest ook dienen voor de open bare ULO. Op 9 januari 1961 konden beide scholen het gebouw betrekken. Mammoetwet In 1968 trad de mammoetwet in werking. Dat hield een herindeling van het voortgezet onderwijs in, een wijziging in de programma's, de exa- ROTTERDAM - De gemeente Rot terdam mag ook van de president van de Rotterdamse rechtbank ver ontreinigd havenslib blijven storten in de buurgemeente Capelle aan den IJssel. Rechtbankpresident mr. F. Nivard beval vrijdag de gemeente Capelle mee te werken aan de opspuitingen op haar grondgebied 's- Graveland, zoals de gemeente Rot terdam in kort geding had geëist. Ca pelle verzet zich tegen de komst van het vervuilde slib, omdat het daar mee woningbouwplannen op het be wuste terrein doorkruist ziet. mens en de methodes. De ULO werd MAVO. Zelfs na de uitbreiding met twee lokalen aan beide vleugels wer den op 1 augustus 1970 vier noodlo- kalen in gebruik genomen. Bijna zes jaar later werd er een aula aan de school toegevoegd. In de loop van dat jaar (1976) kwam de discussie rond de voorgenomen fu sie met de LHNO-school in Bruinisse op gang. Die fusie werd op 1 septem ber 1978 een feit. Eind december volgde de overplaatsing van de LHNO naar het nieuwe houten ge bouw aan de Schuurbeque Boei jestraat te Zierikzee. In september 1978 werd ook de zo genaamde ,,S-klas" ingevoerd, een speciale klas, die in nauwe samen werking met het christelijk lyceum te Goes opgeleid zou worden in HAVO-tempo. Na drie jaar zouden de leerlingen hun intrede kunnen doen in de vierde klas van de HAVO te Goes. De aanmelding voor het jaar daarop was echter te gering om de ,,S-klas" voort te zetten, zodat werd besloten deze mogelijkheid niet meer te bieden. Integratie In veel vergaderingen en bespre kingen kwam de integratie van de LHNO en de MAVO aan de orde. Dat resulteerde in een grotendeels geïnte greerde brugklas voor het schooljaar '81-'82. Tegelijkertijd werd een tweede klas verkoop-praktijk gevormd, waar leerlingen een vakkenpakket overeenkomstig aan dat van de LEAO-scholen werd aangeboden. Nu is het dan zover dat de integra tie een feit is. Dit nummer bestaat uit 16 pagina's. HAAMSTEDE - Als het weer een beetje meewerkt, kan men morgenmiddag (zaterdag) in Haamstede genieten van een traditioneel Zeeuwse volksspel. Op de Slotlaan organiseert de Stichting Inventaris Dorpshuis een wedstrijd ringsteken te paard en in rijtuigen. Voorafgaand aan de wedstrijd maken aan gespannen oude rijtuigen en dressuurwagentjes een rondrit door het dorp. Ook dat is zeker een bezienswaardigheid, zoals het mooie span op deze archiefopname toont. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Advertentie Restaurant JtiOtl)i66« Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten DEN HAAG - Een delegatie van F.N.V. en C.N.V. onder aanvoering van de beide voorzitters Kok en Van der Meulen heeft donderdag op de Poolse ambassade in Den Haag met ambassadeur Bartoszek gesproken over de recente ontwikkelingen in Polen waarbij de vakbond Solidari teit nu officieel is verboden. DOKKUM - Bij een gewapende roofoverval op de Friesland Bank in Dokkum is vrijdagmorgen even na negen uur is honderdduizend gulden buitgemaakt. Advertentie Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat u weten moet. Onthoudt u vast 28, 29 en 30 oktober SEROOSKERKE - De vier gemeentelijke werkgroe pen, die gezamelijk het Dorpenplan zullen gaan opstel len, kunnen alvast aan de slag. Tijdens de eerste verga dering van dit projekt donderavond in het dorphuis te Serooskerke werd duidelijk uiteengezet welke stappen kunnen worden ondernomen om een begin te maken met dit plan. Deelnemende gemeenten zijn Westerschouwen met het dorp Se rooskerke, Duiveland met Sirjans- land, Brouwershaven met Zonnemai re en Sint Philipsland met Anne Ja- cobapolder. De gemeente Midden- schouwen met Ellemeet haakt waar schijnlijk af en zodoende zal binnen kort besloten moeten worden welk dorp de plaats van Ellemeet kan in nemen. In de raadsvergadering van 26 ok tober zal dit voorstel in de raad van Middenschouwen aan de orde ko men. De dorpsbewoners en de dorps raad Ellemeet zijn het namelijk abso luut niet eens met het besluit van b. en w. om niet aan dit dorpcnplan mee te doen. Tijdens de raadsvergadering zal de definitieve beslissing vallen. De belangstelling voor deze eerste vergadering met de werkgroep was vrij groot. Van de deelnemende dor pen waren burgemeesters en dorps bewoners aanwezig. Voorzitter T. A Vogei, burgemeester van St. Philips land, sprak over een unieke gelegen heid om met CRM-subsidie van 100.000,- dit integrale dorpcnplan te kunnen beginnen. „Het kost ons voorlopig geen geld, want met deze subsidie kunnen we de kosten voor het opstellen van het dorpenplan fi nancieren. Pas na 1 april, als het plan gereed is en als daadwerkelijk met de uitvoering kan worden begonnen komen de kosten voor rekening van de gemeenten. Maar zover zijn we nog niet". Boeken zijn de bijenkorven der gedachte, korte spreuken de daaruit gehaalde honing. James Ellis WA> PÊ 0li7* ZIERIKZEE - De openbare lagere school 't Kofschip besteedde aandacht aan de Kinderboekenweek door een boeken- rtiilbenrn te houden. Het streven, de kinderen met de neus op de boeken te drukken, werd getuige de foto uitstekend bereikt. Leefbaar (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Het plan heeft als doelstelling om de leefbaarheid in genoemde kleine kernen te bevorderen. Daarbij komt nog eens dat het om een integrale aanpak gaat. Dat betekent dat de za ken die in een dorp spelen met elkaar in verband worden gebracht en dat ook de dorpen onderling in deze sa menwerken. Uit de zaal kwamen er enkele vra gen over de invloed van de dorpsbe woners op het plan. „Wij kunnen wel een prachtig plannetje opstellen, maar hoe weten we of dit niet direkt door de provincie wordt afgekeurd." De heer Vogel vond dat dit onder werp nog niet ter sprake was. „We moeten niet op de zaken vooruit lo pen. Er kunnen zich allerlei proble men voordoen, maar laten we het daar tijdens de eerste vergadering nog niet over hebben. Verder is het bekend dat een dorp bij provinciale staten steviger in de schoenen staat als een kompleet plan op tafel wordt gelegd. Daarom ook dit dorpenplan" aldus de voorzitter. De werkgroepen zullen de komen de maanden zich buigen over zaken als: woningbouw, verkeerssituaties, scholen, groenverziening, etc. 1 april moet het plan gereed zijn. DEN HAAG - Op de twee weken geleden geopende prijzenlijn van de Consumentenbond zijn al vijfdui zend meldingen binnen gekomen van prijsstijgingen. DEN HAAG - Koningin Beatrix vertrekt vrijdag (vandaag), met haar drie zonen, voor een korte herfstva kantie naar haar buitenhuis in het Italiaanse Tavcrnelle. De Rijksvoor lichtingsdienst dit bevestigd Tijdens haar verblijf in Italië zal de koningin telefonisch op de hoogte worden gehouden van de vorderin gen bij de kabinetsformatie. Zij keert vervroegd naar Nederland te rug, indien dat voor de beëindiging van een nieuw kabinet noodzakelijk mocht zijn. Verwachting tot zaterdagavond: Opnieuw regen Eerst opklaringen, later meer be wolking gevolgd door regen; mini mumtemperatuur omstreeks 6 gra den, middagtemperatuur ongeveer 13 graden; wind draaiend van west naar zuid en in de loop van de dag toenemend tot krachtig, windkracht 6. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 19 okt.: Zondag: Veel bewolking Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 10 gr. Middagtemp.: 15 gr. Windkracht: zuid 6 Maandag: Af en toe zon Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 10 gr. Middagtemp.: 14 gr. Windkr.: zuid 5 Dinsdag: Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 9 gr. Middagtemp.: 13 gr. Windkracht: zuidwest 5 ZON- EN MAANSTANDEN 16 okt. Zon op 7.05, onder 17.45 Maan op 6.00, onder 18.03 17 okt. Zon op 7.07, onder 1743 Maan op 7.15, onder 18.22 18 okt. Zon op 7.09, onder 17.41 Maan op 8.29, onder 18.42 Nieuwe Maan: 17 okt. (1.04) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 16 okt. 2.49 14.30 8.23 20.42 17 okt. 3.30 15.11 9.00 21.14 18 okt. 4.06 15.55 9.35 21.48 Springtij: 19 oktober HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 15-10. Het K.N.M.I. deelt mede: Een depressie die donderdag en vrijdag bij ons veel buien bracht is via Denemarken naar de Oostzee weg getrokken. Geleidelijk kunnen meer opklaringen tot Nederland doordringen, maar de aangevoerde lucht blijft vrij koud. De middagtem peratuur bereikt niet veel hogere waarden dan ongeveer 13 graden. In de loop van zaterdag zal een vol gende oceaanstoring tot de Britse ei landen doordringen. Het lijkt waar schijnlijk dat de bewolking zaterdag ochtend het westen van ons land zal bereiken, later mogelijk gevolgd door regen. In het temperatuurver- loop komt maar weinig verandering. Advertentie' bij: INTERIEURVERZORGING EN KADOSHOP m 0111DIM7

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1