k KINDERBOEKENWEEK Mr. Bakkergroep doet mee aan JOTA-zendweekeinde Ouderavond de Speeldoos Amnesty wil kerkelijke steun voor campagne BELANGSTELLING VOOR CONCERTSERIE ARS MUSICA" BLIJKT ZEER GROOT La Femme-Enfant en Roar in bioscoop de Concertzaal STREEKNIEUWS STREEKNIEUWS Kleuters en muziek INGEZONDEN STUKKEN 4 Zaterdagavond eerste optreden mermuziekensembles. Sinds 1980 is zij als docente van de Zeeuwse Mu ziekschool werkzaam in Zierikzee. Uit Roemenië Rosemarie Mastero emigreerde in 1978 vanuit Roemenië naar Neder land. Haar concertcarrière begon heel vroeg'; op dertienjarige leeftijd gaf zij haar eerste radiorecital met Wladimir Orloff. Op haar zeventien de sloot zij haar studie aan het Ko ninklijk Conservatorium in Boeka rest af. Vervolgens was zij tien jaar muziekpedagoge aan het Eerste Mu- zieklyceum in die stad. Hierna volg de een benoeming tot docente piano en kamermuziek aan het Conservato rium. De laatste jaren gaf zij vele concerten in ons land. Regelmatig reist zij naar het buitenland om op de hoogte te blijven van de internatio nale ontwikkelingen op haar vakge bied. Ook Rosemarie is verbonden aan de Zeeuwse Muziekschool. Er worden zaterdagavond in de Lu therse kerk werken uitgevoerd van Fr. Kuhlau (1786-1832). G. Enesco (1881-1955) en Fr. Borne (19e eeuw). Rijkspolitie Sehouwen-Duiveland en de Rijks Verkeers Inspectie een kon- trole gehouden op het rijtijden besluit voor vrachtwagenbestuur ders. Eén chauffeur werd bekeurd, hij had 26 uur achter elkaar aan het stuur gezeten. Vier andere bestuur ders werden bekeurd voor technische mankementen aan de vrachtwagen. NOORDGOUWE Vergadering Ondercentrale V.V.D. De Ondercentrale Sehouwen-Dui veland van de V.V.D. houdt donder dag 4 november in hotel-restaurant V. d. Weijde te Noordgouwe een ver gadering. Op de agenda staat onder meer het verslag van de aktiviteiten van de Ondercentrale, de goedkeu ring van de rekening over 1981 en de bestuursmutaties. Voor tijd: zie 15, 16 en 17 oktober ZIERIKZEE - In bioscoop de Concertzaal wordt vrijdagavond 15 oktober de film La Femme-Enfant, de debuutfilm van de Franse schrijfster Raphaële Bil- letdoux, vertoont. In de hoofdrollen zijn Klaus Kinski, Penelope Palmer en Michel Robin te zien. Zaterdag 16 en zondag 17 oktober draait Stichting Het Theater de film Roar, onder regie van Noel Marshall. Het camerawerk van de ze Amerikaanse film is van de Nederlander Jan de Bont, in het dagelijks le ven getrouwd met actrice Monique van de Ven. Jan de Bont raakte bij de op namen voor Roar nog aan zijn hoofd gewond toen een van de katachtigen hem te pakken nam. Froukje Wiebenga (fluit) en Rosemarie Mastero (piano) openen zaterdagavond in de Lutherse kerk de serie Ars Musica-concerten. BRUINISSE f 700,— gestolen In de nacht van dinsdag op woens dag is er ingebroken in de bloemiste rij van fa. V. d. B. aan de Mo lenstraat. De dader(s) nam(en) 700,— mee. Schijnbaar op zoek naar (nog meer) geld werd het hele huis overhoop gehaald. Het echtpaar V. d. B. werd wel wakker, maar heeft van de inbraak niets gemerkt. ZIERIKZEE - De serie Ars Musica-concerten gaat zaterdagavond 16 oktober van start met een optreden van Froukje Wiebenga (fluit) en Rosemarie Mastero (piano) in de Lutherse kerk te Zierikzee. De totale se rie bestaat uit zes concerten, vier in de Lutherse kerk en twee - wegens de grote bezetting - in de Rooms Ka tholieke kerk. De uitvoerenden zijn allen musici, die in Zierikzee wonen of als zodanig in Zierikzee werkzaam zijn. Zij ge ven de concerten pro deo, in de eerste plaats omdat ze het fijn vinden te musiceren en in de tweede plaats om op die manier een bijdrage te leveren de toegangskosten zo laag mogelijk te houden, zodat het concertbezoek in Zierikzee gestimuleerd kan worden. Abonnementen Voor degenen, die belangstelling hadden voor de gehele Ars Musica- serie, werd enige weken geleden de mogelijkheid geopend - in de voor verkoop - een abonnement tegen een bijzonder lage prijs aan te schaffen. Belangrijk voordeel, volgens de or ganisatoren, bij dit abonnement is, dat het niet persoonsgebonden is. In middels is gebleken, dat de be langstelling voor de Ars Musica- concerten zeer groot is. De abonne mentsverkoop overtreft de verwach tingen. Thans zijn nog slechts abon nementen in beperkte mate verkrijg baar bij de Zeeuwse Muziekschool. Poststraat 43 te Zierikzee. Losse kaarten, met reduktie op C.J.P. en 65 -kaart, zijn alleen - indien nog voorradig - voorafgaand aan het con cert aan de kerk te verkrijgen. Exekutanten De exekutanten van zaterdaga vond zijn beiden verbonden aan de Zeeuwse Muziekschool. Kontrole op bromfietsen Op de parallelweg van Rijksweg 18 tussen Zierikzee en Bruinisse heeft de Rijkspolitie Sehouwen-Duiveland in samenwerking met de verkeers- groep en de technische patrouile dinsdag een kontrole gehouden voor bromfietsen. De bromfietsen werden gekeurd op vermogen. Niet één bromfietser kreeg een bekeuring. Froukje Wiebenga behaalde aan het Koninklijk Conservatorium voor Muziek in Den Haag het Solistendi ploma. Zij maakte een speciale stu die van de uitvoeringspraktijk van Barokmuziek en studeerde flauto traverso (18e eeuwse fluit). Ook volg de zij speciale lessen voor het roman tisch repertoire. Op het gebied van de nieuwe muziek werkte zij mee aan concerten en radio-opnamen o.l.v. In klubhuis De Lelie ZIERIKZEE - De JOTA, Jamboree on the air, wordt elk jaar tijdens het der de weekeinde van de maand oktober gehouden. De algemene organisatie is in handen van het World Scout Bureau in Genève. In Nederland wordt de JOTA ondersteund door de werkgroep Radio Scouting, waarin ook vertegenwoordi gers van de VERON en de VRZA zitting hebben. Klaus Kinski, die de hoofdrol vertolkt in La Femme-Enfant. (Foto: uit filmmagazine Skoop) De JOTA wordt dit jaar voor de 25ste keer gehouden. Scoutinggroe pen over de hele wereld kunnen ge durende het JOTA-weekeinde, zater dag 16 en zondag 17 oktober, in sa menwerking met door de PTT ge machtigde zendamateurs, kontakten leggen met scoutinggroepen elders. De verkenners van de Mr. Bakker- groep uit Zierikzee doen dit jaar voor de eerste keer mee. De groep wordt geholpen door zes zendamateurs, die hun apparatuur beschikbaar stellen. Het weekeinde wordt doorgebracht in het klubhuis De Lelie. Het officië le zendgebeuren loopt van zaterdag 16 oktober (0.00 uur) tot zondag 17 ok tober (24.00 uur), maar de Mr. Bak- kergroep begint vrijdag 15 oktober om 20.00 uur en eindigt zondag om ongeveer 17.00 uur. David Porcelijn en Reinbert de Leeuw. Froukje was jarenlang Solo- fluitiste van het Gewestelijk Orkest voor ZAïid-Holland. Sedert enige ja ren woont ze in Zeeland. Momenteel treedt zij veelvuldig op in kleine ka- ZIERIKZEE Kontrole op rijtijdenbesluit Op de Rijksweg 18 tussen Zierikzee en Bruinisse is dinsdagavond door de ZIERIKZEE - De Chr. kleuter school „De Speeldoos" in Poort ambacht hield deze week een ouder avond. Het afgelopen schooljaar was druk geweest zeker door de bouw van de nieuwe J. W. v. d. Doelschool naast „De Speeldoos". Door die bouw waren er toch wel veel onge makken. In het voorbije schooljaar nam juf frouw Fondse afscheid. Jammer is dat de aktiviteitenwerkgroep niet helemaal uit de verf is gekomen. Na het voorlezen van het jaarverslag van de ouderkommissie en het uitrei ken van het financiële verslag kwam de verkiezing van de ouderkommis- sieleden aan de orde. Cora Paauwe, Sjanie v. d. Veer en Josie Joppe wa ren aftredend en niet herkiesbaar. Trees Kakebeke, Elies Meelis en Cor- rie de Ruiter werden gekozen. Schooltijden In de rondvraag kwam naar voren of de schooltijden van de kleuter school konden worden aangepast aan de tijden van de lagere school. Juf frouw De Bruine antwoordde dat realisering hiervan haast niet moge lijk is, omdat de kleuters korter naar school gaan. De heer Breeman, docent aan de Chr. Pedagogische Academie te Mid delburg sprak over kleuters en mu ziek. Hij vertelde dat de muziek be gint met ritmisch spreken. Diverse artikelen kunnen worden gebruikt om de maat te slaan. De heer Bree man liet verschillende instrumenten zien, die heel eenvoudig van oude spullen zijn te maken, zoals klom pen, borstels en lege kokosnoten. ZIERIKZEE - In de Zierikze den verwelkomd, die op de kinderboekenweek, die woei ten de kinderen gisteren pra te bibliotheek aan het Groeneweegje konden woensdagmiddag tientallen kinderen wor- igenaamde Doe-middag waren afgekomen. Deze knutselmidaag stond in het teken van sdag begon. Dit jaar staat het thema „reizen" centraal en daarop voortbordurend maok- htige collages, puzzels en tekeningen. (Foto: Zierik zecsche Nieuwsbode) Binnenkort een ombudsvrouw/ emancipatiewerkster Binnenkort komt er voor Sehou wen-Duiveland en St. Philipsland >- een' ombudsvrouw. Zij zal, de .belan- gen gaan behartigen, voor alle vrou-, wen uit deze regio. Het zal veel van de vrouwen zelf afhangen waar de ombudsvrouw zich mee bezig gaat houden. Zij kan je adviseren, bij voorbeeld over: waar je je gelijk kan halen, als je overhoop komt te liggen met bijvoorbeeld je werkgever, ge meentelijke instanties, woning bouwvereniging, school, enz. Maar zij zal ook kunnen helpen bij: hoe or ganiseer ik kinderopvang; subsidie aanvragen; een moeilijk formulier waar je geen raad mee weet; bepaal de behoeftes die vrouwen hebben in verband met kursussen; mogelijkhe- den scheppen voor vrouwen die bui tenaf wonen. Zij zal gaan zorgen voor dokumentatie en voorlichting op het gebied van emancipatie; het uitgeven vaneen informatiekrant; het organi seren van openbare vrouwenverga deringen; welke aktiviteiten er plaats vinden, (waar en hoe) van reeds bestaande vrouwen organisa ties en/of groeperingen. Kortom een hele klus voor de ombudsvrouw. Zij kan dit belangrijke werk onmo gelijk in haar eentje doen. Het is de bedoeling dat enkele vrouwen haar daarbij helpen en adviseren. Het is best belangrijk dat dit vrouwen zijn met verschillende opvattingen en achtergronden. Diploma's of andere belangrijke papieren zijn niet nodig. Wat je wel nodig hebt is interesse, en thousiasme en een paar uurtjes tijd. Vrouwen die geïnteresseerd zijn of wat meer willen weten kunnen bel len naar 01110-4386 of 01110-6367. Vrouwen die niet geïnteresseerd zijn, maar wel om een of andere reden wil len reageren of vragen hebben kun nen natuurlijk ook bellen. Mevrouw B. HENNING De Brauwstraat 13 4301 ME Zierikzee Aktiedag Vrouwen in de Bijstand Voor zaterdag 30 oktober organi seert Vrouwen in de Bijstand in het gebouw van het Humanistisch Ver bond (Oud Kerkhof 11, Utrecht, 5 min. lopen van het station) een lande lijke aktiedag. Aan ieder wil men duidelijk ma ken: hoe benard de financiële toestand is van vrouwen die van een bijstandsuitkering moeten rondkomen; hoe moeilijk het is om te vech ten voor een enigszins mens- dig bestaan. Vóór de middag is er een forumdis- kussie. In het forum hebben zitting 6 vrouwen in de bijstand en 2 bij stands-maatschappelijke werksters, 's Middags wordt de diskussie voort gezet. De zaal is open om 10.00 uur; om 16.30 uur hoopt men te kunnen eindi gen. Vrouwen-in-de-bljstand die deze dag willen bijwonen, kunnen - wan neer ze hun komst gemeld hebben een reiskostenvergoeding krijgen. Van andere deelneemsters wordt een bijdrage in de kosten van de dag ge vraagd. Voor aanmeldingen en/of meer in formatie: 074-432911. 074-459876 of 775037. Neeltje Stroo FIOM-Zeeland La Femme-Enfant behandelt de er otische verhouding tussen een meisje van dertien (Penelope Palmer) en een doofstomme tuinman van 45 jaar. De ouders van het meisje, Elisabeth, hebben het veel te druk met de kap perszaak. Als de film begint heeft Elisabeth al drie jaar een verhouding met de tuinman (Klaus Kinski). Hij voelt zich net als zij van de buitenwe reld afgesloten. Samen hebben zij hun eigen wereldje opgebouwd, waarin Elisabeth beurtelings de rol van maitresse en dienares speelt. Lorelei Naar aanleiding van het gedicht Lorelei, dat zij in de klas voor moet dragen, beseft het meisje dat zij voor Marcel, de tuinman, de fatale vrouw is, die mensen naar hun noodlot jaagt. Zonder Marcel iets te vertellen vertrekt ze naar Lille, waarop Mar cel zelfmoord pleegt. Roar Hank, de zoöloog, en zijn beste vrienden wonen in een prachtig huis aan een Afrikaans meer. Gasten krijgt hij zelden. Ze zijn bang op het menu terecht te komen. De vrienden zijn groot en harig... en schijnen al tijd honger te hebben. Het zijn 15 enorme carnivoren! Leeuwen, tij gers, luipaarden, jaguars en panters. Hank is gek op zijn grote katten. En het laat hem koud of de mensen zeggen dat hij gek is. Hij houdt van zijn katten en zijn werk... en van zijn vrouw en drie kinderen, die hij drie jaar geleden achterliet in Chicago. Tijdens zijn stage in de jungle leert hij de dieren pas goed kennen. Hoe wel hij er niet altijd zonder schram men en kleerscheuren afkomt, heeft hij de laatste drie jaar meer gelachen dan in zijn hele vroegere leven. Leeu wen zijn de grootste komieken in de natuur. Zijn bijna gestrande huwelijk schijnt er weer bovenop te komen want hij krijgt bericht dat Madeline en zijn twee zoons en dochter hem ko men bezoeken. Als Hank, samen met zijn studievriend Mativo, op het vliegveld aankomt om de familie af te halen hoort hij dat deze al met de bus onderweg zijn naar het huis. Ze zijn verbaasd als ze het huis ontdek ken, midden in de jungle. Nóg ver baasder zijn ze als ze ontdekken dat hetzelfde huis ook als speelterrein dient voor Hank's zogenaamde vrienden. En nu de baas er niet is le ven ze zich uit: niet alleen op het meubilair, maar op de steeds angsti ger wordende nieuwkomers. Intus sen zet Hank alles op alles om zo vlug mogelijk thuis te komen, omdat hij vermoedt dat de dieren een vreemde indruk zullen maken op de bezoe kers, en omgekeerd. Er dreigt ge vaar... Voor tijd: zie agenda Filippijnenmensen in levensgevaar (Ingezonden) SCHOUWEN-DUIVELAND - Deze week begin Amnesty International in het kader van de grote campagne die deze organisatie momenteel voert tegen het schenden van mensenrechten op de Filippijnen, een speciale aktie gericht op steun van kerken. De grote meerderheid van de Filippijnse bevolking (80 is rooms katholiek en het zijn met name priesters en leden van religieu ze organisaties die het slachtoffer zijn van „verdwijning", willekeurige ar restatie, marteling en politieke moord. De Amnesty groep Sehouwen-Duive land gaat in de komende weken rooms katholieke en protestantse kerken be naderen met het verzoek brieven te sturen naar dc Filippijnse regering. Sinds 1970 zijn het vooral parochie priesters, nonnen en lekenwerkers die aktief zijn in de christelijke ba sisgemeenten en die zeer betrokken zijn geraakt bij sociale aktiepro- gramma's voor landarbeiders, daglo ners en krotbewoners. Het gevolg was dat men in oppositie ging tegen de economische- en ontwikkelingspo litiek van de regering, welke vóoral in het belang was van multinationals en enkele schatrijke en zeer invloe drijke families op de Filippijnen. Pastoor H. de Graaf uit Zierikzee en ds. A. J. Baas uit Burgh zijn in middels als eersten benaderd en zij waren meteen bereid de aktie te steu nen en een brief te sturen naar presi dent Marcos. Na het lezen van de Am nesty informatie waren zij onder de indruk van de gewelddaden die on der verantwoordelijkheid van de Fi lippijnse overheid plaatsvinden. Zij vinden het een zeer ernstige zaak dat juist mensen die vanuit hun geloof opkomen voor anderen, die mede mensen willen helpen in hun erbar melijke omstandigheden, het slacht offer worden van vervolging. Mensenrechten Gedurende de periode van dc staat van beleg, van 21 september 1972 tot 17 januari 1981, bleek de kerk één van de weinige plaatsen waar kritiek op de regering uitgevoerd kon wor den. Ook werd daar bekendheid ge geven aan schendingen van mensen rechten. Toen na de afschaffing van de staat van beleg de schendingen niet ophielden bleven belangrijke le den van de kerk hiertegen proteste ren. De aartsbisschop van Manila, kardinaal Jaime Sin heeft vooral ook dc laatste maanden nog herhaalde lijk bij de regering aangedrongen op maatregelen tegen de schendingen. Al in 1973 is een commissie in gesteld om de problemen tussen Kerk en Staat op te lossen. Afgespro ken werd dat geen personen van de kerk zouden worden gearresteerd zonder kennisgeving aan de religieu ze meerderen. Kort daarop werd de afspraak al geschonden en werden le den van de Protestantse Raad van Kerken gearresteerd en gemarteld. In februari 1982 vond weer een nieu we golf van arrestaties plaats waar bij veel functionarissen van de Prot. Raad van Kerken het slachtofferzijn geworden. Martelen Mensen van de basisgemeenten die zich uitsluitend inzetten voor verbe tering van de soms zeer slchte levens omstandigheden van de bevolking (35 leeft onder de armoedegrens) werden bestempeld als „subversief", wat voor de autoriteiten aanleiding is om hen te arresteren, te martelen, te laten verdwijnen en in vele geval len zelfs te (laten) vermoorden. In de aktiekrant die Amnesty bij deze campagne uitgeeft, worden ve le, met namen genoemde gevallen be schreven. Dit alles is voor Amnesty reden om een dringend beroep te doen op pastors, kerkeraden-besturen en kerkgangers om deze aktie te steu nen. Dat kan onder meer door het ko pen van het zgn. drieluik Filippijnen met achtergrondinformatie, de aktie krant met vrrschillendr suggesties voor het schrijven van brieven naar de regering van de Filippijnen (En gels) of naar de ambassade in Den Haag (Nederlands), door het tekenen van de Al-petitie of door de kerke- raad opgestelde „open brief". Voor verdere informatie en/of bestelling van materiaal kan men te recht bij. Ad SlAger, Haamstede, tel. 01115-2372.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4