50% korting op droge kleren. OPVOUWBARE PARAPLU van]3f5& HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN ZEELAND KRIJGT ACHT MILJOEN VOOR DIJKVERSTERKINGEN Omzetten duurzame consumptiegoederen drastisch omlaag Zeevalking: Werkloosheid stijgt fors MTS-en gaan een week plat Spaans vrachtschip botst tegen kade Herindeling Hoeksewaard Landbouwschap raadt gebruik rioolslib af Luteijn nieuwe voorzitter landbouw coöperaties Wat biedt de BEELDBUIS? Goedkope koophuizen De 27ste Horecava in Amsterdam Bloemisterij zet vraagtekens bij nut Floriade ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 14 oktober 1982 Nr. 23199 9 DEN HAAG - De begrotingsgelden voor de dijk versterkingen op grond van de Deltawet, in totaal 93 miljoen gulden, zijn in 1982 over de vijf kustprovincies verdeeld. Dit heeft minister Zeevalking van verkeer en waterstaat dinsdag meegedeeld in antwoord op vragen van tweede-kamerleden. Omdat in de conceptnota van Zeevalking over de voortgang der dijkverzwa ring verwarring was gerezen over het bedrag dat Zeeland krijgt, beklemtoon de Zeevalking, dat Zeeland volgens de berekeningen acht miljoen gulden krijgt en geen recht heeft op dertien miljoen gulden, zoals de vragenstellers Zeeland is ook nooit een toezegging voor dertien miljoen gulden gedaan, aldus Zeevalking. Er is slechts spra ke van een richtbedrag volgens een nog niet geformuleerde verde lingsmethode, zoals die in een con ceptnota heeft gestaan. De nota moet overigens nog naar de Tweede Kamer. Zeevalking zegt er begrip voor te hebben, dat door de formulering in de conceptnota over de voortgang der dijkverzwaringen bij Zeeland, de indruk is gewekt dat er in die provincie dertien miljoen had moeten worden besteed. BODEGRAVEN - De direktie van de orgelfabriek Eminent Electronics BV in Bodegraven heeft dinsdag met de vakbonden een overeenkomst af gesloten, waarin de bijdrage van een miljoen gulden van de 380 werkne mers van het bedrijf wordt geregeld. DEN HAAG - De werkloosheid in ons land is in de maand september met 15.100 gestegen tot totaal 579.400. Dit is een grotere stijging van op grond van de seizoensver wachtingen mocht worden verwacht, aldus woensdag het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Ten opzichte van eind augustus was de stijging bij de mannen 9.900 en bij de vrouwen 5.200. Gekorrigeerd voor de seizoensin vloeden zijn de (voorlopige) cijfers eveneens fors gestegen: met 17.000 tot 571.300 bij de mannen was de toe neming 11.700, bij de vrouwen 5.300. De bij de arbeidsbureaus openstaan de vraag is eind september gedaald ten opzichte van augustus met 1.400 tot 10.200. Voor seizoensinvloeden gekorrigeerd bedroeg die daling 700. DEN HAAG - Regionaal zullen in de loop van november de MTS- en een week hun poorten sluiten. Hiertoe heeft de Unie van Verenigingen voor Middelbaar Technisch Onderwijs besloten als minister Deetman bij zijn plan blijft de rechtspositie van onderwijswerkers verder uit te hol len. De unie heeft besloten een weerstandskas te vormen, waaruit stakende leden een bescheiden uitke ring kunnen ontvangen als die iiodig is. Voorzitter Henk Bruikman van de Unie stelt dat de laatste vijf jaar de koopkracht van de ambtenaar elf procent is achtergebleven op die van de werkers in het vrije bedrijf. In voorbereiding is verder een her ziening van de salarisstruktuur. Die herziening houdt volgens Bruikman in, dat elke onderwijswerker gemid deld rond f 600,— per maand minder gaat verdienen. Al met al een ont wikkeling, waar wij ons niet fel ge noeg tegen kunnen verzetten, aldus Brinkman. Verdeling De verdeling van de 93 miljoen gul den die de minister de Kamer voor legt komt er op neer dat voor dijk versterkingen langs de kust van Zuid-Holland het meeste geld is uit getrokken, namelijk 38 miljoen gul den. Groningen krijgt voor de verster king van de Emmapolderzeedijk en de Ommelanderzeedijk 27 miljoen gulden. Voor de aanpassing van de koopvaardersschutsluis in Den Hel der is 12 miljoen uitgetrokken. Voor de dijken op Ameland, Terschelling en in Noord-Friesland is 8 miljoen beschikbaar gesteld. Een even hoog bedrag wordt bestemd voor de dijken in Zeeland, onder andere voor de waterschappen Hulsterambacht en Noord- en Zuid- Beveland, de boulevards Bankert en Evertsen en de boulevard De Ruyter in Vlissingen. ROTTERDAM - Het Spaanse vrachtschip ,,Playa de Ezaro" is dinsdag zwaar beschadigd nadat het met volle snelheid op een kade van de Merwehaven in Rotterdam was gebotst. De oorzaak van het ongeluk is volgens de Rotterdamse rivierpoli tie niet helemaal duidelijk. Men ver moedt dat de ,,Playa de Ezaro" uit de koerst is geraakt toen het in de mon ding van de Merwehaven de sleper „Groenland", die een drijvende bok voorttrok, passeerde. Bij de botsing liep geen van de op varenden van het Spaanse schip let sel op. De kade werd eveneens zwaar beschadigd. DEN HAAG - De winkeliers in duurzame consumptiegoederen (ap paratuur, auto's etc.) hebben in de maand juli een drastisch verlies aan omzet geleden vergeleken met dezelf de maand in 1981. De geldomzet liep met zeven procent terug. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (C.B.S.), die het ministerie van ekonomische zaken heeft gepubliceerd. Volgens het ministerie heeft zich in deze sektor van de detailhandel in de eerste helft van dit jaar nog niet zo'n grote omzetdaling voorgedaan. Bromfietsen De daling is vooral te wijten aan de geringere verkoop van bromfietsen en auto's. Het aantal verkochte nieu we bromfietsen liep terug met der tien procent, wat een daling van de geldomzet betekent met tien procent. Het aantal nieuwe auto's dat werd verkocht daalde met twee procent, gemeten in geld een omzetdaling met één procent. De totale omzet van de hele detail handel (duurzame konsumptiegoede- ren, kleding, voedsel etc.) daalde in juli vergeleken met juli 1981 met één procent. In de branches die zich gespecialiseerd hebben in voedings- Advertentie vo°r 6.75 Tijdelijk bij Shell voor half geld een sjieke, zwarte paraplu die u dubbel goed kunt gebruiken in deze tijd van najaarsbuien. Deze paraplu is voorzien van een bescherm- hoes en kan geheel automatisch geopend worden. Laat u nog één keer nat regenen en kom naar ons station om te profiteren van ri 1 /TT7\ deze zonnige aanbieding! OflGII HCipi Sr F.S. DE VAL Wcji nuar dc Val 2 4107 BP Zicrik/cc Tul OHIO-3297 Q.S.B. OUDDORP HoMijkswep 26* 1253 KB Ouddorp T«H 01878-1727 en genotmiddelen steeg de verkoop echter met vier procent, vooral dank zij omzetstijgingen bij kruideniers en slijters. Meer De zelfbedieningswarenhuizen ver kochten in juli tien procent meer dan in dezelfde maand in 1981. De traditi onele warenhuizen zagen hun omzet met één procent dalen. Postorderbe drijven bleven ongeveer op het ni veau van juli 1981. DEN HAAG - Minister Rood van binnenlandse zaken heeft bij de Tweede kamer een wetsontwerp in gediend tot gemeentelijke herinde ling van de Hoekschewaard. Het wetsontwerp beoogt de gemeenten Goudswaard, Heinenoord, Klaas waal, Maasdam, Mijnsheerenland, Nieuw-Beijerland, Numansdorp, Piershil, Puttershoek, Westmaas en Zuid-Beijerland onder te brengen in drie nieuwe gemeenten, namelijk Binnenmaas, Korendijk en Kromstrijen. In het voorstel blijven de gemeenten 's-Gravendeel, Oud- Beijerland en Strijen zelfstandig. Wel is een aantal grenskorrekties op genomen. ZWOLLE - De gewestelijke raad van het Landbouwschap in Overijs sel raadt de boeren in Twente af ri oolslib als bemesting voor hun lande rijen te gebruiken. Het slib bevat een teveel aan zware metalen. Deze kun nen volgens het schap op den duur schadelijk zijn voor de landbouw grond. Dieren lopen het risico erdoor ziek te worden. Eerder al heeft het Landbouwschap gewaarschuwd te gen het gebruik van dit slib. Maar de boeren hebben zich van die waar schuwing weinig aangetrokken. Zij menen dat ze door het slib op goedko pe wijze aan mest komen. Een werkgroep van het Landbouw schap gaat nu proberen de afzet van het rioolslib met meer waarborgen te omkleden. DEN HAAG - Ir. D. Luteijn (39) heeft dinsdag het voorzitterschap aanvaard van de Nationale Coöpera tieve Raad voor Land- en Tuinbouw (N.C.R.). Hij is C. G. A. Mertens opge volgd. Luteijn is op het ogenblik tevens voorzitter (sinds 1976) van het Ko ninklijk Nederlands Landbouwcomi- té, lid van de sociaal-ekonomische raad en lid van de raad van beheer van de Rabobank. Eerder dit jaar heeft hij het voor zitterschap van het Landschap over gedragen aan J. van der Veen. De NCR is de bundeling van de vijfhonderd land-en tufnbouwcoópe- raties in Nederland. De grootste coö peraties binnen de NCR zijn Cebeco- Handelsraad, NCZ, DMV-Campina, Coberco en Cehave. Deze vijf hadden vorig jaar een omzet van ongeveer 12,5 miljard gulden. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND AMSTERDAM - De Amsterdamse scheepswerf NSM heeft dinsdag het eerste vaartuig overgedragen, dat de werf sinds de oprichting in 1979 ge heel zelf ontworpen en gebouwd heeft. De „Ibis" is een transport- en montagevaartuig, dat gebouwd werd in opdracht van het aannemingscon cern Ballast-Nedam, dat het gaat in zetten bij de aanleg van een vaste oe ververbinding tussen Bahrein en Saoedi-Arabië. DEN HAAG - Minister Van Mierlo van defensie schat dat het zeker nog twee tot drie jaar zal duren voordat het Libanese leger volledige kontrole over Libanon kan hebben. Het huidi ge Libanese leger telt ongeveer 23.000 man en funktioneert maar ten dele op niveau. AMSTERDAM - De politie heeft in Amsterdam in de nacht van dinsdag op woensdag zeven mensen gear resteerd. Zij hebben met stenen rui ten van bankgebouwen in de hoofd stad ingegooid. Volgens de politie woordvoerder is het de hele nacht on rustig geweest. Ook de ruiten van on bemande politieposten moesten het ontgelden. DEN HAAG - Een ruime meerder heid van de Tweede Kamer vindt dat de provincies zelf de kans moeten krijgen om ziekenhuisplannen te ma ken en dat het plan van minister Gar deniers (volksgezondheid) om acht duizend ziekenhuisbedden te laten verdwijnen van tafel moet. Dat bleek dinsdag tijdens het debat over de zogenaamde „beddenreductie". AMSTERDAM - De Amsterdamse gemeenteraad zal op woensdag 20 ok tober kunnen debatteren over de ont ruiming van het kraakpand de Luc ky Luijk en de ongeregeldheden daarna. B. en w. hebben besloten een notitie op te stellen die als uit gangspunt zal dienen. LEIDEN - Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (N.J.C.M.) is van mening dat de nood verordening, die door burgemeester Polak op maandag 11 oktober in Amsterdam is afgekondigd, in strijd is met zowel het Europees verdrag ter bescherming van de mensenrech ten, als met de beginselen van het Ne derlands strafprocesrecht. DEN HAAG - De regering is op dit ogenblik niet van plan de wedde van dienstplichtige militairen gedurende de eerste vier maanden van hun diensttijd te verlagen. Staatssekreta- ris Van Houwelingen van defensie heeft dit dinsdag geantwoord op schriftelijke vragen vanuit de P.v.d.A.-fraktie. DEN HAAG - De Tweede Kamer gaat er mee akkoord het mandaat van de UNIFIL-troepen in Libanon en het Nederlandse aandeel daarin voor een korte periode te verlengen. Het huidige mandaat loopt op 19 ok tober af. ROTTERDAM - De Koninklijke Shell groep ziet zich genoodzaakt een forse vermindering van het aantal arbeidsplaatsen door te voeren bij haar laboratoria in Nederland, Enge land en Frankrijk. In Nederland gaat het om 400 van de 2000 arbeidsplaat sen in het laboratorium in Amster dam. Daarnaast moeten nog eens 380 arbeidsplaatsen bij laboratoria in Engeland en Frankrijk verdwijnen. DEN HAAG - Het kamerlid Eng- wirda (D'66) meent, dat het voor kwaadwilligen vele malen profijte lijker is fraude te plegen dan mee te spelen in de lotto of de staatsloterij. Hij heeft dinsdag in de Tweede Ka mer voorstellen gelanceerd voor een daadkrachtige fraudebestrijding als alternatieven voor regeringsplannen op dit terrein. Die plannen bestem pelde hij als „broddelwerk". DEN HAAG - De vervuiling van de Rijn met chloornitrobenzeen is niet veroorzaakt door een bedrijf langs de Rijn, maar door een bedrijf dat loost op de rivier de Main. Dit heeft de Stichting Internationaal Watertribu naal dinsdag meegedeeld. De stich ting wijst erop dat er in West-Duits- land twee bedrijven bekend zijn die chloornitrobenzeen produceren: Bayer, dat aan de Rijn is gevestigd, en Hoechst, dat aan de Main ligt. Vrijdag 15 oktober, 19.25 uur, Nederland 1:Platengala-nationaal en inter nationaal" met o.a. een optreden van John Denver. VRIJDAG 15 OKTOBER NED. 1: Avonturen van een speur neus is de titel van een Tsjechische jeugdfilm over een detective. De avond ivordt begonnen met Dancin een Duitse produktie over videotech nieken. Platengala 1982 nationaal en internationaal is een avondvullend amusementsprogramma. De Neder landse artiesten die er in op zullen treden zijn André Hazes, Wieteke van Dort, Doe Maar, Anita Meyer, André van Duin. Van de buitenlan ders zullen aanwezig zijn Marvin Gay, Linda de Suza, The Four Tops, Randy Crawford, Johnny Ray, Loui se Tucker, Billy Preston, Dire Straits en John Denver. Het; Humanistisch verbond sluit het avondprogramma af met Wij zijn vrij over twee homo fielen. NED. 2: Willem Ruis presenteert het spelletje Vijf tegen vijf. In de Chartreuse van Parma kan Gina de hertogin van Sanseverina haar ge vangen genomen geliefde Fabrizio niet vergeten en zij wil zich wreken op de .Prins van Parma. In Edel- vrouw Bedelvrouw dreigt het plaat selijke spoorwegstation opgeheven te worden en daardoor komt het ge hele dorp in rep en roer. Howard heeft in Het zoete linkse leven zijn doel bereikt: door prof. Mangel uit te nodigen als gastspreker en op de uni versiteit breekt er oproer uit onder de studenten. All that heaven alows is de late avondfilm met in de hoofd rollen Rock Hudson, Jane Wyman en Williams Reynolds. Het verhaal draait om een mooie weduwe die ver liefd wordt op haar jonge tuinman. Als die twee aankondigen te gaan trouwen komt het kleinburgerlijk provinciestadje in opstand DEN HAAG - De Nederlandse rege ring heeft voor 1982 aan drie ontwik kelingslanden extra financiële steun aangeboden. SMALLINGERLAND - Burge meester Smallenbroek van Smallin- gerland heeft dinsdag twaalf cluster- woningen geopend. Deze zeer goed kope premiekoopwoningen kunnen binnen 48 uur worden geplaatst. Bij de maximale premie bedragen de netto-maandlasten ongeveer honder gulden in het eerste jaar, aldus een woordvoerder van de provinciale volkshuisvesting. De goedkoopste versie kost 57.000 gulden. De woning bestaat uit contai ners die tegen of op elkaar worden geplaatst. Volgens de bouwer zijn ze ideaal voor een- of tweepersoons huishoudens. De woning is gemaakt van hardhout. VRIJDAG 15 OKTOBER NED. 1: 9.30, 13.00 en 18.23 Nieuws voor doven; 10.00 Teleac; 16.00 Avon turen van een speurneus; 18.58 Nieuws; 19.00 Dancin; 19.25 Platengala-nationaal; 20.05 Platen- gala internationaal; 21.37 Journaal; 21.55 gesprek met de minister-presi dent; 22.05 Platengala-internatio- naal; 22.45 Wij zijn vrij; 23.20 Jour naal. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 18.25 Paspoort; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.56 De smur fen; 19.22 Vijf tegen vijf; 20.00 Jour naal; 20.28 Achter het nieuws; 21.10 De chartreuse van Parma22.10 Edel- vrouw-bedelvrouw; 22.40 Het zoete linkse leven; 23.40 Journaal; 23.45 All that heaven allows speelfilm. AMSTERDAM - In de Amsterdam se RAI wordt van 10 tot en met 13 ja nuari 1983 de 27ste „Horecava" geor ganiseerd. Op deze internationale vakbeurs voor horecabedrijven, in stellingen, ziekenhuizen en bedrijfs restaurants wordt ditmaal extra aan dacht besteed aan de „grootkeuken". Verder staan er enkele symposia en finales van de verschillende va kwedstrijden op het programma. UTRECHT - Het is nog maar de vraag of het zin heeft en verant woord is in 1992 weer een Floriade te organiseren. Dit stelde voorzitter mr. P. P. A. Teunissen van de Vereni ging de Nederlandse Bloemisterij woensdag op de algemene vergade ring van zijn organisatie in Utrecht. Volgens Teunissen moet eerst blij ken of de Amsterdamse Floriade, die zondag is beëindigd, voldoende zal opleveren om de tientallen miljoenen guldens goed te maken die de tuin bouw in het evenement heeft geïn vesteerd. Van de vijf miljoen mensen die de Floriade hebben bezocht bestond ze ven procent uit vakgenoten. Eender de van alle bezoekers kwam uit het buitenland. Teunissen meent dat de tuinbouw een verzoek om financiële steun aan een volgende Floriade pas kan beoordelen als is gebleken dat de laatste voldoende goodwill heeft op geleverd en uit een oogpunt van pu blic relations en reclame een goede werking heeft gehad. Rotterdam, Den Haag en Zoeter- meer hebben inmiddels laten weten over tien jaar een Floriade te willen organiseren. 25 „Hallo!" begroet de blonde hem. „Bent u niet wat laat of verbeeld ik het me?" Ze staat met het servet in de hand b(j de tafel en monstert hem. Hij is on tegenzeggelijk een van de knapste, vaste klanten en altijd vriendelijk. Bo vendien geeft hij overtip, hoewel dat niet bepaald een rol speelt in de sym pathie, welke ze voor hem voelt Ook niet het feit dat hij altijd in een grote Mercedes rijdt Het is enkele de man zelf. Hij bezit iets, dat haar fascineert Ze heeft meermalen de ring aan zijn vinger gezien en begrepen, dat hij ge trouwd is. Jammer, als er al eens een leuke, jonge vent hier komt eten, is hij doorgaans getrouwd. Frans zelf heeft op dit moment nau welijks aandacht voor de dienster. Hij kijkt haar een paar momenten aan en groet „Hai, WiL Geef me maar koffie en een uitsmijter ham. En een glas bier vooraf. Ik heb dorst". „Bier, koffie en uitsmijter ham", her haalt ze. „Dus dorst Verliefd?" Ze kijkt hem olijk lachend aan. Frans kijkt opnieuw op. Het lachen de gezicht en de half geopende mond, waarin twee rijden hagelwitte tanden zichtbaar worden, dc gevulde blozen de wangen en de tinteling in haar spot lachende ogen, haar volle armendit alles merkt hij nu pas goed op. „Wie zal het zeggen?" antwoordt hij en er komt een stroeve lach op zijn gezicht „Weet jij er soms raad op, Wil?" Voor een flirt is ze ditmaal wel te vinden. „Misschien? Moet u dan niet naar huis?" „Dat dat heeft de tijd". De lach op zijn gezicht bevriest want in ge dachten ziet hij weer de lichtblauwe slip van zijn vrouw voor zich. En het restant sigaar. Opeens heeft hij hele maal geen zin meer om naar huis te gaan. Als ze dan zo gek is op die ouwe vent mag ze voor wat hem betreft haar gang gaan „Ik zal uw bestelling doorgeven", zegt ze op ingewoon zachte toon. De vrolijke meneer Ter Scheure heeft moeilijkheden. Dat voelt ze intuïtief aan Daarvoor is ze vrouw. En ze heeft met hem te doen. Willy van dor Ven heeft de bestelling doorgegeven aan de keuken en staat nu met haar rug tegen het buffet Ze mon stert de klant die bij het raam zit en bezig is zijn pijp te stoppen. Straks zal ze proberen hem een beetje op te beuren. Het is vrijdagavond, dus niet zo druk meer. De meeste mensen zijn al thuis of rijden in één stuk door. Vrijdagsavonds is het druk op de snel weg, maar rustig in het restaurant Enkele minuten later brengt ze hem de uitsmijter en koffie. Het bier, dat ze eerder heeft gebracht is al op. Het lege glas staat voor hem. Ze neemt het weg en zet het bord en het kopje voor hem neer. „Eet smakelijk, meneer. Enne niet piekerenalles komt altijd op de een of andere manier weer in orde". Hij knikt „Dank je, WiP. Hij roert in de koffie, haar nog altijd aankijkend. Door GRE DE BOER Omdat hij hier al jaren regelmatig komt weet hij, dat ze een gescheiden vrouw is. Ze heeft één kind, een doch tertje van een jaar of drie. Hij heeft het kind wel eens gezien, want soms loopt het rond in het restaurant „Dat zeg jijterwijl jij zo het een en ander hebt meegemaakp" is zijn kommentaar. De vrouw haalt haar schouders op. „Een mens krijgt het niet altijd, zoals hij het graag wü hebben. Daarom ac cepteer ik alles maar dooreen: het goede en het minder goede". „Ben jij dan nnoit opstandig ge weest?" „Allicht". Ze kijkt voor zich uit „Vooral als je plotseling gekonfronlr rrd wordt met een grote teleurstellingf' Frans knikt Hij begint aan zijn eten „Ik denk, dat ik me vanavond maar eens een stuk in m'n kraag drink". Ze kijkt even rond. Er zitten niet veel mensen in het grote restaurant Reso luut trekt ze een stoel bij en gaat te genover hem zitten. „Los je daarmee het probleem op?" Opeens tutoyeert ze hem. „Misschien". Hij laat vork en mes nisten, haar nadenkend aankijkend, „Hoe reageerde jij, toen je bemerkte, dat je bedrogen werd?" „Ik werd niet bedrogen. Het was iets anders. Daarom weet ik. dat drank geen uitkomst geeft Integendeel; je maakt het er erger mee". (wordt i'd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9